stadsnieuws! BIN Jï EN LAND." Volgons tie sHnmb. Naelir." is Biamark's mausoleum nog lang mot zootor gm eed dat nu roods een tijdstip kun wende» bepaald voor de byzetting van hot lijk wtri don IJzeren Kanseliei In Zwitsoiluiut sticven velen reeds lang naar burgerrechtelijke en btnifrechlelyke eenheid. Nu heelt liet vuik met 20U.0ÜU tegen lUO.tiOü stemmen en i li ba tegen 5'/2 kantonnale stem besloten tut de m twee nieuwe artikelen der constitutie van den Bond vervatte bevoegdheid om een gemeemchuppehjk buigerlijk recht en sliulrectiL m te vueien, Er zijn 7ÜÜ.U0U stemgerechtigden, zoodat maar door du huilt aan de stemming is deelge nomen. Lueeheni, de moordenaar van keizerin Eli zabeth, lusei'l ziek in cassatie voorzien tegen liet vonnis waarbij bij tot levenslange govangems- strat' is veroordeeld, Lu ultieieole kringen te Madrid gelooft men niet dat cle quncstio dor Plnhppijireu zal leiden tot afbreking der vredesonderhandelingen. Blij ven do Vereotugde Staten bij hun omrit volhar den, diUi aal Spaujo do gesteldo voorwaarden aannemen, tegelijk aan do mogendkeden kennis gevende dat het de vijandelijkheden niet kan voortzetten, nu geen derde ziek bereid heeft verklaard tot kuip, zoodafc liot voor geweld wijkt. Alen vreest dat do C'arlisten liet toegeven der ö'pa.iUMikt} tegeoring als een wapen zullen ge bruiken om woelingen to veroorzaken. 'Do minisler-jiresident SagasUt is ongesteld. Te Washington houdt mou ziek evenwel op alles voorbereid. Volgons do „New-York llo- ralcl" worden do Now-York, de Brooklyn, do Texas, de Indiana, do Oregon en do lowa gemobiliseerd totdat Spanjo heeft toe gegeven in zake de PhUippijnou. De laatste Turkseko officieren, soldaten en ambtenaren hebben nu Kreta verlaten. Zeer tegen den zin dor Christenen waait te Kanen nog do Turkseke vlag. Do „llamb. Ooit." zegt uit goede bron to ver nemen dat keizer Wilhelm zich noch te Uadix noch to Cartliageua nocii in eenigo Spaanstho of Portugecouho haven zal ophouden. Tijdens 's Iveizors verblijf to Damascus en bij bet vertrek uit Beirout ztju er weer telegram men gewisseld tiissehen den Sultan en keizer Wilhelm. l)o Sultan noemde in een dier tele grammen 's Keizers rode te Damascus hot besla bewijs- voor do onvergankelijke vriendschap tus- sehen beide uumaroheu. Do Russische nota. betrefende liet Fransche protectoraat over de Chnsteiion in liet Oosten wordt van uit St. Petersburg een puur verzin sel genoemd. Majoor Marciliaud en kapitein Baratier is bij hun vertrek uit Kaïro uitgeleide gedaan door een paar honderd Fransdien, waaronder de zaakgelastigde Lefobvre-Pontalis. Bovendien kwamen kolonel Wingate en Sla tin-boy do Fran sche offideren eert goede reis weusehen. Te Havanna is do toestand zorgwekkend. Do Spaanseho regeeiitig hoeft berioht gezonden dat zij liet door Blanco gevraagde geld voor beta ling van soldij met kan zenden. Daar aan de troepen gezegd was, dat er golcl in aantocht was, vreest men voor muiterij. Twee compagnieën politie-agenten zijn aan 't. muiten geslagen. Zij zijn ontwapend en inge scheept. In do straten van Havanna zijn kanonnen opgesteld. Oen era al Leo, vroeger consul-generaal der Vereenigde Staten te llavanua, is' tot gouver neur van den staat Zuid-Daeota gekozen. Itoflmrlrld. II. M. de Koningin heeft een beding van »tlni/.eml gulden" doen toekomen aan inr. J, fl. Betgsmu, oud minister van Kolomen, voor zitter van het comité voor het inzamelen van gelden ten behoeve van du noodlijdende inwo ners op do Bovemvp dsche eilanden Saba, St. Martin en St, Eustatms die medio September j). door een ui kaan zwaar getei.steid zijn. Stmitsbegrooting voor 1>99. B u i t o n 1 a 11 d s> e h o Zake n. T11 zijn antwoord op liet afdeelingsverslag deelt de minister 1110de, dat het wetsontwerp betreffende de grensregeling tusschen Baarle- Nau>au en Baarle-Hortog vooralsnog niet op nieuw bij de Belgische Kamer ingediend is. Do uitnoodiging der Russische regeering om trent het ontwapeningsvoorstel, is met betui ging