YL AARDINGEN. Kunst en Wetenschap. Rechtzaken, Gemengd N icuws. Laatste Nieuws. F i n ii n t i c 1» V i s s c U c r ij. S c U e 0 v a a v t. a 11 q ei. EFFECTl IBÏURS VAM AGISTERDAAl. h SmTSLEEMM. Pro?, ea Stedelijke Leeuingen, lynoM-Baata. loUrsiiet-Mell eicmt-oitaeiiien, TattsoEieraeiiiigei. FaDrieken, lon/m SciieeD7aart-Iaatscti. Diversen. Snoorwegleeningea. RmieieeiteiL L. 1 sfSV V It li Na do pauzo de schooue psalni van Hol, door liet koor, wederom getuigenis afloggond van gi-ooto studie en flinlco loiding. Daarna zong niej. I. v. V., reeds mot applaus begroet, Iliin- del's .Heilig Gotb", „Die Thrilnen des Ilcr- zens" van Goltonuann en ..Zonnelied" van C. van Itennes. Luide Honk clo bijval, en zonder toegiftje kwam do zangeres er niet af. Do kous daarvoor viel op „Van vrijen on trouen" van dr. Pijzel. Bijzonder good bracht hierop het koor eomge liederen ten gehooro: „Nieuw leven" van Beet hoven, „Avondkoor" van C. Kreutzer en „Mijn Thuis" van Abt. In allen dcole mag dezo uitvoering zoor ge slaagd lieeten. Aan hot strijkkwartet mag een woord van hulde niob onthouden worden; voor al in do cantate was hot zéér goed. Maar daar- neven hoeft zeker do dirockmr, de heer J. van. Rhijn Cz„ aanspraak op een woord van druk en waardeering. Dat de zaal dor Officieren-Yereoniging zich zeer slecht er toe leent, mot name soli tob hun recht to doen komen, was bekend en bleek gis teravond ten overvloede andermaal. Do hoer A. G. Muller, rijksvecopzichter al hier, is benoemd tob keurmeester van vloescli te Breda. Naar wij nader vernemen, zal de Hoogmis in de O. L. Vrouw Visitatieherk alhier, op nnnst. Zondng ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van liet zangkoor sCantemus Domino", door don weleerw. lieer Th. Engeririg, kapelaan te RoeloLarendsveen, zoon van den jubilaris, den lieer P. S Engering, worden opgedragen. (»N. S. Ct.") Hedenmorgen is de weikman G. Smit op de houtzagerij der firma A. Hinkelaar Zoon van een trapje gevallen, waai bij hij zoodanig op de linkerknie is terecht gekomen, dat het heen is opgezet en hij tengevolge van de pijn vei plicht was naar huis te gaan. Geneeskundige hulp is ingeroepen. Heden is de glnslabtiek «de Schie" gedurende dén jaar aan liet werk. Ter gelegenheid \an dit eerste jubileum is aan Int werkvolk uitge mikt een mud aardappelen en twee metworsten voor ieder. Met het oog op den nadeienden winter is dit zeker een welkom geschenk. BURGERLIJKE STAND, (ïcborcn 13 Nov. Johannes, zoon van A. Marks en J. M. Kerdel, JSliauwebuurt. Overleden 13 Nov. lierman Jozef van der Valk, oud 3 jaar, Noorderstraat. 14 Nov. Henri Thérèse Alexander Coster, oud 8 maanden, Maasstraat. pool. Dan gaat hij naar N.