52"° jaargang. Zondag 27 en Maandag 28 November 1898. N°. 9793. Derde Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVERII. J. C. ROELANTS. BINNENLAND. Gemengd N i e uw s. Abonkementspbijs voor Schiedam, por kwartaal f 0.90 omliggendo plaatsen, p. kwart, - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzondorlijko nomraers- o.02 Itevlsio van strafvonnissen, Aan het voorloopig verslag der afdeelingen van de Tweede Kamer is liet volgende ontleend Veischeidene leden waren met deze vooi- dracht niet ingenomen. Sommige leden waren van oordeel, dat er geen gegionde aanleiding be slaat om aan de rïvisie van strafzaken eene zoo oroote uitbreiding te geven als door de voor stellers woidt gewonsclit. Anpere leden waren met de indiening van hel voorstel ingenomen. Dat de bestnando rege ling gebrekkig en niet ruim genoeg is, werd sedert lang door vele deskundigen erkend. Vele leden waren inlusschen van meening, dat de voorgestelde regeling niet voldoet aan do eischen, die men daaraan uit een oogpunl van wetge ving mag stellen. Ook zou. naar hunne mee ning, de door de voorstellers gevolgde methode tot onzekerheid van rechtspraak aanleiding geven. Nog een bezwaar van de toevoeging van nieuwe bepalingen aan de reeds bestaande is, dat de gebreken der bestaande regeling be stendigd blijven. Zoo ook is liet door de voor stellers vooropgestelde beginsel, dat alleen re visie mogelijk moet zijn van uitspraken die in tracht van gewijsde gegaan zjjn, in de be staande regeling niet duidelijk uitgedrukt. Aan deze bezwaren is alleen te gemoet te komen door een stelselmatige herziening van den geheelen achttienden titel. Vele leden gaven daarom den voorstellers in overweging hun ontwerp door een voorstel tot herziening van den achttienden titel van het "Wetboek van Strafvordering te vervangen. Op die wijze is ook in Frankrijk en België verbetering in de regeling van de revisie ge bracht. Overigens waren er onder de leden die herziening van den geheelen achttienden titel verlangden, ook leden die uitdrukkelijk ver klaarden zich niet te kunnen vereenigen met den wenscli, om daarbij het vraagstuk der revisie in zjjn ganschen omvang aan de orde te stellen. Sommige leden meenden dat door de re dactie der voorgestelde bepalingen de deur voor revisie te wijd zou worden opengezet. Gevraagd werd waarom de voorstellers, behalve van vrij spraak, ook van ontslag van rechtsvervolging melding maken. Door enkele ledea werd de vraag gedaan, of er bezwaar bestond om bij het onderzoek der revisie-zaken den raadsman van den veroordeelde toe te laten. Eenige leden wenschten, dat de behandeling der aanvrage om revisie op de openbare terecht zitting zou plaats hebben. Ook wenschten eenige leden aan den üoogen Raad de bevoegdheid te laten om zelf ten principale te beslissen, indien reeds uit het voorloopig onderzoek is gebleken dat de verooideelde onschuldig is, en indien de veroordeelde ovei leden is. Eindelijk werd de aandacht der voorstellers gevestigd ep de bepalingen der Belgische en Fransche wetten, omtient de gevolgen der re visie voor de civiele partij, liet Rijkspensioenfonds, Onder de bijlagen van de begrooting van bet Rljkspensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren voor 1899, komt een twaalftal staten voor, waaruit de toename blijkt gedurende 18901896 van het aantal ambtenaren bij de verschillende takken van dienst en van het totaal der traktementen, alsmede algemeene staten van in dienst zijnde gepensionr.eerden