Uit (le Staatscourant. Rechtzaken. Gemengd Kieuw s. foo INGEZONDEN. Finantieel, Yisscher ij. Scheepvaart. Handel. der den naam„Federlandsclio Vrouwenbond ter internationale ontwapening", welke echter verbonden blijft met de Parijsdie „Liguo de fommes". liet reeds bestaande bestuur werd eonigszins gewijzigd on is nu aldus samengesteldmovr. WasaklewiczVan Sdiilfgaarde, presidente; jotikvr. C. van llogendorp, vice-precidente mevr. KunstHeynneman, secrotaresmevr. B. Dudofc van'Heel, ponningmeesteresmevr. Do Néréo tot BabberidiVan Houton, mevr. It ei ahStaveuou adjunct-penningmeesteres voor Scheve tdngen. Daarna werd in grooto trekken vastgesteld hoe de statuten der Nationals Vereeniging zijn zullen. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid van het collego van regenten over de gevangenissen te Rotterdam, mr. J. H. Tan Meurs, reehtcr in de arrondissements rechtbank aldaar. Bij Kon. besluit is: aan na te melden officieren bij dienstdoende schattcrijen op hun verzoek, eervol ontslag verleend te 's-Gravenhage, aan J. N. Voorstad, als kapt. met vergunning om do uniform der schntterij met de onderscheidingsteekenen aan zijnen rang verbon den te blijyen dragen te Francker, aan J. Dirks, als kapt.-comm., met vergunning om de uniform der schutterij met do onderscheidingsteekenen aan zijnen rang verbonden te blijven dragen; te Pnrmerend, aan B. Jelgersma, als off. v. gez. 3e kl., en aan J. N. P. II. Brantjes, als le luit.; te Oude-Pekcla, aan R. P. Kiers, als 2e luit. wegens verandering van woonplaats to Rotterdam, aan dr. W. van Krimpen, als off. van gez. 2e kl X la suite; to Groningen, aan mr. C. J. H. Schepel, als 2e luit. onder gehondenheid dat zij de op hen uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schutterij volbrengen te Culenborg, aan W. J. C.Hoogveldt, als le luit.; te Delft, aan J. Hordijk, als kapt.; te Gorinchem, aan T. A. Reansar, als 2e luit.; te Stad-Almclo, aan H. B. ten Catc, als le luit.; te Wildervank, aan R. Zeven, als 2e lalt.; nan N. Mees, ontslag verleend als 2e Init. bij de d.d. schutterij te Groningen, ouder gehoudenheid, dat hij de op hem uit kracht der wet nog rustende ver plichtingen als gewoon lid der schutterij volbrenge cn zijn bij de dienstdoende schutterijen benoemd te Zevenbergen, tot 2c Init, a la suite J, Herwijer, thans schutter; te Cnlenborg, tot le luit. H. v. Tiel, thans 2cluit.; tot 2e luit. M. V. Snoek, thans 2o luit. X la suite tot 2e luit. X la suite F. A. Moors, thans serg.-maj. te 's-Gtavenhage, tot kapt. J. T. v. d. Gon Net- scher, thans le luit.tot le luit. C. L. Levoia thans 2e luit.; te Schiedam, tot le luit. mr. A. J. Blok, thans 2c id. te Enkhuizen, tot kapt.-command. W, Iges, thans lo luit.; te Purmcrend, tot off. van gez. 3e kl. A. Enkels, thans schutter; tot le luit B. H. Jurgens, thans 2e luit.; tot 2e luit. F, de Haan. thans adjudant- onderoff. X la snito; te Middelburg, tot 2e Init. E. M. Alberts, thans schutter to Francker, tot kapt.-coram. D. Fontein, thans le luit.; tot le luit. T. IJ. Steensma, thans 2e luit.; tot 2e luit. K. van der Steen en D. Noord- hoff, beiden thans korporaal; te Wildervank, tot 2o luit. N. J. Meihuizen thans sergeant te Oudo-Pekela, tot le luit.W.Heeres, thans 2eluit.; tot 2o luit. J. Koorts cn U. Houwink, beiden thans schutter te Yenlo, tot le luit. W. A. K. H. de Rijk, thans 2e Init.; tot 2o Init. J. J. K. M. Wolters. M. W. G. H. Ousters, P. C. H. Thijwissen en P. C. J. Haffmans, allen thans sergeant. Bij Kon. besluit is toestemming verleend aan A. P. H. J. Verhoeven, burgemeester van Duizel cn Steensel, om tot 1 Oct. 1901 te Eersel, en aan J. Warmolts, ontvanger