BINNENLAND. STADSNIEUWS. YLAABDÏNGEN. loaning ïan f 140.000. Kunst en Wetenschap. Het Hof heeft „inmiddels heb verhoor der ex- ministers 'van oorlog voortgezet. Volgens do „Gaulois'' is Dinsdag alléén generaal Moreler vier uur lang, van éénen bot vijven verhoord, en daarna generaal Billot; Cavaignac is daar entegen niet meer aan de beurt gekomen. Hot blad beweert voorts dat nooh de procureur-ge neraal Manau, noch mr, Mornard hot verhoor bijwoonden. Hetzelfde blad zou van generaal Mercier ver nomen. hebben dat president Loew hom zeer beleefd had ondorvraagd. Do generaal prees do loden, van hot Hof en verklaarde niets kever to willen dan het Hof zooveel mogelijk behulp zaam te zijn. Gisteren is de zitting van de strafkamer reeds om 9 uur 's morgens begonnen. Dezelfde voorzorgsmaatregelen tor voorkoming van in discreties waren genomen, als den vorigeii dag. De geheele dag is in beslag genomen door hot verhoor van Cavaignac, zoodat generaal Zur- linden die tegen 's middags gedagvaard was, on verrichter zake huiswaarts moest koeren. Men beweert dat de raadsheer Attlialin den agent van den spionage-dionst heeft verhoord die het borderel aan kolonel Henry verschaft zou hebben. Volgens den Parijsclien correspondent der „Times" zal het Hof ook trachten Van Schwartzkoppen en Panizardi, do vroegere mi litaire attache's van do Duitsche en ïtaliaan- sdke legaties, te hooren. Heb Hof zou aan hun regeenngen verzoeken hen door een. roga- toire commissie te mogen doen verhooren. Met do zaak van kolonel Picquard schijnt het goed to staan. Clémonceau kondigt in do „Auroro" de iuvrijheidsstelling van den kolonel aan tegen heden, en voegt deze vraag aan zijn mededeeling toe„Moet men aannemen dat ge neraal Zurlinden zijn macht verliest en Do Freycinot terrein wint?" Van meer belang is in deze een uitspraak van don voorzitter der 9de corrcctioneele ka mer van de rechtbank der Seine, waarvoor gis teren het liooger beroep diende in de zaak-Pic- quard contra de „Jour". Mr. Labori constateer de dab hij met met zijn cliënt kon confcreoren, waarop de voorzitter de zaak verdaagde tot over acht dagen; daar mr, Labori waarschijn lijk voor chen tijd tot zijn cliënt in betrekking zou kunnen treden. Hot gerucht dat de instructie tegen Picquard spoedig zal zijn afgeloopen, heeft ook den. oud- minister Consbans bereikt en dezen bewogen zijn voorstel, de nieuwe bepalingen omtrent het onderzoek in strafzaken ook toe te passen op de militaire rechtbanken, nog eenige dagen uit te stellen. De „Gaulois" gaat voort met zijn hardnek kige campagne tegen Picquard. Thans wordt o. a. beweerd dat terwijl de kolonel zegt in Ja nuari 1896 na ontvangst van het „petit bleu" begonnen te zijn mot Esterhazy te verdenken en een onderzoek in te stellen, heb lcaarbtele- gram eerst in Mei daaraanvolgende in zijn han den is gekomen. Zijn Zurlinden en De Peilieux ook soms de verzinners der verhaaltjes in do „Gaulois"? wordt in de „Siècle" gevraagd. Do „Daily Chronicle" heeft „uit de beste bron" weer van een samenzwering gehoord, ditmaal ten doel hebbende om op den dag der eindbeslissing van het Hof te pogen een eind te maken aan het burgerlijk gezag en de Drey- fusards te vermoorden. De politie zou er even wel achter zijn gekomen cn de aangewezen slachtoffers gewaarschuwd hebben. Hun wonin gen worden door de politie bewaakt. De correspondent van het blad heeft dit ver haal hooren bevestigen door Trarieux en De Pressensé, twee der slachtoffersde eers'te draagt steeds een revolver bij zich; de laatste is verhuisd. De leden van het Hof van Cassatie zouden overstelpt worden met dreigbrieven. Gemengde JHededeclingen. Keizer Wilhelm heeft een aantal Roode- Kruis-medailles uitgereikt. De Keizerin, keizerin Frederik, prinses Heinrieh, de