en op wachtgeld gestelde amb tenaren over het tijdvak 1877—1896, Aan laatstgenoemde staten, waarvan de ver vaardiging een zeer omvangrijke aibeid is ge weest, wordt het volgende ontleend, waaruit is te kennen de toename van het aantal ambte naren in verband met de stijging der rijksuit gaven Ia dienst op 31 Dec. 1877 12,776 ambtenaren met een pensioengrondslag van f 13,376,893; id. '96 18,110 met een pensioengrondslag van f20,003,574. Op wachtgeld gestelde ambtenaren 31 Dec. 1877 344, bedr. v. h. wachtg. f 400.894 s s 1896:155, f 107.317 Gepensionneerde ambtenaren 1877: 2215 met een pensioenbedr. f1.254.835 1896: 2828 j> a f 1.824.457 Verder blijkt uit de staten het aantal ambte naren in dienst op 31 December van de jaren 1890 tot en met 1896, verdeeld over de ver schillende hoofdstukken der Stnatsbegrooting BUREAU: BOTEKSTIIAAT Vclcpluxm No. 123. EmCTrma'BgryfaMeiiiga fmr- rmi Advebtentiepbijs: van 1—5 gowono regels mot inbu- grip van ccnc Courantf OM ïedcro gewone regel meerq.jo Bij abonnement wordt korting verleend. en geplaatst over de verschillende takken van dienst, Staatspansionncerlng Yan werklied on. In de Woensdagavond gehouden vergadering dor Algem. Zwolsche Wcsrldlcdonvci'eeniging, hield do heer B. tl. Ileldfc een lezing over bo vengenoemd onderwerp. Spreker begon zijn be toog met een verwijzing naar zeker gezegde van Chamberlain, die 'b een schande noemde in onze maatschappij, dat oude en invalide arbei ders niet voldoende voor hun ouden dag ver zekerd zijn, en ging vervolgens over tot het schetsen der beweging, in de laatste twintig jaren op touw gezet, om aan dien treurigen toe stand een einde te maken. 't Gebeurt, dat trouwe, ij vorige werklieden van 40 a 60 jaar, ton gevolge van verwisseling van firma of patroon of wat ook, met bezorgd heid hun levensavond tegemoet gaan, omdat öf de patroon 't niet tot zijn plicht aolit zijn werk lieden te verzekeren, of ten gevolgo dier reed's genoemde verwisseling van firma enz. de ver antwoordelijkheid van zich werpt. Spr. sleurt toe, er zijn werkgevers met een good hart voor do zaak, die 't een zedelijken plicht achten den werkman te steunen, maar de meesten zijn na latig. Gelukkig daarom dab er in den laatsten tijd pogingen worden aangewend om van Staats wege te verkrijgen een verplichte verzekering van oude en invalide werklui, omdat vrijwillige verzekering niet tot afdoende resultaten zal kun nen leidon. Spr. loidb cüb af uit do geschiedenis dor laat ste jaren. Hij wijst o. a. op het ontstaan van het Nederl. Werkliedenverbond, den Werkgo- versbond, alsmede op de instelling van liet Werkliedenfonds, welke zaken zoo'n weinig be vredigend succes konden behalen. De contributies zijn over heit algemeen te hoog en gaan boven de krachten van den werk man, die in zijn jonge jaren meestal onverschil lig, oerst op latoren leeftijd, als er zooveel zor gen cn lasten bij zijn gekomen, aan verzekering gaat donken. En 't onvermijdelijk gevolg hier van is spr. wijst op hetgeen desbetreffende Staatscommissies daaromtrent aan 't licht heb ben gebracht dat do meesten hulpbehoevend worden, aan de kinderen zijn overgeleverd of bij armenzorg en andere openbare instellingen moe ten aankloppen. Vervolgens gaat spr. over tot een eenigszius nadere beschouwing omtrent den arbeid der laatste Staatscommissie. Spr. stelt zich de vraag: „Wat zal dit den Staat koeten?" en hij antwoordt dat de berekeningen dienaangaande niet meevallen: gedurende 50 jaar (overgangs