52"te jaargang. Zaterdag 12 November 1898. N°. 9780. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Amknhubstsphub voet Schiedam, pet kwartaal f 0.80 n omliggende plaatsen, p. Irwatt. - 1.05 n franco por post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU: Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 11 November '98. Het is gewenscht uit lord Salisbuiy's reden aan het lord-mayors-diner in Guildhall eenige passages die in het telegrafisch oveizicht niet juist of niet duidelijk zijn uitgekomen, nader te vermelden. De minister gaf beslist te kennen het verlangen der jingo's naar een Engelsch piotectoraat voorloopig niet te kunnen bevtedigen, schoon hij niet durfde voorspellen wat er geschieden zon, sindien wij door anderen gebracht worden op een standpunt dat wij nu niet innemen". Hoewel niet ontkennende dat er wrijving zal kunnen ontstaan, achtte Salisbury den tegen- woordigen stand van zaken in Egypte vrijwel teviedensteliend. Op Engeland's positie daar te lande waren de gebeurtenissen der laatste drie maanden evenwel zeker van invloedeven als door de overwinning van lord Wolseley te Tel-el-Kebir (sliet begin van onze moderne Britsch-Egyptische geschiedenis" zooals de pre mier haar noemde) Engeland's positie in Egypte een geheel andere werd, zoo is ook de stand van zaken voor Engeland na den slag bij Om- durman geheel a.iders dan daarvoor. En Salisbury hoopte dat Engeland niet door omstandigheden gedwongen zou worden zijn positie te wijzigen in Egypte, want hij was overtuigd >dat de wereld niet in vrede zou voortleven indien de noodzakelijkheid daartoe ons werd opgedrongen." Daaraan knoopte zich vanzelf een bespreking vast van het doel der krijgstoerustingen, die niet ineens gestaakt kunnen worden, en die ook overdreven waren voorgesteld (volgens den minister althans), en het optreden van de Vereenigde Staten ïonder de factoren der Aziatische en, mogelijk ook der Europeesehe politiek." Merkwaardig en van ernstig inzicht getui gend waren daarop deze woorden: ïWat ons bedrukt is dat aan alle zijden oorlogsgevaar dreigt. Gij ziet volkeien in ver val of met zulk een slechte regeering dat zij noch de kracht hebben om zich te verdedigen noch de liefde hunner onderdanen bezitten Gij ziet dit allerwege en ook dat. er in die gevallen altijd buren zijn die de een of andere beweeg reden hebben hetzij pure menschlievend- heid hetzij de natuurlijke begeerte naar gebieds uitbreiding om elkaar de eifenis te betwisten van het volk dat zijn oude positie verliest. En dat is een reden tot ooi log. Vervolgens wees de minister nog op de ver rassende snelheid waarmede de ooi logen blijkens de jongste gebeurtenissen kunnen opkomen, hetgeen het voor Engeland als een groot kolo niaal en maritiem rijk noodig maakt over een flinke zeemacht te kunnen beschikken. Ov«r het geheel is deze rede in de Engelsche DOOK S. WÖRISHÖFFER. -•57) flier was blijkbaar de pen aan do doodmoe de, trillondo hand uitgegledende zwarto vlok die zich. tot aan den rand van heb papier uit strekte. bewees dit duidelijk genoog; Cecilia bad waarschijnlijk een nieuw velletje genomen en heb onbruikbaar geworden papier in de snip perrnand gegooid. Ruth voeldo hoa haar bloed naar haar hart terugstroomde, hoe zij haar smartelijke aandoening kwalijk een minuut lang kon verdragen. Dus niet op haar naaste betrekkingen waren de laatste gedachten der overledene gericht ge weest, maar op die andere, een vreemde, aan wie Ruth zoo het land had,- die zij trouweloos OU huichelachtig dacht. Een bittere, droevige ontdekking Of er in werkelijkheid een tweed© brief opge zet en ook 'afgeschreven was? Dat zou moeilijk zijn rut te maken. Ruth opende de schrijftafel, waarvan do sleu tel zooals gewoonlijk in het slot stak. Hier was, naar het scheen, alles geordend, een doos meb briefpapier en couverts lag open voor de blik ken van het jong© meisje. Ruth had persoonlijk dit briefpapier eenige dagon geleden in de stad gekocht; Cecilia's mo