der gemeente Hoevelaken, om tot 1 Oct. 1903 te Hilversum te blijven vronen. Bij Kon. besluit is do luit. ter zee der le kl. G. L. H. Luyten, op pensioen gesteld en het bedrag van dat pensioen bepaald op f1331 'sjaars, en be vorderd tot luit. ter zee der le kl., de Init. ter zee der 2e kl. S. F. Nolst Trenité. Misleiding lij een verkiezing. Voor de rechtbank te Amsterdam stond gisteren terecht J. P. Schneider, bestuurslid der It. K. kies- vereeniging, beklaagd van overtreding van art. 127 Wetboek van Strafrecht, luidende: „Hij die bij ge legenheid cener krachten ttelijk voorschrift uit geschreven verkiezing, ef edriegelijkc handeling pleegt waardoor de stem v».- cn kiezer van omvaardo wordt of een ander dan de doordien kiezer bedoelde persoon wordt aangewezen, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste zes maanden." Bjj gelegenheid van de herstemming voor de Pro vinciale Staten op 23 Juni had de bekl. last gegeven aan eenige mensehen om zich bij de stemburcelen te postcercn mot een bord, waarop stond: „Kiest Waterschoot v. d. Gracht en Van Eeghcn", terwijl zij tevens „stembiljetten" zouden uitreiken, waarop de namen der vier candidaten stonden vermeld met opon vakjes er achter cn daa'onder weer dezelfde namen' met twee vakjes; die eenter de namen Van Eeghen- en Waterschoot, ingevuld. Op dat papiertje stond verder de volgende aan wijzing „Ge moogt slechts van twee der vier op het biljet voorkomende zwarte blokjes de witte stip met het potlood zwart maken en wel de bovenste cn de onderste als hieronder aangegeven." Onderaan was te lezen„Wanneer ge het anders doet is uw stem van onwaarde." De beklaagde zag in deze verkiezingsmanoenvro, door don president „niet fair" genoemd, volstrekt geen kwaad. Een vijftal personen, die met de borden gestaan hadden cn de biljetten hadden uitgereikt, werden als getuigen gehoord. De getuige Vogelenzang, hoofd ecner school, heeft aan het stemlokaal in de Hazenstraat een biljet als beschreven ontvangen, terwijl hij naar binnen ging om te stemmen. Get. kreeg eerst den iadrnk, dat het biljet aan gaf, dat er uit tweetallen gekozen moest worden. Doch bij nader drukken begreep hij toch, dat de Stemming vrij was, en kwam het in hem op, dat hier verkeerdo praetijkon werden gebruikt, waardoor argo- loozo kiezers zouden misleid knnnen worden. Hij heeft daarop den man buiten gezegd, dat hij die biljetten niet mocht uitreikon en aangifte ge daan bij de politie. Ilcfe 0. M., mr. baron Hugenpoth tot Aerdt, achtte do feiten bewezen en meende ook dat alle dementen voor strafbaarheid volgens art. 127 aanwezig warctt. De bcdricgclijkc handeling ligt in bet uitgereikte biljet zelf. Do bedriegelijkhcid, die in art. 127 be doeld wordt, is volgens do memorie van toelichting zoo op te vatten, dat de kunstgrepen argclooze kiezers kunnen misleiden. Hier behoeft aan bedrog niet dezelfde sterkere be- teekenis worden gehecht, die men bij oplichting h.v. in aanmerking neemt. Spr. verklaart bekl. schuldig aan poging tot het in art. 127 omschrevene en eischt 14 dagen ge vangenisstraf. De verdediger, mr. v. d. Boogaard, voerde ann, dat bekl. was belast met de uitvoering van besluit zijner vereeniging om do kiezers voor to lichten. Ilij heeft dit onhandig gedaan, maar argeloos. Uit zijn optreden nadat proces-verbaal was opgemaakt blijkt, dat bekl. niet geweten heeft dat hij een straf- baro daad pleegde. Hij gaf onmiddellijk last met het uitgeven der biljetten op te houden PI. wees er op, dat de mannen die do biljetten uitgaven borden droegen, waaruit duidelijk bleek door wie zij waren aangesteld. Het gold eenvoudig een raadgeving waarbij ieder kan begrijpen van welken kant hij kwam. Op grond van een en ander vroeg pleiter vryspraak. Orkaan in de West. Da „Staatscourant" meldt het volgende; Uit een dezer dagen ontvangen bericht van den gouverneur van Ourayao blijkt, dat de eilanden St. Martin. St. Eustatius en Saba, om streeks medio September jL, door een orkaan zwaar geteisterd zijn, Volgens opgave van den waarnenienden ge zaghebber van St. Martin (N.