-Amcrikft, waar de lieer Van Eooy vier maanden zal blijven, oui in *23 Wagucr- opvoeringen medo te werken. Tc 's-Gravculmgo is een Wagner-znngvcrccuigiug opgericht, die onder do leiding zal staan van den heer mr. Ilcuri Viotta. Eenige tijd geleden werd molding gemaakt van oen door mr. A. van Waveren in het „W. v. M." ge opperd plan tot hot oprichten van een „Vorceniging, dio zich ten doel stelt het verschaffen van goldelijken steun aan de Nederlamische Opera". In het „llótcl do l'Enropo" te 's-Gravcnhage zal Woeusdagavond een vergadering worden gehouden, om over dit plan van gedachten te wisselen en het, indien mogelijk, in beginsel te verwezenlijken. De oproeping daartoe gaat uit van do hoeren R. Ilol, II. M. Entkoven, II. E. Vollmar, A. Spool, A. J. Ackermaan, nix. A. J. van Wavercn, J. J. Broek, N. J. Boverson en A. (J. Summer. („Vad") „Recht voor Allen" maakt bekend, dat de heer J. A. Bergmoyer is opgetreden als verantwoordelijk redacteur van het blad. Inhoud no. 2 „Huisvriend": Mousieur de FEspirmy, door dr, Jan ton Brink (.vervolg); Keizer Wilhelm II iu Palestina, met ülustratien (vervolg en slot) Mr. A. van Dolden f, met portret; Diepte der Zee; Allerlei. Op den omslag: Verblijfplaats van Dreyfus, met illustratie; Van weck tot week Advercentien. Hier ter stede zal op het terrein aan de Wil- helminahavon een suikerraffinaderij opgericht worden door den heer Ilummelink, directeur der „Hollandia". BURGERLIJKE STAND. ficborent: 44 Nov. Hendriktis Age, zoon van A. Altena en M. N. Waaijers, Achterstraat. Anton van Rooy thans te Rotterdam vertoevende, is geheel hersteld. De overspanning, die hem belette gedurende ecnigon tijd op to treden, o. a. iu de ceistc uitvoering van Toonkunst aldaar in de Elias-partij, is geheel verdwenen. Heden vertrekt hij .mar Engeland om drie con certen te geven: to Londen, Birmingham en Livcr- Te verantwoorden had zich heden voor do recht bank to Rotterdam ecu 23-tal schepeliugen, aange klaagd wegens desertie. Bijna alien lieten verstek gaan. Tegen het «merendeel weid 1 maand gc- rc<iuircerd. Do rechtbank to Rotterdam veroordeelde heden P. Verwaal, arbeider te Nieuwerkerk n/d. JJscl, dio in don avond van den 15 Juli 11. nabij het station Nieuwerkerk a/d, Usel op kunstmatige wijze en onbe voegd het rood licht op een seinpaal in een wit licht veranderde, waardoor trein 85, komende van Utrecht, op een zijspoor liep en iu botsing kwam met een goederenwagen, tot 14 dagen gevangenisstraf. Do directeur van do buskruitfabriek „De Krijgs man" to Huiden, vervolgd wegens het niet binnen 3 maal 2-1 uur aan den burgemeester kennisgevcu van een in genoemde fabriek aan ecu werkmnn overkomen ongeval, word deswege door den kanton rechter to Hilversum cu do rechtbank to Amsterdam van allo rechtsvervolging ontslagen op gronddut volgens de veiligheidswet dc verplichting tot bedoelde kennisgeving vervalt wannnecr do persoon vvicn hot ongeval overkwam binnen 2-maal 24 uren zijn gewonen arbeid hervat; dat in dit geval, nu aan ge noemde fabriek op Zaterdag na zeker uur en op Zondag niet gewerkt wordt, de directeur eerst op Maandag zich kon vergewissen of do werkman binnen 2maal 24 uren na het hem op Donderdagavond to voren overkomen ongeval, zijn arbeid had hervaten dat hij daarom aan do wettelijke verplichting vol deed, door eerst op Maandagochtend