a; 52,<e jaargang. Zondag 13 en Maandag 14 November 1898. N°. 9781. ÏTÜ 5 fir® eet staatsjraj uitvoert. Derde Blad. tm Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverTh. j. c. roelants. BINNENLAND. Gemengd Nieuws. *4 GQUR1N I. Abcuhemestspkijs voor Schiedam, per kwartaal I f 0,90 b b omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 b franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- o.02 BUREAUBOTEIISTRA.AT 20, Teleplioon Wo. 123. ABVEBTENTrEPRijs: van 1—5 gewone regels mot inbo- grip van cone Courant.f o,52 Iedere gewone regel meerq.IO Ejj abonnement wordt korting vorleend. Eenige weken geleden brachten verschillende Fransehe bladen berichten omtrent een verijdel de samenzwering beoogende een staatsgreep. Tegenspraak volgde al spoedig, niet zóó cate gorisch evenwel of het is gerechtvaardigd te zeggen dab do zaak is „dood gebloed". Zoowel toen als nu nog is een gewelddadige omzetting van het staatsbestuur in Frankrijk geenszins onmogelijk. Yan de wrokkende, in 't ongelijk gestelde, door-dik-en-dun-militaire partij is zulk een wanhoopsuiting allerminst buitengesloten, en nog dezer dagen gewaagde de „Daily Chro nicle" opnieuw van een ontdekt complot. De vraag: hoo voert men in Frankrijk een staatsgreep uit? mag daarom in zekeren zin ac tueel heeten, en met een blik achter ons in de geschiedenis is het antwoord op die vraag ge geven. Hot loont de moeite de bijzonderheden na te gaan die aan de tweede Fransehe repu bliek den'genadestoot toebrachten en den toen- maligen president prins Louis Napoleon Bo naparte tot Frankrijks meester maakten, zoo dat de kroon op het werk, liet Keizerrijk, nog maar een vraag van tijd was. In den laatstem tijd rijn er uit betrouwbare bron belangwekkende bijzonderheden over die historische gebeurtenis bekend geworden. In de eerste plaats door de memoires van maarschalk Canrobert en van graaf Fleury, die lango jaren adjudant-generaal van Napoleon III is geweest. Ofschoon de latere maarschalk Canrobert als commandant eener brigade op den 2den De cember 1851 en de volgende dagen deelnam aan de militaire actie, vervulde hij toch volgens zijn eigen mededeelingen daarbij niet meer dan do rol van een werktuig evenals de meeste zijner kameraden. Voor de buitenwacht geleek d© toenmalige minister van oorlog, generaal de Saint-Amaud, de Fransehe Monk; op dien grond hebben de republikeinen hem dan ook met hun bijzondo- ren haat achtervolgd tot aan zijn dood vóór Sebastopol. Maar liet is thans aan geen twijfel meer onderhevig dat de eigenlijke ziel van den staatsgreep, vooral wat do voorbereiding be treft, de toenmalige opperstalmeester van prins Louis Napoleon, de luitenant-kolonel de Fleury is geweest. Tot op het laatst van zijn leven in hot jaar 1870 bekleedde hij nog het ambt van ge zant to St. Petersburg is bij een der ver trouwelingen van liet keizerlijk hof gebleven, en de onwrikbar© trouw waarmede hij tot aan zijn dood de zaak der Bonaparte's heeft ge diend, is in ieder geval een sympathiek trekje in het veelbewogen leven van dezen in ziju soort verdienstelijken man. Zijn memoires vergunnen bovendien een zeer belangwekkenden blik op de geschiedenis van het tweede keizerrijk in 't algemeen. Reeds sedert verscheiden jaren is de geschiedenis veel nuch terder en veel onbevooroordeelde!- gaan oordee- len over het tweede keizerrijk dan onmiddellijk na den val der dynastie in. 1870. Napoleon III was in zijn tijd de voor Frankrijk noodige man, en tegenover de plotselinge catastrofe hebben ajn landgenooten volkomen vergeten dat hij hm behalve een buitangewonen bloei van han del en industrie, behalve den roem van twee groots, gelukkige oorlogen ook jarenlang het po litieke overwicht in Europa heeft verschaft. En wat de verdorvenheid van heb tweede keizer rijk betreft, de derde republiek doet wijs wanneer zij daartoe het zwijgen afdoet. Was de groot© massa van liet Fransehe volle niet rijp geweest voor het caesarisme, dan zou de staatsgreep van 1851 geheel onmogelijk zijn geweest. Het volk verlangde naar een heer- soher, en die heerscher Icon, in aanmerking ge nomen de verwarde toestand in heb jaar 1851, alleen de president der Republiek zijn. Den lOden December 1850 was Loiüs Napo leon met een overweldigende meerderheid van 7,327,345 uitgebrachte stemmen had hij or 5,434,226 op zich vereenigd