erfprinses van Saksen-Meïningen, de groothertogin van Baden en de prinses von Wied hebben de medaille lste klasse gekregen. Den 27sten November zal Bismarck's lijk, naar Herbert von Bismarck bekend maakt, in het mausoleum worden bijgezet. De „Voss. Ztg." verneemt dat liet lijk van den staatsman na gebalsemd en gelost te zijn, in de sterfkamer is gebleven, waar voortdurend een doodenwacht aanwezig is. In een plechtigen stoet zal den 27sten het lijk, gedraven door negen houtvesters van Frie- diichsruli naar het mausoleum worden overge bracht, waarschijnlijk ten aanschouwe van een groot publiek, daar de 27ste op Zondag valt. Officieel hebben &t nu toe alleen de studenten corpsen toegezegd dat zij aan de plechtigheid zullen deelnemen. Dat het gerucht als zou de Keizer ook ko men, bewaarheid zal worden, gelooft de bericht gever der „Voss." met. „Velen die den Keizer een kwart jaar geleden toen hij hier (te Frie- drichsruh) was voor de voorloopige bijzetting van het lijk van den prins, zagen vertrekken, zijn van meening dat keizer Wilhelm II wel nooit weer te Fnedrichsruh zal komen," zegt de correspondent. Blijkbaar doelt hij daarbij op de koele wijze waarop Herbert von Bismarck 's Keizers betui gingen van deelneming heeft opgenomen. Het mausoleum is gereed, d. w. z. wat het gebouw betreft. De versiering van het gebouw en de parkaanleg van den heuvel zullen eerst in het voorjaar geschieden. Gisteren heeft de Hongaarsche Kamer weer een besloten zitting gehouden, die evenwel een kalmer verloop had, vooral door de tegenwoor digheid van graaf Apponyi die tot nu too zijn partij had laten uitrazen. liet doel der oppositie schijnt nu geen ander tc zijn dan Banffy tot aftroden to dwingen of hom anders weg to jagen. Naar uit Madiid wordt gemeld heeft de Spaansche regeering bericht ontvangen dat den 20sten November twee Duitsche oorlogsschepen te Cadix zullen aankomen met keizer Wilhelm en zijn vrouw aan boord. Het eskader van Vigo moet reeds naar Ca dix zijn vertrokken. Op liet Duitsche gezantschap weet men in- tusschen nog van niets. Oostenrijk-Hongauje heeft een nota gezonden aan de Porte waarin wordt aangedrongen op hervormingen in Macedonië. Bulgarije heeft door zijn agent eveneens een nota laten indienen over de onlusten aan de Macedonische grens. Zn'imis is door koning George van Griekenland opnieuw belast met de samenstelling van een kabinet. Hij tracht eenige aanhangers van Delyanni te bewegen zitting te nemen in het ministerie. Men is niet zeer content met de beslissing des Konings, daar Zaimis niet de man wordt geacht om de noodige hervormingen door te zetten. Prins George zal waarschijnlijk don 15den naar Kreta vertrekken om als hooge commis saris voorloopig het bewind te voeren. Eerst na de bekrachtiging zijner benoeming door den Sultan zal hij den titel van prins-gouverneur mogen voeren, tenzij ingeval de mogendheden hem bij weigering van den Sultan daartoe het recht geven. De laatste Turksche troepen moeten krachtens het ultimatum der admiraals den 45den Kreta verlaten hebben. Aan het diner dat de stad Damascus den Keizer aanbood, heeft. Wilhelm. H „den groo- ten Sultan Saladiu, den ridder zonder vrees en blaaan, die vaak zijn tegenstanders de echte ridderlijke deugden moest leeren" verheerlijkt, en den Sultan en de 300 millioen muzelmannen over de geheele wereld die den Sultan, eeren als hun Khahf, zijn voortdurende vriendschap ver zekerd. Twee zoons van de Klmlif, een sheik en ver scheiden emirs der Bagara's zijn gevankelijk te Omdurman aangekomen. De ^Standard and Diggers News" ontvangt bericht uit Johannesburg dat, naar derTians- vaulsche regeering ter oore is gekomen, het op roerige kaflerheofd Mpefu onlangs twee maxim- kanotsnen en 2000 kogels heeft