van het ongeval kennis te geven, daar eerst toen dc vcrpliehtiug tot kennisgeving onherroepelijk vaststond. Tegen deze beslissing hooft dc procureur-generniri bij den Iloogcn Raad zich in het belang der wetiu cassatie voorzien op grond dat zij in s:rijcl met do wet zou zijn. De Hooge Raad heeft zich evenwel mot de uitspraak van kantonrechter en Rechtbank vereenigd. Verlichting lij de S.S. In Fabiieks- en Ilamhvetksnijveiheitl le Rot terdam deelde dr. BIfskiode mede, dat de diiectie der Staatsspoorwegen van plan was voor de verlichting dei' wagens liet aeeiylern- liclit, vermengd met volgas, iri te voeren. Dc verhouding zou dan zijn 72 püt, vetgas en 28 pCt. acetyleen. Be Bourgogne. De «Compagnie Tiansatlantique," aan wie de Bourgogne behoouie, eisclit van de eigenaars der Cromartyshire een schade vergoeding van 2% miliioen dol lm». Volgens de Fiarische maatschappij is de aanvaring ge heel te wijten aan de nalatigheid van den kapitein van het Engeisehe schip. Treinongeluk. Yrijclag zijn bij Wilkes barre (V. S.) twee treinen tegen elkander goloopeu en daarbij vijf beambten omgekomen en verscheidene» go- kwetst. Do reizigers kwamen er met, kneuzingen af. liet ongeluk "werd veroorzaakt door de. me nigte op oen sterken wind samenstuivemledorro bladoren, waardoor de working dor ramtoestel len gestremd word. Men executie. Te Stoko on Trent heeft in de menagerie van Ilarmim on Bailey een droevige executie moe ten plaats vindon. De olifant Nick, dio sedert oenigon Lijd lij dende was aan gelijke aanvallen van razernij aL die Othello >'3r too bracht zijn Desdemon.% te dooden, is na rijp beraad ter dood veroordeeld on om hals «nabracht. Do dikhuidige Nick werd in een groot o tent gebracht en mot allo vier do pooten aan kettin gen vastgelegd. Daarop word hem eon strop om den nek geworpen; een vijftigtal stoere man- non spanden ziek in het gareel, on trokken trokken todat de ongelukkige Nick nis een ge weldige, nog trillende massa op den grond lag. Een laatste, droevige trompetstoot was zijn zwa nenzang. Hot dier woog vier en een halve ton en had 25,000 francs gekost. Een verzamelaar te Liverpool; heeft den kop met 1.15 M. lange slagtanden gekocht. Provinciale Staten inu Znid-Holliuid. {Vervolg). liet voorstel van Gcd. Staten word ten slotte aangenomen mot 57 tegen 21 stemme". 8o. Voorstel van Gcdep. Staten om aan do geineoute 's-Cravenhago voor den aanleg van eeno binnenhaven to Sclieveningen f 300,000 toe te kennen onder voorwaarde dat hot ltijk eeno buitenhaven aanleggo en onderhoud©, tot welke zaak ook betrekkelijk is het voorstel der commissie van rapporteurs om de beslissing over het al of niet toekennen vail een subsidie aan to houden totdat bij de wet zal zijn beslist om van Rijkswege ccn buitenhaven aan te leg gen. Do heer Schippers verklaart zich met de con clusie der commissie niet te kunnen vereenigen en acht. de zaak voor afdoening thans ten vollo vatbaar. Voorts betoogt hij dat een haven, uit sluitend voor bommen geschikt, niet