tot president gekozen. Louis Napoleon was burger; zijn me dedingers, Cavaignac en Changamier, waren verdienstelijke generaals. Niettemin gelukte het kom, heb leger voor zich to winnen. Hier moeten de onthullingen van Fleury en Canrobert ter hulp worden geroepen om aan te toouen hoe de staatsgreep werd voorbereid. Toen de president den lOden December 1850 voor de eerste maal openlijk voor de Kamer kwaxn, werd hij door het publiek met geest drift begroet. Toen hij evenwel generaal Ca vaignac de hand bood, weigerde deze che aan te. nemen. Dab was een niet te misduiden aan wijzing dat op de republikeinsch gezinde aan voerders van het leger in geen geval gerekend kon worden. Toen meende de pmis door ten gunste van den Paus tusschenbeide te komen en door het krijgssucces te Rome do sympathie der legitimistische generaals tot zich te trekken. Tot dezen behoorde ook generaal Lamoncière, die door zijn roemrijk militair verleden m Afri ka in hoog aanzien stond. Maar ofschoon do prins generaal Lamoncière tot gezant to St. Petersburg benoemde, ontstond or spoedig een gespannen verhouding tussclien hen, en Lauio- rieièra werd do verklaarde vijand van Louis Napoleon. Ook de commandant van Parijs, ge neraal Changamier, nam een vijandige houding aan. Hij verbood de troepen den pmis met don kreet van „Vive Napoléon'" te begroeten. Op de toenmalige militaire grootheden viel dus niet te rekenen. Alleen een ingrijpende re organisatie kon baten. Maar de prins schrikte daarvoor aanvankelijk terug, totdat Floury hem een weloverwogen plan voorlegde, dat dan ook zeer handig ten uitvoer werd gebracht. Eerst viel Changamier, die van zijn ambt als gouverneur van Parijs werd onthoven Toen Icwam het er op aan, een don puns onvoorwaar delijk toegedanen minister van oorlog mot hot opperbestuur van hot leger te belasten; want do minister van oorlog is in Frankrijk met voel meer macht toegerust dan in eenig ander leger. Onder de oudere en meer bekende generaals was er geen die de hand zou geleend hebben voor een staatsgreep. Men moest naar Algiers gaan om daar een geschikt man te vinden. Het gelukte Fleury prins Napoleon over te halen dat hij den hem. persoonlijk onbekenden gene- iaal-majoor de Samt-Amaud met do portefeuille van oorlog belastte. Fleury kende den generaal uit zijn eigen diensttijd. Nu ging het evenwel met aan een zoowol in het land als in het leger tamelijk onbekenden gen ex-aal-majoor aan heb hoofd van heb legerbe stuur te plaatsen Ook daarvoor was raad te vinden. Allereerst werd het noodig bevonden een expeditie uit te zenden naar heb zooge naamde „Petite Kabylie". De leiding daarvan werd opgedragen aan generaal de Saint-Amaud Fleury kreeg bevel deze expeditie te begeleiden, m opdracht van den prins en om dezen op do hoogte to houden. Alles liep uitmuntend. Fleury won geduren de deze expeditie generaal de Saanb-Amaud voor den beraamden staatsgreepde expeditie zelve had natuurlijk een schitterend verloop; do „Moniteur" stale luide de loftrompet van den verdienstelijken generaal de Samt-Amaud, en de President kon er niet buiten hem tot di visie-generaal to benoemen. Spoedig daarop werd hem de portefeuille van oorlog toever trouwd. Maar er kwam een kink in de kabel Ook hier geldt liet bekende Fransehe spreekwooul Cheichez la femme! Ook hier ontbrak de vrouw niet. Fleury had, toen hij zijn opdracht in Al- gerië vervulde, voor zijn politieke plannen een kraclitigen steun gevonden bij mevrouw de Saint-Arnaud, Eigenlijk was dit wel eenigszins onverwacht, daar de vrouw van den generaal van legitimistische familie was. Maar zij was zeer eerzuchtig, daarenboven zeer verstandig en beheei-schte haar echtgenoot volkomen. Des to grooter was de verwondering toon ge neraal de Saint-Arnaud plotsenng weigerde deel te nemen aan den staatsgreep dio aanvankelijk op den 17den September 1851 was bepaald. Den 4den September schreef hij den prins of deze hem zijn woord wilde teruggeven daar hij niet meer op hom kon rekenen. De ontsteltenis op het Elyséo was groot, vooral daar generaal Magnan, die in Cliangarnier's plaats bot gou- vemeiu- van Parijs was benoemd, zonder de Saint-Arnaud niet wilde meedoen. Evenzoo wei gerden de generaals Baraguay d'IIilliers en Cas- tellano de portefeuille van oorlog. Het gehcele plan scheen in duigen te zullen vallener waren ook reeds