u 2"° jaargang. Woensdag r November 1898. N°. 9783. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVERTh. J. c. 11QELANTS. BINNENLAND. Uit de Staatscourant. K o r k ou Sc li o o 1. li e c li t z a k e n, Tri.'.", HRnnnureswun vwr Schiedam, per kwartaal f OM omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco pei poat, p. kwartaal. - 1,30 l&onderlijke nommers. O 02 BUREAU s IIOTEIWTB.I.IT 70, Telephnon Wo. 133. ADVKUTBïfTiErm,isvan 1—5 gewone regels met inbe grip van ceno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lQ Bij abonnement wordt korting verleend. Slniitsbcgrooting 1800. Binnenlandse!!» Zaken, fs {Vervolg,) /Bij de afdeelbig „Onderwijs" spraken enkele fien den wensoii uit, dat voor jongelieden, jier ouders op hot platteland wonen, het be- tjek van do ondenvijs-inriclitingon. in do steden mogelijk werd gemaakt door liet verleunen. van jföjtabeurzen. Aangedrongen word op verbeto- jsng in do opleiding van leeraar in de moderne jisleii, Door eenigo leden werd betoogd, dab do amicus veel to hoog worden, opgevoerd. J$Opr ieuw werd de aandacht gevestigd op de aaaaenlijko offers voor liet lioogor onderwijs wk het oog op het beperkt getal jongelieden, 53jt daarvan gebruik maakt, in de meeste af- f ngen werd met kracht aangedrongen op re- nisatie van hot hoogor onderwijs. Boor peerderen. wenl opnieuw het denkbeeld ter pprako gebraclit één of zoo noochg tweo dor uni- |wrsiteiten op to heffen. Boor anderen werd dit fhéstrcclen. Door sommige leden werd aangedron- gen op verbetering van hot handelsonderwijs, dat nu veronachtzaamd wordt. Van verschil lend» zijden werd aangedrongen op afschaffing, „althans beperking der vivisectie on op betere inrichting van hot onderwijs in de phyehiaterie, {ethnologic en Romantische talen. Opnieuw werd aangedrongen op botero rege- g der eind-examens der openbare gymnasia fgn, op gelijkstelling dor bijzondere gymnasia stoet do openbare op dit punt. Jê; Beperking van het leerplan der gymnasia Jfcwam aan sommige leden wenschelijk voor. Zij pirenschten do drie nieuwe talen to doen ver- Itallen. Herhaald werd de klacht over gobrek *|an uniformiteit in do leerplannen der gym nasia. Eveneesn werd herhaald do aandrang de leeraren aan onverplichte gymnasia zou- gfen worden opgenomen en toegelaten tot het pensioenfonds voor weduwen en weezen. In overweging werd gegeven het volgend jaar Se Leiden geen nieuwe hoogleeraar in de theo logie te benoemen, daar te (Jtroeht en Gronin- ijen de theologische facidteit ook slechts vier Jrofessoren telt. I» Gevraagd weid, waarom de leerstoel in de ;Ma!eisehe taal aan do hoogeschool te Leiden Woezet- blijft. Ook werd gevraagd, hoe het nu toaab met de plannen, omtrent het Eiliuogra- iseli museiun. Wederom werd do billijkheid betoogd aan do gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven- Lago en Kampen, evenals aan andere gemeon- Jen subsidiën toe te kennen voor liare gym nasia. K Opnieuw werd gewezen op do noodzakelijk heid cener herziening der web op het middel laar onderwijs. Ook word wederom met aan drang gevraagd, in welk stadium van voorbe reiding sricil do reeds sedert lang aanhangige reorganisatie der Polytechnische School be vindt. Men vroeg of niet door liet stellen van Weliger eisclien van toelating of door. liet hef fen van hoogere bijdragen in do studiekosten, (8e toevloed der studenten zou kunnen worden Aangedrongen werd ook weder op het chten van Rijksbeurzen aan de Polyteohni- i« School voor on.bemiddcia.eu. Men wonschto bij do wet verboden te zien 'e ongelijke behandeling ten. aanzien van hot oolgeld voor hoogero burgerscholen voor meis- togenover die voor jongens. Bewezen werd den ongunstigen uitslag der in dit jaar in id-Holland gehouden eind-examens der hooge- burgerscholen, Met heb oog op hetgeen is rgevalleu aan do gemeentelijke hoogere bur gerschool to Goes, waar ton gevolge van inmen ging van don inspecteur van het middelbaar .