Vrijdag 25 November 1898. N°. 9791. 52"° jaargang. Ee?%sfe Blad. DE GELDDUIVEL. (PI Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: II. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. ml Abosnbmbnteprijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommers- 0.02 sscscs BPlfrEAPBOTEltSTTHAAT SO, Tclepliooit No. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eeno Courantf o.B3 Iedere gowone regel moero,10 Bij abonnement wordt korting verleend. tliscmci'n overtlclii. SCHIEDAM, 24 November '98. Gistermorgen om half twaalf is kolonel Pic- quard andermaal van de Cherche-Midii naar heb paleis van Justitie overgebracht om door h«t Hof verhoord te worden. Hot wachten, zal don kolonel, die reeds zoo lang het doorbreken, dei- waarheid verbeidt, nochtans niet zoo heel aan genaam zijn geweest. Want het verhoor van ge- neraal Roget, dab reeds 's morgens begonnen was, duurde bob var in den middag. Om, twee uur moet zioh een ldein incident hebben voorgedaan. Mr. Labori. vroei? toen ver gunning aan het Hof om met zijn dient to mo urn spreken, waarop president Loew hem zou hebben laten antwoorden dat hij alleen in do Cherche-Midi-gevangenis met Picquard mocht spreke n. Men verwachtte dat het Hof zich ocsk heden aam die aaak-Dreyfns zou wijden om het ver hoor van Picquard te kunnen voortzetten en zoo mogelijk te beëindigon. Geschiedt dit ter wille va.n Picquard? De „Ind'. Beige" wil weten dat generaal Zurlindem geen enkel stuk tot sluiting der instructie tegen den kolonel zal teekenwi dan nadat dezo door het Hof is verhoord. Dat evenwel Zurlinden's beschikking zich niet meer lan? zal laten wachten en dat Picquard zioh voor een krijgsraad zal hebben te verant woorden, daarover zijn verschillende bladen het eens. Da „Teimps" zegt dat Picquard vervolgd zal worden, d'at de krijgsraad binnen korten ter mijn zal worden bijeengeroepen, maar dat de zaak waarschijnlijk niet met gesloten deuren zal worden behandeld. Do „Sodr" bevestigt dit. Picquard zal voor den eersten krijgsraad terechtstaan, zegt het blad, onder beschuldiging van valsohheid in ge- sclirifte, gebruikmaking daarvan en het mede- deelen van stukken die nationale verdediging betreffen. Als datrun voor het bijeenkomen van den krijgsraad noemt men den 12den December. Volgens do „Aurora" heeft do zaak-Picquard aanleiding gegeven tot groot© spanning tus- schen het ministerie en don gouverneur van Parijs. Maandag is generaal Zurlinden nl. naar Do Freycineit, den minister van oorlog gegaan, on verzocht dezen met klem hem met zijn autori teit to dekken, wat do maatregelen aangaat die hij ten opzichte van Picquard wilde treffen. In den loop van den dag had hij een bezoek ont vangen van. verscheiden nationalistische leiders, welk bezoek hem genoopt had den minister van oorlog te verzoeken een nota aan de bladen te doen toekomen waarin de beslissing zou worden medegedeeld van den gouverneur van Parijs. De Freycinot zou nadrukkelijk "cweigerd heb- DOOR S. WÓRISIIÓFFER. 