52"° jaargang. Vrijdag 11 November 1898. N°, 9779. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverTTi. j. c. rqelants. - EmNENLMD. Amjxmihtsïius yooi Schiedam, per kwart aal f 0.90 1» omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.06 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Aftonderlijke nommera0.09 BUREAU BOTEKSTKA AT Telephoon No. 13». ADYBSTENTiErttijs: ran 1—6 gewone regels met inbe grip van cone Courant.f 0.52 Iedere gowono regol meer o.lO Bij abonnement wordt korting vorleend. Israülitlf clio bijzondere scholen. Door den opper-rabbijn, dr. J. H. Dunner, is, zooals wij reeds in het kort mededeelden, aan do vermogende Israëlieten een circulaire gezonden, waarbij hun steun verzocht wordt om zoo spoedig mogelijk tob de oprichting van Is raëlietische bijzondere scholen to geraken, waar- zoowel godsdienstig als wetenschappelijk onder wijs zal worden -verstrekt. Een toelichting tot dit bericht is vervat in een brief van den op per-rabbijn aan den redacteur van het „Cen traal Blad voor Israëlieten in Nederland," waar aan het volgende ontleend is. Wie den aard en het karakter van het Jo dendom kent, weet, dat onze godsdienst vaste en bepaalde begrippen omtrent God, Diens voorzienigheid, schepping, openbaarmaking, straf en belooning verkondigt en van zijn belij ders eiseht, dat zij deze als boven allen twijfel verhevene waarheden erkennen; dat deze be grippen met de zedewetten en ceremonieel» voorschriften een. ondeelbaar geheel vormen, zoodafc men zioh bij het ontkennen van één dezer fundamenten buiten net Jodendom plaatst. Het is aldus aan geen twijfel onderho rig, dat alleen, hij aan deze strenge oisdien kan voldoen, wiens wereldbeschouwing een opvoe ding tot grondslag heeft, die van de prilste jeugd in do genoemde geestesrichting zorgral- dig gekweekt en ontwikkeld is. Het algemeen lager onderwijs is echter onbetwistbaar een der gewichtigste factoren der opvoeding. Hoe zou nu een sohool, die met de bedoelde eischenvan bet Jodendom geen rekening houdt noch hou den kan, aan do Joodsche taak der opvoeding kunnen beantwoorden? Reeds met heb oog- op deze omstandigheid zijn Israëlietische scholen voor het heil van. het Jodendom onmisbaar. Evenwel zouden, de algemeene neutrale scho len nog geen gevaar voor het voortbestaan van het Jodendom opleveren, indien zij aan haar oorspronkelijke bestemming waren getrouw ge bleven, indien zij haar neutraal karakter ge trouw bewaard hadden. Zij zouden, wel is waar, den bloei van onzen godsdienst niet bevorderen, maar evenmin zijne levenskracht verzwakken. Wanneer het onderwijs werkelijk neutraal wa re, wanneer de onderwijzers, belijders van een godsdienst, wiens zedewetten met die van het Jodendom in het algemeen overeenkomen, zich bij het onderricht van zuiver eonfessioneele op merkingen onthielden, en zioh alleen tot de hier en daar onvermijdelijke zedelijke beschouwin gen bepaalden, dan zou de neutrale school met het Jodendom niet in botsing Komen. En deze overweging was hel ook, die de meest uitste kende mannen van heb vorige geslacht deed be sluiten hun goedkeuring te hechten aan de op heffing van de Israëlietische scholen voor kin deren uit den mingegoeden stand in de Joodscho gemeenten van ons land. Met het oog op den geest, dio toen den onderwijzersstand bezielde, mocht men zich verzekerd houden, dat heb on derwijs neutraal zou zijn. Sedert dezen tijd echter is veel, zeer veel ver anderd. Do wereldbeschouwing der tegenwoor dige generatie is in hovigen strijd met die van het