«■herwijs, eeue althans bruikbare organisatie ittu gedesorganiseerd schijnt te zijn, werd ge- (traagd of het niot wenschelijk ware, dat het (Staatstoezicht niet in to sterke mate zijn wil bpdringo aan de locaio besturen en coimuis- 'Oën. Velen hadden do uitbreiding van liet a n- 'jSachta-onderwijs met voldoening gezien en -juichten den steun, die van rijkswege daaraan verleend wordt, warm too. Er waren echter le- den, die hot beter ac-litton, dat het Rijk zijne bijdragen niet rechtstreeks aan do inrichtingen {tan onderwijs, doch aan provinciën en gemeen- doe toekomen met toekonning van do be- tooegrlheid oui daarover teu behoeve van dit on- naar goedvinden te beschikken. Ir Waren volen overtuigd ran de wenseliolijk- «®id een inspecteur aan te stollen, belast niet «et toezicht op ambaclits- on daaraan verwante scholen, bij verscheidene andere leden vond die benoeming geen indoimmng. Gevraagd werd uit welken kring van personen de aan to stollen ambtenaar naar ministers oordeel behoort te worden gekozen. Verscheidene leden meenden dab het aantal inspecteurs, thans tot 8 to ver- hoogen, bij pene voorkomende vacature op 2 zou kunnen worden teruggebracht. Tegen do aanstelling van een nieuwen hoog leeraar in de toegepaste aardkunde en mijn- ontginning aan de Polytechnische School had den sommigen ernstig bezwaar. Anderen verde digden de lieoogdo benoeming. Ook togen do benoeming van een derden hoogleeraar in. de bouwkunde hadden enkelen bezwaar. Vrij alge meen kon men zich echter hiermede vercenigen. Eenige leden zouden 't billijk achten 'tRijks subsidie voor de hoogere burgerschool to Amersfoort wegens de uitbreiding dier school te verhoogen tot gelijk bedrag als Maastricht ontvangt, ul. f 10,000. Van verschillende- zijden werd do hoop uit gesproken, dat de minister de herziening der wet op het lager ouderwijs tijdig zal voorberei den, 0111 dit na afdoening van hot wetsontwerp op den leerplicht zoodra mogelijk aanhangig' te kunnen maken. Door verscheidene leden werd er over geklaagd, dat door te scherpzinnige toe passing der wet aan menige bijzondere lagere school de haar in billijkheid toekomende bij drage wordt onthouden. Gevraagd weicl of do minister niet zou wil len bevorderen, dat do termijn van art. 5 alinea li der wet van 8 December 1889 wordt ver lengd. Aangedrongen werd op zoodanige inrich ting van het herhaliiigsomlerwijs, dab dit een goede voorbereiding zal zijn voor heb land- en tumbouwouderwijs. Opnieuw word aangedron- geu op verbetering der ouderwijzerotracUancn- ten. Gevraagd werd hoe liet staat met het we duwen- en weezenpensioenfonds van openbare onderwijzers. Bezwaren werden geopper-d tegen het verkenen van verschillende subsidién en nitkeeringen. Gewezen werd op den treurigen toestand van den landbouw en verschillende middelen ter verbetering werden aangegeven. Van verschil lende zijden werd geklaagd over opdrijving van de uitgaven voor den landbouw. Gevraagd werd 's ministers gevoelen omtrent de wenschelijk- heid van nadere organisatie der vertegenwoor diging van den landbouw door instelling van Kamers van Landbouw. De behoefte aan con instelling van Lindbouwcrediet