tijdperk) pl. m. 223 nullioen gulden of 8 a 9 milhoen per jaar. Maar da commissie is zijns inziens ook wel wait ruim gowaost. Zij heeft de piemiën berekend naar een rentevoet van 3 pc., voorwaar een laag bedrag, in vergelijking name lijk inet de Rijkspostspaarbank, dio in zooveel minder gunstige condities verkeert on toch nog 3.14 garandeert. Bovendien, de Staat moet eventueel toch de preimicn dear niilitieplichtigen betalen en men dient zoowaar ook rekening te houden met de belangrijke tegemoetkoming, welke de armen zorg zal vinden, ongeveer een besparing van 4 a 5 millioen per jaar. Letten we vorder op de v'oordeelen. Een oud werkman zal voortaan be ter een nieuwe betrekking kunnen verkrijgen, aangezien de patroon weethij is verzekerd. En zelfs de gepensionneerde werkman zou nog kunnen doorwerken, zoodat hij dubbel verdien de. Wat den patroon aangaat, als hij de helft der premiën heeft te bobalen, zal dit voor liem een nadeel zijn, maar een voordeel is, vooral voor den welmeenendon werkgever, dat hij zijn edelmoedigheid niet behoeft te doen blijken ton koste der concurrentie. En nu een enkele scha duwzijde; ten le rt betreft de verplichte pro- mie voor den werkman. Zal hij die kunnen betalen? Zeer zeker, voor enkelen kan het moeilijk zijn, maai- over 't al gemeen, wat wordt er niet onnoodig veel uitge geven aan sterken drankjaarlijks pl. m. voor 80 millioen gulden, terwijl toch. het totale be drag der premiën ruim 10 millioen gulden be draagt. In allen gevalle spreker moet pleiten voor 't tot stand komen, van een dergelijke goe de zaak; hij wekt do aanwezigen op in dien zin steeds te streven. De Rogeoring moot ge- pil' d, wijl zc helaas nog steeds zoo'n aarzo- lendfe houding aanneemt. Van het debat werd door eon der aanwezigen gebruik gemaakt om o. a. te wijzen op hot feit, dat orin de bedoelde btaatecommissio geen werklieden hadden zitting gehad, daar alleen do zen z. i. een oprecht warm hart voor do zaak kunnen hebben, welke bewering evenwel dooi den eersten spreker met klem werd bestreden. In con vergadering van do afdecling Rotter dam van liet Ned. Werklieden Verbond trad Donderdag als spreker op do industrieel Stork uit Hougeloo, lid dor voormalige staatscommis sie tot onderzoek van heb vraagstuk der pen- sioenverzekering op gevorderden leeftijd en bij invaliditeit, met heb doel hot bekende rapport dier eommisie toe to lichten on zijn algen denk beelden daaromtrent mede to doelen. Spreker is tegenstander van dio invoering clier verplichte verzekering. Hij begon uileeu te zotten wat cloor zijn tinna in eigen kring sinds jaren gedaan wordt, ten einde daardoor aan te toonen dat hij warm voorstander van peiisionnecutig is. 'Vervolgens behandelde hij de geschiedenis der samenstelling van do commis sie, haar werkwijze, wat o. nr. betreft het inge stelde onderzoek naar den bestaaaden toestand cn do door deskundigen gemaakte berekeningen, en kwam toeir op het rapport zelf met de afzon derlijke nota's en vragen, dre der commissie ter beantwoording waren voorgelegd. Daarna vond spreker gelegenheid melding te maken van oen eenigazius zonderling ver-schijn sel. Dat nl. terwijl do commissie niet meerder heid zich ecr-st uitsprak voor verplichte verze kering, later toen do kosten waren opgemaakt, dit denkbeeld weer verwierp, doch dit tevens verklarende met verwijzing naar de inmiddels gebleken behoefte om aan pensionneering bij ouderdom ook dio bij invaliditeit to verbinden, een beginsel dat met algemeene