N°. 9792. 52"" jaargang. Zaterdag 26 November 1898. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITESLAm Aaovnnmw* wj Schiedam, por kwartul f 0.90 omligg«ade plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco pet peit, p. kwartaal. - 1.80 Afeonderlijk# nommers. - 0.02 BCRGAVt BOTF.RSTRAAT TO, Veleplmon Se, 123. ABTBRTSKTaPBus: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van eeno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 By abonnement wordt korting verleend. Algemeen overxtclit. SCHIEDAM, 25 November '98. Picquard zal voor oen krijgsraad terecht staan dab is thans zeker. Gistermorgen heeft generaal Zurlinden, de gouverneur van Parijs, do betreffende besohik- liiig geteekend; de besehuldiging loopt over yalsehhtid in. geschrifte, en gebruikmaking daar van. Deze bcscliikking en het bevel om den krijgsraad tegen 12 December bijeen te roepen zijn gistermiddag aan do regeeringseommissa- ris, kolonel Foidou, tor hand gestold. Ook aan den minister van oorlog zal van do boschiklcing officieel worden kennis gegeven. De punten van aanklacht zijn. nog niet offi cieel bekend gemaakt, 't Is do tweede krijgsraad die onder voorzitterschap van generaal Dosse, commandant der 9de infantorie-brigade, zal to beoordeelen hebben of do kolonel schuldig is dan wel een martelaar in den dienst der waar heid en gerechtigheid. Dat P.icquard's vrienden en bewonderaars woedend zijn over do beschikking van Zurlin den, zal niemand verwonderen. In de „Aurore" roept Louis Havet, professor aan liet Collége de France, den „Boud ter verdediging van de rechten van den mensch" op om een machtig protest op liet getouw te zetten tegen de be handeling van Picquard. Francis de Pressensé heeft op zijn wijze reeds daartegen geprotes teerd. In een meeting, Woensdagavond in „Mille Colonnes" te Parijs gehouden, sprak hij over „het complot nog schandelijker dan dat waar van Dreyfus heb slachtoffer was". Pressensé stelde den minister van oorlog en de Kamers verantwoordelijk, de laatste omdat zij niet op gekomen waren voor de zaak van het recht en van de menschelijfcheid. De „Siècle" bevat een open brief aan De Freycinet, waarin dezen verweten wordt dat hij zich door Zurlinden heeft laten ringelooren. Hij had den gouverneur van Parijs moeten afzetten. De „Radical" vindt geen verontschuldiging voor de zwakheid der regiering. Binnenkort zal het land rekenschap eischen niet van den generalen staf, maar van den minister van oorlog. Clémenceau wijst er in de „Aurore" op, hoe de crimineel© rechtbank eerst na de revisie van het proces-Dreyfus kennis wilde nemen van de beschuldiging dat Picquard aan mr. Leblods het stuk: „Ce canaille de D...", had laten zien. Maar de militaire justitie, wier gezag alleen steunt op vroegere fouten," aldus Clémenceau, „wil nu bij voorbaat den getuige der waarheid waardeloos maken door hom in naam der falsa rissen wegen» valschheid te veroordeelon." De „Courrier du Soir" voorziet een conflict tusschen het Hof van Cassatie en de militaire justitie, wanneer heb eerste wat onvermijde lijk zal zijn na het verhoor van Picquard de stukken zal opeiseken op grond waarvan do kolonel vervolgd wordt. Dat verhoor heeft inmiddels plaats gevon den. Volgens de „Aurore" is Picquard's verhoor Woonsdagmiddag begonnen; toen zou hij ook DOOR S. VVÖ RISHÜFFER. 69) Zij stond nog altijd aan het venster en hield haar zakdoek voor do oogen. Het was zeer stil in de kamer toen de oude dame binnenkwam; het geleek er zoo weinig op dab daar een hu welijksaanzoek had plaats gehad, dat noch de baron noch Ruth van houding behoefden te veranderen. Ook het scherpst-spiedend oog zou niets gezien hebben dat da aandacht waard was. Tante Anna schudde het hoofd. „Wat kijken jullie, kinderen! En jij weent alweer, Ruth Wil je dan met geweld ziek worden, kindlief?" Het jonge meisje huiverde. Zonder te ant woorden, zonder zelfs haar blik op to slaan, kwam zij naar de tafel toe. „Ik wil oven mijn brief afmaken, tante dan ga ik een verre wandeling maken in do frissche lucht." De oude dame streelde moederlijk het bleeke gelaat van haar nicht, „Maar niet naar bet kerkhof, boor, kind." „Neon, tante." Toen nam Ruth haar pen weer ter hand, traar voordat zij verder kon schrijven, logde do baron zijn hand mot zachten druk op haar arm. „Ruth! Je moest geen overijld besluit ne men." 