68) De baron ging naar Huth to© en streek zacht over haar blonde kopje. Het was een. kalme be weging, waaraan, elk teeder gevoel vreemd was. „Ween niet, Ruth," zeido hij. „Wil je mij een oogenblik gehoor verkenen V' „Met betrekicing tot Lissauer?" Hij schoof de schrijfmap weg. „Niet met be trekking tob dien heer. Maar maak je brief aan het diaconessen-huis eerst af, wanneer wij met elkaar gesproken hebben. "Wil je dat?" „Gaarne.," antwoordde zij kalm. „Maar je moet mij niet trachten over te halen, Hans je moet niet spreken van hier blijven. Dat zou mijn verdriet maar vorgrootem on mij nog onge lukkiger maken. Denk je dan indeidaad dat het mij zoo gemakkelijk valt voor altijd de plaats te verlaten waar ik geboren eu opgegroeid ben, zelfs jou en al mijn vrienden wellicht nooit meer weer te zien? Denk je dat ik zoo graag hiervan daan gal" Hij zag haar aan. „Waarom sta j© daar dan °p, Ruth? Het is je eigen verlangen dat je in den vreemdö doet gaan." Zij schudde hot hoofd. „Het is gebiedende noodzake-lijkbeidHans. Ik moet gaan I Wat ja er ook tegen in moogt brengen: het moot!'" „Maar niet ver weg, Ruth, en niet voor altijd. Heb je er nooit aan gedacht dat or een vorm ben. Zurlinden moest zelf maar aan de bladen laten weten wat hom goed docht. Do „Aurora" verzekert dat heb aftreden van Zurlinden als gouvernoiu- van Parijs niet on mogelijk is. Nu klinkt liet zeker niet vreemd te hooren dat er zneeningsverschil beslaat naar aanleiding van. de zaak-Picquard. liet beste is evenwel kalm de gebeurtenissen af te wachten. Hetzelfde blad haast zie., ook over te nemen wat ao Parijsdie correspondent der „St. James Gazette" uit zekere bron zegt vernomen te bob ben aangaande heb beruchte gehcimo document. Dit zou zijn een brief van generaal baion Freedericks, den Russisehen milibau-c-attachó te Parijs, van Berlijn uit aan de Fransche mili taire autoriteiten gezonden. Daarin deelt hij mede dat de verrader aan het Fransche spiona- ge-bureau, dio staatsgeheimen van Frankrijk had verkocht, zekere Droyfus, kapitein dar ar tillerie, was. En. het is deze brief die, in raad kamer aan do leden van den krijgsraad voorge legd, do veroordeeling van. Droyfus zou bewerkt hebben. Sedert is dio brief in het archief van het mi nisterie van oorlog gebleven. Maar later hoeft generaal Freedericks verzekerd dat hij op grove wijzo misleid was, ongetwijfeld door medeplich tigen van Esterhazy of van Henry, die zichzelf wenschcn te vrijwaren door Dreyfus' schuld aan te toonen. Mevrouw Dreyfus is op dit oogenblik in hot bezit van een brief van gene raal Freedericks waarin hij zijn dwaling erkent. De „Aiu-oro" voegt er aan toe: „Men begrijpt wel dat wij dezo mededeeliug onder hot meest nadrukkelijk voorbehoud over nemen. Do heer Hanotaux weet wel waarom." Volgens de „Sok" zal het Hof van Cassatie ook nog een oud-gezant van Frankrijk te Brus sel verhooren, die meer dan, vijftien maal Droy fus zou hebben laten overvallen, wanneer hij cmitmoetingen had met een Duitseh officier. Wie hiermede bedoeld wordt zegt het blad niet; ten tijd© van heb proces-Dreyfus was Bourée, thans gezant te Athene, bij hot Belgisch© hof geaccrediteerd. Do brieven die dezer dagen van Esterhazy in beslag zijn genomen, blijken gedeponeerd te zijn geweest bij heb Crédit Lyoimais. Een vijf tal er van moeten rechtstreeks in verband staan met de zaak-Dreyfus. Van Zola hoort men niets. Gisteren, heeft een deurwaarder zich te zijnen huize aangemeld om betaling der 3000 francs boete van het pro cos der schriftkundigen. Zola. was er evenwel uiet. De vrede tusschen de Vereonigde Staten en Spanje -wil nog maar niet komen. Gisteren zou de conunissie te Parijs weder een vergadering houden, maar op verzoek