Sctapyaart-IMscii, Diversen. BpQorwegleenlngen. toiweg-Maatscli PreiteleeimigeiL Rechtzaken. Kerk en School. Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. Telegrammen. F i n a ii t i e 1. V i s s c h e r ij. 1 Scheepvaart. II ci ii tl e - STAATSLEEMGEN. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. Pro?, en Stedelijke Leeningen. BmoW-BaM en Galt-OMememiMen. TattsoMeraeiim FaMete, ffildo toen architect worden on wad ton slotte door Lamperti to Milaan on door Stockhauson tot zanger sovormd. Zoowel in Duitschland als te Now-Vork bad |i| groot succes, vooral in Wagnerrollen. Alvary's stem was voor die groote heldenrollen niet altijd sterk genoeg; vooral na zijn terugkeer jit Amerika had zij wol oons iets geforceerds, zooals tij do laatste maal dat de Wagner-verooniging te Amsterdam „Tristan en Isoldo" gaf, bleek in de lange stervensseèno van Tristan, toen door Alvary gespeeld- Heden werd voor den Hoogeo Baad gepleit in sake de naamloozo vennootschap „Paleis voor Volks vlijt" to Amsterdapj tegen don burgemeester dier gemeente betrekkelijk hot niet nakomen door eerst genoemde van do overeenkomst volgens welke zij feno rouzick-kapel ter beschikking van de gemeente moest stellen om dienst te doen bij wapenschouwingen van de schutterij. Hot arrest van het Hof te Amster dam waarbij do vennootschap ia het ongelijk is ge beld door toewijzing van de vordering tot ontbinding jjfir overeenkomst werd bestreden door mr. B. J. Polenaar te Amsterdam. Air, Vlielandcr Hein nit Den Haag, trad yoor de gemeente op. Hot Openb. Min. bij den Hoogen Eaad concludeerde beden dat de verplichting van den mac tot onder bond van zijne vronw ook dan bestaat wanneer de vrouw niet mot hem samenwoont. Het gerechtshof te 's-Gravenhago heeft met be trekking tot den bekenden in 1894 te Delft gepleeg- den diefstal, het vonnis van de Haagscho rechtbank bevestigd voor zoover de vrijspraak van M. de Graaf betreft en vernietigd de uitgesproken veroordeeling tot 2 jaar van W. Maij, omdat diens bekentenissen niet vergezeld ging van een opgave van omstandigheden waardoor twijfel aan zijn schuld werd uitgesloten. Ook Haij is daarom v r ij ge spr o k o n, on hij is tevens in vrijheid gesteld. Nader verneemt men dat de zaak-Vomer zal behan deld worden S en 3 December a.s. omdat het ge rechtshof te 's-Gravcnhage slechts dan het gebruik van do groote rechtszaal heeft kunnen toestaan. Het Openbaar Ministerie bij het Haagscho kanton gerecht "vorderde heden fó boete op grond van artikel 440 Wetboek van Strafrecht (strafbaar stel lende het vervaardigen en verspreiden van druk werken of stukkon motaal, in een vorm, dio zo op munt- of bankpapier, of op muntspeciën doet ge lijken), tegen een Rotterdamschen koopman, tegen trien onlangs proces-verbaal was opgemaakt, toen hij op straat ventte met metalen broches, dasspelden enz-, die den vorm hadden van kwartjes en andere muntspeciën. De man beweerde, dat hij niets anders deed, dan let vervaardiging van de beeltenis van dc Koningin on van hot