52"" jaargang. Donderdag 10 November 1898. N°. 9778. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER" II. J. C. RÓELANTS. Keniii sg evin g. Kennisgeving'. Openbare Verhuring' BUITENLAND. vmt Sohiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT ÏO, fclephoon Ho. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gewone regels mot Inbe grip vaa ceue Courant.f 0.52 Iedere govvono regel meero.lO Bij abonnomont wordt korting verleend. Inrichtingen welke gevanr, schade ol hinder kunnen veroorzaken. J BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, Gezien de verzoeken do. van de firma li. J. PLANT Co. om vergun ning tot oprichting van een stoo-mhoutzagenj en tèavecij op een perceel open grontl aan den VVest- Frankelandschen dijk, kadaster sectie N no. 127; 2o van J. 51. VISSER om vergunning totopii cli- ting van een herslelplaats van koper-, zink- en hlikwerk, in het pand aan het Gioenvveegje no. 30, kadaster sectie A no. A 23/124; Gelet ep de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten dat voormelde verzoeken met de bijlagen op desebie- Uiria der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Woensdag den i'Ssten November a s., des middags ten 12 ure, ten i aadliuizo gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of sdmf- telijk toe te lichten; en dat gedurende drie dagenvóór het tijdstip hiei boven genoemd, op de seeretaiie der gemeente, van de schiifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet be hoort, den 9den Novembei 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. Be secretaris, VERNfiDE. Inrichtingen v elke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Geven kennis aan de ingezetenen, dat op heden aan J. GERAETS en D. REDERS te Kot hei en hunne rech'verkujgenden vergunning veileend is tot oprich ting alhier van een stoomzuivelfairiek aan de Hoofd straat no. 42, kadaster sectie L no. 1316. Schiedam, den Oden November 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG, Be secretaris, VCRNÈDE. van WEI- en IM10ÏLAM», mitsgaders OIJKEiV, gelegen in het Oost- en West- Frankeland, het Zuid engere: eu in den Kieuw- landschen polder te Schiedam, op Woens dag den 23sten November 18Ö8, des voormiddags ten halftien ure in liet gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven, Burgemeester en Wethouders van Schie dam zijn voornemens in het openbaar te ver DOOR S. WÓRISHÖFFER. 55) Ruth's zachte oogen schoten bliksems. „En al had ik u nooit mogen lijden, juffrouw Mui ten, al had ik beproefd u uit liet huis te ver drijven, heeft u daarom soms het recht mij voor een moordenares te houden i" „Heb ik dab gedaan?" vroeg de gezelschaps juffrouw, spottend de schouders ophalend. „Heb ik dat woord uitgespioken of u zelf, juffrouw Assmann De baron stak den arm uit. „Het is hier niet de plaats voor zulke uiteenzettingen," zeide hij zoo kalm als zijn eigen hevige opgewondenheid hem toeliet. „Overigens zal die lieelo ongeluk kige zaak wel opgehelderd wordendat de dok ter ach vergist in zijn vermoeden, betwijfel ik geen oogenblik." Hen eigenaardige glimlach van den doktor was diens antwoord. „De ben helaas! gedwon gen voorloopig geen vergunning te geven om het lijk te bohandelen. De kamer moot gesloten blijven, en niemand mag bier komen." „Maar, dokter!" riep de baron toornig uit, „U vergoot waar u is." De doktor nam zijn hoed. „Volstrekt niet," antwoordde hij. „Maar de wetten beteekenon voor ons allen evenveel. Binnen tweo uur bon ik met den dokter der justitie weer hier." huren voor zeven achtereenvolgende jaren, ingaande Kerstmis 1898 en eindigende Kerst mis 1905; Eenige perceelen Wei- en Hooiland, mits gaders «lijken, gelegen in het Oost- en West- Frankeland, liet Zuidergors, Qalgoord, de Keilen en den Kieuwlandschen polder onder die gemeente. De voorwaarden van verhuring üggen ter lezing op de gemeente-secrelai ie, terwijl een lijst der te verhuren perceelen met aanduiding van het kadastiale