N°. 9785. Tweede Blad 52"° jaargang. Vrijdag 18 November 1898. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. RÓELANTS. BINNENLAND. Staten-Generaal. Uit de Staatscourant. Kunst en Wetenschap. Kerk en School. mJH jtWjnraHXirasrïUï ve#r Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggend# plaatsen, p. kwart. 1.05 n franco por post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommers. 0,02 Mpagwzggsg BUREAU: SOTERSTltAAT 70, Ueleplioon Wo. J23. ADTEBTKNTiBPEHavan 1—5 gowono regel* mot inbe grip van cono Courantf 0.52 Iedere gowono regel moor0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Staatsbegrooting 1899. Algemeens beschouwingen, De Kegeering weerspreekt in haar antwoord op het afdeelingsverslag der Kamer omtrent Hoofdstuk I, dat de in dat verslag gegeven rekening betreffende den finaneieelen toestand juist is. De Regeering stelde zich ten plicht, de licht punten »die er zijn", duidelijk aan te wijzen en te voorkomen, dat ten aanzien der financieele gesteldheid verkeerde indrukken ontstaan. Wan neer kort te voren een groote leening is gesloten, die eerst te nauwernood in vaste handen over ging, moet men zich wachten voor het ver breiden van sterk overdreven vooistellingen om trent toekomstige geldbehoeften van den Staat. De rekening in liet vooiloopig verslag ver zuimt te onderscheiden tusschen boek- en kas tekorten. In het algemeen gesprokeu kan men zeggen dat de schatkist vroeger wordt gevuld dan eigenlijk noodig zou zyn. Onder normale omstandigheden zal dus een vrij belangrijk boek- tekort bestendigd kunnen blijven en dat is bij de berekening over het hoofd gezien. De Regeeiing meent voorts dat men haar niet met grond kan verwijten geen geopend oog te hebben voor hel bedenkelijke karakter van een tekoit van een derde sooit, nl. de inkomsten-tekoiten. Zoodra het haar duidelijk was geworden dat zulk een tekort voor Nederland bestond, heeft zij zich bejjveid daarin te voorziPn, terwjjl gelijke voor zieningen beraamd worden met betrekking tot Indië. Ongetwijfeld zal over eenigen tijd weder ge leend moeten wordende aflossing der 5 en 6 percents obligation der Ned. Riijjnspoorweg- maatschappij en de aankoopen van spoorwegen ten gevolge der Belgische overeenkomsten twee voordeelige operatién zullen eeilang geldbehoeften doen ontslaan. Nog door andere oorzaken zal hetzelfde gebeuren. De minister van financiën neemt zich voor, op het daarvoor passend oogenblik een leeningsontwerp aanhan gig te maken, echter niet voor een zeer groote som. De regeering toont voorts aan dat de verla ging der personeele belasting en de verhooging der uitkeeringen aan de gemeenten, aan de schatkist ongeveer f8,000,000 per jaar kostte, waartegen niet voldoende opwogen de f2,000,000 bezuiniging door conversie verkregen en de meerdere opbrengst van twee der middelen door de nieuwe bepalingen omtrent de heffing "der invoerrechten en de aanneming der suiker- wet. Toch meent de regeering dat dit geen reden is om den staat onzer financiën met donkere kleuren af te schilderen, maar wel om de regeering ter zijde te staan in hare pogingen om door versterking der middelen het ver broken evenwicht te herstellen, nu het haar niet mogelijk blijkt dit zonder verwaarloozing van gewichtige belangen, door beperking der uitgaven te doen. Wordt het ontwerp tot ver hooging der accijnzen op gedistilleerd en wijn tijdig tot wet verheven, dan slinken de ruim llVs miilioen gulden tot 10, waaronder een post van 3 miilioen die tot aflossing van zeer dure leeningen strekt; blyft 7 miilioen. De regeering neemt aan, dat er een werkelijk tekort zal zijn van 4 miilioen, die besteed zullen zijn ruim 3 miilioen voor spoorwegen en nagenoeg I miilioen voor de verlegging van den Maas- mond. De regeering acht het onaannemelijk, dat een voorstel om op de uitkeeringen aan de gemeen ten terug te komen, voldoenden steun zou vinden in de Slaten-Generaal. Afstand van liet personeel aan de gemeenten blijft de minister nog altijd niet gunstig achten. De wettelijke verzekering van werklieden heeft de regeering ia studie genomen maar is daarmede nog niet zoo ver gevorderd dat zy hare voornemens zou kunnen mededeelen. De reg. betreurt geen avant-project, van de Staats commissie te hebben ontvangen. Zoodra de stand van werkzaamheden dit toelaat, zal de j minister van