Nederlandsche wapen, zoo goed als beeld bouwers, photografon, enz. Do bedoolde voorwerpen hadden niets weg van munten, en vertoonden geen jaartal of randschrift. De Rotterdamscho rechtbank veroordeelde heden J B, Milis, kastelein te Schaerbeek bij Brussel, dio tijdens de inhuldigingsfeesten met een drietal andere onbekend gebleven Belgen naar Nederland was ge komen om „zakken to rollen" tot 3 jaar gevangenis straf. Nieuwenhuis, tot idem te Borncrbrock den beer T- J. H. van Rossuin en tot assistent te Doesburg don heer I. T. J. Danmen. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Ransdorp, J. Jansen, to Gasscl- ternijveen. Te Nichoven, J. Buijskool, cand. Bedankt:.Voor Yeendam, door C. G.M.Quack J. O. Wz.| te Winterswijk. Voor Garijp, door H. Smelt, te Haarloo. Door het ptov. kerkbestuur van Ovcrijsel zijn tot de evangeliebediening in do Ned. Horv. kerk toege laten de hoeren A. J. W. van Ingoa en J. van Eooijen, candidaten aan do universiteit te Utrecht. Gerei?. Kerken. Beroepen: Te Arnemuiden, Chr. Bruins, cand. te Schcrpenzeel. Aangenomen: Naar Lisse, door J. Ovcrduin, te Boskoop. R.-K. Kerk. De Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot pastoor te Uithoorn den heer W. A. J. Reygcrs; tot idem te Lathum don heer H. A. R. Kleinschmit tot kapelaan te Wpe (Boerhaar) den heer B. A. IIoo&isr Ouderwijs. Amsterdam. Bevorderd tot doctor in de genees kunde op proefscbritl: „Hoofdlijnon ecner psyekoloo-io metafysisehen grondslag" do heer P. Bierens °de Haan, arts, geb. te Amsterdam. 'Utrecht: Cand, ox. Theol. II: J. E. Bijl en J. Luunng. Caud. ex. Wis- on SterronkundoS. L. veenstra. Lager Onderwijs. Voor de a, s. algomcone vergadering van den Bond van Nederlandsche onderwijzers, staat op de agenda een voorstel van het hoofdbestuur, om naast de be staande weerstandskas een ondersteuningsfonds op te lichten. Blijkens hot ontwerp-regloinent- zou de werking van dit fonds vrijwel oveieenkomen met hot sedert jaren bestaande ondersteuningsfonds van hot Nederlandseh Onderwijzersgenootschap. Het hoofd bestuur van het genootschap heeft nu aan dat van den hond een schrijven gericht, waarin de wenschelijk- facid wordt uitgesproken een samonsproking te houden over het voorgenomen plan, waarbij ook de hoofd commissie van het ondersteuningsfonds zal tegen woordig zijn. Wellicht dat deze samenspreking tot samenwerking zal leidon, waardoor vooikomen wordt dat twee fondsen voor één zelfde doel zullen werkzaam zijn. Paleis het Boo. Op liet paleis Heb Loo worden eemge veran deringen aangebracht. Heb eerst wordt de groo ts vestibule verbouwd Aan don architect Nieuwkerk is opgedragen do daartoe strekkende plannen te maken. Waarschijnlijk zal daarna ook de kunstzaal eene verbouwing ondergaan. Het drama te Botterdam. De kastelein H. A. D. uit de Zandstraat te Rotterdam, verdacht van het toebrengen van den messteek aan den bootwerker J. Slop Zon dagnacht op het Spuiwater en die aanvankelijk op vrije voeten was gesteld, is thans op last van den officier van justitie