nommer, de giootteenden naam van den tegenwoordigen huurder van ieder perceel aldaar kosteloos verkrijgbaar is. Schiedam, den 9en November 1898. Btmjemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. Be Secretaris, VERNÈDE. ASgemceii owcreieht. SCHIEDAM, 9 November '98. In heb Zuidoosten, daar ligt het geruite veld waarop voor do zooveelste maal do diplomaten der verschillende mogendheden elkaar bestrij den, Op de politieke schaakborden, waarin het Turksche rijk in zijn gelieelen omvang te ver- deelen is, speelt Frankrijk een sinraltaan-par- tijtegen den Duitschon invloed in Europeesoli en Aziatisch Turkije, tegen Engeland in Egyp te, tegen Duitschland en Engeland's begeerlijk heid in Noord-Afrika. Is de Fransche staatsmanskunst niet handig of krachtig genoeg? Zeker is het, dat terwijl de invloed zijner mededingers toeneemt, die van Frankrijk, eens voor de volgers van Moham med do verpersoonlijking der Westcrseho en Christelijke voncen, in gelijke male vermindert. En weliswaar heeft Frankrijk liet j.loit ge wonnen in de protectoraatsquaostio in Hot Oos ten, maar die overwinning is niet meer dan schijn. Immers, wèl is Frankrijk in naam ge handhaafd als de beschermer der geheele Chris tenheid in het Oosten, maar dc Duitsehe ka tholieken in Turkije en Klein-Azie, maar vooral in het Heilige Land, zullen zeker niet den kou aan een anderen beschermer clan aan Duitschland's keizer die, al dan niet met de beurs in de hand, meer van den Sultan ten be hoeve zijner katholieke onderdanen wist gedaan te krijgen dan cenig christenvorst vóór hem. Toch wil Frankrijk niet uit zijn waardigheid als beschermer der christenheid verdrongen wor den, en indien het bericht dat door de Eugel- sehe bladen medegedeeld, in Duitsehe bladen overgenomen en levendig besproken is, op waar heid gegrond is, dan geniet Frankrijk in dozen den steun van zijn Russisehen bondgenoot. Rusland zou nl. tegelijkertijd aan het kabi net te Parijs en. aan den Heiligen Stoel een nota hebben gezonden waarin het zijn vast be sluit te kennen geeft om Frankrijk's bescherm heerschap over do Katholieken in het Oosten metterdaad te handhaven. Do „Köln. Ztg." zegt dab de „Daily Tele graph" van wio dit nieuws afkomstig is, zich iets op den mouw heeft laten spelden. Heb blad kou toch wel begrijpen, zegt tie „Kblnische", dat de Russische regeering, wier plicht het is do Russisoli-orthodoxen te beschermen, niet een stap zal doen, dio alleen zou uitdraaien op een bevoordeeling zijner godsdienstige tegenstan ders. Dit bewijs uit het ongerijmde rust op eon wel zeer zwakken grond; andere Duitsehe bla den vergenoegen er zich dan ook mede to be- toogen dab Ruslaud's moeite onnoodig is, aan gezien Duitschland er geenszius aan denkt liet beschermheerschap voor zioh op to cisolien, maar dat keizer Wilhelm uitsluitend aan do Duitsehe katholieken de bescherming van hot Duitsehe rijk heeft aangeboden. In do „Kóln. Ztg." zet bovendien de corres pondent to Konstantinopel uiteen dab keizer Wilhelm door zijn reis alleen do reeds sedert Frederik den Groote bestaande vriendschap tus- schen Duitschland en Turkije heeft bevestigd. De vruchten van 's Keizers reis zijn eenerzijds een verhooging van 'b aanzien van den Sultan, dat door do Armenische en cle Kretenzische quaeAies wel wat heeft geleden, anderzijds occo- noimsclio voordeden voor Duitschland. Lancl begeert Duitschland niet; de kolonisatie op grooto schaal van Anatolie door Duitsehers heeft ook nog wel den tijd; de hoofdzaak ligt in het woord van een Duiscli oeconoom„De Duitsehe arbeiders-bataiilons zullen Ivlein-Azió veroveren". InUissclien brengen de Berlijnsche bladen te legrammen uit Konstantinopel, waaruit blijkt dat de betrekkingen tusschen Frankrijk en de Porto nogal gespannen zijn. Herhaaldelijk zou Cambon, de Fransche gezant, zioh er over be klaagd hebben dat de Fransche belangen, zoo dikwijls die in strijd kwamen met cle Duitsehe, ten gimsto der laatste verwaarloosd