verleden, niet alleen ten opzichte van eco nomische, socialo en zuiver godsdienstige vra gen,, maar ook van de zedelijkheidsbegrippen. De onderwijzersstand wist zich niet te vrijwaren van den anti-godsdienstigca invloed der nieuwe wereldbeschouwing-. Niet weinige onderwijzers worden door den modernen geest in zijne te genwoordige gedaante niet alleen boheersaht, maar treden als diens ijverige zendelingen op. Onder zulke omstandigheden is het haast on denkbaar, dat deze onderwijskracliten niob indi rect zullen trachten, hetgeen zij voor juist en waar houden in het hart en gemoed hunner leerlingen over te planten. De godsd. Joodsche vader zou nu, indien hij zijn kinderen niet van zulko scholen op een verren afstand hield, zelf er toe bijdragon het eeuwenoude, tevens hechte gebouw van omen godsdienst to ondermijnen. Tegen dit gevaar kan alleen een Israëlietische school beschermen, niet alleen in ons land, maar overal waar de geest van omen tijd een dusdar irig overweldigenden invloed verkregen heeft. Tlsschorij-Congrcs. To Utrecht is gisteren liet eerste Nationaal vissoherij-Congres gehouden. Do voorzitter, de heer T. A. O. de Ridder, burgemeester van Katwijk, steldo in het licht, hoe de visscher ij-belangen aeer werden verwaar loosd. en toonde aan hoe uit de visscherij een machtige bron van inkomsten was te vinden. Spr. bracht dank aan den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, die hot eere-lidmaatschap wel hacl willen aanvaarden en betreurde de af wezigheid van rm\ T. N. Rahnsen, voorzitter van het college van zeevisscherijen te Amster dam, dio reeds veel voor de vissoherij deed. Het woord was daarna aan den alg. secretaris den heer A. D. Vijgh, dio in 't kort mededeel de '.no heb congres is tot stand gekomen, op initiurief namelijk van do Amst, afd. der Ver- eeuiging tot Bevordering der Ned. Vissoherij. Kolonel Van Zuylen stelde aan het congres den heer Cacheu uit Parijs voor, die, belang stellende in do Ned. visscherij, van het bestuur verlof had bekomon 0111 diC congres bij to wo nen. Uit de mededeelingen van den alg. penning- moester, den heer H. J. H. Modderman, bleek, dat de uitgaven de ontvangsten (f 702.50) wel niet zullen overschrijden. Op voorstel van den heer Anderheggen werd het voorloopig bestuur tot definitief bureau van het congres benoemd. De huishoudelijke bezigheden waren hierme de afgedaan, nadat het congres zijn goedkeu ring had gehecht aan het Reglement van Orde. Het woord was daarna, aan den. heer G. Dirk zwager, van Maassluis, om. te spreken over verzekering op v i s s c her ij gebied. Do inleider wees er in de eerste plaats op, dat in den laatsten tijd de verzekering een be langrijke plaats inneemt onder de vele zaken de visscherij betreffende Spr. juicht dit toe. Want do arbeider is zijn I0011 waard. Hij heeft aanspraak op de hulp en ondersteuning van werkgevers in dagen van ziekte en ongeluk, niet als een toegeworpen gift, maar als een recht. Met deze beschouwing is evenwel de tegen woordige toestand geheel in tegenspraak, en nu ging spr. in bijzonderheden na hoe do toestand z i. zou biïhooren te wezen, waarbij hij bij het ter sprake brengen der tegenwoordig bestaande vissohersfondsen in tal van vissehersplaatsen or do aandacht op vestigde, dat bij al deze fond sen liet verschijnsel valt waar te nemen, dat het beheer gewoonlijk berust van geslacht tot geslacht bij familieleden en daardoor niet ver meden kan worden, dat de vriendjes en bijzon dere geloofsgeiiooteü in de eerste plaats worden geholpen. Dat dit niet