'Zij boog haar hoofd nog slechts dieper, maar geconfronteerd zijn met generaal Roget, waarbij heftige scènes zouden hebben plaats gevonden. Of dit zoo is? Wij weten het niet. Omtrent den loop van het onderzoek door de strafkamer van het Hof wordt niets uitgelaten. Maar zeker is het, dat Picquard gisteren door de strafka mer is gehoord. Om half negen werd de kolonel naar het Paleis van Justitie gebracht en, met een tusschmpoos, waarin Picquard naar de mi litaire gevangenis werd teruggebracht om te dejeuneeron, duurde het verhoor den geheeld» dag door. Het Hof heeft ook kapitein Cuignet gehoord, die do door Henry gepleegde valschheid ont dekt heeft. De regoering gaat inmiddels voort bij stuk ken en brokken verandering te brengen in. do behandeling van Dreyfus. Thans hoeft mevrouw Dreyfus van den minister van koloniën vergun ning gekregen een telegram te zenden aan haar man. Het zal den banneling bereiken door tus- schenkomst van den gouverneur van Guyana. In de Fransche Kamer werd gisteren na be strijding door den minister-prahdetot do ur gentie verworpen voor een vooratd-Coutant tot bescherming van den nationalen arbeid en een van Paulm, dat alweer gerient was tegen het onderwijs door de geestelijkheid. Dnunont die met een wetsvoorstel op de vrijheid van vereoni- ging kwam aandragen, zae dit ontwerp verzon den, naar een commissie dio zich. ook zal bezig houden, met een regeeringsioiibwerp van. dezelfde strekking. Toen kwam de socialist Dejoante voor den dag mot een interpellatie over do houding die de regeoring denkt aan. te nemen ter internatio nale! conferentie tegen het anaroliismo. Hij kon de rögeering er niet mede gehik wen- schen dab zij er aan deelnam, omdat deze con ferentie ook gericht is tegen de socialisten. En schoon hij zoo min de misdaden der kleinen te gen de machtigen goedkeurde ale die der mach tigen tegen de kiemen, schoon hij geen anar chist was, noemde hij de weelde-uitgaven dei- rijken voor dieren monsterachtig, waar men weigert hen die van honger sterven, te onder steunen. Hij vex-weet de regeering de uitzet ting van een Zwitser die uit zijn land verban nen was en betoogde naar aanleiding daarvan dat het de plicht der regeering was te zorgen dat de vrijheid der burgers worde geëerbiedigd. Wat zal de conferentie besluiten? Tot een régime van willekeur of tot wettelijke maatre gelen? En welke maatregelen zal de regeering nemen om de vrijheid van drukpers te doen eerbiedigen? De interpellant meelid© dat de re publiek zich zou ontceren door met monareiiieëri samen te "aan tot onderdrukking van ongel' kigen. De minister-president Dupuy antwoordde dat de autoriteiten en do politie geen als anarchist bekend staand persoon zal kunnen vorwarreai met een burger die welk beginsel ook verkon digt. Voorts verdedigde de minister do uitzet ting van den Zwitser waarover Dejoante ge sproken had. zijn woorden bleven onopgemerkt en vonden gee n antwoord. Welk een storm er woedde in haar ziel, zag hij ook niet. Zoo is het wellicht onze eerste stamouders to moede geweest, toen de engel met het vlammende zwaard naar buiten wees, op den ongebaanden weg zonder bron of schaduw. Achter hen lag het paradijs, waarin zij tot nu toe zonder zorg of leed geleefd hadden, voor hen het land der ballingschap, do zwerftocht door de woestijn. Er was geen omkeeren, geen her winnen liet eens verlorene was weg voor eeuwig. Ruth hield de pen in de hand, maar zij schreef niot. Haar gedachten waren, als opgei- schrikte vogels dio door de lucht fladderen, hier en. ginds heen, doelloos naar alle windstreken. Haar hart was tot stervens toe bezwaard, o zoo bezwaard, als nooit te voren. De baron verliet de kamer; hij glimlachte te vreden. De zaken stonden voor hem beter dan bij had gehoopt, dat geloofde hij althans. „Behalve voor mijnheer Lissauer, den han