nogram stond er op gedrukt en daardoor trok BOTEKSnFRAATr ITeïephoon Mo. 133. AdVRKTENTrzprijs: van 1—5 gewono regels met inbe grip van ccno Courantf 0,52 Iedere gewono regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. bladen met grooten bijval ontvangen. Alleen de Daily Chronicle" is teleurgesteld dat niet het protectoraat over Egypte is afgekondigd, en de nDaily News" had meer warme waar deering gewensclit voor het ontwapenings voorstel van den Czaar. Ook de Fransehe bladen zijn over 't geheel ingenomen met den vredriievenden geest waar van de rede getuigt. De sEclair" wijst er evenwel op dat, wanneer Engeland erinstiijd met al zijn beloften toe mocht overgaan zich Egypte toe te eigenen, de strijd die thans alleen ïianlctijk raakt, vanzelf een internationaal ka rakter zou krijgen. Dat de wolken nog niet van de lucht zjjn, is zeker. Zeer juist schijnt de vergelijking die de correspondent der sKöln. Ztg." te Londen maakt. Hij vergelijkt de stemming in Engeland met die in Duitschland in de jaren 18GG'70 toen na ieder gelukkig nfgeloopen incident met Fiankiijk iedereen viijer ademhanlde, met het drukkende bewustzijn evenwel dat vroeg of laat de bom zou moeten barstten. En de bom barstte nok. De oorlogstoerustingen in Engeland worden dan ook krachtig voortgezet, evenals trouwens in Fiankiijk. Volgens de ïMatiri" gold de Woensdag op het ministerie van marine te Parijs gehouden bespreking van Lockroy met de marine-autorifeilen wel degelijk de uitiusting der vloot en de kustverdediging. Tot die con ferentie was in allerijl beslotenMaandag heerschte er op her, ministerie van marine groote opgewondenheid ten gevolge van een 's morgens ontvangen cijfertelegram en een mededeeling van minister Delcassé. Het »Wiener Tageblatt" beweert dat Enge land's bedreiging met ooilog geiicht is niet tegen Frankrijk alleen, maar tegen alle staten die zich met Engeland 's koloniale politiek zouden willen bemoeien. Engeland vreest dat ter ont wapeningsconferentie do Egyptische quaestie ter tafel wordt gebracht, zegt het blad, en daarom wil het eens voor al zijn positie in Egypte regelen. Frankrijk houdt van zijn kant niet op Enge land door speldeprikken in Afrika te tarten. Er loopen weder voor Engeland onaangename geiucliten over een tweede Fransehe espeditie, en de »Dai!y Mail" zegt dat Marchand voort- duiend in relatie staat met Meuelik van Abes- syriië. De majoor heeft inlus=chen van de Engel sche regeering vergunning vei kregen naar Fus- hoda terug te keeien onder gehoudenheid zoo spoedig mogelijk na aankomst net zijn tioep weg te tiekken. De Fransehe regeering heeft reeds uitdi ukkelijk toegestemd in die voorwaarde, waarop aan lord Cromer is opgedragen Mar- chaad's terugreis zooveel mogelijk te verge makkelijken. Marchand is bevolen over Dschibuti naar Frankrijk terug te keeren. &cmeng<ic ASededccSingen. Op de Fransehe begrooting is 632 millloon uitgetrokken voor gewono en 15.8 mdlioen voor buitengewone legcr-uitgaveu. Do sterkte van hot leger zal bedragen 28,8G2 officieren en 561,319 man, waarbij nog komen 742 officieren en 25,169 man der gendarmerie. Het aantal paar den zal 143,333 bedragen. het de doelloos ronddwalende gedachten van het jonge meisje plotseling tot zich. Eerst gisteren was de doos opengemaakt dat Icon men zien. Het moest dus nu blijken of er meer dan één velletje, maar vooral ook of er een couvert ontbrak. In het laatst© geval was er ook een brief geschreven. Ruth telde haastig. Acht-e-n-veartig velletjes en negen-en-veertig couverts Cecilia had een laatste, waarschijnlijk ha<j,i wensclien en bo- schiMringon bevattende, schriftelijke mededee ling achtergelaten voor de gezelschapsjuffrouw. Ruth sprong haastig op. Haar eerste gedach te was, het verfrommelde briefpapier aan Hans Adam ter hand te stellenmaar reeds het vol gend oogenblik liet zij moedeloos haar armen slap neerhangen. Hij zou het papior verscheu ren en glimlachend zeggen: „Waartoe zooveel drukte? Men geeft