SPOUT, G o m o it g <1 N i c ii w s. INGEZONDEN. Fïnanticol. Yisscjic rij. S c h e e p v a a r t. II a 11 cl e 1. Do gymnastiek- on ttchermvereomging „Donav" to Dctt't hcct't, tor gelegenheid van hunt iS-jarig be staan, eon mrtioualeii gymnastiek wedstrijd xiitgo- schruven, opengesteld voor vereonigiugen ledou vuu Jiot Nedcrluiidsfli (Jymnasiiqk-Varijond. Zij zaJ op 10 December gehouden worden. If. M. do Koningin stcldo ccno zilveren, en If. 31' do Koningin-Moeder ooiio bronzen medaille bc.ncliikbaiir, terwijl voorts nog con zilveren lauwerkrans, benevens J3 medailles zijn uitgeloofd. Ann den cere-wedstrijd (in stnnfocfcuingoii) nomen alleen deel verecnigingeii, dio nil 1 Januari 181)5 een Ion of 2ou prijs in een ilergelijkcn wedstrijd be haalden. Ingeschreven zijn„Spnrtit", to Borgen op Zoom; „tiielniamsontwikkeling" en „Spaita" te Delft; „Olytnpia", „Oranje" en „Voorwaarts", to 's-Clraven- hage; „Hercules", te Leiden; „Hercules", to Rotter dam; „ikheveuingeti", te Keliovetiiugcu, on„Atti!a", tc Utroeht. Do wedstrijd in vrije oefeningen is opengesteld voor vereoiiigingen, (lm niet in do vorige rubriek vervallen. Ingeschreven zijn„Baarnschc Gymnastiek* verceniging", to ilnarn; „Hilrcrbiimscho Gymnastiek- vereouiging", to Hilversum; „Sparta", te Leiden; „Sparta", to Maassluis; „Uitspanning door Inspan ning", to Naaldwijk „Kracht en Vlugheid" en dc „Botterdamscha Gymnastiek* cn Schermvfrceniging" to Rotterdam; „Lconidas", to Vlnardingon,en „Con cordia", te Zaandam. Voor den wedstrijd in springen zijn ingeschreven „Lich.vamsontwikkcling", to Delft„Olympia," „Oranje" en „Voorwaarts", te 's-Oraveuhugo„Her cules," „Kracht eu Vlugheid," en „Itotterdnmsehc Gymnastiek- cn Sehortuvereeingiug," to Botterdam „Schevoningcn", to Schcvcniugcn, en „Leonidus" to Vlaardiugcn. Onder presidium van jht. linrnaect had Zaterdag to Zwolto do algotuCGuc vergadering plaats van don Nedorlandscheu Hchantaenrijdersbond. Aangezien do jongste winter weinig voor deze sport te genieten gaf, was het jaarverslag niet zeer interessant. 't Bleek dat dc uitgeschreven wedstrijden nergens konden doorgaan, terwijl bovendien nog onze rijders to Daros geen bevredigend succes konden behalen. De rekening bedraagt in ontvangsten f 1105 en slnit met een batig saldo van 1005.75. Het aantal leden bedraagt thans 32; verder 120 donateurs en 2eere- lcdon. Besloten werd aan het Bestuur te crediteeren een som van ten hoogste f 700, cm daarmede verschillende subsidies toe to kennen, die do Bond zouden verster ken, Voortaan zal do Boud naast do gewone procf- wedstrijdon ook provinciale kampioenschappen uit schrijven en zoo uoodig provinciale bonden stichten, met het doel do verschillende banen over het gchcelo land meer aaneengesloten te doen worden. Deze provinciale Bonden zullen dan aanvankelijk gesteund worden, evenals die clubs waar een wed strijd wordt gehouden. Do werkzaamheden van het bestuur worden allengs grooter, daarom wordt voor gesteld dit met 2 leden tc vermeerderen, hetgeen wordt aangenomen. Besloten wordt verderde in bet reglement ge noemde afstanden bij wedstrijden naar omstandig heden te mogen regelen; f200 uit to trekken voor mogelijke uitzending vau jongelieden ter trainiug naar Davos; de proefwcdstrijden als vorig jaar to houden to Edam, Haastrecht, Groningen en Abcoude. De IJsclub Groningen krijgt het kampioenschap voor Nederland, de Noordcr Ijsbaan voor Groningen, de Zwolsehe club voor üvcrijsol, Leeuwarden voor "Friesland, Haarlem voor N.