van sympathie aangenomen. De min. acht het echter iu strijd met de diplomatieke gebrui ken, om aan dit antwoord thans reeds volledige openbaarheid te geven. De uitnoodiging vanwego de Ttaliaansehe re- geering tot deelneming aan het internationaal congres tot wering van het anarchisme, is dooi de regeenng ontvangen. Zij heeft 111 hoofdzaak geantwoord, dat, indien ook do overige regeo ringen do uitnoodiging aannamen, zij zich niet aan deelneming wonschto to onttrokken. Sedert is van do Italiannsche regeering mededeeling ontvangen, dat do opening van het congres is vastgesteld op 24 November te Rome. Do aan ouzo godelegeerden te verstrekken instruction maken thans een punt van overweging uit met den minister van Justitie. Omtrent don uitvoer van voo deelde do re- geering mode, dab, ofschoon do heropening der Belgische grenzen voor ons fokveo nu verre van volledig is, zij toch geenszins zonder beteeke- nia is. Den eersten dag dor openstelling zijn onge veer 500 melkkoeien naar dat land uitgevoerd en den volgenden keer ruim 650. Ook do prij zen van liet melkvee zijn gestegen. Over uit breiding van den maatregel wordt ouderhandeld on er bestaat uitzicht op verbetering. De minister aelit het voorbarig, thans reeds iu beschouwingen te treden over retorsie-maat regelen tegen België voor hot geval doze mo gendheid op den duur niet aan billijke oischen dezerzijds mocht voldoen. Juist toch met België zijn wij op den goeden weg, terwijl uiob uit hot oog mag worden verloren dat België zeer stren ge bepalingen tot bestrijding der parelziekto heeft vastgesteld, terwijl in Nederland tot be strijding van die ziekte Lot nog toe niets is ge daan dan heb nemen van den voorbereidenden maatregel van benoeming eener commissie. Geen poging wordt verzuimd 0111 ook Duitseh- lancl er too te brengen om vco weder too to la ten, doch liet i,-> te vreozen, dat do Duitseho rtgecring niets zal doen alvorens, overeenkom stig den steeds door haar gesteldon oisch, gedu rende eenigou tijd in heb geheel geen mond- en klauwzeer meer in Nederland is voorgekomen. Do tegenwoordige regeenng trad niet toe tot de in 1895 te Parijs ontworpen internationale overeenkomst tot bescherming van voor den landbouw nuttige vogels, o. a. wegens do be perking van de bij de wet van 1880 verleende bevoegdheid om op eigen terrein ten allen tijde do iu de wot bedoelde vogels te vangen of tc doodun. Do ltegeering meent, dat pogingen om voor Nederland verlaging to veikrijgen van het ta rief voor invoer van paarden in Frankrijk zNcer geen gunstig gevolg zouden hebben. Voor zoover den minister bekend is, zijn de verjaardag of de dag van inhuldiging van 11. Al. do .Koningin aan allo legation iu den vreemde gevierd. Do in overweging gegeven samensmelting der diplomatieke posten van Madrid en Lissabon zou niet tot bezuiniging leiden, daar dan te Lis sabon toch een bezoldigd consul zou moeten ge vestigd blijven. Wat iu dagblad-artikelen over de toestanden van Konstantinopol en over do Mahommodaan- sehe beweging wordt gezegd, acht de Min, niet altijd vrij van overdrijving. Onze verhouding met tie verheven Porto geeft goeden grond om to verwachten dab mogelijke intrigues, to Kou- sUntinopel tegen onze Oost-Indische koloniën gesmeed, cloor do Turkseho Rogeering zouden worden tegengegaan. Van aandrang om meer consulaten in Noord- Amerika to vestigen is niets bekend dan alleen eene sollicitatie naar een nieuw te ereëeren post in Wisconsin, waaraan niet voldaan werd o. a. omdat er in do plaats die hot gold, bijna geen Nederlanders waren gevestigd. Intuss'chen is de minister gaarne bereid do aanstelling van nog enkele onbezoldigde consuls 111 Noord-Amerika iu overweging to némen, zoo hem de wenschelijklieid van zoodanigon maat regel nader mocht worden aangetoond. Het ten vorigen jaro toegezegd sedert inge steld onderzoek omtrent de vraag of den Ncder- landschen Staat eigendomsrechten toekwamen op het voormalige consulaire luiis te Tunis, heeft hieromtrent