N°. 9786. 52"° jaargang. Zaterdag 19 November 1898. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVERTh. J. C. ItOELANTS. BUITENLAND, BINNENLAND. COURANT. Awssbkbhïbpmjb veer Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Dommere- 0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT 70, Uelcplioon So. 133. ADVERTENTrBPRijsvan 15 gewone regels mot inbe grip van eeno Courantf 0.52 Icdero gowono regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen ovcrxlcht. SCHIEDAM, 18 November '98. Een nota van Havas zegt dat volgons een met zekea-e hardnekkigheid in het Paleis van Justitie loopend gerucht, do vragen die aan Dreyfus per telegraaf zijn toegezonden alleen betrekking hebben op het door Henry valsch©- lijk opgemaakte stuk en de contra-expertise van het borderel. 'b Gerucht zal wel heel wat bezijden de waar heid zijn. Immers, de twee genoemde stukken zijn beide eerst na Dreyfus' deportatie voor den dag gekomen. Zou de ex-kapitein daarover wel veel kunnen zeggen 1 Meor overeenkomstig de waarheid schijnt heb tweede gedeelte der Havas-nota, dab nl, naar anderzijds wordt verzekerd, het Hof de regee- ring aal verzoeken Droyfus binnenkort maar Frankrijk over te brengen. Mr. Momard acht dit met reden noodig. Hij oordeelt het noodzakelijk dat Dreyfus met zijn verdedigers zelf kan raadplegen en op de hoogte worde gebracht van de gebeurtenissen dea- vier laatste jaren; hij weet daar zóó weinig van dat hij er nog altijd op hoopt dat generaal de Bois- d'effre hem in eere zal herstellen. De regeering verwachtte gisteren reeds een belicht van Roverdeau, waarnemend gouver neur van Guyana, dat cle beschikking van het Hof van Maandag jl. ter kennis van Droyfus is gebracht. De „Petito Républiquo" weet nieuws- omtrent Esterhazy en heb borderel. Tijdens zijn proces zou de majoor in de couloirs van het Paleis van Justitie hebben gezegd!: ,,'tZija beslist schel men. Ik heb er ten slotte genoeg van, en ik bon vast besloten het mijne ear van te hebben. Wel nu, ja! ik ben het die heb borderel heb ge maakt, maar ik heb het op bevel gedaan. Dat weten ze. Waarom mijden zij me dan als de pest? Daar had je zooeven Billot! O, hem heb ik te pakken. Hij is een verkwister, en. over al zwerven zijn onbetaalde rekeningen. O, wat zal hij de dubbeltjes der nationale verdediging laten dansen, want waar heeft hij amdters de 80,000 francs vandaan gehaald die hij mij heeft gegeven V' Op mevrouw Dreyfus' brief antwoordt kolo nel Monteil in de „Éclair". Hij zegt nooit twij fel te hebben geopperd aan mevrouw Dreyfus-1 -vertrouwen in de onschuld van haar man, maar overigens handhaaft hij zijn vroeger verhaal. Mr. Labori zal eindelijk kolonel Picquard, zijn cliënt, mogen spreken. Gisteren ten buroele van don gouverneur van Parijs ontboden, ge werd hem daar de mededeeling dat generaal Zurlüklen bereid was, mits de regeeritigscom- missaiis daarmede instemde, den advocaat Za- terdag toe to laten tot Picquard, alleen achter om met dezen te spreken over diens getuigenis voor het Hof op Maandag of Dinsdag a.s. Hot dossier betreffende het „petit bleu" zal bovendien aan Labori worden ter hand gesteld, DOOR S. WORISHÖFFER. maar de advocaat zal eerst gemachtigd worden daarover met zijn cliënt van gedachten to wis selen, nadat generaal Zuriinden zijn beschikking zal hebben genomen op heb rapport van kapi tein Taveraier. De „liberie" zegt van compe tente zijde vernomen te hebben dat Zmlinden Zondag a.s. zijn beslissing zal bekend maken, Mag men de „ComTier du Soir" en de „Siècle" gelooven, clan zal Picquard vervolgd worden, en wol voor een krijgsraad in openbare zitting, wat eerstgenoemd blad doet vreezen voor harts tochtelijke en rumoerige debatten. De „Siècle" zegt dat der regcering verschillende onregel matigheden in de instructie tegen Picquard ge bleken zijn, ten doel hebbende zijn hechtenis te kunnen ver-lengen; eerst op aandringen van ge neraal Zmlinden zou heb onderzoek bespoedigd zijn. In hetzelfde blad geeft Yves Guyot een op somming van de punten der aanklacht. Zij zijn lo. Mededeeling van het dossier