-Holland en 's-Uertogen- bosch voor Noord-Brabant. De aftredende bestuurs leden werden herkozen en gekozen werden de heeren Schutter, van Groningen, en Bakker, van 's-Gra- venhagc. Als plaats voor do volgende vergadering wordt gekozen Botterdam. Naar aanleiding van het voorstel van do regle- raents commissie van den A. N. W. B., betredende het ai of niet loslaten van het reu wezen, werd gisterenavond tc Amsterdam door de Ned. Wiel- remiers-vereeniging eene buitengewone algemeen- vergadering gehouden onder voorzitterschap van den lieer B. Spnrjaard Het besluit door de Vergadering ten stotte aange nomen luidt aldus: Het bestuur der Nedotlnndsohc Wielrenners-Ver- eeniging is in principe tegen het voorstel der regle- ments-commisMe van den A. N. B. doch znl, indien het voorstel wordt aangenomen, gaarne de hulp haar door den A. N. IV. B. aangeboden tot liet oprichten van een nieuwe Wielrensportverecniging, aanvaarden, Automobielen. Zoo il s men weet, wordt nachts tusscheii Haarlem en Leiden du postdienst onderhouden met paarden en wagens. Thans is door don Minister van Waterstaat een automobiel aangeschaft, die, bij wijzo van proef, drie maanden mede dienst zal doen tus- schetl genoemde plaatsen. Slaagt de proefrit, dan zal het oude vervoermiddel vervallen. Reservekader. In de (oude) »Amers>fomtselui Courant' van 14 Nov. lezen we: Mn ons nummer van 14 Nov. 1873 komt het volgende voorDe Minister van Oorlog heeft goedgevonden de bestaande bepalingen nopens het reservekader in te trekken en tevens hen, die thans dmu toe belmoren, te ontslaan van de met betiekking tot die instelling op hen rustende verplichtingen". Hen Aki ba had wel gelijk, toen hij zeide s Alles schon dagevvesen", teekent het blad thans daarbij aan. Van Kol contra Domela Siewcenhms. In IB00 opperde de heer Yau Kol in een brochure verschillende grieven tegen den heer Domela Nieuwcnhuisïo. over oneerlijke strijd- voermg met draaierij, leugen en verdachtma king 2o. ontrouw beheer van do gelden van Van Kol; 3o. do houding van D. N. ten op zichte co nor schuld van f lOO, door zijne vrouw bij Van Kol aangegaan. Destijds werd door beide partijen een com missie benoemd tot onderzoek van dio grieven. Dezo nu heeft onlangs, gelijk wij reeds mede deelden, als resultaat van haar onderzoek, oen rapport opgesteld, met machtiging daarmedo to handelen naar welgevallen. Zij moot, naar do „Middelb, Ct." meldt, ge komen zijn tot dezo conclusie: lo. dat de eer- slo persoonlijke aanval van Yau Kol is uitge gaan 2o. dat van do 42 grieven 7 gegrond wor den verklaard; 3o. dat Yan Kol zich heeft schuldig gemaakt aan verschillende vijandige uitdrukkingen cn hatelijke beoordcolingon, waarvan L), N. evenzeer een verzameling luid kunnen maken. Orkaan in Wesl-Indiv. Nanr wij vernemen heeft men dezer dagen aan hot departement van koloniën van de be richten omtrent den hevigen storm op het eiland Curasao eerst kennis gekregen door middel van Wostindische dagbladen. Onmiddellijk hierop is den gouverneur der kolonie tclcgraphisch om inlichtingen vervocht, waarop een