delsrond, ben ik vandaag voor niemand te spre ken, Fischer, voor niemand wie ook." De bediende kwam, toen zijn meester hem aldus aansprak, juist de trap opnu bleef hij met een vreemden trek van onrust op het ge laat staan en dempte zijn stem tot fluisteren. „Mijnheer, ik geloof er gebeurt van daag een ongeluk." Hans Adan» zag hem aan. „Een ongeluk?" herhaalde hij zeer verbaasd. „Verklaar je nader, Fischer." De socialist Vaillant vreesde dab men sotia- listen met anarchisten zou verwarren. Hij wilde dat Frankrijk zijn asylrecht zou handhaven. Het ecnigo middel om het anarchism© tegen te gaan zag hij in een politiek van socialen vrede. Dok Zevaes vreesde voor vervolging der so cialisten. Tegenover hot nieuwe Heilig Verbond zuilen de soeiaLhtcn stellen de internationale or ganisatie der a-beiders. De abbc Gayiaud weet do anarchie aan atho- isme en materialisme. „En Kavaillac dan!" x-iep ttti'lx vm de ut ter»te linkerzijde. Maar de rede naar ging voort en meende dat men alleen, dooi de anti-godsdienstige politiek te laten varen, liet anarchisme kou bestrijden. I)o rcgeetiug, die eon eenvoudige motie van ox-de had afgewezen, zag vervotoens mot 420 te gen 107 een motie van Odilon Barrob aangeno- men, waarin haar verklaringen wei-den goedge keurd. Inmiddels is gistermiddag de confex-entie te- gon het anarchisme te Rome geopend door den minister van buiteulandsche zaken C.mevaro, die wees op do mooilijke taak der conferentie. Canevaro werd tot voorzitter gekozen. <>e<ueng<Ic Mededccllngcn. Keizer Wilhelm heeft gisteren aan 't station te Miinehen een onderhoud gehad met don Prins-Regent, waarin de quaeatie der militaire rechtspraak is geregeld. De Prins-Regent heeft toegestemd in een Beierschen senaat te Berlijn bij het militaire hooggerechtshof. Beieren zal dsn voorzitter, den auditeur en do leden van dien senaat mogen benoemen. Op verzoek van den Duitschen gezant is een nummer van het bekende humoristisch-satirieko blad „Le Rire" in beslag genomen wagons voor keizer Wilhelm beledigende teekeningen naar aanleiding van 's Keizers reis naar hot Oosten. Dinsdag verschijnt het eerste deel van Bis marck's „Gedanken und Erinnerungcn" bij den uitgever Cotta to Stuttgart. Enkele hoofdstuk ken zijn aan sommige bladen gezonden. Zij be vatten geen nieuws van belang. Te Straatsburg is de Italiaansche anarchist Simo gevangen genomen. Op hem werd een dolk gevonden. Men ziet in hom don man die Luccheni aangezet heeft tot de vermoording van keizerin Elizabeth. Het garnizoen te Gibraltar is met 180 artil leristen versterkt, en men venvacht er nog 500. De „Globe" verneemt voorts uit Birming ham dat het legerbestuur daar eon spocd-bostel- ling heeft gedaan van 7 millioen pati-oonhnlzen. Tlxans verzekeren de Russische bladen dab Rusland nooit beloofd heeft Frankrijk to steu nen in een oorlog met Engeland over Faahoda. Mui-awieff zou juist te Parijs verklaard hebben dat de Czaar tegen elke handeling ii welke tot oorlog zou kunnen leiden. De commissie uit den Franscken Senaat heeft gisteren het door do Kamer aangenomen ani matie-ontwerp behandeld. Sommige leden wil den schrapping dor uitzondering van beloedi- ging van leger en vloot (Zola, Urbain Gallier) anderen iioiivhton geen amnestie voor onrust stokers in Algiers; weer anderen wilden hot ontwerp eerst na de uitspraak van hot Hof van Cassatie in behandeling nemen. Do Duitseho bladen beoordeelen liet Framscli- Italuia.ilwhe handelsverdrag zeer gunstig, wat geen verwondering kan wokken wanneer men weet dat aan Duitsdiland bij hot verdrag van Frankfort door Italië do voordeden van meest- begunstigdo natie zijn toegekend, zoodat Duitsehlaiid ook profiteert van do voor Frank rijk gunstig© bepalingen. De gezant van Italië te Parijs hoeft bezoe ken gebracht aan Dupuy en Delcassé om hun mede to deelon hoe voldaan en vriendschappe lijk gezind de Italiaansche regeoring is. Do Spmnsche Staatscourant bevat het be sluit der Regentes waarbij generaal Blanco's ontslag wordt aangenomen. De Regentes spreekt haar tevredenheid uit over Blanco Do „Impartial", de vredesvoorwaax-don be