bier te lande van Rijkswege werd door enkelen verdedigd en door anderen bestreden. Betoogd werd dat eene reorganisatie van het vecartsonijkundig onderwijs meer en meer nood zakelijk wordt. Aangedrongen werd door verscheidene leden op het nemen van maatregelen tegen tulxircu- lo=e ondc-r liet vee. Bij de afdeelmg Kunsten en Wetenschappen werd aangedrongen op zuinigheid. Gevraagd werd of de minister ook iets kon mectecteden omtrent de reden van het ontslag van den directeur van het Prentenkabinet, dr. Hofstede do Groot. Opnieuw werd opgekomen tegen de- hoogere sommen, uitgetrokken voor het Rijksmuseum. Van verschillende* zijden weid er op aangedron gen om voor alles „de Nachtwacht" een waar dige plaats te geven. Door den heer Scliaepman is een nota aan het verslag toegevoegd, betreffende do voor schriften der gewijzigde wet op heb lager onder wijs en de daarmede samenhangende besluiten, alsmede over de toepassing van beide in ver band met art. 54bis. Schoolartsen en Schoolvergaderingen. Zaterdagmiddag werd to Deventer in den schouwburg eon flink bezette openbare vergade ring gehouden door een negental afdeelingen van den Bond van Nedorl. Ondenv. en een acht tal afdeelingen van 't Ned. Onderw. Genootsch. in en om Deventer. Dr. van der Myle van Smilde besprak het eerste punt. Na eerst de geschiedenis der hy giëne in den loop der eeuwen nagegaan te heb ben, gaf hij een uitvoerig en helder betoog over do seliöol-hygiëne en bepleitte vooral do reeds van oud» bekende stelling: „Slechts in oen ge zond lichaam kan een gezonde ziel huizen". Gebrek aan kennis van 't inensc.heüjk lichaam vooroordeeleti, vast gewortelde gewoonten, de heersehendü mode zijn oorzaak, dat het nemen van maatregelen voor gezondheid niet slechts overgelaten mag worden aan liet individu, maar dat do Staat de gezondheid der burgers moet bevorderen. Eon dure plicht- van autoriteiten en regeering is het, naast do ontwikkeling van den geest de ontwikkeling van 't lichaam van hot schoolland te bevorderen. Doctoren en onderwijzers vooral begrijpen dit. Spreker ging na welko imdeehge invloeden hot lokaal, do inrichting daarvan, het onder wijs, de lucht, do slechte ventilatie- enz. op de gezondheid kunnen hebben en noemt vereelnl- iuido ziekt mi, als ü"eoIg daarvan. Zeer lang stond hij stil bij bijziendheid en luggrgraaUverkromining en besprak ln-it lv.cn, Rtu.jveu ou gynuiustisceren in verband daar na e Schoolartsen vindt spreker noodzakelijk, oven- eoiis dat do ouderwijzers de eerste grondbegin selen der sdiool-hygieno kennen, om den art-on behulpzaam te zijn, alleen wat liet aanwijzen der ziekten betreft. Do geneeskundige zorg, op gedragen aim sehoolcomm. of schoolopz» rè zeer onvoldoende, zelfs onmogelijk, ook al zijn er één of twee- artsen in de commissie. Vooral de overheid dient meer zorg te bede den aan do school-hygiëiie. Slechts een gezond volle ka.n zijn een weerbaar volk. Na eenige discujue werd aangenomen een voorstel van den lieer D. A. Ilcijse, dat de af deelingen zich wenden tot de hoofdbesturen van den Bond van Nederl. Onderw. en van 't Ned. Onderw. Genootsdi. met hot verzoek bij de Re giering aan te dringen op de aanstelling van schoolartsen, „Schoolvergaderingen werd ingeleid dooi den heer A. iliidreheim, hoofd eencr school van Arnhem, Met feiten uit zijne ondervinding gaat hij liet giooto nul dezer vergaderingen na en komt teu slotte tot de noodzakelijkheid van „ver plicht e'sclïoolvergaderingen. In 't belang van liet ouderwijs, van liet, kind, van do school, ran den onderwijzer acht