geen nader licht verspreid. I11 den laatsten tijd heeft or geen aanleiding bestaan tot liet nemen van buitengewono maat regelen in het belang onzer pelgrims naar den lledjaz of van het prestige van den consul te Djeddah. Bij vestiging van een bezoldigd vi co-consulaat to Antwerpen, kan aldaar toch een leerling-con sul worden gedetacheerd Zal echter do dienst te Antwerpen voldoende worden verricht, dan is het wenscholijk dat een vice-consul aan don post worde verbonden. Naar het voorkomt is voorshands in zeer vol doende mate in de behoefte aan bezoldigde con sulaire ambtenaren in China, ook als pioniers van onzen handel, voldaan. De opeenvolgende titularissen zoowel van Hr. Als. gezantschap te Konstantinopel als van het consulaat te Smyrna zijn steeds van oordeel ee- weest, dat. heb voor eeno goede werking van hot Politicreglement van 14 Dec. 1894 noodig was do verpliehLing aan do Nederlanders op te leg gen tot jaarlijksehe vernieuwing van den ver blijf pas. Dat er tusschen die bepaling en art. 22 van het Consulaire reglement („Staatsblad" 1874, 110. 74) strijd zoude bestaan, kan do minister niet wel inzien. Tegen hot gratis viseeren van don pas, zoo- als in liet verslag' wordt voorgesteld, verzet zich art. 4e van de wet van IS April 1874. Onver- mogenden zijn trouwens van betaling vrijge steld. Provinciale Staten tan Zn id-Holland. De Prov. Staten van Zuid-Hollaml behandelden lieden lo. Wijziging der Prov. begrooting voor 1898 tot regulurisatie van de uitgaven voor het on- denoek naar den toestand der kanalen tusschen de Alaas en Sehevenirigen en voor de illuminatie bij de inhuldiging van H. M, de Koningin, Goedgekeurd. 2o. Voorstel om de heeren M, E. Belinfante en S. Vas Dias op bun verzoek eervol te ont heffen van de opdracht tot het leveren van het verslag van liet verhandelde in do Staten- zittingen, en om het leveren van dat verslag op te dragen aan den stenogra-f H.J, van den Berg, Goedgekeurd. 3o. 5o. Voorstellen tot toekenning subsidiün aan het dep. Vlaardingen der Mjj, tot Nut van 't Algem. van f200 'sjaars voor hare teokonschool Je Vereeniging tot bevordering van liet Am- baehtsonderwijs op Voorne en Putton ad f 100 'sjaais; de gemeente Gouda, van f 1000 'sjaars gedurende tien jaren voor de restauratie der St. Jam-kerk aldaar zoodra liet jaai lijksch rijks subsidie van 13500 zal zijn ontvangen. Goedge keurd. 60. Voorstel lot toekenning van eon renteloos voorschot aan do Wesllaudsehe Stoomtramweg Mij. voor de uitbreiding har er lijnen ten bedrage van een dei de in de kosten onder verschillende voorwaarden. Het voorstel woult aangenomen met G3 tegen 14 stemmen. 7u. Voorstel om definitief aan de RoUei'dam- sehe Tramweg-Mij, toe te kermen bet renteloos voorschot voor den aai.leg van stoomtramlijnen op de eilanden, waartoe vroeger reeds voor waardelijk werd besloten. Dit voorstel weid door verschillende leden bestreden. Zij achtten over liet algemeen de steun der belanghebbende gemeenten enz. on voldoende en meende dat o. a. Rotterdam, dat het leeuwendeel der vei binding krijgt, wel wat meer voor da zaak over mocht hebben, Ook wenschte men de lijn Rhoon --Midilendijk in het plan opgenomen te zien. En op grond van een en ander vroeg men renvooi van de zaak aan Gedep. Staten ten einde haar nader in bovenbedoelden zin te kunnen regelen, Namens Ged. Staten werd geantwoord dat de lijn RhoonMiddendijk tot leedwezen van de commissie buiten iict plan is moeten blijven omdat de Tramweg-Mij verklaard heeft de con cessie niet te kunnen aanvaarden wanneer zij dat lijnt ju zou moeten bedienen. Overigens ver dedigde hij bet vooistel ook wat de gemeente lijke bijdragen betreft, waarna liet voorstel ook van andere zijde verdedigd werd. Zie verder onder Laatste Ltieuws, De Minister van Waterstaat, II. en N. is naar Sitlard vergezeld van den Heer de Marez O ij ens, administrateur der bandelsafileciing aan bet Departement en keert hedenavond hier terug. Men meldt ons uit 's-Gravenhage De openbare