maar aanleiding tot het ge babbel dor menschen, en daar heb ik 'b land aan." Neen, ach neen, Hans Adam was er do man niet naar om hem een bewijsmiddel van groot gewicht toe te vertrouwen. Ruth vouwdo het papier met het monogram en met het handschrift barer zuster in elkaar en borg het weg in haar zak; toen zocht zij trillend van opgewondenheid verder naar hot poeierdoosje zonder het to kruinen vinden. Geen hoekje bleef in de beide kamers ondoorzooht, maar zonder 't minste succes. Van do vijf poeiers dio weg waren, was geen spoor to vin den. Steeds treuriger werd het 't jonge meisje to Gisteren, do dag waarop Provost de Lau- nay's interpellatie over de aanvallen togen het leger aan do orde zou komen, deelde de minis ter-president Dupuy in den Fransohen Senaat mede dat Urban Gohier vervolgd zal worden voor zijn boekHot leger tegen do natie. De interpellatie werd toen ingetrokken. De strafkamer van het Hof van Cassatie heeft gisteren het verhoor van Cavaignac voort gezet. Geruchten die volgens de „Matin" in het Pa leis van Justitie de ronde doen, zoggen dat aan den raadsheer Atthalin opgedragen is zekere punten in Cavaignac's verklaring na te gaan. Mercier heeft na zijn verhoor een langdiuig onderhoud gehad met De Freycineb. Do „Gaulois" beweert dab daags na de gevan genneming van Droyfus aan generaal Mercier door een employe van heb cijfersehrift-bureau een vertaling word gebracht van con telegram van een militair-atthacihé aan een chef van den generalen staf coner vreemde mogendheid,dat aldus eindigde: „Dreyfus gevangen genomen, blaak u met bezorgd; ik heb allo voorzorgen genomen." Dit stulc is op diens verzoek aan Hanotaux toevertrouwd; het is ook nooit bij eenig dos sier gevoegd. Gisteren is te Parijs behandeld do zaak te gen Guérin, Gerard en Obtavani wegens mis handeling van don commissaris van politie Le- proust. Zij zijn vrijgesproken wegens tegenstrij dig© getuigenverklaringen, maar tot boete ver oordeeld wegens het dragen van wapens. Staande de zitting werd zeker© Martin, een toeschouwer, gearresteerd wegens bedreiging van een der getuigen h charge. Met verontwaardiging spreken de Duit- sche, maar meer nog de Deensclis bladen de harde wijze waarop vaak tegen de Deensche bevolking van Sleeswijk wordt opgetreden, zoo genaamd met het doel heb land te verduitschen. Zoo is nu een arme weduwe met een bij kans stervend kind uit haar woning gezet en m een open rijtuig naar de grens gebracht. Hot kind overleed onderweg. Waarschijnlijk wordt in Denemarken de zaak in het Folkehhing ter sprake gebracht. De Fransehe bladen publicoeren een bericht tut Rome, meldende dat de Paus don Czaar te legrafisch de rechten van Frankrijk als be schermer der Oliristenen in het Oosten heeft bevestigd. Gisteren is Luecheni, do moordenaar van kei zerin Elizabeth, te Gelieve tot levenslang© ge vangenisstraf verooi deold. Het publiek beschouwde het proces vrijwel als een foimalifceit Lueehini trad zeer brutaal op, lachte cn wendde zich tot do aanwozigo journalisten met de wooiden: „Jawel, ik ben het!" Met groote geestdrift is erfprins Friedricli zu Wied mot zijn jonge vrouw gisteren te Ncu- wied door de bevolking ontvangen. Er waren oerepoorben opgericht en de stad was versierd, 's Avonds was er illuminatie, on werd aan het jtmgui'go echtpaar een serenade gebracht. Do laatste scliandelijko tooncelon in hot Oos- tenrijksche zoowel als in het Hongaarsoho par lement zullen vermoedelijk do sluiting der zit ting ten gevolge hebben. De regeering aclit den toestand onhoudbaar en grondwetsherziening wenschelijk. Do Diutscher Wolf, flink thuis op de sabel, heeft zijn duel-tegenstander, den Pool Gnie- wosz, aan hoofd en liand gewond. Mon maakt zich in Spanje erg druk over keizer Wilhelm's komst to Cadix. De Spaansche bladen staan er vol van; men verwacht een bezoek aan Sevilla, misschien ook aan Madrid; men ziet in het bezoek een bewijs van sym pathie enz. Een officieus© mededeeling in de „Kóln. Ztg." evenwel