zijn. Vol gens den Sultan zou dro een misverstand zijn; de Fransche belangen waren bij geen enkele ge legenheid miskend. Maar Cambon zou toen forsch uit den hoek zijn gekomen. Er op wij zende dat bijv. Mussa-bey, clo moordenaar van pater Salvator, ondanks zijn misdaad tot een actief commando in Syrio was benoemd, zeide de gezant dat Frankrijk aarzelde of het wel een gezant bij de Porie zou laten, dat een eenvou dig attaché voldoende zou kunnen zijn en dat heb bovendien het kabinet to Parijs volstrekt niet Icon schelen of de Turksche regeering zicli te Parijs door een gezant liet verbegemvoordi- gen. Ziedaar een mooi zaakje voor de volgens de „Standard" pas ingestelde Turksche commissie die over de bnitenlandsche quaestios zal hebben to beraadslagen. De commissie zou bijv. alle be sluiten van deu ministerraad clio de buitenland sche aangelegenheden raken, herzien en haar voorstellen aan den Sultan voorleggen. liet Hof van Cassatie heeft gisteren achter eenvolgens generaal Mereier, generaal Billet en Cavaismac gehoord. De eerste kwam om tien „En kan mij dat niob bespaard blijven riep Hans Adam uit. „Onmogelijk." Na deze woorden werd er verder niet ge sproken. Nadat allen de kamer uit waren ge gaan, nam de baron den sleutel mede, en de dokter reed terstond naar de stad terug. Iu do gang legde Ruth haar hand op den arm van haar zwager. „Hans, geloof jij van mij dat ik ik Hij haalde zijn hand door zijn haar heen, een beweging die hem tot een gewoonte was geworden bij groot© ontroering. „Dat komt im mers alles wel in orde," zeide hij. „Het is dwaas heid er aan te denken. Waarom zou je heb ge daan hebben?" Zij schudde het hoofd. „Dat vraag ik je niet, nans. Maar zou je mij tot zulk een afschuwe lijke daad in staat achten „Dwaasheid! Juffrouw Malton en jij hebbon liet land aan elkaardaarom spreekt zij woor den waar haar eigen overtuiging niets van weet. Zulke dingen moot men immers niet op een goudschaaltje wegen." „Maar, Hans, je Hij deed do deur der bibliotheek open en liet haar binnengaan. „De1 dienstboden behoe ven van ons gesprek niets to liooren, Rutli." Het jonge meisje liét zich zwaar neervallen ui een stoel. „Je spreekt zoo kalm, Hans," zeide zij bitter weenend, „zoo bedaard mogelijk alsof er niet een ontzettend ongeluk was gebeurd. Ik begrijp je niet," Hij liep langzaam op en neer. „God weet hoe diep Cecilia's verlies mij heeft getroffen," zucht- minuten over half een, de laatste vertrok juist tweo uur later, maar kwam om clrio uur terug. Toen schijnen alle dno do oud-ministers nog eens gehooid to zijn. "Mercrer verliet om 5 uur het Paleis van Justitie. Van het verhoor is mets bekend geworden; men verzekert alleen dat het gnifterswerk inderdaad door den raads heer Altiraliu is behartigd. De journalisten mochten in den corridor van het Paleis met tegenover de naar do raadkamer voerende deur blijven staan, maar moesten m beweging blijven. Do tegenwoordige minister van oorlog Do Freyeinet schijnt nog niet gedagvaard te zijn. Verschillende bladen blijven onthullingen over de zaak ten beste geven. t Belangrijkst daaronder is wel ecu zeer uit voerig stuk m do „Siècle" van Joseph Reinach, waarin deze tracht aan te loonen wig do eigen lijke verrader is geweest: niet Estorhazy, die wellicht alleen tussoli onpersoon is geweest, maar kolonel Henry was de verrader. Waarom nam Voir Sohvvartzkoppen die or eerst blijkens een der door Piequard gevonden stukken, geen belang m zag betrekkingen aan to kuoopen met Esterhazy, een iufanteno-officior, dezen toch later in zijn dienst, on betaalde hij hem liooge sommen mt? Omdat Estorhazy zich inmiddels een medeplichtige, een compagnon had verschaft aan het ministerie van oorlog cho hom belangrijke stukken leverde, on met wien hij den buit deelde. Dat het Henry was dio als Estorhazy's com pagnon fungeerde, daarvoor voert Reinaohdezo aanwijzingen aan: Henry was verbonden aan hetzelfde bureau als Dreyfus en hij was daar nog