telegiam is ontvangen, dat aanlei ding heeft gegeven tot opneming van een bericht omtrent den storm in de ^Staatscourant". Doodslag. Gisteren is te Staphorst een zoon van den kooiker Kuijers, die op de eendenkooi zou passen, door den jager II. doodgeschoten. De dader heelt zich zelf bij den burgemeester aan gegeven en is iceds in verzekerde bewaring genomen. A la Münchhausen, Zaterdagmiddag overkwam dr. A. de Niet en diens koetsier te Schoveningen eon onheil dat nog gelukkig afliep. Van do gevaarlijke steil glooiende Vuurbaakstraab komende, week hot doktervkoetsje uit voor een wagon. liet paard stortte toen in een greppel of gat naast den weg en kwam op liet dak van een daar aan wezige bokkingrookerij neer; liet rijtuig bleef gelukkig nog op den weg. Met tal van rappe hanrlen en touwen werd het paard weer op de straat gebracht. liet bloek weinig letsel te hebben bekomen. Een boom van het rijtuig was gebroken, terwijl ook hot tuig beschadigd cn een veertigtal dakpannen er het loven bij hadden gelaten. Door lier golluscht. Een brand door bier gebluscht is zokcr geen allcdaagseh geval. Heb is verleden week to Lon den voorgekomen, waar brand was ontstaan in de kelders onder hot Ludgate-Hillstation, dio verhuurd zijn aan ceno firma, handelende in wijn, hier cti spiritualiën. Het vuur woekordo ongemerkt 30 uren lang voort, tot het van zelf gebluscht werd door hot bior, stroomondo uit do opgestapelde flesscheu, dio door de hitte sprongen. Gelukkig bloven do vaten mot spi ritus gespaard, die in eene hoeveelheid van 15000 gallons mede in dezo kelders voorhanden was. Want waren dio vaten door hot vuur be reikt, dan was er van liet geheelo station niets overgebleven dan een puinhoop en ewentueel aanwezige treinen met reizigers zouden evenzeer groot gevaar geloopen hebben. Men neemt thans maatregelen om eeuo herhaling van hot gebeur de to voorkomen. Brand. To Helder is gisterennacht omstreeks 1 uur brand ont.staan in hot Grand Café Central, aan den Kanaalweg, bewoond door den lieer Ilei- mer. In een oogeublik stond het grooto gebouw van ouder tot boven in volle vlam, waardoor de spoedig aangerukte brandweer weinig ander» kou doen dan de belendende perecelen behou den. Het gebouw brandde tot den grond toe af. De oorzaak is niet bekend. Alles was verze kerd. Levend verbrand. Gisteren is te Enschedé een omstreeks 70- jarige ongehuwde vrouw levend verbrand. Waar schijnlijk heeft de oudo kiiulsohe vrouw wat al te dicht bij do kachel gezeten en hebben liaro kleeren vlam gevat. Zij is daarop naar eon ach ter het huis gelegen plaats geloopen, waar do knechts uit de werkplaats van haar broer, bij wien zij inwoonde, plotseling een hevigen gil hoorden en do oudo stouw geheel in vlammen vonden. Zij bezweek daarna. Ren Arend. To Waarde (Zeeland) houdt sedert eenigen ijd zich in de nabijheid der Schelde een arend op, die evenwel zoo schuw is, dat alle pogingen om dozen koninklijken vogel onder schot te Krijgen, mislukken. Oplichterij voor zes miltioen frs. Te Darijs is zekere Lang, naar bet schijnt een Belg, in hechtenis genomen, dio dertien jaar geleden eene maatschappij voor wijn- en bo-chbomv op LVsica oprichtte. Wie twee of vier fres. in de maaml stortte, zou na vijftien jaar 4000 fre-s. ontvangen, of eene lijfrente van 