sprekende, wijst er op dat de Voroenigde Sta ten zich heb recht voorbehouden, zelf de termij nen vast to stollen voor de betaling der schade loosstelling voor de Philippijnen. liet blad her innert er aan dat do koopsom voor den staat Florida, in 18l'J voor 5 millioen dollars door Ferdinand VII afgestaan, nog altijd niet be taald is. Een adres, dat 220,000 handtoefceningen dra art, is ingekomen! bij de Italian nsohe Ka mer. Hot vraagt amnestie voor do deelnemers aan de onlusten. Mon wil te Weerum woten dat de Czaar in April a.s. een bezoek zal brengen aan keizer Frans Jozef. Wellicht is dit bericht van dezelfde strekking ale een mededeelmg in sommige Oostenrijksclio bladen, dat keizer Frans Jozef's gouden regoo- •ingsjuhileum toch nog zal gevierd worden, xü, n hot voorjaar wanneer de zware hofrouw ge ëindigd is. De onlusten te Seoul, de hoofdstad van Ko rea, nemen een onrustwekkend karakter aan. Reeds telt men 23 dooden en er wordt gevreesd voor nieuw bloedvergieten. Marchand is op zijn terugreis naar Fashod'a to Oindunnan aangekomen. Met de politiek der „open deux-" op do Phi lippijnen staat het wel eenigszins anders d*>n eeivd werd gemeld. Volgens den Amerikaan- schen staats-socretaris Hay wordt bedoeld een tarief gelijk aan liet voor do Vereenigde Sta ten geldende. Over die quaostie heeft trouwens het Congres alleen te beslissen. Men verzekert dat aan Japan verzocht is troepen te zouden. Of Japan elib evenwel zal doen, zonder er Rusland in te kennen, is zoor twijfelachtig. De bediende wees naar beneden, de trap af. „Beneden i3 een politie-agent, mijnheer. Hij is per rijtuig gekomen." Do baron schrikte onwillekeurig. „Eu wien vraagt de man te spreken Mij „Neen de juffrouw." „Laat hem dan eerst maar in mijn kamer." De bediende verdween, en Hans Adam haast te zidx naar de bibliotheek; zijn hart klopte on stuimig. Wat zou er nu weer aan do hand zijn Eenige oogenblikken later stond de politie man voor hem. „Mijnheer de baron, het spijt mij zeer, een kwade tijding te moeten overbrengen," zeide hij op medelijdenden toon. „Juffrouw Ass- marnx's gevangenneming is gelast." „Wat? De man toonde een schriftelijk bevel. „Van den offttier van justitie," voegde hij or bij. Hans Adam las zonder te kunnen gelooven; hij vertrouwde zijn oogen niet. „Gevangenneming?" herhaald© hij. „Gevan genneming? Maar de zaak was immers afgeloo- pon; er zou geen vervolging plaats vinden." De agent haalde de schouders op. „Dat gaat mij niet aan, mijnheer de baron. Ik moet uit voering geven aan het bovel dat mij gegeven is, anders niets." „Maar ik mag mijn jonge schoonzuster toch zeker vergezellen?" „Ook dat niet, mijnheer de baron. Ik mag niemand toestaan, bij de dame in het rijtuig plaats te nemen." „Di* xs don radeloos te worden." Hans Adam staarde wanhopig voor zich uit. Hoe zou hij hot aanleggen om het ongelukkige jonge meisje op dezen nieuwen zwaren slag voor te bereiden? „Mijnheer de baron," ziei de agent na een poosje op smeekenden toon, „mijn tijd is be perkt. Zou u juffrouw Assxnann met willen gaan waarschuwen „Ja, zeker ja." En door de noodzakelijkheid gedrongen, bo- gaf Hans Adam zich woer naar de huiskamer, waarheen de agent hem op den voet volgde. „Ik moet mijn voorzorgen nemen, mijnheer de baron. Gelooft u mij de taak die ik hier vervul, valt mij uiterst moeilijk." Hans Adam antwoordde met. Zijn en Ruth's blikken ontmoetten elkander roods toen hij nog de kruk van de deur in zijn hand hield; tante Anna slaakte oen uitroep van schrik. „Goede God de politie!" „Wat beteekent dat, Hans?" vroeg Ruth. Hij haalde de schouders op, „Je moet zeker nog eens verhoord worden. anders kan ik mij ten minste de zaak niet voorstellen. Je moot nu evenwel met dezen man meegaan, arme Ruth er zit niet andera op." Het jonge meisje was opgestaan en sloot haar schrijfmap. „Maar de andere dagvaardingen zijn toch door iemand van wege de rechtbank ge bracht," zeide zij eerst den een en toen den ander der beide mannen aanziende. „Waarom komt nu een politie-agent?" H'unll vei volgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1