do gewensehte toestand is, zal ieder inzien. Naar sprekers meening zou de verzekering behooren tc geschieden door deii reeder in ver houding tot do verkregen besomming, zooals door fabrikanten do verzekering hunner werk lieden geschiedt in verhouding tot de betaalde jaarloonen, en niet alloen voor overlijden, doch ook voor levenslange invaliditeit zoowol als voor tijdelijke ongeschiktheid tot arbeiden; geheel op dezelfde wijze als bedoelde verzekeringen voor werklieden op fabrieken en andere werk plaatsen worden afgesloten. Voor do zeelieden zou wat de uitkeering aan de weduwen betreft in iedere plaats cene Com missie moeten worden benoemd, dio zich mot de regeling der uitkeering en al wat daarop verder betrekking had belastte, bestaande uit minstens een drietal Gemeentenaren, welke Commissie jaarlijks verslag doet van de door haar penomen bepalingen, tiet aantal leden der Commissie zou mooten worden bepaald in ver houding tot hot aantal van. iedere vissclierij- plaats varende schepen. Daarmede zou naar zijno meening iedere mis stand worden vermeden en geheel worden voor zien in de behoeften der visschers-weduwen en weezen. De thans bestaande particuliere fondsen zou den hiermede tevens kunnen vervallen, doch zouden voorloopig nog wel niet worden opge heven. Ter toelichting gaf de heer Dirkzwager een beknopt overzicht van de Duitsoli© wet op de verzekering van 13 Juli 1887, en van do Era 11- sche wet van 21 April 1898, die 1 Jan. van het volgende jaar in werking treedt, en waarbij verplichte verzekering van zeelieden tegen on gevallen en riekte, met him beroep verband hou dende, wordt ingevoerd. Ook hier te lande kan dergelijke wet tot stand komen. Spr. zou wenschen dat de verzekering geheel op dezelfde wijze werd geregeld als deze voor de werklieden van maatschappijen bij de „Eer ste Nederiandsrho Verzekering-Mij. tegen In validiteit en Ongelukken" te 's-Gravenhago ge schiedt, hl. tegen ceno premie berekend naar de betaalde looncn, welke polissen ook bij de wer ken voor rekening van den Rijks-Waterstaat uitgevoerd, van kracht zijn. De uitkeering bij overlijden of geheelo inva liditeit geschiedt dan naar GOO maal het dag loon, volgens de bepalingen der polis dezer Maatschappij. Men lroefb daar slechts de loonen naar de be somming te berekenen, en daarnaar do to be talen premie vast te stellen. Spreker gaf hierna cenige berekeningen van loonen in verhouding tot de besommingen. De zaak is z. i. wel langs geleidelijken weg tot stand te brengen, zij het dan ook misschien na liet overwinnen van vele moeilijkheden uit den kring van reeders en visseliers zolven. Na dankbetuiging door den voorzitter aan spr., zeide de heer G. E. V. L. van Euylen, dat de eer»te rede van dit congres niet beter kon worden gehonoreerd dan door een besluit, en hij stelde voor, dat de „V. t. B. d. V." zorg zou dragen voor de samenstelling van commis sies, belast mot de regeliug der uitkeering aan weduwen, zooals door den grachten inleider was bedoeld. Dit voorstel werd bij acclamatie aan genomen. De heer W. van Gelder, oud-inspecteur van het inl. onderwijs in O.