stemmen is aan genomen. Toen kwam spr. op cle uiteonzeitting der door do commissie gemaakte bepalingen ten aanzien dor vordeeling van loonklasson, de te betalen premies, de pensioenen en wie als invalide wordt beschouwd en eindelijk op de berekend© kosten. Mon kon vooruit weten dat voor verwezenlij king van hot denkbeeld veel geld noodig zou zijn, eri wanneer de zaak ernst is, kan op oen begrooting- van 120 millioeiir wel 9 millioon d'aar- voor worden gevonden. Als werkgever ziet hij tegen do kosten ook niet op, want hetzij de denkbeelden der commissie verwezenlijkt wor den, hetzij fabrikanten zelf de kosten moeten betalen, dio door de sociaal-democraten voor staatspensioen worden berekend, het zal hom goedkooper uitkamen dan wat thans zijn firma doet. Dcch zijn bezwaren zijn, dat alleen arbei ders in loondienst toeslag van don Staat zullen ontvangen, dus alle andoren buitengesloten dat door verplichte vea-zekering velen de pre mie moeten betalen die zij riicit kunnen mis sen; dit do door de commissie berekende pen sioenen te gering zijn; dat alles te veel geba seerd is op centralisatie. Daarbij niet ontken nende d'ait er aan verplichte verzekering ook voordeden verbonden zijn, wijst spr. op naden- Ion van algemeene wettelijke bepalingen, waar door gcon rekening mot plaatselijke en persoon lijke toestanden wordt gehouden. Maar voor hein is overwegend dat lret beginsel, waarop de wet moot steunen, nog niet is ingeleefd in de zeden des volles. Spr. is overtuigd dat er weinig werklieden zijn, dio iets voelen voor pensioen- verzokoring op eigen kosten. Zij wenscheen haar maar op kosten van den Staat. Spr. meent dat de Staat niet voor-zien kan in alle nooden. De eenige weg tot verbetering is zelf het initia tief te nemen. Hij waarschuwt ook tegen de te wachten gevolgen van de verzekering door den Staat, waarvan hij vreest invoering van be schermende rechten. Er had ©enig debat plaats, zich bepalende tot het stellën en beantwoorden van enkele vra gen, daar de voorzitter thans geen principioele discussie over Staatapensionneering -wilde toe laten. Gevangenisstraf. Men meldt ons uit 's-Gravenhage Blijkens eene circulaire van den Minister van Justitie aan de colleges van regenten over de strafgevangenissen van 23 Juli jl. eerst thans gepubliceerd heeft de Minister zich bij de beoordeeling van voordrachten tot verleenen van ontslag en afslag van straf, jaarlijks dooi de daartoe geroepen colleges van regenten te doen, dit jaar laten leiden, door de> navolgende overwegingen „Ten einde de gedane voordrachten te kun- non ondersteunen, meende ik op den voorgrond te moeten stellen de vraag of door den veroor deelde oprecht berouw wordt gotoond over de door hem bedreven daad en voor zooveel dit kon blijken of het verblijf in do gevangenis zoodanigen invloed op don gevangene heeft uit geoefend, dat een» gunstige verwachting kon worden gekoesterd aangaande de bereiking van het doel der bestraffing, "Waar daarentegen moest, worden aangenomen hat bestaan, van een o-evaarlijk karakter van den gevangene, zooals dat kan blijken uit de re cidive, uit zijne antecedenten ou uit den aard van het gepleegde misdrijf, was ik van oerdeel dat hot goed gedrag in de gevangenis ei1 de be toonde vlijt bij den arbeid niet dan hij uitzon dering kunnen leiden tot afslag van straf. Ton aanzien van die gevangenen acht ik liet noodzakelijk dab behalve in buitengewone gevallen do volle zwaarte van do straf op hom blijft drukkon, teneinde