der Spaanschc gedelegeerden is de zitting uitge steld. Naar het schijnt kwam dit uitstel ook den Amerikanen niet ongenegen. In de laatste dagen hebben nl. de voorzitters der beide com missies, Montero Rios en Day, schriftelijk van is waarin wij ook voortaan, kunnen samenleven, en waar niemand iets op tegen kan hebben? Hob je altijd alleen gelet op je eigen levenslust, maar nooit een klein beetje op het mijne ook?" Hij was haar niet genaderdhij had niet be proefd haar hand te vatten; zijn ernstig bleek gelaat scheeu wellicht op dit oogenbhk nog bleekcr dan zooeven; maar nod)tans was liet 't jongo meisje onmogelijk de beteekenis zijner woorden niet te begrijpen. Ruth was zoo hevig verschrikt, dat zij er van beefde. „Hans!" „Ben je beleecligd?" Zij schudde het hoofd; haar oogen sloten zich als begaf haar heb bewustzijn. „Wel neen, wel neen." „Dat doet mij genoegen," zeido hij diep adem halend. „Ruth, is het voor ons beiden niet het beste als je mijn vrouw wordt zoodra de wet het toestaat? Zijn wij niet door het noodlot voor elkaar bestemd?" Zij bleef mijgen; elk zijner woorden trof zwaar en koud haar hart. Hans Adam was eer lijk; hij sprak niet over liefde; hij beproefde geen gevoel te huichelen dat hij niet in werke lijkheid bezat. Het noodlot, had hij gezegd, niet zijn eigen liefdesverlangen. En nu moest zij hem antwoorden. Was hot werkelijkheid of een droom? Hans Adam vroeg, en zij moest hean weigeren wat hij ver langde; zij moest zijn verwachting den bodem inslaan Er was dus toch nog een smart, heviger en dieper dan al wao zij vroeger had geleden, een verdriet waaraan liaar ziel tot nu toe niet had gedachten gewisseld over verschillende punten van hot laatstelijk door de Amenkaansohc ge delegeerden ingediende memorandum. \ran die gedachtomvisseling is aan beide regeeuingen ken- nis gcgevon, en het schijnt ook om dio reden wenschelijk te zijn -nacht de bijeenkomst der vcreenigdc commission uit to stellen. Een datum is daarbij nog niet bepaaldmaar do Spaatisehe afgevaardigden rullen vóór den 28sten een categorisch amtwoora ,vvön, Dat antwoord zal men rekent daarop to Washington stellig zijn een goedkeuring der Amerikminscho eischen. Reuter meldt uit Was hington dat het Kabinet or op verhouwt dat de vrede binnen eenige dagen zal gesloten zijn. Dan zal dus hot lot der Philïppijnen beslist zijn; zij zullen overgaan in handen dor Yan kees. De grootc mogendheden van het vasteland van het Oude Werelddeel die belangen hebben in hot Oosten, vinden dit natuurlijk verre van aangenaam, on wanneer- do Russische bladen de verwachting uitspreken dab, zoodra Wilhelm II te Berlijn terug is, een gedachLonwisseliirg tus schen de Europeesclie kaJbinetten zal plaats vin den, kan dit allorminst verwondering wekken. De „Nowoje Wremja" geeft do Vereenigdo Staten den raad toch niet voor da kersversehe, baatzuchtige vriondscliap van Engeland de oude, onbaatzuchtig© vriondscliap prijs to go- ven van Rusland, dat niets anders wensoht dan dal Noord-Amerika Engeland's politiek in het Verre Oosten niet steunt. Inmiddels blijft Spanje eenzaam en berooid staan. Niemand kijkt er naar om. Een dor e- dten van heit kabinet moest dan ook in don gis teren gehouden ministerraad getuigen dat helt onnoodig was, wat ook te beproeven. De eenige troost dien hij kon bijbrengen was dat de vredo nog niet definitief