zitting Jer Provinciale Staten van dit gewest mocht zich lieden in cene ongewone belangstelling van het publiek, vooral van het Scheveriingsche, verheugen. De publieke tribune stroomde vol van visschersbeden, scheeps timmerlieden, tal van wei Wieden bij het via- schersbediijf, allen benieuwd naar den uitslag van de haverivoorstellen, Ook de gereserveerde tribune was bezet, meerendeels dooi reeöers. Volgens de »N. It. C." bestaat bij de Neder- landsche spoorwegmaatschappijen ernstig be zwaar om te voldoen aan den vvenseh der Rogeering om reeds met l Februari de dienst en 1 usltijden voor het personeel te regelen op de wijze als vervat in de ontworpen wijziging van ai t. 113 van het algemeen regiement voor den dienst op de spooi wegen. Met het oog op de ingrijpende wijzigingen wordt de termijn van vooi bereiding veel te kort geacht. Naar men verneemt, zal de invoering van het nieuwe artikel 113 van het algemeen reglement voor don dienst op de spoorwegen teri gevulge hebben dat de Nederlaudsche spoor wegondernemingen zullen moeten overgaan tot eene belangrijke uitbreiding van liet personeel op de lijnen, voornamelijk wat betreft liet treinpersoneel. Gemeenteraad, Zooals wij reeds gemeld hebben zal de ge meenteraad eene vergader ing houden op Vrijdag a.s. des namiddags te 2 uiu. De agenda omvat L Vastsielling der notulen van de vergade ring van 31 October j.L 2. Mededeeling der ingekomen stukken. 3. Benoeming van a. een directeur der gas fabriek en rli inkvvatei leiding. Dooi B. en W. is aanbevolen de beer J. de Bato, directeur der gasfabriek te Ihtrlingen. h. Een 1 eeraar in rechtlijnig teekenen aan de Burgeravondschool. Op de aanbevelingslijst is geplaatst de heer J. I. van Wuijckhuis'e te Rotterdam. 4. Herstemming over het voorstel van B.enW. tot uitbreiding van bet hulppersoneel aan de openbare Meisjesschool met één onderwijzeres; over welk vooistel in de laatst gehouden ver gadering de stemmen hebben gestaakt. 5. Rekening over 1898 der Commissie van beheer der heelkundige Instrumenten-verzame ling van de gemeente, met advies daarop der Financieels Commissie, strekkende tot goedkeu ring dier rekening. Voorstellen van B. en W. tol bet doen van af- en overschrijvingen op de gemeente- begrooting voor 1898. 7. Verzoeken van C. L. Lehr Jr. en G. J, Berenschot om ontheffing op hun aanslag in de pi. dir. belast, naar het inkomen, dienst 1893/9, wegens het verlaten der gemeente. 8. Voorstel van B. en W. tot vernieuwde regeling der jaarwedde van den onderwijzer iu gymnastiek aau de openbare lagere scholen met uitgebreid leerplan. 9. Voorstel van B. en W. met betrekking tot de ingevolge raadsbesluiten van 26/27 October 1897 en 31 October 1898 aan te gane geldlee- ningen, respectievelijk groot f 100,000 en f 57,000. 10. Voorstel van B. en W. naar aanleiding van het adres van K. Sneyders de Vogel ea A. J. van de Poel om demping en rioleerin» van de Lange Singelstraatsloot. 11. Missive van Regenten van het Oude- Mannenhuis, naar aanleiding van het raads besluit, waarbij gebroken is met den tot dusver gevolgden regel om de leden dier commissie ad vitarn te benoemen. '12. Ontwerp-gewijrigde verordeningen op de heffing en invordering van eert plaatselijke directe belasting naar Iret inkomen, met voor stellen daarop van den heer M. C. M. de Groot, Do inkomstenbelasting. Wij deelden dezer dagen als ons bezwaar behalve dat, hetwelk wij aau de wet ont leenden mede tegen eerie classificatie, gelijk die ook in de outwerp-verordening op de in komstenbelasting is neergelegd, dat aldus de weg voor willekeur openstond. Immers, geen enkel wetsartikel zou eene classificatie met eriorm ruime grenzen verbieden. Dat dit be zwaar niet factief is, blijkt wel uit een adres te Nijmegen aan den gemeenteiaad verzonden namens de radicale kiesvereeniging sAlgemeen Belang" aldaar, en waarin verzocht werd de ontwerp-verordening niet aan te nemen o.a. op grond van de verdoffing in klassen, die nmet te groole sprongen geschiedt." Wij