eener spi'onage- zaak, die door de justitie te Nancy onderzocht is, aan mr. Leblois in Maart 1896dit dossier was door het departement van justitie gezonden aan dat van oorlog ten behoeve eener deskundi gen-verklaring van het spionage-bureau, welke verklaring later ook door liet'' ministerie van oorlog is aanvaard. Volgens de radicale bladen heeft Picquard hierin zijn bevoegdheid niet overschreden zoomin als in 2o. Mededeeling van een administratief dossier (over den dienst der petit bleu's) aan Loblois. Omtrent dit niet ge heime dossier was Picquard's meerling gevraagd, en daar het een rechtsvraag was, had do kolonel zich door Leblois laten voorlichten. Ook hierin heeft de kolonel oogensohijnlijk zijn bevoegd heid niet overschreden. 3o, Mededeeling aan Leblois van het stuk „Celte canaille de D..." waarover in het proces-Zola door Henry en Gri- belin getuigenis is afgelegd, 4o. Een mondelinge mededeeling in Juni 1897 aan Leblois betref fende het „petit bleu". Deze beschuldiging is overgenomen van de correctioneel» rechtbank. 5o. Vervalsehing van liet „petit bleu", welke beschuldiging strijdt met de vorige, waarbij de echtheid wordt verondersteld. De vervalsehing is trouwens zooals reeds gebleken is - - ge schied nadat Picquard niet meer over het stuk te besdiikken had. De Pressensé schrijft in de „Aurore" dat hij heb een eer acht in een zaak waarin een groot slachtoffer, Dreyfus, en een held, kolonel Pic quard, voorkomen, o ok eenigszins te mogen lijden voor de rechtvaardigheid. Door hem te schrap pen uit do registers van het Legioen is hem de eer aangedaan een offer te mogen brengen voor een goede zaak. Paul Déroulède had in de Kamer gezegd, dat TJrbain Gohier, de schrijver van „Het leger tegen de Natie", redacteur van de „Corrospon- daneo Nationale" em royalist was. Nu schrijft André Buffet, de politieke vertegenwoordiger van den hertog van Orleans, aan Déroulède dat Gohior reeds tien maanden geledon als redac teur is ontslagen. Buffet noemt die rectificatie noodig voor de publieke opinie, maar ook om dat Déroulède een dier tegenstanders is wier achting wij prijs stellen". ,op Gemengde BcdcdccUngcn. Gisteren is to Portsmouth de F or mida ir 1 e, het grootste panfcserschip der Britsclic vloot, van stapel geloopen. Men verwacht dat de onderhandelingen fcus- schen Frankrijk en Engeland zullen hervat wor den, zooclra baron de Courcel zijn teragroopings- brieven en Jules Cambon, zijn opvolger, zijn geloofsbrieven aan do Engelsclio regeering heeft overhandigd. Op plechtige wijze zijn gisteren president Faiu-e door Montero Rios en grootvorst Wladi- mir va,n Rusland de versierselen van hot Gul den Vlies omgehangen. Keizer Wilhelm bracht Woensdag- in de ha ven van Malta een bezoek nan hot Engeisohe pantser-schip Cesar en den kruiser Dido en dejeuneerde aan boord van. het pantserschap Ramillies. Toon do Keizer Rhodus passeerde seinde Z. M. aan den Khedive dat het hem leed deed Egypte niet to kunnen bezoeken. De Keizer dankte hartelijk voor zijn ontvangst. Gisteren werd de Keizer te Cagliari verwacht. Wellicht reist de Keizer rechtstreeks over Pola huiswaarts, volgens sommigen omdat Z. M. persoonlijk een eind wil maken aan de we der opgekomen Lippesche eai Wolfen-quaestie. Het schijnt nu vast to staan dat de bijzet ting van Bismarck's lijk in heb mausoleum eerst na Nieuwjaar zal plaats vinden. Achtereenvolgens verwerpt de Oostemijksoho Kamer alle voorstellen tot in-besohuldiging-stol- ling van den oud-minister-presideub gra.of Ba- deni. Woensdag spande het. De oppositie had de meerderheid toen er zou gestemd worden. Maar onder de stemming weid de katholieke volkspartij er bij gehaald, zoodab het voorstel nog juist met twee stemmen, 154 tegen 152, verworpen werd. Gisteren weid met 193 togen 174 stemmen verworpen de aanklacht, wegens het gebruiken van politie in het parlement. De „Pais" bevat in een gedetailleerd, verhaal de bevestiging van het bericht dat don Carlos ie Londen een leening heeft gesloten. bezet. Nadat de Italiaansche commandant den Fransdien officier ingelicht had, dat