BAKKERIJ, im-mppp ScMeflamsGlie Courant TA BIT HA. Woeflsüafi 16 Sot. en Donfleriag 17 It. a.s. een Bazar ïouden. VILTEN PANTOFFELS BAL-ZIIDE 40 Cts. HIM. KLUS. REGISTERS - Mim te AMSTERDAM Dinsdag Hen 22"'"' Noiemtar 1888, T.KHQTTENBELI Meyers (Conversations - Lexikon. Geschichte der Deutsche» Litteratur Geschichte der Englischen Litteratur Das Weltgebaude. Meyers Klassiker-Ausgaben. Groote Schouwburg. Aan de Zonnezij. nette Dienstbode, JAARBOEKJE Mine raai wat e rfabriek DE STER". Goede wijn behoeft geen krans. Kantoorboeken. Slaten-Goncrnal. G c m e ii g (1 N i c u w s. ADVERTENTIE N. Ter overname gevraagd Koude 'Voeten. Zijde-Fabrieken G. Henneberg (E. en I, hé) Zurich. Schicdamsclie JsJd sh airb bin's of A.nti-Rhumatiscbe "Watten Ki OOSTERBALSEM. WAARSCHUWING!!! jSKDEIILANDSCIIË 5" ^■STERO^ ABONNEMENTEN Boterstraat 70. In AIÜSIS JS,iVOJE£TT3JL Lange Haven 115) van SCH ÏBDAM Pi ijs 0.6®. SINGEL 103. Empfclilenswcrte Werke für die Ilausbibliolltek. - - - - - s - Verlag dos BiWiograpltisclien Institute in Leipzig. Fabriek van TWEEDE KAMER. Vergadering op Dinsdag 13 November, votn middags 11 i/i uurtot hei valling der luerLzamnheden. Ingekomen do begrooting van Curasao en Suri name, /.oomedo van do Lanifsduikkevij, dienst 1899, on eon wetsontwerp tot, bekrachtiging van een over eenkomst tot wijziging van het slotprotoeol der Rijnvaartaktc. Het bericht van hot overlijden van mv. Van Dolden, lid der Kamer, zal worden beantwoord mot een brief van rouwbeklag. Na medcdeeling van verdere stukkeu, gaat do Kamer in de afdeolingen tot onder/ook, ingevolge vioegcr besluit, van do mijnwet met de daarop voor gestelde amendementen Tevens is besloten a. s. Dinsdag 11 uur in open- bnre vergadering te behandelen de Indische begroo- ting voor 1899 eu daarbij bet outwoip betreftendo den spoorweg naar B.uijoewungi. Do vergadering woidt gesloten. Iloogu pensioenen. Onder de iniliiane gopenMOniieiutleu van het leger in Ned -lm!ié zijn 10 gepensionneerde geneiimis (5 linten.int-geneiunls en II geimianl- mnjoois) wiei pensioen te znmen 1' 112,750 be- clnmginamelijk 4 luitciumt-geneiaals met f 9000 en 1 met t 11,1150, liet laatste vei lioogd met 95 pCt. wegens verminking, en vooilslO generaal-majoors met een pen-ioen van 0000 en '1 van 5500. In don sehutlers-promoht Door T. v. Gelder, die onlangs 111 dagen to 'h-llage in den schuttels-provoost dnoibincht, is tinur aanleiding vnn de behandeling die hij daar ondervond, een adios gericht lot den mi nister van Binnenlandsche Zaken, waarin hij, na eenige becchouwingen en uitgebreide rr.ede- deelingen, aandringt op het nemen van maat regelen, opdat lo. niet langer de gezondheid, het leven van den piovoost-gevangone in gevaar worden ge in acht door dekens, handdoeken, gemis uari gelegenheid om onreine Moeren tegen teine to wisselen, goinis nan gelegenheid om door baden liet lichaam voldoende te reinigen, enz. enz. 2o. den gevangene gelegenheid woulo ge geven, de.svei langd te kunnen nakomen de voor schuilen van den godsdienst, wnaitoe hij geacht wordt te belmoren llo. niet meer de vegetariër bemoeilykt woi de in het volgen van een vegeUuische luiTwjjze, en hij wele of en in hoeven e hij de ko-ten van die leefwijze hebbo te dragen, en nl vi achten ook wonlen toegelaten, wanneer hij die zelf be kostigt. Noodlottige mishandeling. To Winschoten is gisterennacht zekere F. van Niesje.sooid hij een vechtpartij zwaar mishandeld. De man zou hedenmoigen