-G.) zijn te Phi- lipsburg 2 huizon ingestort en. verscheidene zwaar beschadigd. In de buitendistricten wer den 98 stroohuisjes en hutjes verwoest en 93 zwaar beschadigd. Vele kleine schepen zijn ver gaan, evenals de Botterdamsche brigantijn Ac a die. Menschen zijn op St. Martin bij do ramp niet omgekomen. Op St. Eustatius was de orkaan minder he vig, doeli de zoo zeer onstuimig, waardoor bijna al do aanwezige daar tehuis behoorende vaar tuigjes vergaan, zijn. Op het land veroorzaaikte do orkaan slechts betrekkelijk geringe schade. Op Saba zijn 6 houten huisjes en 49 stroo- hutjos geheel verwoest, waardoor 274 menschen zonder woning zijn. Vele visschersbooten rijn vergaan, waarbij een zeeman omkwam, die een vrouw en negen jonge kinderen nalaat. De Ka tholieke en Anglicaansdhe kerken leden zware schade. Het ergste is edhter daar, dat de aard appeloogst geheel is vernield. De wegen hebben veel geleden. De gouvernementsgebouwen werden op St. Martin (N.-G.) en Saba weinig beschadigd. De noodzakelijkste hulp werd dadelijk door de gezaghebbers verleend. Terstond is op Curayao een comité gevormd, om voor de noodlijdenden de hulp der ingezete nen in te roepen. Ook hier te lande vormt zich zoodanig comi té, onder voorzitterschap van den oud-minister van koloniën mr. J. H. Bergsma. De dronken burgemeester. De brigadier Decouicelle, die Maandagmiddag den beschonken burgemeester van Ronbaix Car- rette opbracht, is 's avonds tien uur door een on bekende op den hoek van een plein overvallen, die hem., een geweldigen slag op het hoofd toebracht en zich uit de voeten maakte. De ander, met bloed bedekt, werd opgenomen en verpleegd.' Plezierreisjes naar het Duivelseiland. Als practische menschen trachten Amerikanen uit alles geld te slaan. Zelfs uit het lijden van een medemensch maken zij een bron van inkomsten. Op den dag, nadat door de strafkamer van het Hof van Cassatie tot een nader onderzoek in de zaak-Dreyfus besloten was, werd bij de' Fran«che regeeiing door den heer Blessure, directeur van de opera te Chicago, een volledig plan ingediend van het Duivelseiland, geheel, herschapen en voorzien van een groot gebouw voor amusementen, hotels, een toren van 250 voet hoog voor vergezichten met electrbche liften, het geheele eiland voorzien van electrisch licht, nieuwe aanlegplaats voor stoombooten, electrische tram om het eiland, bodega's, oester-salons, een passage geheel overdekt om de gevangenis van Dreyfus heen, in ééu woord een plan van een gemoderniseerde badplaats volgens de laatste verbeteringen. De heer ll!e«sure biedt derFranscbe regeering 25,000 dollars pacht, zoodra hem de vrije be schikking wordt gelaten over het eiland, nadat Dreyfus dit zal hebben verlaten. Hij verbindt zich het eiland bij hernieuwde veroordeeüng in den vorigen toestand op te leveren, mits hem een maand vooraf wordt kennis gegeven. De heer Blessure stelt voor zijn aanbod met 5000 dollars te verhoogen indien de Regeering wil toestaan dat de wachters van den gevangene gedurende den pachttijd op het eiland blijven,' ten einde alle inlichtingen over het leven van Dreyfus te geven en op gezette tijden voor drachten te houden, waardoor men zich geheel zou kunnen verplaatsen in het leven van een