naar de strafge vangenis overgebiacht. De toestand vnn den verwonde is zorgwekkeud. Be automobielen en de Bijkstollen. Zooals door ons werd medegedeeld, is in afdeelingen der Tweede Kamer geklaagd over 'tsnelle rijden van motorrijtuigen langs's rijks wegen ter gelegenheid van een wedstiyd op de wegen tusschen ParijsAmsterdam. Door de Kamerleden werd tevens opgemerkt dat op 's ministers bevel de tolboomen moesten openstaan opdat die rijtuigen ongehinderd den weg konden passeeren, en werd door hen ge vraagd of de verschuldigde tolgelden later ver goed zijn geworden. Naar aanleiding van deze laatste vraag mei kt de sZutf. Ct." op, dat voor motorrijtuigen geen tolgeld mag worden geheven. Ook kruiwagens, handkarren, fietsen passeeren 's lijks tollen vrij van tolgeld. Niet de rijtuigen, maar de daarvoor aangespannen trekdieren zijn belast. De Minister zou dus gevoegelijk kunnen ant woorden dat het tolgeld botnald zal worden als de automobielen nog eens terugkomen met paarden er voor. Brand, Door bet omvallen van een petroleumlamp is eene boerderij onder Irnsum in vlammen op gegaan. Alles verbrandde, ook de levende have, 5 koeien en een kalt. De 80-jarige bewoner der hoeve had plan dezen heifst stil te gaan leven en daarom den verkoop zijner eigendommen reeds in de »Leeuw. Ct". gepubliceerd. Be drank. gen, een marskramer, uit Nijmegen, ton gevol ge van liet overmatig gobnuk van sterkedrank plotseling dood gebleven. Zijn weduwe, die in armoedige omstandighe den verkeci b, zal ook nog verstoken blijven van het geld uit een begrafenisfonds, daar hij do polis van lidmaatschap reeds bij ccu kroeghou der had verpand. Ben anarchistische aanslag Te Antwerpen zijn uit de Scheldo opgeviseht drie kisten cïynanuet. Zij zijn door de genie buiten de stad gebx-acht. Ren streng onderzoek uaar do wijzo waarop dit gevaarlijk goedje in de- rivier vóór de stad tereolit is gekomen, heeft tob nu toe geen resul taat opgeleverd Outplofbaio stoffen plegen in- en uitgeladen le worden bij Liefkenshook Men denkt daarom aan een misdadig opzet, en brengt de zaak in verband mot koning Leopold's bezoek aan Antwerpen op den 16den. October jL ter bezichtiging der nieuwe havenwerken. Eemge dagen na dit bezoek hop er een ge rucht omtrent een verijdelde samenzwering. Ben kostbare bijbel. Op do veiling dor bibliotheek, nagelaten door den Engelschen piedikant Wiiliain Makellar, heeft een der vijf-eu-twintig nog bestaande bij- bols, die omstreeks 1452 door Gutenberg ge drukt zijn, de kapitale som van 2950 pd. sfc, if 35.400) opgebracht. Men seint ons: De in- en doorvoer van schapen uit Neder land, toegelaten langs de Belgische tolkantoren en hulpkantoren opengesteld voor invoer van paarden, is met ingang van 15 November as. insgelijks geoolloofd langs de kantoren en op do dagen en men aangewezen voor invoer van Nederlandseh melkvee. Van Regceringswege is voorgesteld, don chef van het Bureau der Statistiek den meer aan zijn werkkring passenden titel van Wiskundig Adviseur te verleenen. Onze