met den eersten tiein naar Giomngen worden overge- hiaeht doch iiij oveileed onderweg. "Vier per sonen die vermoedelijk aan dit misdrijf schuldig zijn, werden gevat. Omtrent dit goval meldt mon nog van gis teren. Er is hedennacht tusschcn 1 en 2 uur in do oiiiniddellijko nabijheid van Winschoten, een moord gepleegd, des te hcdrocvcnder omdat die onkel uit baldadigheid is geschied Ziehier hoo, naar wij vertiomcti, zich hot geval heeft toege dragen. Vier personen ontmoetten m do her berg van Jansen aan do Marktstraat to Win schoten II. 'Feiken, waar zo m6t elkander een borrel dronken. en waarbij liet tob hoogo woor den is gekomen. Waarschijnlijk zijn zo E. later gevolgd en hebben zo hem op den Oudenwij veel weg zoo toegetakeld, dab hij bijna onherken baar was. Mob cm eind bont moeten zo hem eerst go- slagen hebben en latei' zijn gezicht letterlijk mot een mos gekolfd, terwijl zijn neus geheel word afgesneden. De verslageno werd zoo in be- wusteloozen toestand gevonden en terstond on der behandeling gesteld van den arts M. J. van Olm, dio hem verband legde en op wiens last hij per eersten trein naar Groningen werd ver voerd. De marechaussees togen onmiddellijk uit om de daders in handen te krijgen. Tot heden zijn er 4 personen gearresteerd, nl. gebr. Kuiper, Schollens- en Mattcma. Do ver slageno moet reeds onderweg in, den trein zijn overleden. Goed ingelicht In een bericht over het eerste iutamationalo studentencongres dab gisteren te Turijn is ge opend, spreekt do „Petit Bleu" over afgevaar digden der umvei'siteit to 's-Gravcnhagc. Wij meenden dab iedereen in den lande vier rijks-universiteiten welletjes vond. Of is er soms een der vier „stiekem" verplaatst? Sterrenregen, De aanstaande verschijning van den meteoren- zwei m, togen liet midden van deze maand, heeft dit jaar bijzonder de aandacht getrokken. Opmeiking verdient een aitikel van A.Borbe- i'ieh te Bei lijn, in de Astronomische Nach- ricliten" en de »Nat»wi»senschaftliclie Rund schau". Bïj hot voorspollen van de tijdstippen waarop deze stei renregens verwacht kunnen worden, ui ■iitMU-.iiifiTi jgggMwwaBWBMBBnaBWjww^mjwaapBaaaBaaMBa» heeft mon tot dusver gewoonlijk de opgaven gevolgd van dr. Herschel en dr, Downing. Mnar Berberich toont nu aan, dat als men eesi nauw keuriger methode volgt dan door hen gebruikt, is, de kansen op een bijzonderen meteoren regen in 1898 en '99 heel wat geringer blijken te zijn dan men heeft aangenomen, Waarschu wingen van dezelfde strekking vindt men nu ook in de laatste aflevering van ïNature" maar van later dagteekening dnn liet stuk van Berberich. Diens uil komsten kunnen als vob't snamgevat worden J Men heeft er niet op gerekend dat de komeet van Tempel (en tevens de Leoniden) betrekkelijk dicht langs degrooto planeten Uranus, Salurnns en Jupiter gegaan zijn sedert den lantslen grooten stenenregen van '6G, In Juli 1895 stonden de thans verwacht wordende Leoniden ^nauwelijks" 75 millioen kilometer van Satur- nus af, en toen de wufte zwerm aan den in vloed van die groote planeet ontsnapt was, kwam hij van den regen in den drop, en na- deide den kolossus Jupiter lot op 280 millioen. De knoopeti van de baan der Leoniden- metcoren ondergingen aldus een verschuiving van 52 minuten, terwijl de gewone storingen van dien aard anders sedeit 1866 slechts 28 minuten bedragen zouden hebben. De aarde zal dientengevolge omstreeks 10 uren later den hoofdstroom der Leoniden opvangen op 15 