in 189G; hij had geen geld en was oven verkwistend als Estorhazy; hij verkeerde met rijke en adellijke vrienden en was sinds lang met Estorhazy bevriend. Reinach is op Henry's spoor vooral geleid door deze passage uit liet proces-verbaal van ge neraal Rogot, wien door Cavaignae was opgo- dragen Hemy te verhooren. Rogct vroeg: „Weet gij of aan Esterhazy een grooto som geld is geboden indien hij wilde verklaren zelf het borderel to hebben geschre ven Weet gij of er betrekkingen bestonden tus schen kolonel Snudhcrr en majoor Esterimzy Henry antwoordde„Ik geloof dat zij elkan der van Tunis kenden; maar ik heb Estorhazy nooit aan het bureel gezien clan één keer in 1895hij kwam toen kolonel Sandherr stukken brengen, clie hij bij toeval in handen had gekre gen-" Maar hij voegde er nog deze woorden uit zich zelf aan toe. „Ik was het, wien het borderel werd go- bracht, dat men in 1891 in handen had gekre gen. Het is langs den gewonen weg gekomen niet andere documenten, die u bekend zijn en waarvan do echtheid boven twijfel is. Ellc an dere lezing is in strijd met de waarheid en fei telijk onmogelijk." Dio bijvoeging, welke met de gestelde vraag niets te maken had, geschiedde waarschijnlijk uit viees dat Esterhazy, die den vongen dag te hij, „tot in 't diepst van mijn hart, waar achtig. Maar je kunt toch onmogelijk beweren dat haar dood onverwacht kwam." Ruth keek plotseling op. „Deze dood, Hans?" „Och, onzin! Wie gelooft nu aan zoo'n fa beltje f' „Je ziet toch dat juffrouw Malton „Allerlei woorden zonder beteekenis er uit flapt, zeker. Ik heb je al bij een vroegere gele genheid gezegd dat die juffrouw mij uiets kan schelen, en hetzelfde herhaal ik je nu. Laat haar wat boos wezen; mij raakt dat niet, en bovendien je hebt haar ook inderdaad een zeer koele behandeling ten deel laten vallen; dat is in geen geval t© loochenen." Kuth knikte. „Zeker, Ilans. Ik heb van 't eerste oogenblik af een tegenzin tegen haar ge had als tegen een slang die zioh aan den weg rand ineenrolt, om, wanneer 't oogenblik geko men is, toe te schieten en te bijten. Dat gevoel had ik, en dat heb ik nooit voor haar verbor- gou." De baron glimlachte. „Je moet dus toegeven dat juffrouw Malton niet tot liefde verplicht is tegenover jou, Ruth." Zijn schoonzuster wisehte haar tranen af. „Moet zij liier iu huis blijven, Hans?" „Natuurlijk niet. Maar ik kan haar toch on mogelijk op dit uur door eeu bediende uit het kasteel laten zetten In RuÜi's oogen vlamde het op als een plot selinge bliksemstraal „Juist dat verwachtte ik van jo!" riep zij uit niet een trilling van ondrukten toom in haar stem. „Vergeet je dan heolemaal welkeen doodelijkc beleediging zij mij heeft aange daan Hij schudde met een lichten glimlach het hoofd. „Dat draait immers alles op niets uit, wanneer de doktoren hun dwaling hebben inge zien." „Denk je dat? Daardoor zou de beleediging, zou de brutale aantijging ongedaan worden ge maakt? Wanneer men mij in staat acht van een moord te hebben gepleegd, komt het er dan nog op aan of die werkelijk is gedaan of niet?" „Dat geloof ik wel, kleine Ruth. Er wordt een woord gesproken en het vliedt heen als dui zend andere Men moet niet alles zoo zwaar mogelijk opnemenmen moet, als 't noodig is, kunnen zien noch hooreu." Ruth huiverde. Het was of er in haar bin nenste een snaar die tot nu toe een vollen, zui veren toou had cloen hooreu, plotseling gespron gen was, of het altaar waaraan zij tot nu toe gebeden had, vernield en verbrijzeld op den grond lag. Het liep haar ijskoud door de ade ren zij hield zich slechts met moeite staande, „Hans," zeide zij halfluid en op droovigen toon. „Ilans, je neemt alles alles zoo luch tig op." Dat was het woord dat hij niet kon hooreu zonder op te vliegen. Ook nu steeg het bloed hem gloeiend naar het hoofd, maar hij bedwong zich met geweld en legdo zacht zijn hand op het hoofd van het jonge meisje. IVoidt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1