gezant te Washington, de heer Von Wecklierlin, zal binnenkort naar zijne stand plaats teragkeoren. In de synagoge der Nod. Israëliotische ge meente te 's-Gravehhage zal de rouwdienst voor wijlen clen opper-rabbijn Tal p-ethouden worden op Zondag 20 Nov., te 4 urn- '«namiddags. PARIJS, 10 Nov. De „Figaro" zegt, dat de Strafkamer* van heb Hof van Cassatie besloten zou hebben de bewcordo bekentenissen van Dreyfus ter zijde te leggen. Het onderhoud met kapitein Lebrun-Renault bevat geen enkele for- meole aanwijzing en de tekst staat niet vast; bovendien is deze bekentenis overgebracht on der zeer verwarde omstandigheden drie jaren na de degradatie. Gisterenmiddag is onder Hatert, bij Nijme- Overzicht van de Beurs van den dag. Wederom trokken de aand. Koninkl, Pctroleum- Hij. heden in het bijzonder dc aandacht. De ope- ningskoeisen waren merkbaar hooger, daarop trad ecnige reactie in, doch do markt sloot zeer willig op ongeveer de hoogste koersen van don dag. Buitenl, Staatsfondsen nagenoeg onveranderd, alleen Spanje en Venezuela wat zwakker. Amerik. Sporen zeer vast, vooral voor Central Snares. Nationale Staatsfondsen prijshoudend. Buitoni. soorten meerendeels i/s a lager. Lager: Amst. Sumatra tott. Loyd i/s- Hooger: Franco Doli Westersuiker i, Pakct- vaart 1, Wast Ind. [Mail 3, Kon. Petr. 17, Sumatra Pal. i/j, Qow. Schibarff 2. Binnenl. sporen voor Staats 1 lager. Russische stil. Amerik. sporen a 1 hooger. NIET OFFICIEEL. Gul ff Shares 15%, 16, Itoll. Oost-Bouw 98%. Eerste Pref. Eiio 33i%8. Voorsckotb, 100V., Ned. Elec. 102, Buurtsp. 92. SLOTKOEItSEN. Cert N. W. Sch. 21/a pCt. 84%. Idem 3 pCt. 96. Kon. Ned.Mij.Ex.pl,Pctr.br.aand.288.Sum.-Palcmh. Petr. Mij. aand. 100%. Atcb, Top. Ccrt. v. rrcf, aand. 37%. SCtlIED\M, iO November. Vertrokken naar zeo tor haringvtsscherp de Jogger SOK 3!3 Jacobs, schipper L Hoelo\eld, voor de üe icis. YLAARDINGEN, 9 November. Binnen van de haiing- vissehenj: SCJ1 192, met 90 kantjes pekelharing, '10 Nor. SGI£ 15, met 153 kantjes pekel- en 102 kantjes steurhanng; SOJX 240 Sc/ievenvyen Job. Mos, met 112 ton pekel- en 10 0 ton steurharmg ~YJj 168 Noordiler^ G. Struis, met 32 ton pekelharing. Afslag: Nieuwe volle haring f 11.25, ijle f7.25. KRALINGSCHE VEKB, 10 Nov. Hedenmorgen wer den aan de maikt athiei aangevoerd 6 wmteizalmen, f3— a f3.25, 8 zalmen, f0 80 af 0.90, 4 St.-Jacobs- zalmen, f0 85 a f0.90 per 1/3 kilo SCHIEDAM, 10 November. Aangekomens.s. Wega, kapt. P. Grau, van Riga geladen met (balken) 477 M'. oiigezaagd Jiout. BARRY, 9 November. Aangekomen: s s. Michigan, kapt G, E. ODen \an Schiedam IOBITII, 8 November (na 2 uur. Gepasseerd naar Schiedam Basalt IFTries; Moelma Meitdina, v. WijngaaidonlTemhikus, Kregtmg; y November (vóór 2 uur) Ltiez, Kok. SCHIEDAM, 10 November 1898. ROGGEzonder handel. GERSTzonder Imndel. MAISMixed flOG 6/w. SPOELING: 11.20. MOUTWIJNNot. van de Makelanisf 11.75 per IlL.Ct. Stemming: (lauw. JENEVER: f 15.75 per HL Amst. proef f 17.25 zonder fust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Brandeisbond f!07/a h fli, SPIRITUS f-18 a f 19. AMSTERDAM, iO November. Rogge op levering prijshoudend; per Maart f135; per Mei f131. ROTTERDAM, 10 November. Rogge op termijn: per Maait, f134, f135; per Mei f 117, f128, DELFT, 10 November. Grnanmaikt. Jarige Zeeuwsche en Overm, tarwe f 7.50 a 8.75, Nieuwe dito f a Westl. 