400 fres. In die dertien jaar vloeiden op die wijs G millioen in do kas der maatschappij", welke harerzijds verbintenissen aanging tot liet dubbele bedrag. Er is intusschen een actief, be staande bi landerijen op Corsicaongeveer 20,000 fres, waard. De zaak schijnt uitgekomen te zijn doordien veilige deelnemers, ofschoon zij nog twee jaar moekou wachten op de gouden eieren, hot nest op Corsica eens waren gaan opzoeken. Zij von den er een dorre vlakte waarop onder don fei len zeewind nauwelijks ecnige. struiken wilden groeien. Te Darijs teruggekomen gingen zij zoo te keer, dat luit geheelo gebouw van misleiding en bedrog is ingestort. Een brutaal stukje. Laatstleden Dinsdag werd een beschuldigde, die te Dusseldorp in voorloopige hechtenis had gezeten, door een gendarm naar Metz go- bracht, om daar voor de jury terecht to staan. In de nabijheid van Metz gekomen wist hij zich los te rukken, sprong uit den trein en zette- het op een loopen. Onmiddollijk vervolgde men hem, doch hij sprong over een muur van verscheiden voeten lioog, dio aan den oever der Moezel stond, zwom die rivier over en wist to ontko men. Den volgenden morgen diende zijne zaak voor de jury. Bij den ontsnapten gevangene echter was de lust wakker geworden, om to gaan zien hoe de heeren heb zonder hem zouden stellen en daarom begaf hij zich op de publieke tribune in de gerechtszaal. Dit bekwam hem echter bijs ter slecht, daar eon der onder het publiek ge plaatste rechercheurs hem herkende en onmid dellijk weder arresteerde. Een brug van doodkisten. Toen de Biitsche troepen in 1800 op Peking aantrokken, na ile Taku Forten genomen te hebben, was een der rivieren door de zware regens zoo gezwollen, dat zij onwaadbaar was. In die verlegenheid kwam een van de officie ren op een schitterenden inval. Wetende, dat de Chineezen meestal hunne doodkisten jaren vooruit bestellen en ze in huis bewaren, en ook dat die volkomen luchtdicht zijn, raadpleegde hij met andere officieren, met dat gevolg, dat er bevel weid gegeven al de buizen van bet dorp te doorzoeken en elke doodkist buit te maken. Met behulp van eenige leege vaten, bouwden de soldaten eene ponton brug van doodkisten, sterk genoeg om bet ge schut te dragen, en zoo werd veilig over de rivier getrokken. De reukzin der slakken. Dat elk dier in stnat is op de eene of andere wijze zijn voedsel te vinden, komt sterk uit bij de slakken. Deze dieren, het zinnebeeld der langzaamheid, zouden moeilijk kunnen vinden wat ze noodig hebben om te loven, als ze alleen van 't toeval afhankelijk waren. Hun reukzin moet dienen om 't voedsel op te zotdien. Een paar slakken waren door bloemen in mijn woning gekomen, waar ze, nadat de bloemen verwijderd waren, tamelijk radeloos rondkropen. Toen evenwel een mandje .sla op den vloer der kamer gezet werd, kwam er leven en beweging. De voelers der dieren begonnen levendig te werken en binnen een kwartier waren de slakken op weg naar de uitlokkende salade. Toen ze er dicht bij waren, zette ik de sla in een anderen boek der kamer, en nu veranderden de huisjesdragers ook van richting en keerden de koppen weer naar 't lekkere maal. Op den reuk der slakken berust ook een middel om ze te vangen, vooral de kelder slakken. Deze zijn vaak even lastig als moeilijk te vernietigen. Legt