November, terwijl het in Europa dag is. Het volgende jaar is 'tal niet veel beter. Terwijl prof. A, S. Herschel de Leoniden vnn 1899 vei wachtte van '14 November te 0 uur 's morgens, af, en den doolstroom op 10 Nov. te 0 uur 's middags, zullen zij zich vermoede lijk pias veei tien uren later vertoonen. En eindelijk heeft Berberich berekend dat de kleinste afstand van den zwerm tot de aarde in '99 tweemaal zoo groot zal zijn als in '66. ïmnr- ~mm MwnaKMMWWBgan maBtasaaamn ■■iMBBWWBMtBBW Wordt vei langd door ziekte der tegenwooidigp zoo spoedig moge- 1 ij k eene goed kunnende Holte» en werken. Loon lOO, w.wcligeld f'.iti en ruim vei val. Zich aan te melden des avonds na 7 uur Singel No.' 76. eene liefst in SCHIEDAM, op oen dei bcite stnutfen gelegen. Bneven franco onderdo letters It II, adres den heer J. KRANENBURG, Afrol, te V 1 a a r di n g e n. De bekende en onbe kende feciiiilriclgclicrs van de onder liet voorieclu van boe delbeschrijving aanvnaule nalaten-chap van den Heel PI ETER VAN KAT WIJK Fz., in leven Jeoperslager te Schiedam, doch op den 29n Juni 1898 ablaai overleden, woiden door zijnen eifge- nuam opgeroepen om te verschijnen op 'üalertlag den üöu November ISOïl, des voormuhlags ten elf ure, ten kantoie van den Nolans Mr. 11. M C. POORTMAN aan do Lange Haven nr. 127 te Schiedam, ton einde kennis te nemen van de lokening en verant- vvoouling van het beheer over die nalatenschap gevoerd, en bctnling te ontvangen van hunne sohukBorde- ruigen, voor zooveire liet bedrag dor nalatenschap toereikend Zal zijn. Een ieder wordt govvimr-cliuwd geen geld of goederen at te geven aan mijne Imisviouw (vei korlingsnaam MLMIE) WILHELM IMA HERMAN- DIN A VAN R001J gebot on Grlve, gewoond hebbende Burgemeester lloff- mansplein No. 50, eei-te etage, thans wonende Maasl-ade W.Z. No. 84, 2- niaai bellen, zonder mijne voorkennis daar ei dm. door tnij scene betaling zal geschieden. WILLIAM VAN ROOI!. Rotterdam, 9 November 1898. des voorin idlings ten lO'/a ure, van ongeveei 11,000 Iklen JAVA KOFFIE, liggende le Amsterdam. 50 Balen SUMATRA KOFFIE, liggende te Amsterdam. 9,500 Union JAVA KOFFIE, liggende to Botterdam 20,550 Dalen. Do monsters zijn te bezichtigen te Amsterdam en te Rotterdam den 15, 16, 17, 18, 19, 21 en 22 November. Op de monsterzoiders te Amster dam en te Rotterdam wordt gedurende de genoemde dagen aan iedereen de gelegenheid vei schaft de monsteis to proeven. Amsterdam, 15 November 1898. H II 1 E II itl. GESEPONEERD Wij vestigen de aandacht op ons systeem voor liet stoomen van Glacé-Handschoenen. OP DE worden dagelijks aangenomen De O. K. Damesveieeniging TAHITI! A" (goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Aug. 1S95), zal op De BAZAIt zal op bcitlc genoemde dagen geopcntl zjjn van 's namiddags 1—AVa en 's avonds van 6~10 uur. Namens het lestuur, M. E. VAN HARDERWIJK, pres. M. J. HEYL1GERS, secr. YB. AAGT UITSLUITEND van 1 ook met gevoerd. tot f l'l 65 per Melci, als zwaite, witte en gekleuide IIEÏÏKKBEKCJ- ïSJISK van 35 Cts. lot f 11.65 per Meter, effen, gestreept, gemit, gevveikt, damast enz. (ciica 240 verschillende kwaliteiten en 2000 diveise kleuren, teekeningen enz.) Vrjj vrneht en Inkomende rechten t'iiufs. Monsters omgaand. Dubbel briefport naar Zwitserland. j) as Votistandig liegt var: Pi In/te, gttnslich nenbearbeiteU und t ermchrta Au/lage. Mohr ala 147,100 Artikel and Verweisungon auf 18,100 Soiton Text mit mohr ala 10,500 Abbildungen, Karton und Planon im Text und auf 1088 Tafoln, darunter 164 Farbondrucktafoln und 280 aelb- stdndigo Karton bellagen. 