spr. schoolvergaderingen noodig. Hoofd ou onderwijzers bespreken daar allo sehooltoiken (maatregelen van orde en tucht, methodes, over leerlingen, 't organiseer en van feesten on dergelijke). Ook stemming, zeker, hoewel het zeer zelden zal voorkomen. Spr. beschouwt de schoolvergaderingen aan zijne si hooi en wijst oj) het genotvolle, liet nut tige, het leerzame der bijeenkomsten. De heer J, van don Berg vindt schoolverga- di ringen noodzakelijk voor de school en kali zich volkomen met spreker vereenigen, maar om li it reuls verplichte schoolvergaderingen in te Vlieren, vindt hij een dwaasheid, omdat de» ondeiwijzers bij de wet en bij de gemeentelijke iu-lnicties niet de minste zelfstandigheid is toe- gt kend. Hij raadt den ouderwijzers aan, steeds de schoolvergaderingen te bezoeken, hoe weinig mtrekkelijk ze soms ook zijn, vooral wanneer proeven worden genomen, zooal» in Deventer. Maar ncodig is liet, dat alle notulen dm auto riteiten voorgelegd worden op 't einde van het proefjaar; niet een uittreksel. Hij begrijpt niet, dit een jir>i f genomen moet worden, waar liet groote nut van si hooi vergaderingen reeds overal doorgedrongen is. Naar wij vei nemen wordt heden do vuist van Henthi'iin ten puleize Het Loo voiwaciil. Morgen zal Z. D. II. deelnemen aati een jacht op groot wild, to houden door de interen den hof houding en andere genoodigden. (ïU. D.") Gisteren begaf de minister van Iinitonl ind- scli" Zaken zich ter audiëntie bij II. M. de Koningin. De minister van Ooi log was gisteren door eene lichte ongesteldheid genood/aakt rijn kaifiJ'1 te houden. De gewone audiëntie van den minister van Marine zal deze week niot plaat» hebben. De Minister van Finantiën maakt bekend dat het saldo van 's rijks .schatkist op ld ih-zer bedroeg bij de Nederlandselie Iiank f 19,745/i'31.74Va bij de betaalmeesters - '2,120,594.21) l'e zanten /r2l,8GG,ü2G 03!/s Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ontvangers der registratie en domeinen: te Heersen,de heer O, Schut, thans to Üldcberkoop; to Oss, de heer J. O. ,1. I>oe- dens, thans te Gravete Grave, de heer W, N'aiminga, thans te IIolwerdj te Hohverd, do heer C. F. Trip, thans surnumerair. Op verzoek is eervol ontslagen, niet aanspraak op pensioen, do heer 1*. II. Verbeek, ontvanger der be lastingen te Delft (buitengemeenten). Bij Kon. beslmt is benoemd tot griffier bij het kantongerecb te Winschoten, jbr. inr. 51. A. de S" wn.lu Iranian, ndjuuct-commiea aan het Departe ment van Koloniën. Bij Kv'i. besluit is inr, Amiró Reigersman, to Breda, mot al zijne wettige zoo mannelijko als vrouwelijke afstammelingen, in den Ncilerlandsehen adel ver beven, met de pracdicatcn van jonkheer en jonk vrouw. Bij Kon. besluit is aan don inspecteur dor tele grafie te Arnhem vim der Vegte, op -zijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag verleend, met dankbe tuiging voor de vete en goedo diensten door hein aan den lande bewezen. Nm>. 11 iiuv. Kimt. Beroepen: Te Sehormerlmrn, W. van brouwen Boomkamp, rami.: tc Staphorst, II, A. Iteijer, tc Lienileute Qhteholtpade, J. Bruins, te Tcrwispol; te Mocrcapelle, H. Briét, cand te beidente Wa teringen, N. Bakker, tc Wijngaarden; te Hijsoord lb J. Schouten, te Ommeren ibij Tiol) te Nieuw' veen, W. van Leeuwen Boomkamp, eand. to Olst" te Fomlgum, 0. Hokvverda, eand.; to Edam, B, W' ter Ila te I'ranokcr. Aangenomen: Naar Item, door II.J,Werner, cand.; mar Vlcdder, door A. II. v. d.Hoeven,cand.; naar Peporga en Biesdijke, door S. E. Bakker, cand. naar Zwartewaal, door W. van Leeuwen