-I., op prijs stellende wat de heer Dirkzwager had gezegd omtrent verzekeringen, meende, dat ook moest gewezen worden op hetgeen op 't gebied van verzekering door particuliere maatschappijen is gedaan. Met een voorbeeld toont spr. aan, dat de premie van de „Eerste Nederlandsche Verzükering- Maatschappij", te 's-Hago, die f 30 per schip vroeg, te hoog is in vergelijking met die van de „Onderlinge Verzekering-Maatschappij tegen do gevolgen van ongelukken", te 's-Hage, die f 10 premio per 1000 uitkeering en ƒ6.40 per f 1000 gedurende de haringteelb van JuniDe cember vraagt. Een voorstel van den heer J. A. Op do Macks van Ubbcrgen, om alle visscherij-vereenigingen in één groote op te lossen, door een afzonder lijk bijvoegsel van de „Vlaardingsehe Courant" aan de leden van 't congres nader bekend ge maakt, werd als niet volgens den vorm van 't congres ingediend, voorloopig door den heer Op de Macks, teruggenomen. De vooi middagzitting werd alsnu beëindigd. Zoetwatervisscherij. Op voorstel van den heer Dudok de Wit werd tot voorzitter van het bureau voor do sec tie benoemd de heer J. Meesters, lid van de Tweede Kamer, en tot vice-voorzit ter do heer Van der Palm. Door den lieer Dudok de Wit woï'dt voorts mededeeling gedaan van eenc uitnoodigmg van de directie voor do restauratie van liet kasteel „Do Haer" bij Vleuten om Zaterdag over acht dagen tegenwoordig te zijn op dat kasteel, waar dan door den lieer Kuyton van Woerden cenige mededeelingen zullen worden gedaan, over den teelt van Belgische karper», welke aldaar wordt gehouden. Door den lieer Van der Palm wordt voorge steld hij acclamatie aan te nemen oen motie, waarin verklaard wordt, dat do noodzakelijk heid van een afzonderlijk wetsontwerp op do visscherij niet nadrukkelijk betoogd behoeft te worden. De vergadering vereenigt zich hiermee. De motie strekt 0111 aan do regeering te vra gen 1. een nieuwe of vernieuwde wet op de vis scherij 2. wetsbepalingen die het stroopen onmoge lijk maken; 3. dat een scherp politietoezicht zal worden voorgeschreven 4. dat aan do schoontijden doeltieffende re geling gegeven worde zonder uitzonderingsbe palingen voor stroomen en afgesloten waters 5. dat liet visohbroed beschermd worde te gen vernielers; 6. dat geen schadelijke vangmiddelen meor worden toegelaten, als vergif, geluid gevende mechanische middelen, en de sleepnetten in de stilstaande waters 7. dat een maat worde bepaald, die onze prijswaardige vischsoorten moeten hebben be reikt, alvorens te mogen worden bewaard, ver voerd of verkocht; 8. dat doeltreffende straffen worden uitge schreven tegen hot bezigen van ongeoorloofde vangmiddelen 9. dat de schadelijke dieren worden ver delgd, en 10. dat liet loozen van schadelijke besta nd- cleelcn in de waters worde belet. Do heer Frans Anderleggen, van Amsterdam, leidde do bespreking in van de noodzakelijk heid van een afzonderlijk wetsontwerp op de visscherij en de grondslagen waarop die rege ling moest rusten, welke inleiding reeds in ons blad van gisteravond is medegedeold. De heer W. F. Dil Jzn., Koog aan do Zaan, maakt enkele opmerkingen, met het oog op Noord-Holland, Z o u t w a t e r v i s s ch 0 r ij. Tot voorzitter werd bij acclamatie benoemd do heer G. Dirkzwager Mz., tot secretaris de heer A. Iloogondijk Jz. Een twintigtal leden waren tegenwoordig. Aan de orde was putib 2„Is do invoering van certificaten van bekwaamheid voor schip pers, stuurmansmaats en machinisten tor zoe- visscherij noodzakelijk eu zoo ja, op wolko wijze zou men daartoe kunnen geraken?" Inleider do heer C. Planteydt, te IJmuiden. Spr. acht certificaten zeer gewensdit; echter •wil hij ze niet verplichtend stollen; hij zou examens wenschen in don geest van „Mercu- rius". Er ontstond cenige discussie, waarna do ver gadering rich vereenigdo met de volgende con clusie Aan de „Ver. t. B. v. d. V." wordt in over weging gegeven maatregelen te beramen, opdat or gelegenheid kome ter verkrijging van certifi