men evenwel een doek met hier bevoelitigd in den kelder dan kruipen de slakken, die van alle kanten opdagen, er onder en kunnen aldus gemakkelijk gevangen worden. Het beste middel ze uit kekiers en tuinen te verdrijven is ongebluschte kalk. Op zeer aangename wijze raakte ik reeds vroeger bekend met de scherpte van reuk der slakken. In de vensterbank stonden een paar potten met aai beziën, die ik op een ochtend totaal nfgevreten vond. Aan een witten slijm- streep op den muur onder bet raam zag ik, dat de slakken van beneden regelrecht naar boven waren gekropen. De hoogte van 't raam boven den grorid bedroeg 4 meter. In den volgenden nacht zette ik de potten met de treurige overblijfselen een verdieping liooger en kon den volgenden ochtend consia- teeren, dat ze ook hier, regelrecht van beneden, door ile slakken bezocht waren. Veldpost") Met opneming wordt geen instemming der Redactie bedoeld. Copg wordt nimmer teruggegeven en wonle slechts aan céna zijde geschreven. Sanatoria voor Dorstlijders. Yan verschillende zijden is de opmerking gemaakt, dat thans verdere giften van particulieren voor de oprichting der Sanatoria voor borstlijders overbodig zonden zijn. Het Hoofdbestuur van do Vereeuiging 'tot oprich ting on exploitatie van Volkssanatoria voor horst- lijders in Nederlander moet deze opvatting ernstig bestrijden. Immers, slechts do oprichting van één Sanatorium is verzekerd, terwijl, met hot oog op het groot aantal behoeftige horstlijdcra, voor hot tot stand komen van meerdere Sanatoria in verschillende doelen van ons land een dringende behoefto bestaat, en dus ons heerlijk doel nog in lang niet bereikt is. Het Hoofdbestuur is overtuigd, dat het schoone voorbeeld van 11.31. de Koningin-Moeder allerwego tot het geven van ruimo bijdragen zal opwekken; het acht daarom, dat het thans de juiste tijd is voor do verschillende sub-commissies om met den moesten ijver werkzaam te zijn tot het bijeenbrengen dor be- noodigde golden. Namens het Hoofdbestuur voornoemd, Dr. J. J, Homoet, Voorzitter, Dr. B. Josselin de Jong en Dr. J. Herman do Jong, Secretarissen. P. P. van Wieringhen Borski, Penningmeester. Faillissementen. Uitgesproken: 11 Nov. 11. van Hemmen, kastelein en logement houder to Paterswoide. Rechter-comm. jhr. mr. O. Q, van Swinderen, Cur. mr. A. Kietema, Groningen. Naami. Venn. iSociété Anonyme Beige dos Tramways Neérlandais" (Ilarlem et Extension), g8. vestige! te Brussel, administratieve» zetel hebbende te Velscn. Rechter-comm. mr. I. W. Losocaat Ver meer. Cur. F. "VV, van Styrurn, Haarlem. 12 Nov. J. II. Everts, te'Zaltbotmnel, Rechter-comm. mr. A. J. Blom. Cur mr. G. Murman, Tie!. Opgeheven'. O. Dolstra, te Eesvoen, gom. Steenwijkerwnld. Nedeilandsche Nationale Werkliodenvereemging on der de zinspreuk «Vooruitgang zij ons streven" te Voben Jan Ruiter, arbeider te Oudorp. M. Kook, huisschilder te Doesburgh. Ultlotingcn. 's-GUAVENliAGE. Trekkingen op 14 November 1898. lo. 'it/a l,c- geldleening f 1.800 000 van 1875. 08 obhgatien, groot f1000; 17 45 Gl '07 82 83 113 163 110 185 288 292 30S 320 326 334 430 477 478 400 505 538 543 567 624 068 7») 714 715 758 801 824 850 8G4 807 880 920 967 982 1001 1048 1055 1050 1008 1079 1119 1153 1175 1213 1250 1279 1298 1309 1341 1383 1380 1308 1401 '1402 1500 1512 1515 1518 1595 1609 1743 1754 1755 2o. 41/2 pc. leening f550,000 van 1874. 