de/.o zich niet op Fransdi gebied bevond, ging hij ter stond, maar niet zonder voorbehoud, weder scheep. In Italië meent men dat dit incident, waar van beide regeeringen in kennis zijn gosleld, te danken is aan de intriffes van den vrocgoron sultan van Raheita en da Russische opvatting dat dit gebied niet aan Italië behoort. De Transvaalsdie regcering besloot een belas ting van 24 te heffen van de bruto-opbrengst der mijnpadilmaatschappijen die thans must behalen. Tevens is bij den Volksraad een voor stel ingediend om een belasting van 5 te heffen van de netto-opbrengst van andere maat schappijen, na aftrek der kosten van hot be drijf. De regeering van Korea, heeft een verbod uit gevaardigd voor vreemdelingen om handel te drijven in. liet land. De Amcrilcaauscho gedolegeerden te Parijs hebben instructies gekregen om te tracten eon der Carolinen tegen redelijken prijs te verwor ven ten einde cbenst te doen als telegraafsta tion. De „Filipino's" beklagen zich dat de Ameri kanen hen zoo onridderlijk behandelen en in 't geheel geen rekening met hen en hun wcnschcn houden. Generaal Merritt, deswege geïnterviewd, noemde hen kinderen, maar gaf toe dat zonder hen het land niet te regeeran zou zijn. Te Santa Ana (San Salvador) is een revolutie uitgebroken. Bijzonderheden ontbreken. 63) O, kon hij die anderhalf jaar maar om laten vliegen! De bediende kwam hem zeggen dat d© tafel gedekt was en Hans Adam moest naar de eet kamer gaan. Heb was een treurige tafelronde dio daar sedert eenige dagen bijeenkwam: de oudo tante met een behuild gezicht, Ruth ui rouwgewaad en Adèle van wie niemand notitie nam, die niet aanwezig scheen te zijn en bijna ,geen woord sprak. Zelfs Hans Adam's verschijnen bracht geen 'enkele lichtstraal meer in die onbehagelijke at mosfeer; men groette elkaar zwijgend, en. eerst ibij het dessert haalde de baron een brief uit zijn borstzak. „Een mededeeling voor u, juffrouw Maiten." De gezelschapsjuffrouw liet den appel dion zij juist in de hand hield, plotseling op den grond vallen; haar bleek gelaat werd door een donker rood overtogen. „Voor mij, mijnheer 1... In hoeverre 1" Hij gaf haar den brief. „Dw gevangenschap op Moldb is B-eëiridterl hiffrnnw- de justitie geeft u verlof Tiet kasteel te verlaten, zoo u dat wensclit, daar er geen vervolging zal plaats vin den." „Waarmee inbusschon natuurlijk volstrekt -piet gezegd wil wezen," voegde hij er op koel-' De Italiaansche troepen zijn, hartelijk uitge leid door de Christenen, van Kanea naar Sudiai vertrokken. In de provincie Sitia zijn do Christelijke en Mohammed'aansohe notabelen bijeengekomen. Op deze vergadering werd' blijk gegeven van groot© toenadering. l)e Muzelmannen beginnen hun dorpen te herbouwen. Een klein Fransch-Ibaliaansch incident heeft zich voorgedaan aan de Roode Zee, waar een Fransch oorlogsschip troepen aan wal zette op de kust van Raheita, welk gebied door Italië is beleefden toon aan too, „dat u nu terstond moet vertrekken. TJ lean in dit opzicht geheel naai- welgevallen handelen." Adèle maakte een koele buiging. „Dan mag ik u wel nog vóór den avond om een rijtuig ver zoeken, mijnheer do baron?" „Zooals u wensclit, juffrouw." Nog voordat de tafel eigenlijk opgeheven werd, schoof het jonge meisje met een zaaht: „Wel bekome bet u," haar stoel achteruit en verliet meteen de kamer omdat zij, zooals Hans Adam zoowel als Ruth zeker wisten, niet in staat was zich langer in te houden; haar harts tochtelijke natuur had een uiting van toom en woedo noodig, zóó noodig dat zij alleen verlang de to zijn *5m liet een of andere voorwerp te vernielen of althans op haar knieën te kunnen vallen, te snikken en zich da haren uit het hoofd te trekken. Hans Adam glimlachte kalm. „Zij zal zonder afscheid heengaan," zoide hij. Ruth zag hem aan. „Hans, lieb je straks een oogenbtik voor mij vroeg zij. Hij scheen verwonderd. „Voor jou, Ruth? Natuurlijk. Maar wat scheelt er toch aan, Ruth, Je moet nu toch eons ophouden met weenen." Zij schudde zacht het hoofd. „Ik geloof dab ik bet niet kan, Hans," En toon tante .Anna stil