caten voor do bekwaamheid van schipper, stuur man on machinist ter visscherij en liet visscho- rij-ondenvijs zooveel mogelijk to bevorderen, ook op de lagere scholen. Deze conclusie werd met algemeene stemmen aangenomen. Alsnu kwam aan d© orde punt 3 van de agenda„Middelen tor bevordering van het gebruik van versche visch in Neder land'. Inleider de beer Jan Sohippers, te Vlaar- dingen. Spr. wijst er op, dat de versche visch nog schier uitsluitend delicatesse is en als volks- vocdsel door het gebrek aan afslagen, winkels in 't algemeen, door hot gobrek aan een goedo verspreiding door het geheele land, weinig ge bruikt wordt. De groote steden der provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn op enkele uitzonderingen nat, van vervoor van versdbo visch zoo goed als verstoken. Uit een tabel, door spr. aan. de aanwezigen overhandigd, blijkt, dat in vele steden in Ne derland behoefte bestaat aan een afslag of ten minste een winkel waar versche zeovisch is to verkrijgen. Indien een vereeniging werd ge sticht^ 't zij als ondorafdeeling eener andere vis- seherij-vereemging, 't zij als lichaam afzonder lijk, welke door sub-af deelingen, het terrein zou effenen, markten zou stichten om die, nadat zo levensvatbaarheid hebben getoond aan den han del vrijelijk over te laten, zou z. i. do versoho visch grootere verbreiding vinden. Spr. stelde ten slotte de volgende conclusies: 1. Het gebruik van versche zeovisch is in ons land als luxe-artikel niet algemeen, nog veel minder is zulks het geval als voks-voediogs- muldel. 2. Voorname oorzaken daarvan zdjn: a. dat de versche zeovisch niet voldoende in hot klein aangeboden wordt; b. dat hot velen aan kennis ontbreekt om de versche zeovisch smakelijk to bereiden. 3. Als middel tor wegneming dezer oorzaken, dient er een vereeniging te worden opgericht, welke zich o. m. ten doel stelta. het in 't klein te koop aanbieden van zeovisch in plaatsen, waar zulks niet in voldoende ma to plaats heeft; b. het daarvoor in uitgebreideii zin bekend ma ken van verknopingen.c. het verbreiden der kennis, hoe versche zeovisch smakelijk te bo- reiden. Deze conclusies werden, na eenig debat, aan genomen. Heden zal de heer Schippers, met drie an dere congresleden voorstellen doen omtrent do oprichting eener vereeniging als door hem. iu zijn inleiding is bedoeld. Thans kwam aan de orde punt 4 van do agenda„Waarom is het niet wenscheiijk, dat door het Rijk een vLschafslagor te IJmuidon wordt aangesteld f' Inleiderdo heer C. Planteydt te IJmuiden. Spr. zette het wensdielijke van vrij-lating van den afslag uiteen; anderen bestreden dit in een zeer levendig debat. Ten slotte nam de ver gadering de volgende conclusie met 13 tegen 5 stommen aan: „Het congres geeft do Vereeni ging ter bevordering der zeovissëierij in over weging, om bij het rijk aan te dringen in ieder geval den vischafslag te IJmuidon vrij te laten," Des avonds te Suiir werden do leden van het congres ton Stadliuize ontvangen door den bur gemeester, de leden van bet Dag. Bestuur en van den gemeenteraad. Heden voortzetting van hot Congres. Do Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid verleent in de volgende week geen audiëntie. In de gisteren te 's-Gravenhago ten huizo van mevr. Waszklewiez, geb. Van Sehilfgaardc, ge houden eerste algemeene ledenvergadering van den „V r o u w e n b o n d ter internationale ont wapening" is met algemeene stemmen besloten tot oprichting eener nationale Yereonigiug on-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5