15 obligatie», groot f1000: 35 55 01 123 127 292 334 355 422 428 431 481 512 51G 517 LOTEN VAN PARIJS 4 pet. a fr. 500 van 1876. Trekking 10 Nov. Betaalbaar 25 Nov. No. 137300 238112 199248 5025 44997 97577 101291 fr. 100000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 No. 1304S9 -141110 152147 179207 180299 244831 fr. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SCHEVENINGEN, 14 November. Hedenavond kwa men alhier in afslag 2 partyen steui haring; voor het kantje weid f 10 tot f 10.95 gemaakt. Van de haring- visseherij zijn binnengekomen 3 bommen met 10 tot 17 last haring. IJMUIBEN, 14 November. Heden waren hier 4 kotter- loggeis aan de markt inet 200—350 tongen, enkele tarbotten griet, 515 mandjes muld. schol, 3550 mandjes kleine schol, 5—15 mandjes schar. Ook kwam de stoomtmwler Holland YX binnen met een paitij schol, tong, tarbot 011 schelvrich. Verder 20 schuitjes met 610 tongen, 58 mandjes schol, 23 mandjes schar. Er kwamen nog 4 sloepen binnen met 400800 groote en 8001200 kleine schelvisschen. De volgende pi ij'en weiden besteed: groote tong 8095 c,rmdd. tong 4055 c, kleine tong 1520 0., tarbot f79.50, kl. tarbot griet f22.50, rog fl.tO1.25, alles per stuk; midil. sctiol f58, kleine schol f22.25, schar f0 951.30, grooto lev. schclvisch (30 stuks) f21 f24, kleine id. id. (30 stuks) flO13.50, kl. id. id. (30 stuks) f3.254, alles per mand. Hoogwater te Schiedam. Nov. 10 v.m. 5.I5 n m. 5.33 17' 0 01 G.17 'fion en Jlaan. 'nnsopgang Nov. 10 7.24 v.m ondergang 4,05 n.m. 5' IV: 7.20 a 4.04 Eerste kwartier 20 Nov. Volle Maan 28 Nov. LONDEN, 14 November. Op de veemarkt werden aangevoerd 2000 runde ren, 7000 schapen en lamineren, 5 kalveren en varkens. Prijzen boste runderen 2/6 a 4/0, schapen en lammeren 3/4 a 5/8, kalveren j a varkens a per steen. BERLIJN, 14 November. Spiritus. Loco 37.20. PARIJS, 14 November. Tarwe. Loopende maand fr 21.75, Dec. fr 21.60, Jan./Febr. fr.2l.5Q, 4 eerste mdn. fr.'21.00, prijsh. Kogge. Loopende maand fr 14.75, Dec fr. 14.50, Jan./Febr, fr. 14.50, 4 eerste mdn. fr. 14.50, kalm. HAMBURG, 14 November Petroleum loco 6.85 brief, dito -.geld. Spiritus per Nov. 17'/;, Dec./Jan. 16:/;, Stemming flauw. BUDAPEST, 14 November. Tarwe ioom. ANTWERPEN, 14 November. Tarwe piijsh. Amerik. fr. 171/3 a fr.La Plata fr. 17'!/; a fr. Donau fr. 10a fr. 173/;. Mais vast. Amerik. Mixed fr. 10 a fr. La Plata fr, 9'/; a 10; Donau fr. 113/, a fr. Petroleum vast. Dadelijk fr. 195,4,, Nov./Dec. fr, 103/, 2 laatste mnd. fr. 197/3, 3 eerste mud. fr. 20. Oct. NEW-YORK, 14 November. Tarwe. Nov. Dec. Jan. Maart. Mei. 14 Nov.747/a747/a 71% 12 741 li74% 7i3/8 11 737/a741/s Vl'/s Maïs, 14 Nov. 12 II Nov Dec, 38 38 38 Jan. Maart. Mei. Oct. 383/, 387/s A O E Jl n A. s Tabitha, Bazar, Musis Sacrum, beide I dagen 1—4Vs en 610. Groote Schouwb., Ned. Opera, Erik Jensen en Joseph en zijn Broeders, 8 uur. Zaal »Nut" Kamermuziek-Vereeniging 8 uur. Gemeenteraad van Schiedam, 2 uur. Groote Schouwb., Ilol. Opeia, Eruani, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, Coolsingel, 8 uur; Pschorr Dameskapel, Korte Hoogstraat, 8 uur. 16 Nov. 17 16 s 17 •18 19

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2