gedeporteerde. De weinig fijn gevoelende opera-directeur heeft het voornemen om wekelijks een stoom schip te doen vertrekken van Bahia-Nord-Point dat in 24 uur het eiland zon bereiken, zoodat de reis van New-York slechts 56 uren zon duren! Romlreisbiljetten naar het Duivelseiland zouden 12 dagen geldig zijn en '125 dollars kosten. Maar hel treurigste van dit alles is dat zeer kort na het bekend worden van dit plan reeds op de twee eerste booten alle plaatsen bespro- kon waren. Met opneming wordt geen instemming der Redactie bedoeld. Copy wordt nimmer teruggegeven en worde slechts aan éêne zijde geschreven. Mijnheer de Redacteur, Boleefd verzoekt do ondergeteekonde U voor on derstaand stnkjo eon plaatsje in Uw blad. Het was oorspronkelijk bestemd voor „Onze Kring", maar dio lijdt aan plaatsgebrek: zelfs voor het eerstvolgend nommcr kon geen toezegging gedaan worden. Intus- schcn zou het actueelo van het onderwerp slf zijn, als ik daarmee over 8 of 14 dagen kwam aandragen. Het stukje is toch reeds vóór eenige dagen geschreven. Met do meeste hoogachting Uw dw. dr, C. KERDEL. Aan de leden van de afil. Schiedayn van den Nederl. Protestantenbond. Tot mijn niet geringe spijt lieten mijn bezigheden mij niet toe op do vergadering van den Frotestan- boud van 20 Oet. 1.1. aanwezig to zijn. Daar ik ook in het vervolg niet in de gelegenheid zou zijn aan een principieel debat deel tc nemen en voorzag, dat een tweede vergadering nog aandoenlijker be wijzen van sympathie aan don voorganger (v. d. Pr. bond} zou geven dan de eerste wo kennen de kaart van Schiedam immers allen bleef mij niets anders over dan mijn lidmaatschap op te zeggen, omdat ik in vele opzichten met den voorganger van gevoelen verschil. Aangezien vele zwijgers wel niet als aanhangers van de richting des voorgangers zullen willen aangemerkt worden, maar niet voldoende op de hoogte zijn van de oorzaken der gisting onder de moderne protestanten om den Heer Hngenholtz to bestrijden, aebt ik mij verplicht voor hèn en aan de voorstemmers der bekende motie niteeu te zetten, waarom ik mij niet langer met do leiding des Heeren H. kan vereenigen. Of 't hern kwalijk genomen raag worden, dat hij socialist is Waarom Met gelijk recht zou inen het een ander lid van den Protestantenbond euvel kun nen duiden, dat bij liberaal of radicaal is. Maar geheel anders wordt de verhouding van den heer II. tegenover zijn medeleden, wanneer hij als predikant en als godsdienstonderwijzer meent niet alleen tc moeten getuigen van zijn „socialistisch ge loof', maar daarvoor ook propaganda maakt. Of is dat aan vele leden van den Protestantenbond niet bekend? Aan een groot deel waarschijnlijk niet; hoe is het donderend applaus anders te verklaren, dat op de woorden van den heer G. W. Snel volgde in de vergadering van 27 Oct. (Zie „Onze Kring" van 29 Oct.) De heer H. zal toch niet ontkennen, dat zijn preek over den tekst„wij zijn allen broeders" een sterk socialistische tendenz bevatte. Heeft bij van den kansel zijn spijt niet betuigd, dat vele leden van den P. B. door hun afwezigheid schitterden, toen vóór cenigen tijd het onderwerp „landnationalisatie" op een openbare vergadering werd behandeld En die betuiging van spijt hing toch zoo maar niet in do lucht, daar ging wat aan vooraf. Behoort dat onderwerp in de kerk thuis van een niet-socialistenhond? Is dat geen staatkunde? Hoevelen met mij hebben zich niet geergerd aan de zoutelooze preek van den 31n Ang.De Koningin vergeleken bij een vlag, een banierZelfs dat was nog te concreetze was niets dan een symbool Toen kouden we ook hooren, dat deel van het Ncderlandsche volk onrechtvaardig behandeld