geruchten in omloop gekomen, zoodat de republikeinen wantrouwend begonnen te worden. Toen besloot Fleury persoonlijk generaal de Saiut-Arra*\ud op te zoeken en hom een verkla ring te vragen van zijn zonderlinge weigering. De generaal verdedigde zijn houding hierdoor, dat hij heb oogenblik nog niet gekomen achtte omdat de Kamer niet bijeen was. Zoodra dit hot geval was, zou hij bereid zijn, handelend op te treden, d. w. z. de gehecle Kamer van Afgevaardigden in eens uiteen te jagen. Fleury vertelt zelf daarvan: „Het goval lag zóó dat men heb woord van Talleyrand kon her halen: Waar is d© vrouw? Welnu, ik wil niet verzwijgen dat heb mevrouw de Saint-Amaud was dio mij overtuigd heeft, en op liaar raad schreef ilc aan den prins." Er werd nu een bijeenkomst mogelijk go maakt van den prins en de Saint-Arnaucl, waar- ui alle „misvci standen" uit den weg werden geruimd. Den 27sten October maakte de „Mo niteur" de benoeming van de Saint-Arnaud tot minister van oorlog bekend. Uit opgewonden kamerzittingen bleek intus- schen dat de meerderheid der Kamer niet op do hand van den prins was. Heb scheen dus de hoogste tijd om te handelen. Den 2 6sten No vember had een beslissende geheime vergade ring der samenzweerders plaats. Allo generaals van liet garnizoen van Parijs men had er vooraf zorg voor gedragen dat cle geschikte man nen naar Parijs waren overgeplaatst ten getale van 21, legden toen in handen van ge neraal Magnan den eed af van „trouw on toe wijding aan den prins ten dage waarop het hem zou behagen te handelen". Die dag kwam spoedig. Don Isten December werden de laatste be slissende toebereidselen getroffen. Aan de daar aan gewijde vergadenng namen, deel prins Louis Napoleon, Morny, Maupas, Mocquarcl en de Saint-Arnaucl als de eenige minister. In den zelfden nacht nog werden de generaals Chan gamier, Cavaignac, Lamoricière en Leflö ge vangen genomen. En toon de afgevaardigden in den morgen van 2 December in heb gebouw der Kamer wilden vergaderen, vonden zij die door militairen bezet. Een poging om zich in heb stadhuis van het tweede anondissement te eonstitueoren werd door de troepen verijdeld, en tegelijkertijd wer den do afgevaardigden, gevangen genomen; on der hen Berryer, Dufaure, Barrot, de Bro- glio e. a. Heb eigenlijk historische oogenblik van den dag kwam evenwel eerst toen de prins te paard steeg en overal door de troepen met levendige toejuichingen werd begroet. De „straat" daarentegen nam de zaak minder kalm op, en tot den 5den December vonden er herhaaldelijk straatgevechten plaats, waorin de troepen evenwel zonder groote mceito overwin naars bleven. Die gevechten zijn later door de republikeinen zeer overdreven voorgesteld; ovenzoo is het later onwaar gebleken dat op bevel van de Saint-Amaud een groot aantal ge vangenen zouden zijn doodgeschoten. Het to tale verlies der troepen bedroeg 26 dooden en 184 verwonden, terwijl liet „volk" 175 dooden en 115 verwonden te betreuren had. Zelfs Vic tor Hugo* geeft trouwens in zijn „Hist-oire d'un Crime" toe dat het volk niet veel lust scheen te bezitten om te vechten. In de provincie bleef het gedmende den staatsgreep, afgezien van eenige wanordelijkhe den die evenwel het meest gemunt waren tegen eigendommen, over het geheel rustte. De staatsgreep was volkomen gelukt. Louis Napoleon nam nu de rol van don „eersten con sul" over om liet „tweede keizerrijk" voor te bereiden. Kadaster en landmeetkunde. De Vereeniging voor Kadaster on Landmeet kunde hield jl. Maandag te Amsterdam in het American Hotel haar gewone algemeens verga dering. "Uit het door den secretaris uitgebrachte jaar1* verslag bleek o. m. heb volgendeHet ledental steeg tob 185. Als correspondent voor Indië is weder opge treden de lieer R. Suringa te Batavia i. p. v. den heer Veenstra die, wegens ziekte, onthef fing van clie functie had gevraagd. De financieele toestand der vereeniging is gunstig. Do kwestie der verantwoordelijkheid van ambtenaren voor hun dionstwerk werd, krach lens opdracht der vorige vergadering, door hot bestuur onder do aandacht gebracht van den minister van Financiën. De begroeting voor 1S99 werd goedgekeurd tot eou bedrag van 1766 aan inkomsten en van f1290 aan uitgaven. Als plaats van bijeenkomst voor 1899 werd Amsterdam aangewezen. Do voorzitter van het comité, door hot be stuur der vereeniging