wonsoho- lijk is on dat do geprojecteerde haven onge schikt is voor bo-nunen. Ook kon spr. niet er kennen dat de haven van provinciaal belang is, De heer Do Mos betoogde inot klom dat do haven onontbeerlijk is om Sclieveningen als vis- schersplaats weder tot bloei te brengen. Do af stemming van het subsidie door do Slaton zou cm nationale ramp kunnen genoemd worden. De belangen der Maassteden kunnen hier z. i. buiten bespreking blijven. Dat de bom schepen uit don tijd en ondoel matig zijn, zooals bewcesi. wordt, ontkende spr. To öeheveningeu is men er tevreden meê. Uitstel van do beslissing zou maar leiden tot afstel van eeno zaak dio nu al 40 jaar aanhan gig is. Het Rijk blijft onwrikbaar vasthouden aan het beginselgeen Rijkssubside zonder steun van de naasUbehuighobbenden. Daarom vereeuigt spr. zièli in hoofdazak met het voor stel van Gedcp. Staten. Do heor Van Dissel verdedigde oclc het voor stel van gedeputeerden. Evonzoo de heer Van Ilattiun van EUewouts- clijk. De conclusie der commissie uit de Staten tot afwijzing \au lief verzoek om een subsidie loor de zeehaven te Sclieveningen is \erwoi- pen met 51 tegen 23 stemmen. Hel voor-iel van Cu» leputceide Sinten is mm-! genomen met 51) tegen '18 stommen, met deze wijziging dat de aanleg ge-eluedo in den geest vim hel plan dei Ilaiigsclie ingenieurs. Overzicht van de Beurs van den dag, Buitenl. Staatsfondsen waren lieden tamelijk vast gestemd. Amt:rik._ sporen in aansluiting met Ncw- York en Londen in willige stemming. t'etroloum-namloclen openden voor Koninklijke op vorige koersen, liepen daarna terug en sluiten llanw. Palcmlmng tot lagere koersen aaugeboden. Nationale staatsfondsen vast. Iluitord, soorten a boter. Hoogcr: Wester Suikcrr. 2, Langknt Tabak Medan mmd. scheepvaart 1, Lager Koninld Petr. 5, Palemhang 2, Anierik. Dell ff, Besocki ff, Dcli Mij. 5, Franco Doli yt. Binnenl. sporen en Russische sporen stil. Amorikaansehc Vi n X williger. NIET OFFICIEEL. Isto I'rot' Erie 31%, Java B 165. Gul(T Shares IS. IS1/,. Bimrtspoccm Ül'Vie- Voorschot! 100i/i- IIoll. Oost-Rouw 1)8Cert. Dcli Cult. 150. Cert. Medau 250, SLOTKOERSEN. Kon. Ned, Mij. Expl. Petr. br. aand. 292%. Mocnra Enini. Petr. Mij. niuul. 111). Ateh. Top adjust. Old. 78V.. Kans. Cy. Sub. Belt. Rnilr. Co. 11. v.A.N.M. 31»/.. VLAiVUDlNTrKN, 14 November. Hitmen van de hat ing- visscliertj SOU HollandV Pi mik, met *210 ton pekel- on 7i tun stouilmiug r> Nov. VL 17ti J/enri tj' JiY/rt, K Broek, met -8ü ton pekel- en 14 ton steuiluimigSCH f1, mol o kantjes pekel-, R*2 k.inijes en 10 000 stuk<> stunr- hatuig; NVr l">, met '210 kantjes pekeUwimg AMng: Nieuwe \ollo lining f 12,—ijle fS. KUALINGSGUIC VKhB, to Nov. llcdenmoige» wer den <ljm de innikt alhiei imngovoeid 4 winter zalmen, Til 10 a ftf.ftO, f» zalmen, ('O80 n f0.85, 1 St.-fnuobs- zalmen, fö.75 a fO.