hen zoolang doen lijk do gelegenheid te out nemen zich nader aan de wet te vergrijpen waardoor tevens do maat schappij voor zooveel mogelijk wordt beveiligd voor lmnne misdadige handelingen. Mijn aandacht was daarmede gevestigd op de bijzondere omstandigheden, waaronder een vervroegde terugkeer in hel maatschappelijk leven zou plaats hebben. Die omsltandighcden zijn of voor deu gevangene do gelegenheid open staat om door arbeid itr zijn ondeihoud te voor zien of gegronde vrees aanwezig is voor den ver- derfelijken invloed van anderen op hot karak ter van den gevangene dan wel, of do toestand van hot gezin, waarin hij eventueel weder zou- worden opgenomen, zoodanig gunstig Iran wor den geacht, dait dit een ge wenscli ten waarborg kan opleveren togen dc verleiding waaraan uit den aard der zaak de ontslagen gevangenen meer dan andereu zijn blootgesteld." 'BaJcJcersfjezellun Volgens de „Bakkersbode" zal de „Ned. Bak- kersgezollenbond" een reeks provinciale mee tings houden, vooral ter verkrijging van afschaf fing van nachtarbeid. Wandelsport, Do „Nijmeegsche Courant" vermeldt hol vol gende Donderdag ontvingen wij op ons bureau hot bezoek van zekeren heer Ammeloofc Arsèno, vol gens zijn opgave redacteur van de „Móbropolo" te Parijs, doch ->p het o ogenblik bezig oen reis te voot om de wereld te maken. Reeds twee jaar is hij op reis en hooft in dien tijd doorloopen Algiers waar hij te Sidi Bel Abbès zijn tocht aanvaardde Frankrijk, Zwitserland en België. Hedenmiddag van Venlo in onze stad aange komen, denkt hij die morgen weer te verlaten om over Arnhem, Zutfen, Zwollo enz. zijn todib voort to zotten. Hij toonde ons een boek, waar in hij notities van de verschillende door hom bezochte plaatsen had opgoteekend en, wat het voornaamste is, ook de gemeentelijke zegels ver zameld had. Die zegels hoopt hij later tegen een goed sommetje aan een verzamelaar to ver knopen. Nog acht jaar denkt liij noodig to hebben om den hooien aardbol rond te komen. Van ons land begeeft hij zich naar Noorwegen. Naar hij ons opgaf, is hij geboortig uit Haze- brouok in Fransch-Vlaamderen en had hij in Algiers zijn militairen diensttijd geëindigd, toen hij van daar zijn tocht ondernam. Een geheimzinnige geschiedenis. Onlangs werd medegedeeld, dat te Molenaars graaf een vrouw, die alleen thuis was, door ge- maskerden werd overvallen, waarbij de roovers f 300 uit een kast ontvreemdden en verder allo kostbaarheden onaangeroerd lieften. Heit goval wordt nog geheimzinniger door heb volgende verhaal in heb Haagsche „Dagblad" „Uit Molenaarsgraaf wordt gemeld, dat een der hnisgenooten van F. van Gilst in oen door- nenhnag op zijn eri een couvert gevonden heeft, inhoudende de hem. Zondagavond 6 Novembcr door twee gemaskerde mannen dio eerst zijn vrouw handen en voeten bonden ontstolen f 300 in bankbiljetten. Daarbij was een brief gevoegd, welke inhield, dat die-en-die wier namen niet werden genoemd niet moesten verdacht worden, en dat de dieven liet geld te ruggaven, omdat zij er niet om. verlogen waren." Brandstichting op bevel. In de gemeente Enimen overleed dezer dagen plotseling eeaie vrouw, wier overblijvende cn hulpbehoevende echtgenoot en een zoop, die idioot is, in oen gesticht voor armverzorging werden opgenomen. In de ontruimde woning was het zoo onzindelijk en vuil, dat do woning, een hut van heidezoden en plaggen, op bevel van het plaatselijk bestuur in brand werd ge stoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1