ontvangen. De regeering heeft een streng onderzoek gelast naar de herkomst dier wapenen en munitie. Dat de Engelschen, met name Rhodes c. s., er in betrokken zijn, is een vrij voor de hand liggend vermoeden. In zestien Noord-Amerikaansche staten zijn republikeinen tot gouverneur gekozen, o.a. in den staat New-York Roosevelt, de bekende kolonel der «Rough Riders"in drie staten zijn democraten en in twee fusionisten benoemd. De republikeinsclie meerderheid in den Seoaat zal door de verkiezingen grooter zijn geworden die in het Huis van Afgevaardigden zal daaren tegen kleiner worden. De uitslag der verkiezingen zal van invloed zijn op de houding der regeering in de onder handelingen met Spanje. Het imperialisme heeft een overwinning behaald. In de gisteren gehouden zitting der vredes- commissie te Parijs hebben de Amerikaansche gedelegeerden hun antwoord ingediend op de weigering van Spanje om de Phdippijnen af te staan. De Amerikanen handhaven al huu eischen. De Amerikaansche gedelegeerden zijn daarop vertrokken om de Spaansche bevolmachtigden over dit antwoord te laten raadplegen. Maandag waarschijnlijk weer een zitting. De houders van Cubaansche obligatiën in Frankrijk hebben, naar uit Philadelphia aan de »Times" wordt bericht, de Amerikaansche regeering door den Fianschen gezant laten ver zoeken, het daaiheen Ie leiden dat de nieuwe Cubaansche regeering de oude voideringenj erlceni. Vermoedelijk zullen de Duitsche houders hun voorbeeld volgen. Het „Nut". Het hoofdbestuur der «Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" bericht dat, ter vervanging van de heeren mr. W. Boot te Amsterdam en mr. H. Smeenge te Hoogeveen, die op I Juli a.s. als hoofdbestuurders moeten aftreden, en van den heer H. J. Steghers J.Hz., die overleden is, door de commissie, samengesteld volgens art. 45 der wet, zjjn opgemaakt de volgende dubbeltallen Vacature Boot. 1. W. Spakler, fabrikant te Amsterdam; 2. L. L. Serrurier, lid van den Gemeenteraad te Amsterdam. Vacature Smeenge. 1. mevrouw C. Goekoop de Jong van Beek en Donk, te 's-Gravenhage; 2. P. M, Keiler van Hoorn, predikant te Dor drecht. Vacature Steghers, 4. jhr. mr. D. R. de Marees van Swinderen, kassier te Groningen 2. Herman Snijders, leeraar in de gesbhiedenis en staatsweieuscmipjjou c„ van sOns Huis" te Middelburg. Op 15 October j.l, is als algemeens voorzitter opgetreden de lieer dr. J. W. R. Tiianus. Vcrboterlng der Volkshuisvesting. Wij maakten melding van eene vergadering van afgevaardigden van de sMaatsch. tot Nut van 't Algemeen, het Algem. Nederl. Wei k- liedenverbond, het Christelijk Werkliedenver bond «Patrimonium", den R. K. Volksbond, de S.-D. Arbeiderspartij en het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, waarin voor loopige besprekingen werden gevoerd over de vraag, wie in de Centrale Commissie van advies in zake de verbetering van de volks huisvesting zitting zullen nemen. Uit eene ciieulaire aan de aldeelingen door bet Hoofd bestuur van de Maatschappij tot Nut vau 't Alge meen, dat ingevolge een besluit van de laatste algem. vergadering der Maatschappij met de andere genoemde vereenigingen in overleg is getreden, blijkt, dat de in 't leven te roepen Centiale Commissie bestemd is, adviezen te geven van juridischen, economischen en ook van algemeen technischen en ünancieelen aard betreffende het woningvraagstuk. Christ. Hist. Kiezershond. De algemeene vergadering van den Clmstelijk- Historischen Kiezersbond zal gehouden worden te Utrecht, op Maandag 28 November. üp de agenda komen o. m. de volgende punten voor: Toespiaak door dr. J. Th. de Visser, 2e voorzitter. Verkiezing van drie leden van het hoofdbe stuur, wegens periodieke aftreding van de heeren prof. dr. E. HL van Leeuwen, dr. J. Th. de