hebben het Nijmeegsche ontwerp niet bij do hand, maar wijzen er in dit verband nog eens op, dat tegen eene classificatie steeits bet bezwaar van willekeurigheid kan worden inge bracht, indien men het. heffingsbedrag van haar voor een deel afhankelijk stelt. Wil men eene classificatie honden, meri doe dat dan louter gemakshalve, maar heffe de belasting, zooals de wet trouwens voorschrijft, naar het werke lijke bedrag der inkomsten. Varr deze gelegenheid maken wij gebtuik om er nog op te wijzen, dat men wel zal doen het 2de deel van art. 13 (ook in de oude ver ordening kwam dit artikel reor) te doen ver vallen. Hierin wordt bepaald, dal indien bij overlijden van een belastingschuldige ontheffing wordt verleend, er belasting verschuldigd is van de maanden, waarover ontheffing is ver leend, door de erfgenamen, die binnen deze gemeente hoofdverblijf of verblijf hebben, uit eigen hoofde ieder voor zijn aandeel in de ei fenis. Eene dergelijke bepaling heeft hoegenaamd geen zin en is bovendien krenterig met liet oog op do hmtensteedsche eifgenamen, die men niet kan achterhalen. De bepaling is trouwens feitelijk met art. 1 van de ontwerpverordening in strijd. Jaarnedde-gytnmisfiekleernar. Naar aanleiding van het feit, dat door vor ming van paralielkiassen aan de lagere scholen, de ouderwijzer in de gymnastiek aan die scho len, tevens Ieeraar in dat vak aan de II. B. S., meer lesuren vervuil clan waarop bij de regeling van liet tractement van dezen titularis is gere kend, stellen B. en "W. aan den gemeenteraad voor in die regeling eenige wijziging te bren gen en voor de lagere school geen vast salaris meer toe te kennen, maar een salaris per we- kelijksch lesuur. B. en W. stellen voor dit te bepalen op f 40 per wekelijksch lesuur, bedragen dus voor 16 uren 1640 'sjaars; thans is het salaris bepaald op f600 'sjaais. De bezoldiging als Ieeraar bij het M. 0. blijft op hetzelfde bedrag gehandhaafd, n.l. op f400. In verband hiermede stellen B. en W. voor de Verordening regelende de jaarwedden der- ouderwijzers enz. met dit voorstel in overeen stemming te brengen. j Uitvoering Protestantenbond. De jaarlijksehe uitvoering door bet Koor en. leerlingen van den Ned. Protestantenbond, Jttfd. Schiedam, is wederom een beslist succes geweest. Een voortreffelijke gedachte, om door de leer lingen der zangschool „Leiden's strijd en zege praal" te doen uitvoeren. Voor hen dïo dezo cantate niet kenden, kan do kennismaking niot anders dan zeer aangenaam zijn geweest. De eenvoudige, tot het gemoed sprekende coinpo- sitio van A. Lijsen, met haar mooi© koren, waar liiet' en daar voortreffelijk gc-braik is gemaakt van oud-vaderlandsche en geuzenliederen, is bij zonder gesclrikt voor kinderstemmen, en vol deed dan ook in hooge mate. De eenige aan merking die men zoude kunnen maken is, dat do intocht der geuzen te weinig in marschtempo is gehouden. D© woorden van W. H. Hassol- badi zijn hier en daar wol eens wat gewrongen, maar over het geheel zeer goed. Voor de uitvoering moge een woord van lof hier zijn plaats vinden. Zuiver en frisch klon ken do koren, die telkens na do solo's flink in vielen. Sommige passages, met name het geu- zenkoor „Slaot opten trommelo, enz." maakten een zeer verrassenden indruk. Zeer mooi klonk ook do psalm voor koor: „Als ghy U volde hebt uytgeleydt". Grooten bijval oogstte mej. I. v. die als soliste welwillend in deze cantate medewerkte, Wederom toonde meij. v. V. te beschikken over een stem van goeden omvang, vooral in het hoo ge register, Haar voordracht was over het go- heel zeer goed, hier en daar vol sentiment. Do bloemtuil die mej. v. V. na de uitvoering dei- cantate werd aangeboden, mocht een in alle op zichten welverdiende hulde heeten. De heer van der V. toonde eon zauveren tenorstem te hebben, die o. i. evenwel meer tot zijn recht kwam in de 23ste psalm van TI°b na do pauze, dan in de partij van V. d. Vvert in de cantate.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4