justitie het onderwerp arbeids- - contract ter hand nemen. De armenwet is in staat van voorbereiding. Overwegend bezwaar heeft de reg. tegen voldoening aan den wensch Asm" wetteljjke regeling der loonen. Omtrent de quaesties van algemeene herzie ning der Zondagswet, de agrarische toestanden ®n de werkloosheid ten plattenlande, herziening der onteigeningswet zegt de Regeering te hopen 'het bewijs te blij ven leveren dat zij niet blind is voor sociale nooden en niet opziet tegen krachtdadig ingrijpen waar dit dmgend gevor derd worde. Onstuimige spoed zou hier echter een fout zyn. Voorstellen in protectionislischen geest zijn niet van de Regeering te verwachten, maar zij zal niet nalaten voorstellen te doen lot wijziging in socialen geest van het tarief van invoer rechten, met het oog op de sociale maatregelen die reeds aanhangig zijn, of het eerlang zullen worden. Behalve uit deze bron zal geput kun nen woideu uit een herziening der uccessie en overgangsrechten. - - Verschillende aange geven middelen als tabaksbelasting, vei hooging van bieraccijns, belasting op beuistransactiën, noemt de Regeering middelen, welke men, als de nood daartoe dringt, maar ook dan alleen kan aangrijpen. liet nut van een samensmelting der vermo. gens- en bedrijfsbelasting tot eene inkomsten belasting, is den minister niet duidelijk. Een ontwerp tot aanvulling der wet op de vermogensbelasting, waarvan vermindering der oneerlijke aangiften te vei wachten is, is iu onderzoek bij den Raad van State. Reeds nu verklaart de regeering ernstige bedenking te hebben tegen veizwaring van het progressieve tarief. De regeering sluit zich aan bij de zienswijze van hen, die iu belangrijke veriioogirig der be lastingen veel bezwaar zien. Toegevend, dat het Koninklijk besluit van 31 December 1874, houdende vaststelling van bepalingen omtient de bezoldiging van refe- lendarissen enz. bij de ministerieele departe menten, aanvulling eu wijziging noodig heeft, deelt de regeering mede, dat een daartoe strekkend ontwerp bij den ministerraad in overweging is. Aan de klacht over weelderig heid bij het stichten van rijksgebouwen zal de regeenng hare aandacht wijden. Van eene enquête omtrent de inrichting der administratie bij het departement van oorlog verwacht zij geen nut. Vermindering der oorlogsuitgaven zou ock aan de regeering we ischelyk zijn voorgekomen, indien zij had kunnen geschieden door middelen, die onze weerbaarheid niet iu gevaar brengen. Hoewel bjj de regeering de ernstige wensch bestaat om de uitgaven tot bet noodige te be perken, maakt zij de Kamer echter indachtig p de sterke vermeerdering van bevolking in de laatste jaren, waardoor de behoeften zich ailerwege hebben uitgebreid, Zal die toene mende bevolking niet gepaard gaan met verar ming, zal Nederland op het gebied van landbouw, nijverheid, handel en scheepvaart den wedstrijd met het buitenland kunnen volhouden, dan mogen wij niet stil zitten. Dau moet voor tech nisch en ander onderwijs hei nóodige worden gedaandan moet het verkeerswezen naar den eisch behartigd worden; op het nauwelijks te overschatten belang van onzen land- en tuin bouw en onze zuivelproductie moet het oog gevestigd blijven. Ook van de belangen der defensie mag de aandacht zich afwendenzoowel in Europa als in de andere wereiddeelen, waar ons gezag gevestigd is, moeten wy in staat zijn dit gezag te handhaven. Een zwak leger en een gede- labreerde vloot zijn slechte waarborgen voor onafhankelijkheid en behoud van koloniën. De groote vraag is niet hoe wij het meest zuilen bezuinigen, maar hoe wij de aandrang tot on verstandige en overbodige uitgaven zullen tegen gaan. Eu niets zal de regeering aangenamer zijn dan tot bereiking van dat gewichtige doel, steun te ontvangen van de Staten-Generaal, Het strookt met de bedoeling der regeering eene technische herziening der kieswet in het nu loopende legislatieve tijdperk alsnog aan- groot leedwezen ontstaan. Aan de oprichting dezer vereenigingen, (geljjk terecht is ondersteld naar het ooidee! der regeering niet in strijd met de wet, kon echter bezwaarlijk de konink lijke goedkeuring worden onthouden. De viaag, of aan zulke vereenigingen subsidiën uit de ge meentekas mogen worden toegekend, is thans in onderzoek. Het toegezegde onderzoek betreffende de wer king van het nieuwe art. 243 der