gesloten was. Zou do Spaansdie regeering soms op een won der hopen? Treruig is het gesteld met do financiën. Men had er op gehoopt dat Amerika do koloniale schuld op zich zou nemen. Toen de kans daarop verkeken was, wilden, sommigen dat Cuba al thans uit eigen middelen zijn schuld zou beta len. Maar oen officieuze nota zegt thans dait Spanje heb aan zijn eer verplicht is, zijn schul denlast te eerbiedigen door d© renten te betalen of althans goede trouw tconend, een regeling mogelijk to maken. „Sbolz will ieh den Spanier laat Schiller don öarlos niet zonder reden zeggen. De Spaan- seho bedelaar omhult zich mal een lappende ken, maar mot hoc vorstelijke waardigheid Men heeft het in Engeland weer druk over Transvaal, en men kan er zeker van zijn, dat zoowel de nederlaag dor Rbodesianen in de Kaapkolonie als de krachtige maatregelen die de Transvaalsche regeering neemt om aan het land een doel van do winst der gouchnijn-maatr schappijen te bezorgen, geen gering aandeel heb ben in de verbittering van. vel© Engelsehen. Voor 'b oersb do onbekookte inval van gedacht, dat zij onmogelijk zou hebben ge noemd nog een oogenblik te voren zelfs. „Welnu, Ruth?" „Hans," zeide zij nauw verstaanbaar, „Er kan niets van komen." „Waarom niet, Ruth? Wij zijn altijd goede vrienden geweestik heb altijd gedacht dat je eon klein beetje van mij hieldt." „Dat heb ik ook altijd," antwoordde zij, „Al tijd, En ook nu in dit smartelijk oogenblik houd ik veel van je, Hans." „Nu dan!" riep hij uit. „Waarom zou je dan niet mijn vrouw worden?" „Maar ik weet wat je fijngevoeligheid kwetst," haastte hij zich toen er aan toe te voe gen. „Jo vindt dat ik zoo kort na don dood van onze arme Cilli neg niet van een nieuw huwe lijk zou mogen spreken, en in zekeren zin heb jo daar ook gelijk in, kleine Ruth, maar dat zuiver persoonlijke gevoel doet je den drang der omstandigheden vergeten. Het diuut nog volle anderhalf jaar voordat je meerderjarig bent on het recht krijgt over jo vermogen te beschik ken over een maand of drie evenwel kunnen wij trouwen en dan gaan Erik's rechten op mij over. Dat is de reden waarom ik een uiteenzet ting tusschen ons op schijnbaar ongepaste wijzo heb verhaast ik zog: verhaast. Want dat wij elkaar ook zonder dab vanzelf zouden gevon den hebben, daarvan ben ik vast overtuigd." En nu wilde hij haar hand vatten, maar Ruth verhinderde dit door een vlugge bewe ging; zij stond op en vlood naar het venster. Haar üppon trilden; zij bedekte haar koud, bleek gelaat met haar zakdoek. dr. Jim daargelaten hoeft Cecil Rhodes (want hij is nog altijd de mail die Zuid-Afrika bcheerscht) ervaren dat ook do grooto macht van het goud wel eens kan falen. Hot Knapsake parlement heeft een auti-Rhoclos-moerderhcad. Maar tea-wijl daar oortgogann wordt mot m- trigecren, moet do 'runsvaal hot weer ontgel den. De „Fall Mall Gazette" doelt mod© dat sir Alfred Milner zich bij Chamberlain heeft be klaagd over schending van art. 14 der Londcn- sehe Conventie door de Transvaalsche regce- ring. Die overtreding doet do deur toe, zegt het blad; hut beweert da,t Transvaal bankroet is, cn dat DuilsdiLuid zich van do Z.