wordt, 't Ligt er maar aan, wat men door een onrechtvaar digheid verstaat. Maar zoolang de heer H. een der- gelijken uitval niet behoorlijk motiveert en ora torische wendingen knnnen hier niet dienen zoo lang blijft die beschuldiging een grove onrechtvaar digheid tegenover het overige vierde deel van ons volk. Zou de Heer H. denken, dat hij door een dergelijk optreden iets verbetert? Verbitteren wel, gelijk hij dezer dagen ondervonden heeft. Bij een andere gelegenheid kon men in do kerk hooren, dat het „voor een arme zoo tergend is, ann den ingang van een buitenplaats te lezenverboden toegang; voor den arme, wiens eenig grondbezit bestaat in de aarde, die hij in een bloempot ver gaard heeft." (Zoo ongeveer waren immers do woorden Vond die uiting nu zijn oorzaak in „een drang naar menseheniiefde" Naar rechtvaardigheid wil ik een oogenblik aannemen, maar zoolang men geen rechtvaardigheid bepleiten kan, zonder bij den mis deelde een geest van verbittering te kweeken, die hem en een ander noodlottig kan worden, zoolang pleite men liever niet. En lees nu na bovenstaande woorden uit een preek de volgende uit het antwoord aan den heer Ingenhoes: „O, dat jammerlijk misverstand omtrent het woord socialisme, waarin zooveleu niets anders kunnen' zien dan bloedstorting en geweld 1" Deze woorden klinken vredelievend, zeker, maar do toepassing van de beginselen van rechtvaardigheid, waarheid cn menseheniiefde laat toch veel te wenschen over. Dat ook op do catechisatie do staatkunde niet achterwege blijft, is bij velen bekend. Lang is het toch niet geleden, dat daar een dispuut werd gehouden met een der leerlingen over „socialisme", en een ander maal was coöperatie (Fabriek van Van Marken) aan de orde. Het bespreken van dergelijke zaken (staatkunde) op een catechisatie is een misgreep, erger dan hon derd socialistische pteeken, bet is een paedagogischo font van grooto betookenis. Een geestdriftig uitgesproken overtuiging kan, wanneer zij uit den mond van een onderwijzer komt, op diens leerlingen een onuitwischbarcn indruk achterlaten. Zij, wier ootdcel nog moet gevormd worden, die nauwelijks met de maatschappij in aan raking zijn geweest, die in het woord van dcnlcer- aar maar zelden een subjectief oordeel zien, kunnen of durven niet tegenspreken. Het niet kunnen zul vaak leiden tot aanneming van des voorgangers denk- deelden. Moet aldus een overtuiging opgedrongen worden, al is het zoo niet bedoeld. Moetalzóo vroeg een geest van ontevredenheid met bcstaaudo toestan den gewekt worden, terwijl die 16- of 18-jarigcn de toestanden zelve nog niet kennen? Wij zullen zelf vragen om een cursus in staathuishoudkunde en ons eigen oordeel grondig of niet reeds aan jonge lieden voorhouden als het ecnig ware? Do gevolgen van dergelpk onderwijs zjjn niet denkbeeldig, wantj ze zijn reeds opgemerkt. En ton slotte ligt het antwoord van den heer H aan wijs, den heor Ingenhoes daar vóór ons als het bc- dat inderdaad de afdeeling Schiedam van den Protestantenbond de leiding in socialistisehon goest —l tc aanvaarden hebben. Immers „hot Socialisme - meer dan een staathuishoudkundig stelsel, het is een drang des harten, een drang naar rechtvaardig heid en menscbenliefdo. Als zoodanig (do eursivee- ring is van mij) valt het Bamen met christendom en godsdienst, cn als zoodanig behoort onze afdoolin"- het to verkondigen on te verbreiden." Met do bekende antecedenten is het woord zoodanig niet zoo onbe- teckeuend. En willen we niet aan een enkel woord to veel waarde hechten, het zij zoo. Men Iczo dan aandachtig bedoeld antwoord en vrago 'zich af, of het sociulismo als oeconomisch stelsel niet do voor deur wordt uitgezet om de achterdeur weer binnen geloodst te worden. Op bovenstaande gronden kan ik mij niet vcr- eenigen met do leiding van den Protestantenbond, gelijk die in het vervolg zal geschieden. Do tijd zal lecren, of niet meerderen straks tot dezelfde over tuiging zullen komen als ik en vele anderen. C. KERDEL. Faillissementen. Uitgesproken: 5 Nov. C, van Aineide, bouwer en timmerman te Rotterdam, Zaagmolenstraat 61. R.