100de ris dito f o Zeeuwsche en Overm. logge f5.25 a 5.75, Nieuwe dito fa Nieuwe Wintergorst f4.25 a 5.—, Zomergerst faChevatiergerst f a Zware haver f2.75 a 4.—, Lichte dito f a Oioene erwten faMesting f a Paardeboonen f 5.50 a 0.50, Duiveboonen f0.50 a 7.nieuwe Bruine boonen f9.a 12, Witte dito fanieuw Koolzaad f8.a 8.50. Buitenl. hennepzaad fa Kannriezaad Aan stadswaag gewogen 233 achtsten en 08 zes tienden vaten boter, wegende te znmen 5340 kilogram. Prijs f52 en f03, per kilo f1.3ü en fl.7SVs- Vette koeien Ie qual. f 190250 2e qual. f 100160 Kalfkoeien Vaarkoeien Vette kalveren Weischapen Lainschnpen Vette lammeren Mngeie varkens Nuchteie kalveren Stieren Rundvleesrh Vet kalfsvlecsch -170-210 -150-170 - 60—80 s - - f Weilammeren - 2032 Biggen - 7—19 Paarden Veulens - per Ulo f 0.00 a 0.52 a 0.44 - 0.84 a 0.72 a 0.60 120—140 80—130 30—55 4—9 40—80 Pond Sterling. Frank of lire. Zilveren Roebel. «3 12. i 0.50 2.— Papieren Roebel Oostenrijksche Florijn Zuidduitsche florijn f 1.— 1.20 AMSTERDAM. 10 Nov. 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2i/a Cert. dito 3 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 Italië. tnschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '6Ó/G4 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan./.Tuli 5 Portugal. "Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 Rusland. Cert.IIamb.1820 5 Obl.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope &CO.GR.1254 d.'67/69c£20 4 ingoudl8845 Spanje. Pp. Sell. pes.6000 4 lo. pes. 12-24000 4 Bmn. Ana. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv. serie O. V. IC. L. IC. II. IC 847/28 96'/a 843/8 957/g 845/a 96Vio 101% 853/4 91 85% CO CO co SIS/je 83i/s 846/28 836/8 221/4 339/lö 221/26 335/18 228/is 337/18 79 967/25 97 101 Vg 1031/3 97% 1016/28 103% 1017/18 397/8 395/g 391/a 391/4 401/4 393/8 313/4 933/2 97 Vs 218/4 241l/3 971/4 223/18 257/8 De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds met is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsmaik f 0 60 Portugeesche Mih ns. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta O 50 Deensche Kroon »0.6S« A menkaansche Dollar »2.50 N.-AMERIKA. Mexico. Obl. Afl. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3 dito 1880/90. 3K Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m.uitk.) 3'/j do. do. (z. uitk.) 31/} Amst.IIyp.Bk. P. 4 'sGrav. Ilyp. Bk. 4 Hall. Ilyp.Bk.Pb 4 Nat, Ilyp. Bank 4 N.W.&Pac. U.Bk. C. v Pb.. Rott.IIyp.Bk. Pb. 4 Westl. Ilyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito rese. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch, Aand. Rett. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Wrkt.en Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir, F. A. V. K. 3411/18 1003/t 10013/18 931/2 1011/2 99 98 11011/4 101 1011/4 102 60I/4 1021/3 101 L, IC. 3111/16 IOOV4 1003/4 1C0 H. K. 34% 1011/4 04 1021/s 101 57% 58% 147 1451/a 1427/8 143 4977/8 480 171 503 500 66 V. K. L. IC. ff. IC. Paketv.-Maatsch. A. 176 177 Rott. Lloyd Aand. 115 1141/s Dordt. Petr.Mij.prA. 112 Elzasser Petr.Mij.A. 124 IC. Mij Ex.Petbr.A. 2661/2 275 292 M. Moeara En. A. 121% 121 1211/s Ned. Petrol. Mij, A. 251/a Sum.Palemb. M. A. 1003/4 99l/s 1011/i V.-S. v. N. Amer. Ark.Cnst.Synd.TC. f 220 Kans. Cy Pittb. G. 4 96 96 Maxw.Pr. afg.G.v A, 215/16 dito Cert. v. Incom. 516/18 513/16 Nederland. Holl. IJzeren Aand. 115 115 M.t.E. v. S.S. Aand. 112 lil Ned. Centr. Aand. 35 Ned Z.-A.Sp.do. 6 205 N.-Br.-Bokstel A. -18 18 Italië. Sp\vgl.'87/89A-E 3 543/8 57 7/io 'Z.I.Spw. A-H do. 3 571/4 573/a Polen. Wars.-Weenen A. 157 Rusland. Gr. Spw.Mij. Obl. 41/, 991/3 Wladik.ZR.1250.4 975/8 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 997/s Zuid-W. Sp. Obl. 4 976/s V.S.V. N.-Amer. Atch.Tp.C.v.gew.A. 133/s 131/8 -137e dito Crt. pref. dito 371/a 371/8 373/8 do. Alg. Hyp.Obl. 4 957/a ,96 V. IC. L. IC. H. IC. do Adjust Obl. 4 68I3/16 091/2 Atl. Pac Trustb. C. Centr. Pac. Aand. 267/13 266/16 26®/l0 Cl. Ak, Col.O.v.A. 1513/je I6S/4 171/s Denv.-Rio-Gr. dito 136/8 43% 133/1 Erie Sp. Mij. Aand 1245/26 1213/je Fl. C. P. C. v. g. A. 9'% 97/s 10 Ilhn. Centr. O. v. A. 108 ICans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Go. 50 50 I ouisv. Nashv. Cert. 597.1 591/s 60 Miss K.&T.C.V. A. IH/ia 111/18 413/iG do.Grt,v.4pCt.prf,A. 343/8 89l/i 893,8 do. Ie Hyp. Obl. 4 89 do. 2e Hyp. dito 4 63% 03% ö37/s Wabashafg.O.v.p.A. 20 19% W.N.Y. Pens. C.v.A. 63/s 6 Va Canada. Canadian Pac. C.v.A. 81 82% Rott. Tramw.Aand. 206 Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 105 71 Vs 72% N.-H. V. Witte Kr. 721/4 P.v.Yolksvl.'67 ƒ10 160 do. 1869 A /"2.50 1.65 België. Antwerpen 1887 2% 997/s 993/4 Brussel 1886 2Vj 99»/i5 M. v. Brt-Spw. 2% 8815/16 Hongarije. 116 Theissloten 4 1161/3 Italië. Roode Kruis 90 Oostenrijk. V. IC. L. K, II. K. StaaUl. 1854. .4 1391/a dito 1860. 5 118 118 dito 1864 165 160 Bod.-Cr.-Anstalt 3 101 i/s Stad Weenenl874 1431/2 Spanje. Madrid 1868 3 331/s 33 Turkije. 'Spoorwegl. 3 267/iu 20% 27 Koers van het geld. Beleening pCt. Prolongatie 3 pCt. pCt. Wisselkoersen te Rotterdam. 10 November, en kort f 12.10 Disc. 4 3 - 47.75 s 3 Antweipen t - 47.60 «3 t Prijzen van Coupons» Amsterdam, 10 November. Met. Pap. p. fl. 21 20.95 Zdv. Jan. 21 20.95 Engelsche per »11.53 Engelsche met affi. 1 11.93 Portugeesche Fransche 47.30 Belgische 47.30 Diversen in Reichsmark 58.65 Hamburger-Russen. 1.22 Russen in Gouden Roebel 1.891/j Russen in Zilveren Roebel 1.25 Russen in papieren Roebel 1.241/3 Polen per Zilveren Roebel s Spaansche buitl. in frs. p. Juli 47,— Spaansche binnenl. in piasters 1.20 Amerikaansche Dollar Goud 2.471/3 Mexicaansche Dollar 1 iilQ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3