-Afrikaansdio Republiek heeft afgewend. Blijkbaar acht heb blad hot oogenblik gekomen om weer eens do poppen aan het damen to brengen. Daarentegen wordt van andero zijde gespro ken van een mogelijkheid die do Britsclic. plan nen in duigen zou doen vallen. Er zou nl. een samensmelting plaats vinden tussahon Transvaal en deii Oranje-Vrijsitaal. Krugor zou aftreden en plants maken voor Sieijn, cüe dan president van beide republieken zou worden. Het doel zou zijn hot in Transvaal nogal sterke Engel- sclio clement men clonko aan de Engelsche mijnmaatschappijon op dio wijze terug te brengen tot een geringe minderheid tegenover hot Hollamdsche element. 't Klinkt heel mooi, maar niet zeer waar schijnlijk. Kruger lijkt ons uiet de man toe om het heft reeds uit handen te geven. Trou wens, aan wie zou het heil der Zmd-Afrikaan- sche republiek beter zijn toevertrouwd Wat de financieele toestand' van Transvaal betreft, meldt Havas dat de Eerste Volksraad met 15 togen 11 stommen de beido voorstellen verwierp tot uitgifte van een slaatsloening, daar zij geen onkel voordeel aanbeden. De regeoring zal gemachtigd worden getld voor openbare wer ken te leenen van do Nationale Bank, of als de regeering niet wenschb te leenen, dan wordt zij gemachtigd een loening van T 2,500,000 uit te geven op do boste conditiën, maar zonder spoor- wogconcossiün of andere voordoeion te mogen verleonen. Gemengde Mcdcdcellngen. Gisteravond sprak sir M. üicks Beach, de kanselier der scliaikist, te Edinburg en zeide o. a. dat er geen reden was waarorn Frank rijk zich niet met Engeland zou vereenigingen voor een volkomen vriendschappelijke aibake- ning van de rechten en verplichtingen der beide mogendheden in Egypte. Zijns inziens waren de vooruitzichten van eene ernstige moeilijkheid met Frankrijk op het oogenblik veel verder verwijderd dan eenige jaren geleden. De commissies die door de Fransche Kamer benoemd zijn tot onderzoek van het wetsvoorstel van Antide Boyer, om de wet-Constans in tijd van vrede ook toepasselijk te verklaren op mili taire rechtbanken, en dat van Viviani om vrou- „Kwel mij niet, Hans. Heb is onmogelijk." „Waarom, Ruth? Je hart is vrijj© hebt geen ander lief; waarom wil jij het dus niet zijn die den zonneschijn van vroegero dagen op Moklt terugbrengt? Is het niet o zoo natuur lijk, o zoo eenvoudig, dat waai' in den huiselij- lcen kring een plotselinge leemte is ontstaan, do achtergeblevenen zich des te inniger aaneen sluiten? Je zoudt tot aan ons huwelijk in je ouderlijk huis kunnen wonen, Ruth. De wouw van den predikant zou je zeker met de grootste liefde ontvangen en op dei plaats waar eens je wieg stond, zouden onze handen in elkaar wor den gelegd. Is dat niet een goede, oen liefelijke gedachte, kleine Ruth?" Maar zij schudde alleen, tot den dood too be droefd, heb hoofd. „Ik kan niet, Hans. God is mijn gotuigeik kan het niet. En al zou je liet mij duizendmaal vragen, en al voerde jo alle mogelijke redenen van verstandig overleg te genover mij aan het zou toch in eeuwigheid onmogelijk zijn." „Waarom, Ruth? Zeg mij dan waarom?" „Is het niet voldoend© wanneer ik dat voel? Hier heeft het hart alleen recht te spreken." „Maar stil nu," voegde zij er haastig bij. „Daar komt tante Anna." Hans Adam leunde het hoofd op de hand en keek rustig voor zich uit, ja bijna met een trek van tevredenheid op het gelaat. Had hij in de Laatst© oogenblikkcn de gelegenheid ge had, diep, veel dieper to zien dan Ruth zich wel kon voorstellen? Wordl vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1