Yisser en A. A. Bredius. Verkiezing van nog twee leden van het hoofd bestuur. Gedachtenwisseling over de vraag, in te leiden door dr. A. W. Bronsveld»Wat kan tot be vestiging van de organisatie van den Christe- lijk-Hislorischen Kiezersbond gedaan worden Voorstel van district I en II, Utrechtnis bet niet wenschelijk ia het belang van onzen Bond, dat te gelegenertijd een herziening van art. 1 van onze beginselen plaats hebbe Het hoofdbestuur van de Nederl. Maatschappij tot bevordering der pharmacie heeft zich ge wend tot den minister van financiën, met ver zoek het daarheen te willen leideu, dat het gedeelte van een door een apotheker bewoond huis, waarin de apotheek wordt gehouden, van de personeele belasting naar den groudslag, huurwaarde" worde vrijgesteld. Dit verzoek is hierop grond, dat apotheken moeten worden beschouwd als werkplaatsen en niet als winkels of lokalen van uitstalling, zoo als ook geschiedt met de apotheken der apotheek- houdende geneeskundigen. Dr. Kuyper bericht ons, dat zijn voornemen om tegen half November terug te zijn, onuit voerbaar is gebleken. De afstanden zijn daarvoor te groot, en de plaatsen waar hij moet optre den, te vele. Pella en Orange City alleen vor deren een geheele week. Orange City is van New-York driemaal zoo ver als de afstand van Amsterdam naar Berlijn. (sS.") De gemeenteraad van Middelburg heeft gistermiddag het voorstel der raadsleden van Duimde c. s. tot verlaging van den gaspnjs tot 7 cent verworpen met 9 tegen 8 stemmen. Daarentegen besloot de raad met dezelfde meerderheid tot opneming van bepalingen be treffende minimum-loon en maximum-arbeids tijd in de bestekken voor gemeentewerken. Tot lste luitenant bij de d.d. schutterij alhier is benoemd mr. A. J. Blok, thans 2de luitenant. Voor de leden van het Volkshuis wordt Zon dagavond a.s. een muziekavond gegeven van 7 tot 9 uur. Behalve piano-, violoncel- en zang nummers zullen ook voordrachten ten beste worden gegeven. Op de gebruikelijke wijz© wordt heden we der de „vaakonsmarkfc" ingeluid, door het b-la- zeü op bodemlooze kruiken. Hedenmorgen waren aan de vischmarkt aan gevoerd 2 partijen schol, tong en spiering; de prijzen waren voor schol van ƒ0.30 tot 1.35, tong ƒ1.10, spiering van 0.25 tot ƒ0.40; al les per koop. Hedenavond 7 uur afslag. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd 10 Nov. J. Jurriaanse, 27 jaar, en M. Visser, 21 jaar. K. Iluster, 52 jaar, en C Plooij, 37 jaar. Geboren 8 Nov. Hillegorida Petronella, dochter van W. Baris en G. van der Waal, Kreupelstraat. 40 Nov. Elisabeth Christina, dochter van H. Gabel en C. W. Montfoort, Hoofdstraat. Johanna Jacoba, dochter van P. van der Kamp en J. J. Rietveld, Klein Qroenendal. Overleden 8 Nov. Johanna Jacoba van Rensvvoude, oud 67 jaar, echtgen. van J, W. Poots, L. Achterweg. 9 Nov. Kors den Held, oud 3 jaar, Broersveld. Door B. en W. is bij den Raad ingediend, tot dekking van verschillende buitengewone uitgaven, een voorste! om eene geldleening aan te gaan ten laste der gemeente groot f 140.000. In een overzicht, voorkomende in de gedrukte stukken van den gemeenteraad, wordt nader gespecificeerd, waarvoor dit bedrag noodig is, en welkoopsom huis naast het Raadhuis met onkosten f5684,54; nieuwe bestrating vaneen gedeelte der Oosthavenkade f2862; idem West- bavenkade f3557idem geheel de Breede Haven straat en rioleering aldaar f1389; idem in het Maasbosch f21773, idem Emmastraat tusschen Arn. Hoogvlietstraat en Boerenlaan f2600; verlenging rioolnet Maikgraaflaan f475; aan leg van den Singel en verbindingsweg tusschen Singel en Schiedamsehe weg f32000; afwer ken archiefkamer f4500; restauratie boven- vestibule Raadhuis; idem politiewacht f4425; ndaarstelling" van een bergplaats voor brand- bluschmiddelen