-comm mr. J. H. van Men is. Cur. mr. L. S. Hollander. 8 Nov. G. Koops A.znvroeger bierhandelaar te Assen R.-comm. mr. E, Pelmck. Cur. H. G. van Holt'ne tot Echten. Opgeheven: G. van Soest, boekdrukker, Langestraat 25/27 te Amsterdam; IJ. W. vanDoodewaaid, scheepsbevrachter J. van der Have on L. Smits, voorheen smid, allen te Rotteidam; P van de Pangaert te Waalwijk. W. A. de Graaf, koek- en banketbakker te Leiden, tt e h a h 1111 a t i e, Verzoek ingeleverd door Louis Franciscus Josephus van der Mm k, assuiadeur te 's-Gravenhage, in staat van kennelijk onvermogen verklaaid 10 November 1891. De procureur van den verzoeker mr. M, Zijnen de Gier. SCHEVENINGEN, 9 November. Heden werd alhier van Nieuweiliep aangevoerd ruim 200 mand versche visch, bijna uitsluitend kleinsehol en sehairen. De schol gold f3.25 tot f4.75 en de scharren f2.5ü tot f3 de mand. IJMU1DEN, 9 November. Heden waren hier 3 stoom trawlers aan de markt de Petty, Holland II en de Belgische stoomtrawler O 174 Baron de Neve de Moeten met partijen sehelvisch, tong, taibot, gioot, midden en kl, schol. Vei der 30 schuitjes met enkele tongen, 5—10 mandjes schol, 3—5 mandjes schar, 520 roggen. De volgende prijzen werden besteed: groote tong 95 c.f 1,40, midd. tong 5575 e., kleine tong 2030 c, gr. tarbot t'711.50, kl. tarbot griet f2.75—4, rog f 1.25 1.50, alles per stuk; groote schol f 12.5017, inuld. schol f5.759, kl. schol f3.254, schar f22 65, groote sehehisch f 19.50 23, kleine schelvisch f8 50—9, alles per mand Hoogwater te Schiedam. Nov. 11 v.m. 1.42 ttm. 2.05 42 2.24 2.46 Zon cn Haan. Zonsopgang Nov. 147.15 v.m. ondergang 4.12 n.m, v 12: 7.10 4.11 Nieuwe Maan 14 Nov. Eerste kwartier 20 Nov. PARIJS, 9 November. Tarwe. Loopende maand fr 21.65, Dec. fr 24,45, Jan /Febr. fr. 21.40, 4 eerste mdn. fr, 21.35, kalm. Rogge. Loopende maand fr 14.75, Dec fr. 14.50, Jan/Febr. fr. 14.50, 4 eerste mdn. fr. 14.50, prijsh. HAMBURG, 9 November Petroleum loco 6.85 brief, dito -.geld. Spiritus per Nov. 181/3, Dec./Jan. 17l/.jStemming prijsh. BUDAPEST, 9 November. Tarwe stijgend. LONDEN, 9 November. Granen kalm. BERLIJN, 9 November. Spiritus. Loco 38.50. ANTWERPEN, 9 November. Petroleum vast. Dadelyk fr. 19s/g, Nov./Dec. fr, 19%, 2 laatste mnd. fr. 197/g, 3 eerste mnd. fr. 20. BRUSSEL, 9 November. Granen kalm Tarwe. Kansas fr. lCt/s, Donau fr, 16 a fr. 17, Mais dalend. 9 Nov. 7 5 9 Nov. 7 s 5 Nov, Nov NEW-YORK, 8 November. Tarwe. Dec. Jan Maait. 737/8 74i/s 73% 73% 74 73%73% Maïs. Dee. Jan. Maart. 38 37% 37% Mei. Oct, 71% 70% 70% Mei. Oct. 387/j ii 39 38% 38% A O 15 A A. 10 Nov, Tivoli Schouwb., >'n Dolle" Wereld I Dos A Dos, 8 uur. d Groote Schouwb., Droeve Min, 8 uur, Tivoli Schouwb., Kaat Mossel, 8 uur. 11 11 12 Ital. Opera, La Groote Schouwb., Favorite, 8 uur. 13 i Groote Schouwb., Zwarte Griet, 8 uur. 14 s Muzikale uitvoering Protestantenbond. Olficierenvereeniging, 8 uur. 14 Harmonie, Rotterdam, sSymphonia" met solisten, 7'4 u. 14 t> Groote Schouwburg, Controleur der Wagons Lits, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uurFlora, Cnolsïngel, 8 uur; Casino Variété, Coolaingel, 8 uur; Pschorr Dameskapel, Korte Hoogstraat, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6