gemeentewet is nog niet afgeloopen. Eene herziening der provinciale wet kon nog niet worden ter hand genomen. De wenk omtrent mededeelingen van be noemingen is reeds ter lmrle genomen. Verkiezing te Eindhoven. De officieel© uitslag van do verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het distneb Eind hoven is, dab gekozen is de heer V. van den Heuvel mat 1725 stemmen. Op nu*. D. II. van den Acker waren 1149 stemmen uitgebracht. Van onwaarde waren 54 stemmen. Kamerverkiezing Ie Deventer. Door de vrijzinnige Hesvereonigingen „Waar heid en Recht", „Vrijheid en Hervorming", do vrijzinnige kicsvcreoniging „Deventer" on „Do Volkspartij", die alle gisteravond en op hetzelf de uur vergaderdon, was overeengekomen dat dien candidaat gesteund zou worden, die door do meerderheid werd geproclameerd. De uitslag was dat door „Do Volkspartij" met 132 van 137, door „Waarheid en Recht" met 7 van de 11 en „Deventer" met algemeene stemmen (25) tot candidaat werd gekozen de heer J. van Loonen Martinet. De lciesverceni- ging „Vrijheid en Hervorming" koos den heer F. Bartehnk, inspecteur der registratie aldaar, met 72 stemmen tegen 16 op den lieer mi*. J. A. Lovy en 3 op den heer J. van Loenen Mar tinet. Deze had dus de meerderheid, zoodat do candidaat der Vereenigde liberalen is de lieer J, van Loenen Martinet. hangig maken. De regeering erkent de behoefte aan admi nistratieve rechtspiaak en hoopt te zijner tijd door een wetsvoorstel daarvan te doen blijken. Een wetsonswerp tot afschaffing der rijks- tollen op land- en waterwegen is aanhangig bij den Raad van State. Het belang eener wettelijke tijdiegeling acht de regeering niet zoo dringend, dat het aan beveling zou verdienen deze zaak reeds nu ter hand te nemen. In overeenstemming met het gevoelen van sommige leden oordeelt de regeering, dat het aanbeveling verdient de wettelijke regeling der strijdkrachten bij gedeelten voor te stellen. De thans in Noord-Brabant opgerichte ver eenigingen tot bevordering van vrijwillige dienst neming by de militie, met het doel om anderen in staat te stellen aan persoonlijke vervulling van den dienstplicht te ontkomen, zag zy met, Arbeidscontract. Eerlang zal het ontwerp eener wettelijke regeling van liet arbeidscontract worden open baar gemaakt. Reeds vijfjaar geleden beeft de toenmalige minister van justitie de heer Smidt, aan mr, II. L. Drucker, destijds hoogleeraar te Leiden, opgedragen zulk een regeling voor te bereiden, Deze opdracht is ten vorigen jare door den legenwoordigen minister hernieuwd, en de lieer Drucker, thans hd der Tweede Kamer voor Groningen, heeft een ontwerp met toe- lichtiug aan de regeering aangeboden. Dit voor stel van wet zal nu worden gediukt en alge meen verkrijgbaar gesteld. De minister van justitie is voornemens, zoodra de stand van werkzaamheden het toelaat, het onderweip verder ter baud te nemen. De vereeniging van rijksambtenaren, verplicht tot 'net stellen van zekeiheid, zal 1 Februari 1899 in werking treden. Tot directeur der Stadsbank vaji Looning to Amsterdam is gisteren benoemd do hoer C. G. Pol vliet, kassier aan die batik mot 17 stommen. Do hk. Banning, directeur dor stadsbank van leening te Maastricht on A S Middelkoop, ont vanger to Oosthuizon, verkregen 6 en 4 stem men. Negen stemmen waren m blanco. In bet Diaconessenhuis te Arnhem is over leden in den oudeidom van luim tachtig jaren de heer G. J. Engelen, gepens. luit.-kol. der inf. Rectificatie. Wij spraken er van dat dr. do Visser te Sohiodaan zijne lozing te Rot terdam over Kaarseufnbrieage verduidelijk to door licht boeiden; dit moet zijn demon straties. TWEEDE KAMER. Begrooting dor Aig. Landsdrukkerij, dionstl89 9. De raming (f 260.768.50) is f6480 lager dan het bedrag waarop do bcgrooting voor 1898 werd vastge steld, duur bereids ccn zctmackino is aangeschaft, zoodat do post voor werktuigen enz. met f 6500 min der kan geraamd worden. Voorgesteld wordt, het traktement van den eerstcklcrk met f 100 te verhoo- gcn. liet vermoedelijk batig saldo over 1897 zal be dragen f 22,984.371/2. Bcgrooting Buitenlandscho Zaken. Omtrent deze begrooting is eindverslag uitgebracht Vrijdag en Zaterdag aanstaand© zullen jach ten plaats hebben op het Koninklijk Domein Soestdijk, vaartoe namens M. de Koningm- Mooder zijn uitgenoodigd verschillende ledonen oud-leden der