^O pei kilo l'KKK «U, 11 November Vei trokken s s. Theresa llnrnen s s. Agnlke, boule nair Scliicilain. IIL.Ct. SCHIEDAM, 15 November 181)8. ItüGtlE /nmlüi' hamlet GERST: vonder handel. MAÏSzonder handel. hl'OULINl.: f O 80. MOlIl W1.JN Nol van «Ijfil.tlieia r li 1.75,«u Stemming: lliuw. u;ii;vt?i;i15.75 111. Aidst. piuo! f 17.25 /.mulei tust en zomlei belast im.' Mi) JT WIJNSot. Ibnmteisboiiii f 1 11/. h fllO/u, SPIRITUS f 18 a i 184/1. liÜ't'Tt.ltüAJI, 15 November, logge op miimjn pei Maait f 135, flff'j; pei Mei r 130, f 131, liOT'i t'KDAM, 15 November. Ter veenmikt aaien aangevoeld: 37 paarden, veulens, ezel, 812 m.igeie lundeien, 380 vette lundeier, 31!) vetle en giaskaivoien, 71 micliteiu kalveien, 22 schapen of laimneioii, - v.ukens, 30U biggen, 1 bokken of guitmi, Vetle imideien ie cjua.1, 00 et. 2e qual. 50 ct., 3o tpial. 48 c ossen le qual, 00c., 2e qual. 50 c, ffe qnal. 48 c.;stieien Ie qual. 50 e., '2e qnal. 44 e., 3e qual, 40 c.; kalveien le qual 85 i:., 2e qua!. 05 a 75 c. p. kilo. Handel (lauw Mager vee Melkkoeien f 115-215, kalfkoeien f 105 '220, sueien f 05170, pinken f 4070, graskalveien ffföGO, vaarzen f70U'2, paaiden f 3070, biggen f815 per stuk. Handel vnj goed. Op de boteimaikt werden lieden aangevoeld 08/8 en 82/10 vaten en 640 stukken a '/s ki!>. Piyzen: le qual. f00.,2üqual f50. ffe qual. ('52.- kilo weid 00 a 05 ct. betaald. 'ei 1/9 Pond Sterling. 12.— Papier er Roebel t 1.— Frank of Ure. 0.50 Onstrtmiksilie Floiijn - 1,-0 De met ^eu.riktf Po» Zilveren Roebel, 2.— Z»iit«hnt«che I?!otijn. 1. fi«n hm is niut is if< Ut' uil 110 dliRbnii W.nnu'oi ui de Utste vier weken vc-nuit ik' v-tri dtMi vohk.KN koeis. i'l d. [•uiihiihe Keicli'smuk f (J 60 Foftugeeschf* Mdiets. t k2,70 Sfiaancche Piaster 2,50 SpïLuische Peseta ƒ0 50 Oeeiisctie Kroon »0.66}< A merikaansche Dollar 2.50 K SISTE ROAM, 1 V. K. L. K. 11. U 15 Nov. 1898, j EUROPA. fV Nedeui.and. pCt. Cert. N. \V Sch.2% 36 Via 86 86 2 Cert. dito 3 gas/» 96% Hongarije. Obl. GoudL 1876 5 101% Italië. Inschr, 18C2'81 5 85 y, v' Paus. Ln. '60/04 5 94 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 84% 8 U/4 84% Jan./.tuli 5 83% 83% 837/g PORTUGAL. 'Obl. met ticket 3 2 DA 217/b 22 'dito met ticket 4% 32K/16 -k Rusland. Cert.Hamb.1820 5 79 Ob!.'80Gc.GR.12ó 977% do.'89/!)0 Hope ftCo.GR.1254 97% d.'67/69oC20 4 10 U/4 s in goud 18845 103%* 103 e/lS i Spanje Pp. Sch. pes.60004 SB Vis 39 39% lo. pes. 12-210004 381/4 381%» 391/ie [Jinn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 317/4 Turkije. c Douane Obl. '86 5 93% dito Leen. 1888 5 97';% 97% i dito Geev. serie D. 22 Via a s dito Gecv. serie O. 253/s N.-AMEKIKA. V. K. Mexico. Obi. All. Itintil. 5 8P/j Amst. Obl. '01 ÖA 100 dito 1886/00 3K lOOVi Rott. L. '91/07 3 93% Schiedam 1895 ff Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 101% do. do. (m.uitk.) 3"i 99 do. do. (z. uitk.) 3Vs' 98 Arnst. Hyp,Bk. P, 4 sGrav. llyp. Bk. 4 Holl.lIyp.Bk,Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 NAV.&Pnc. H.Bk. C. v Pb.. Rott.Hyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mfj- Vorst. A. Ned. Ilandlm. Aan«'. dito dito rose. Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij, dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v, Wrkt. en Spw.