Boomkamp,- cand. to Olst. Bedankt; Voor Nieuw-Amsterdam, door II. A. W. Voorhoeve, te Rekken; voor U re terp, J. Buis kool, cam!,; voor Den lfoorn, ,T L. do MM Jtoncourt, te Drogelminvoor Oo"terdijk, door A. J. Werner, cand. tc beiden; voor Kaarden, door 1'. J. Proost, tc Koog n/d Zaan voor Muntendam, door S. K. Bakker, cand.; voor Wdhelminadorp, door II. -T. van der Zee, cand. tc Elburg; voor Breda, door ,b D. vanArkel, te EUckomvoor Barncveld, door 1'. Bartstru, te Zegveld. Door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord- llnllnnd is tot do Evangeliebediening in de Nederl, Herv. Kerk toegelaten do beer Tj. (Jostru. candidnat, aan do Universiteit te Groningen, Door het prov. kerkbestuur van Overijscl zijn tot de evangeliebediening in de Ned. Herv. kcik toege laten dc boeren E. ,1. B. Janzen en A. Prins, can didate» aan de Universiteit te Utrecht. Door het Provinciaal kerkbestuur van Noord-Bra bant met Limburg, zijn toegelaten tot de Evangelie bediening in de Nederbindscbo Hervormde Kerk do beeren II. Dubbeld en A. vnn den Akker, candi- ilnten der Leiilsche Universiteit. Bi;uoxs-rn. liiioi-Dr.nscnAr. Beroepen: to Groningen, J. Jb W. Bisschop Roele, tc Dokknm. Gurei'. Keuken. Beroepen: Te Ten Post (Gron.), B. Itoorda. te Bnrumj te Hollamlscbcveld, J. C. Dalhuizen, te Sexbiornm te Hoten (O.), N. G. Kapteijn, te Leerdam. Aangenomen: Naar Nederhorst dcu Berg cn Nigteveeht. door Olir. Bruins, cand. a/d. V. U. te Scherpcnzceb (Verbeterd bericht.) Bedankt: voor Blokzijl, Zuidwolde en Arne- niuidon, door Cbr. Bruins, cand. tc 8eherpcnzeel. Kvvno. Lutu. Kerk, Ds. G. T. de Bruijn te Zutfen heeft tegen 51ei a s. zijn emeritaat gevraagd. Veertig jaren heeft deze predikant dun dienst gehad. R.-K. Ki-.uk. Te Oudcnbosch is gisteren op buitengewoon plech tige wijze dc pater Jezuïet K, Ltiijpcn tot bioscbop gewijd. De wijding geschiedde door den bisschop van Breda in de prachtig versierde parochiekerk. Ook in do gemeente waren op verschillende plaat sen versiering n aangebracht cn van alle huizen wapperde ter cere van den nieuwen bisschop de vlag. L VCIF.U O.NDF.IIVVUS. De onderwijzer 51, den Hiutog, wien de Anister- damsehc gemeenteraad indertijd zijn ontslag gaf wegens zjjn optreden inzake dc rangexamens behoort tot dc onderwijzers die ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederl. Indië zullen worden gesteld. Volgens den „Bode" is hij de eerste die vertrekt, en wel begin Februari. Dc Iloogo Raad handhaafde dc voroordeoling van den vrachtrijder tusschen Colijnsphat en Goes tot f» boete wegens het als ondernemer van oen openbaar middel van vervoer een brief vervoeren tegen geuot van vracht. In het „Indisch Weekblad van het Recht" komt een gewichtige beslissing voor van het Hoog gerechts hof, waarbij is uitgemaakt, dat tot een vcroordeeliug wegens „meineed" voldoende is clko onware opgave van een getuige, afgescheiden van do vraag of zij van iavloed kan zijn op de bcslisaiu"; des rechters. Tot im toe werd als valseb getuigenis in straf zaken alleen aangemerkt do zoodanige verklaring, in strijd mi t do waarheid onder eedo afgelegd, die wel invloed kon oefenen op 's rechters oordeel, in. a. w. die ten sadcelo of ten voordeelo van den beklaagde strekken kon. Bij hetzelfde arrest werd gebroken met het juri disch adagium: „nemo contra se edere tenetur", of vrijelijk overgezetniemand is verplicht als getuige ecu verklaring naar waarheid af tc leggen, zoo daar uit voor hem cenig nadeel kan ontstaan."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1