ingesteld, betreffende de tracteinentsrpgeling der landmeters van hot kar daster, bracht een uitvoerig verslag uit, waaruit bleek dat een ontwerp van con regeling, die nagenoeg allo anibtouaren zou bevredigen, den minister van Financiën is aangeboden. Tot voorzitter der vereeniging, in de plaats van don heer F. G. Stucki, die wegens drukke bezigheden z ijn mandaat laad neergelegd, werd, gekozen do heer C. W. Hoffmann, thans be stuurslid in de plaats van den aftredenden se cretaris-penningmeester, den heer de Vries (met herkiesbaar), zal optreden de heer M. do Vos, te Leeuwarden, terwijl als derde bestuurslid, voor den tijd van een jaar, zitting zal nemen de lieer P. Vierkant, te Haarlem. In de namiddagzitting werden besprekingen gebonden over: lo. De regeling der vergoeding van rois- en verblijfkosten aan de landmeters van liet ka- das-ter. 2o. Het door do regcering gevolgde stelsel bij do aanstelling van teekenaars bij het kadaster. Zondagsrust. De algemeen© vergadering van de Nod. ver eeniging tob bevoi-dermg van Zondagsrust, wordt Dinsdag den 29 November as., dos voor- micldags tc half 12 uur, in do kleine zaal van Tivoli te Utrecht gehouden, O. m. zal dan worden behandeld een voor- stol van hot hoofdbestuur dat de vereeniging zich, met verwijzing naar de vroeger aan de regcering ingediende requesten, wende tob de Tweede Kamer der Staten-Generaal cxm bevor dering van wettelijke regeling der Zondagsrust. Leger des Ileils. De „Gil Bias" maakt de opmerking, dat het Leger des Heils onder de Vorsten en Vorstin nen van Europa ijverige beschermers vindt. Zoo zegt hot blad dat de Koningin dor Neder landen en liaie Moeder geon gelegenheid Laten voorbijgaan om hare sympathie aan do soldaten, van generaal Booth te betuigen. Een garnizoen v.in het Heilsleger is georganiseerd in de voor naamste Holiandsche steden. Koningin Viili&l- nuna draagt voor een groot deel tot het onder houd van de troep bij. De geheelo koninklijke familie van Denemar ken, en inzonderheid do Kroonprins, zijn met do beste gevoelens bezield voor heb Leger des Heils. Zijne stichtingen verkeeron in zeer bloeienden toestand, vooral op IJsland. In Zweden beschermt Koning Oskar de pro paganda van het Heilsleger vooral onder de ar men. Maar bovenal in de Engelsche kolomen staat het Leger des Heils op den besten voet met de Staatsinstellingen. Deze steunen offi cieel eu metterdaad dab godsdienstig en menseh- lievend werk onder leiding van maarschalk Booth. Fransehe postpakketten. De „Cote Europ," schrijft het volgende Men weet dab heb maximum gewicht der post pakketten in Frankrijk van 5 op 10 KG. is ge bracht. De heer Maruejouls, de vorige minister van handel en nijverheid, posterijen en tele- graphie, had onderhandelingen aangeknoopt met het buitenland, opdat hetzelfde voordeel zou worden toegekend aan internationale post pakketten. De Fransehe administratie der pos terijen is op dit punt overeengekomen met Bel gië, Luxemburg en Zwitserland en postpakket ten van 5 tot 10 KG. zullen tusschen deze lan den kunnen worden verzonden, zoodra de nood zakelijke diplomatieke regelingen zullen zijn tot stand gekomen. Een schoon vooruitzicht voor de winkeliers in die landen, die zich laten overhalen tot de overeenkomst toe te treden, want dan lean in nog ruimere mate er gebruik van worden ge maakt door hot publiek om te Parijs in de groote, sterk advorteereade magazijnen te be stellen en deze van hun restanten af te helpen, dan thans reeds het geval is. Van welken om vang deze pestpakketverzonding is, blijkt uit de opgaaf der handelsbeweging naar en van heb buitenland met Frankrijk in liet eerste half jaar van 1898, waar die verzending voorkomt met een waarde van fr. S0,481,000. Nieuw Qloeilicht. De »Figaio" vertelt dat de glazen gloei lampjes met de licht breekbare kooldraden weldra zullen kunnen woiden vervangen door een nieuw sooit gloeilamp. Deze bestaat uit een aluminium buisje omgeven door een alimi- nium m tje, waardoor de eleetrische stroom wordt geleid. Dientengevolge begint het netje te gloeien, waardoor het buisje de vereischte temperatuur krijgt om een helderwit, zeer intens licht uit te stralen. Deze lampjes behoeven geenerlei bedekking en kunnen in de open lucht 700 uur branden zonder dat zij in kracht vermindei en.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1