-Mat. ser.A.A. N.Gist enSpir.F.A. IIOII/4 100./, 10;% 102 L. I(. 31% 113% 101% 10D/| 11. K. 34'J/ig V. K. 177 U4% G7 102% 101 66 101 58% 147%% 1463/,6 59 1463/a 1133/, 470 169% 500 1431/4 474 169 480 ito 06% li 6 A 143% Exd. Paketv. -Jfaatseh. A. Rott. Lloyd Aand. Doidt.Petr.Mij.prA. 112 Kliasser Petr.Mij.A. 120 R. Mij Ex. Petbr.A. 207 M. Moeara Er,.A. 1197/8 Ned. Petrol. Mij. A. 24 Sum. Patemb. M. A. 84% V.-S. v. N. Amkr. Aik.Cnst.Synd.TU. f 210 Kans.Cy t'ittb. G. 4 90 Maxsv.Pr.afg.C v A. 3 dito Cert. v. Iiicorn. (j Nedbrland. [loll, llzeien Aand. 1115/8 M.t.E.v.S.S,Aand. til Ned. Centr. Aand. 33% Ned 'L -A.Sp.do. 6 205 N.-Br,-Bokstel A. 18 ;Spwg!.'87/89A-E3 547% L l.Spw. A-H do. 3 57 7|ia Polen. Wars -Wcenen «V. 155 Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl.A'/j 99 Wladik.ZR.1250.4 97 7,.-Oost.Spw.Obl. 4 99% Zuid-W. Sp. Obl. 4 97% V.S. v. N.-Aher. AtckTp.C.v.gew.A. 15 3% dito Crt. pief. dito 40% do.A!g. llyp.Obi. 4 97 I. K. 115 112 '292 119 91 90 H'/s 0 II. K. 298 119% 93 do Adjust. Obl. 4 Atl. Pac Trustb. C. Centr. Pac. Aand.* Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gi. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C.' P. C. v, g. A. Illni. Centr. C. v. A. Kans.Ct. I). v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv.Cert. Miss K.&T.C.v. A. do.Crt.v.4pCt.prf.A. do. le Hyp. Obl. 1 dn. 2e lijp. dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N.Y. Pens, fi.v.A. Canada. Canad ian Pac. C. v. A. UI 54,Jno 57 %(i 975/s 99 Va 97% 15i/ie 41% 966/s 573/8 '156% 4115% V, K. 79'J/l6 28 171 131% 106/14 109 509/w OU/2 117/8 34 o, iu 89V» Gi'Vie 20 Va 5% 83 Rott. Trainw. Aand. 200 Westl. Stoointr. A Nedeblanl. Amsteid. f 1000 3 105%5 N.-H. V. Witte Kr. 71 P.v.Volksvl/67 10 159 do. 1869 hf 2.50 1.05 België. Antweipcn 1887 2'/j 997/g Brussel 1886 2Vi 991/4 M. v. llit.-Spw. 2'/j 8815/J5 llONOARUE. Theisslulen .4 116% Italië. Roodo Kruis 90 73% tl K. 74 273/s 2'% 14% 13% 10 14"/n 139/m 10 Vis 51 00 ÓU/j 61 •12 88% 41!/io 6% <U/s .4 5 OOoTUNltlJK. Staatd. 1854. dito 1860. dito 1801 llod.-Cr.-Anstalt ff Stad Weenon 1874 Spanje. MadnJ 1868 ff Turkije. Spooi wegl. 3 Koers van het geld. Prolongatie V. K. F» Va U8I/2 166 HlO 1131/2 33 Vu 26»/io L. K. 32% 26% li K. Beleemng 2% 33 20% pCi. pCt. 99 99% Wisselkoersen te Rotterdam. 15 Noveinbei. Londen koit f 12.09l/g Dim'. 4 Ct. Parijs 1» - 47.771/g ,3 Antwerpen - 47 60 1 3 Pr{jzen van Coupons. Amsteidam, 15 November. Met. Pap. p. 11. 21 20.95 Zilv. lan. 21 20.93 Engelsche per o£ 11.53 Engelsehe met aili. - «41.93 Portugeesche Fiansche47. Ut Belgisclie 47.30 Diversen in Keicbsinai k 58.G 4 Hamburger-Russen. - 1.22 Russen iu Gouden Roebel 1.89% Russen iu Zilveren Roebel 1.25 Russen in papieren Roebel V .24% Polen per Zilveren Roebel Spaansche buit!, in frs. p. .lull V Spaansehe binnenl. iu piasters 1,20 Amenkaanscho Dollar Goud 2.47 Mexicaansche Dollar 1.10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5