in de Bleekstraat f 400nieuwe deuren keersluis f11450; stichting van een school Oosterstraat f 46000aankoop grond voor uitbreiding der school aan den Broekweg f4250; voltooiing nieuwe havenwerken f48.300; totaal - na aftrek van een overschot van den vorigen dienst groot f 2858.23 en de rijksbijdrage ad 25 voor schooibouw ad f 12562.50 f 138.244,81. Het totaal der leening wordt dus gesteld op f 140.000 met het oog op enkele onkosten. B, en W. stellen voor genoemde som van de Maatschappij voor Gemeentecrediet te leenen tegen een rente van 3lk en een koers van 99 Het bedrag, benoodigd voor werken van blijvenden aard (aanleg straten, riolen, stichting en uitbreiding van scholen en nieuwe haven werken) samen ad f119.280 willen B. en W. aflossen in 60 jaren, het bedrag der overige werken ad f20.720 in 40 jaren. In verband hiermede is het noodig de leening over twee obügatiën te verdeelen, Een ontwerp-besiuit, met de staten van aflos sing en rente, is aan den gemeenteraad over gelegd. B. en W. stellen voor aan O. H. Humme- linck eenig uitstel te verleenen van indiening van plannen van bebouwing en rioleering van den grond, aan hem den 27en September j.l. in erfpacht uitgegeven. Dit uitstel woidt ge wettigd door het feit, dat de erfpachter nog niet weet op welke wijze de grond zal worden uitgegeven, n.l. al dan Diet opgehoogden omdat voor het gebiuik van den grond over eenkomstig zijne bestemming verschillende ver gunningen vereischt worden, o. a. van den Minister van Finantiën op grond van de Suikervvet, Door B, en ~W. wordt voorgesteld om Jan Smit, veehouder alhier, op eenige voorwaarden vergunning te verleenen tot het hebben van een gebouw met houten wanden opzijn perceel aan de Maassluischen dijk. B. en W. geven kennis dat door ben op 5 November 1898 vergunning is verleend aan A. Hoogendyk Jz., directeur der doggermaatschappij alhier, tot oprichting van een kuiperij aan de Koningin Wilhelmina-haven, in hetpeiceel wijk R nr. 20, kadaster sectie B nr. 4359. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de meisjes school is benoemd mej. M. M, Biezeveid alhier. Morgenavond te 8 uren zal in den zaal «Harmonie" dr, W. G, O. Byvanck, van 's-Gra- venhage, voor het departement Vlaardingen der Mij. tot Nut van 't Algemeen spreken over sliet karakteristieke in de nieuwe richting der let terkunde." Maandag 14 November zal in het lokaal «Liefde en Vrede" een openbare vergadering worden gehouden van de Chr. Geheel-onthou- dersvereeniging. Daarin zullen lichtbeelden met kalk-gloeilicht te zien gegeven worden, veitoond en toegelicht door den heer J. Dallinga van Amsterdam. Door de politie alhier is aangehouden en naar de kantonnale gevangenis overgebracht zekere D. L., die in het Alg. Politieblad ge signaleerd stond lot het ondergaan van hechte- nisstraf. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd s 9 Nov. Elizabeth, dochter van J. van der Vlis en A. A. Sieders, Emmastraat 10 Nov. Teunis, zoon van A. van Rijn en j C. M. van Zanten, Qed. Waal. Het voortbestaan van „Het Centrum" blijft, naar mon meldt, ton volle gewaarborgdplannen tot uitbreiding cn verbetering van het blad moeten in voorbereiding zijn. Op Zaterdag 12 dezer, des avonds to half 8, houdt do Berner Conventiebond zijn eerste algemeene ver gadering te Amsterdam in „Hotel Krasnapolksky". i De punten van bespreking zijn: Oprichting van den I Bond, vaststelling der Statuten en verkiezing van een bestuur. Max Alvary, do beroemdo Wngner-zanger, is op zijn villa te Tobnrz overleden aau den kanker. Max Achenbaeh, de zoon van den schilder Andreas Acben- I bach, die op het tooneel Alvary heette, was 3 Mei I 1858 te Dassoldorf gaboron. Hij was eerst koopman,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2