17 Bdndo in Halbieder gebundeu xu jo 6 Guidon 50 Ct3. von Professor Dr. Friodrlch Vogt und Professor Dr. Max Koch. Mit 126 Ab bildungen im Text, 25 Tafoln in Tarbondruck, Kupforstich und Holsachnltt, 2 Buch- druck- und 32 Facsimile-BoUagon. In Halbledor gebonden 10 Gulden 40 Ots. A von Professor Dr. lUohardWttlkor. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafoln (her* goatoilt in Farbondmck, Kupforstich und Holxscbnitt) nnd 11 Faksimüo-Beilagen, In Halbloder gebunden 10 Gulden 40 Cta. Elno gomoJnvontÜndlicboIIhnmolskundo. VonDr. M.WilhelmMeyor. MIt287 Ab bildungen im Toxt, 10 Karton u.81 Tafoln inIIoliograYÜro,Holzscbnittu.Fflrbendruck. In Halbledor gobundon 10 Gulden 40 Cta. Unübertrojfene Korrektheit. SchOne Ausstattung. - Eleganter Idebhdbcreinband, Arnlrnl Bd. gob 1 aid, 30 Ota, Komer, 2 Bdo. gob, 2 Old. 60 Cta. BronUno, 1 Bd. 1 - SO - Xonau2 Bde. - 2 - 60 - Bfirgor, 1 Bd. 1 - 30 - Lossing, 5 Bde. - 7 - 80 - Chftinlfiso, 2 Bd®. 2 - 00 - Lndirlg, Bde. - 8 - 00 EIchondorff, 2 Bdo. 2 - 60 - Not alls und Fonqué, Gollert, 1 Bd 1 - 80 - 1 Bd. - 1 80 Gnotho, 12 Bda. 19 - 50 - Platen, 2 Bde. 2 - 60 - Hauff, 3 Bde 8 - 90 Rüekert, 2 Bdo. - 2 - CO - Hoino, 7 Bdo 10 - 40 - Schiller, 8 Bdo. - 10 - 40 Herder, 4 Bdo. 0 - SO - Shakespoare, 9 Bdo, - 11 - 70 - F. T. A. Hoffmann, TIeck, 3 Bde. 90 - 3 Bde 8 - 90 - llhland, 2 Bde. - 2 - 60 - H. v. Kloist, 2 Bdo. 2 - GO - Wioland, 3 Bdo. - 8 - 90 Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zijn voor de reeds lang gerenommeerde Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rheu- matisehe aandoeningen. Veikrygbaar a 30 cent per pakje by den IIoofd-Depothouder A. HUE ET- VELT Au. te Delft en verder bij: <2ez. WILI.ËMSf, Hoogstraat, Schiedam; L.. GRlltLINci. Maassluis; I. KRISPIJN, Maasland; Weel. IV. I'LEIJSIEH, Vlaardingen; A. 1IIJT- JIIAXS, Overschie. Men zij gewaarschuwd tegen namaaksels en lette vooral op da onder- teekening van elk pakje. BREETVELT Az. Jicht en Ulietimatieii. \Yaar elk middel gefaald heeft' gaf (le KLOOSTEUIÏ ALSEM, ge naamd KOAINGr DER BALSEMS, totaio genezing. Jaren zociit men naar pen afdoend middel tegen de onuitstaanbaie pijnen veroorzaakt door Jicht cn Rfienmatiek. De Kloostei lingen uit liet Klooster Santa Paulo te Cnr- thagena. bekend door hunne on derzoekingen en studiën op genees kundig gebied, hebben hetinensch- dom eerien on«ehatbaren dienst bewezen met bet leveren van liet recept: Dte Koning dor Balsems. Deze Koning der Balsems bezit wonderdadige kracht om elk lijder aan Jicht en Itlienniatiek van de smartelijkste pijnen te verlossen. Het is tevens een heilzaam middel tegen brand- en snijwonden, kneu zingen, stramheid in ledematen, spierverrekkingen, geneest en voor komt winterhanden en voeten. Prijs per pot 2® ct., 35 ct., 75 ct,, fl.HO, /"2.50. Generaal-Agent L. J. AKKER, Alkemadestraat 11, Rotterdam. Verkrijgbaar te Schiedam bij T. STA11LIE, Lange KerJcstr. '12, en Wed. U00GENDAÏÏ, Singel. Lange Haven No. '141 - Schiedam. Telephoon No. 103. in alle lormafen en pryicn. Firma LE G R AS en HASPELS. Rotterdam. Dinsdag 15 en Yrijdag 18 Nov., 8 ntir, \Attfder Sonnenseited) Blijspel in 3 bedr. van Blumenthal en Kadelbuiig. In de laatste helft van Oct. te Berlijn en te Wiesbaden voor het eerst met «ROOT succes opgevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6