zegt dat er voor de Spaanscho autori teiten vermoedelijk niet eens gelegenheid zal zijn om den Keizer te begroiten, daar dozo ge heel incognito reist, en Cadix alleen wordt aan gedaan o.m kolen in te nemen. Intusscheu heeft de Keizer, na nog een krans te bobben neergelegd op liet graf van Saladin den Groote, Damascus verlaten en is to Baai- bek aangekomen. Daar is op kosten des Sultans ter herinnering aan 's Keizers bezoek een mar meren gedenksteen opgericht mot een Turksch en een Duitscli opschrift. not Duitsche consulaat te Cagliari (Italië) heeft bericht ontvangen dat de Keizer den 17den dio stad zal aandoen. Hot Griekscho Kabinet is gereed met Za'unis als minister-president en minister van buiten- landsche zaken, Korpas voor oorlog, Miaxralis voor marine, Monferrato voor justitie en ad interim onderwijs en eerodienst, Triantafillakos voor binnenland en Degris voor financiën. Do „Times" verneemt dat sir Charles Beres- ford, die zooals men weet in China redst, heb dringend gewenscht acht de haven van Niu- tschwang als de eenige deur naar Mandschou- rije open te houden. Er is geen Russische han del noch een Russisch consulaat; do Russische militaire autoriteiten beslissen in geval van klachten. In Wilmington (Delaware) lieersckt wegens een door den neger-redacteur van een blad voor blanke vrouwen beleedigend artikel grooto op gewondenheid. Heb redactie-bureau werd ver nield en vloog later in brand. De redacteur en zijn vnenden zijn verdwenen. Op straat is lie- moede. Cecilia had zich zelve heb leven beno men en had de sporen van die rampzalige daad zorgvuldig uitgewischb, misschien om de haren voor altoos in onkunde te laten over haar dood. Nog een laatsten, diep smartelijken blik, liet Ruth door het vertrek dwalen. Niets! Niets! Haar moeite was vergeefsch, En toen richtte zij zich weer naar do portière om naar haar eigen kamer terug te keeren. Wat was dat? De kruk van de deur ging niet om. Rutli spande al haar krachten in, nog eens en ten derden male, maar het gaf niets. De deur was gesloten. Een gevoel van hitte voer haar door het go- lieele lichaam; haar gedachten begonnen ver ward te worden; zenuwachtig morrelden haar handen aan de deurkruk. Daar klonk van de buitenzijde der deur een zacht, nauw hoorbaar gelach, dat als een scher pe dolle in Ruth's hart scheen te dringen. Adè- leDio was het. „Juffrouw Malton!" riep het jonge meisje buiten ziclizelve. „Juffrouw Malton, doe dade lijk de deur open." Hotzelfdo gelach klonk van achter de deiu-, nu duidelijker en harder; toen gleed een lichte voetstap over het Ideed in de garderobe, en do deur naar den corridor werd open godaan en weer gesloten. Adfcle had zich verlustigd in den doodsanst van kaar slachtoffer en was toen zacht wegge slopen. Ruth beproefde niet haar te weerhouden. Misschien was het slot wel met geweld open te krijgen. Zij beproefde het met een. mes, het eenige wapen dat zij tot haar besoh kldng hadmaar tevorgecfsdi. De sleutel stak in het slot op die wijze was er niet het minste gedaan te krij gen. Ruth voelde dat haar gedachten afdwaalden en in de war geraakten. Waar kwam de aan grenzende kamer op uit? Och ja die werd door een buitenmuur afgesloten; daar was geen deur in Nu wist zij hot. Vandaar kon haar geen hulp bereiken. Ruth klopte op den grond. De dikke tapijten dempten het geluid, en bovendien bevond zicli onder liet vertrek do groot© receptie-zaal, een vertrek dus dat gesloten bleef en waar zich nie mand op dit oogenblik bevond. Ook hier was alle moeite vruchteloos. Het jonge meisje trok een der vensters open. De wind joeg haar in dichte massa do sneeuw vlokken in liet gelaat. Een ijzige koude stroom de naar bimien cn wekte voor een oogenblik de zenuwen op van liet verschrikte, in uitersten angst verkeerende meisje. „HulpHulp!" Maar wie zou haar smeeken om bevrijding hooren? Wie ging er iu die wilde sneeuwjacht naar buiten, in den tuin? „Hulp 1 Hulp!" (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1