koninklijke Hofhouding, bene vens de burgemeesters van Baam, Soest en Eesmnes. Aan de jacht van Vrijdag zal worden deelge nomen door Z. D. H. den vorst van Bentlieim- Steinfurt. Do Minister van Marine verleent deze week geen audiëntie. Het dagelijksch bestuur der Fricsche Maat schappij van Landbouw heeft allo gemeentebe sturen in Nederland uitgenoociigd, om, hetzij door een zelfstandig adres, hetzij door betoging van instemming, te steunen het door het hoofd bestuur der Maatschappij aan de Koningin in gediend adres, inhoudende het verzoek om tot represaille-maatregelen over te gaan, voor het geval do Belgische Regeering blijft weigeren hare grenzen ook voor fok- en slachtvee open te stellen. Naar verzekerd wordt, heeft een welbekende Maatschappij in het Noorden des lands het voornemen, geen bestellingen van spoorlijn-ma teriaal in België meer te doen, zoolang dit land rij ne grenzen voor ons vee gesloten houdt. Een feit schijnt het te zijn, dat het nu aan haar geleverd materiaal uit Duitsehland komt, Met ingang van 1 Maart a.s. worden de traclementen der rijksklerken, werkzaam aan de kantoren der belastingen, afgescheiden van de bureaukosten der ontvangers. Een regeling der salarissen in verband met klassen der kantoren en anciënniteit dier ambte naren is in bewerking. Bij Kon. besluit is sum mr. D. R. B. baron van Lynden, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag verleend nis lid van hot college van regenten over de gevangenissen to Arnhem, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten, en is benoemd tot lid van het college van regenten over do gevangenissen to Arnhem, mr. W. 0. J. Alpherts, officier van justitie bij de arrondisse- mcnts-iccMbank aldaar. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot kantonrechtcr- plaatsvervanger in het kanton BreJiclcn-Nijenrode, mr. E. van Beusekom, Becr.-penningm. van het waterschap Zee burg en Diemerdijk, wonende te Loenen, en in het kanton Zaandam, D. M, van der Veen, ont vanger dor registratie en domeinen te Zaandam. Bij Kon. besluit is do Oost-Indische ambtenaar H. Doen, gewezen controleur 2e kl. bij het binnenlandsch bestuur in do bezittingen buiten Java en Madura, laa.bielijk met verlof hier te lande, op zijn verzoek, wegens physieko ongeschiktheid, eervol uit 's lands dienst ontslagen. Bij beach, van den Min. van Binnenl. Zaken zijn nevens de bij vroegere beschikking benoemde leden van de plaatselijke commissie van toezicht op do Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht, als zoodanig alsnog benoemd.' L. Overwater, te Strijensas, J.van den Torren, te Zevenhuizen; J. Kloek, to Peursum en P. Gautier, te Streefkerk. Do heeren Flament, rijksarchivaris te Maastricht, Wiilemson en Hansen te Roermond, door de recht bank benoemd tot deskundigen in zake de archieven, hebben hun onderzoek geëindigd en hun verslag ter griffie der rechtbank to Roermond gedeponeerd. Neb. Herv. Keks. Beroepen: te Zandeweer, TJffers, te Horsen - te Edam, H. W. ter Haar. Bz., tc Franeker; to Steenwijkerwold, N. 0. Bakker, te Wijngaarden -~ te Biggekerko (Waleh.), R. Meeuwenburg, cand. te Doorn te Staphorst, H, A. neijer, te Liendcn te Enter, H. B. Briet, cand.to Aalsum, H. Smelt, te Haarloote Mid woud, J. Buyskool, cand. Bedankt: voor Hoorn, door J. W. do Kanter, te Zoelen (bij Tiel); voor Sehermcrhorn, door W. van Leeuwen Boomkamp, cand. tc Olst; voor Oud-Vosmeer door B. Moorroes, te Bahyloniënbroek c. a. Met zekerheid kan worden gemeld dat het door de synode der Nederl. Herv. kerk aangenomen regle ment op het beheer door de meerderheid van de leden der provinciale kerkbesturen bij do daarover gehou den eindstemming verworpen en dus vervallen is. („N. R. Ct Het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland heeft tot do evangeliebediening in do Herv. kerk toegelaten de heeren J. C. E. van Herwerden, cand. te Leiden, en T. Oostra, cand. te Groningendat van Gelderland den heer M. Lindebom te Oud-Beijcrland, cand. aan do universiteit te Leiden. Door het Prov. kerkbestuur van Zeeland zijn tot de Evangeliebediening toegelaten do boeren J. M. Lammers en M. G. Blauw, beideu cand. aan do universiteit te Leidon. Door het provinciaal korkbeatuur van Friesland zijn tot de evangeliebediening toegelaten de heeren A.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1