het vertrek verliet, liaalde zij diep adem en voegde er aan tod: .7 Ir wUrl-A ia imfcr „Wat dan?" vroeg hij. „Het schijnt wel dat je mededeeling geen aangenaam, geen goed nieuws is. Je bent ziek, Ruth.; ik zal don dok ter laten komen. Een anderen dan den vorigen natuurlijk." Rijtoeren der Koningin. Een te Amsteidam verschijnend blad heeft het opzienwekkend bericht verspreid dat H.M. de Koningin tegenwoordig bij Hare rijtoeren steeds vergezeld zal zgn van lieeren der Hof houding en voorafgegaan worden door een ge sloten rijtuig. Uit inlichtingen door »Het N. v. d. D." ingewonnen, blijkt het volgende Evenals ïeeds vele jaren, rijdt H, M. ook tegenwoordig dagelijks uit in een rijtuig met twee paarden bespannen, welke zij meestal zelf ment, vergezeld van H. M. de Koningin- Moeder of van eene hofdame, benevens den koetsier-majoor en een rijknecht te paard. Het feit, dat de rijtoeren van H.M. zich niet alleen tot de straten van het dorp en de lanen in den omtiek bepalen, maar zich zelfs uitstrek ken tot meer dan een uur in de omstreken, spreekt genoeg voor Ilr. Ms. volkomen gerust heid in deze omgeving. Er is dan ook geen sprake van extra-geleide. Ook de mededeeling, dat te Apeldoorn een Italiaan zou opgepakt zijn en naar Arnhem vervoerd, is eveneens onjuist, De berichtgever had blijkbaar niet onderzocht. De zaak is, dat Hot jonge meisje huiverde. „Neen, neen, Hans. Je vergist je volkomen. Maar zeg mij strekt de vrijheid om naar welgevallen, te ko men en te gaan rich alleen tob Adèle Malton uit of ook tob mij „Zeker, tob jou ook," antwoordde hij. „Waar om. vraag je dat, Ruth?" „Omdat ik Moldb wensdh te verlaten, Hans. Oom Leopold's geld blijft tot je beschikking; maar ik wil weg van hier." De baron schrikte hevig. „Rutihl" riop hij uit, „Kom tot je zelf, land!" Zij glimlachte treurig. „Mijn besluit is in kalmte overwogen, Hans. Het staat volkomen vast; ik ga weg." „Maar waarheen dan, Ruth? Ik ben let terlijk perplex. Zou je mij waarlijk zoo vreose- lijk kunnen grieven?" „Jou?" trild'e het van haai' lippen. „Jo huis is mij altijd een dierbaar tehuis geweest, Hans. Het kost mij moeite van Moldt en ook van jou te scheidon.; maar het moet." „"Waarheen denk je dan te gaan?" herhaal de hij. „Naar een diaconessen-huis. Ik moet mijn in wendige sterkte herwinnen. Ik moot mij weer oprichten, steunende op iets krachtigs, op een plicht die mijn leven vult." De baron verbleekte. „Maar dat behoef je toch niet zoo overijld te doen, Ruth. Je zandt een overhaasten, stap dien je nu doet, later diop kunnen betreuren." Zij schudde het hoofd. „Nooit, Hans. Ik ben met mijzelf volkomen in 't reine; liet zou mij onmogelijk rijn hier te blijven." I „Omdat je naam korten tijd eon onderwerp van ijdol gebabbel is geweest, Ruth Ben je zóó gevoelig? Kan je mij zóó diep grieven om een niemendalletje? En nog wel terwijl de open bare meening onverdeeld je partij heeft opge nomen Ruth delete een oogenblik haar oogen met haar hand. „Een niemendalletje, zeg je, Hans? Dat men mij in staat achtte tot een moord „Wat -wordt er niet al beweerd en weer ver geten 1" „Heb komt er nu voor mij nog alleen op aan te onderzoeken of Wolfram's rechten als voogd zich zóóver uitstrekken dat hij mijn besluit kan verijdelen." „Dat geloof ik niet," antwoordde de baron. „Heb je al betrekkingen aangeknoopt, Ruth?" „Nog niet. Maar dat is bijzaak; een plaats als leerling is in ioder geval gauw genoeg te vinden." En toen reikte zij hem over de tafel heen da hand. „Wij blijven goede vrienden, jij eai ik. Maar je moet mij nu niet in mijn plnn tegenwerken, Hans." Hij zuchtte. „Kan ik dat dan? Waarlijk, het spreekwoord zegt terechteen ongeluk komt zelden alleen1." Achter hem verdlween de slanke meisjesge stalte door een zijdeur, en weer was hij alleen. Als een bliksemstraal uit helderen hemel had hem deze nieuwe slag getroffen. De dienstmeisjes begonnen de tafel af te ne men; de bediende bracht koffie en sigaren; maar Hans raakte geen van beide aan. Toen gaf hij bevel rijn paard to zadelen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1