ST ADSME üïvs! O e in e e n t o r a a <J. YL AARDI2Ï GEK. dat hij hom niet aan zijn lol hoeft overge laten. Ilij zegt, dal hij hein altijd als zijn verdediger zal beschouwen en verzocht hem om hem don lead van do vragen, waarop hij zed hebben te antwoorden over te sturen. Ook mevrouw Dreyfus ontving een telegram van haren man luidende: rik verheug mij met u allen. Gezondheid goed. zoowel gees telijk als lichamelijk". De kcizoj van Duitschland heeft gisteren ko lonel Schwartzkoppen te Potsdam m audiëntie ontvangen en heeft zich langon tijd niet hem onderhouden. Schwatteivoppen is blijven dinee- ïen. Hebben zij het over het „petit bleu" ge had? Het verhoor vau Picquard voor het Hof van Cassatie wordt voortgezet; ook vandaag zal het nog wel niet ufloopen. In DuitschLund is nu weer iemand wegens majesteitschennis ingerekend. liet was een Amerikaan of liever een in Amerika genaturali seerd Duitscher, met name Knaulc. Hij had zich aan tafel in een Bcrlijusch hotel wat vrij uitgelaten over den monarch. Men passé dus m Duitschland aan de table d'hote goed op Do groothertog van Luxemburg is weer door een beroerte getroffen. Men wil nu zijn zoon als regent doen. optreden, omdat herstel niet wel mogelijk schijnt. Te Bilbao zijn een twaalftal kisten met Mau ser-geweren, bestemd voor de Carlislen, in be slag genomen. Mou beweert dat er plan is op een aanslag in Arragon en dat de mobilisatie vau de Vereeniging van het Roede Kruis al daar niets andera bedoelt dan een mobdiseering van den Carlistischen gezondheidsdienst. In Madrid hecht men aan dit gerucht weinig waarde. De quaes tie der Philippijuen is thans beslist. Dc Spaansehe gedelegeerden hebben de Ameri- kaansclie voorwaarden aangenomen. De Pliilip- pijnen en de Zoeloe-aroliipel worden dus tegen een schadeloosstelling vau 20 millioen dollars afgestaan. Voorts koop en de Vereenigde Staten do ge- lieele groep der Carolinen. De qunesoie der Cu- baansche schuld is nog niet opgelost. Voor pensioenen, in den jongsten oorlog ver worven, zal Amerika vermoedelijk 50 millioen gulden per jaar moeten betalen. De man, die het eerst gepensioneerd werd is een zekere Fran cis Gales, die bij Santiago gewond werd. Een schot uit een mitrailleuse nam hem het boven deel van zijn schedel weg, vermorzelde zijn lip pen en brak hem zes tanden uit; de man heeft liet dus wel verdiend. President Mc Kinley in teresseerde zich bijzonder voor hem. Blijkens een telegram uit Pretoria hebben de meeste oproerige Kafferstammen zich aan de Boeren overgegeven, zoodal in het land der Ma- O O gato's de rust wel spoedig zal terugkeeren. De „gekke Mullah", de fanatiek» vijand der Engelschen in 't Noorden van Voor-Indio, is weer ernstig aan 't spoken. Een corps Swatis, inboorlingen van Swat, is Vrijdag door 7000 man van den Mullah te Pat in op de vlucht gedreven en achtervolgd. Do Mullah heeft de Nawa's van Du opgeroe pen mèt hem de Engelschen te verjagen. Er trekken reeds Britsche troepen tegen hem op. Do Minister van Binnenlandschc Zaken, be schikkende op een adres, waarbij de hoofdbe stuurders van den Bond van Nederlandsche On derwijzers vernietiging verzoeken van het be sluit van den gemeenteraad van Schiedam, dd. 9 Augustus 1898, waarbij C. Ruiter is benoemd tot onderwijzer, tevens plaatsvervangend hoofd aan de tweede openbare tusschenschool aldaar, heeft (in overeenstemming met vroegere minist. missives) aan de adressanten te kennen o-ege- ven, dab, al moge art. 28, achtste lid dei" on derwijswet het opmaken van eene voordracht van minstens drie bevoogden voorschrijven, de benoeming van een onderwijzer uit eene voor dracht, welke minder namen behelst, niet in strijd is met de web, zoo het niet mogelijk blijkt, eene aanbevelingslijst van drio bevoogden sa men te stellen; dat er derhalve in deze voor tussohenkomst der Regeering geen aanleiding bestaat. Donderdag, 1 December, is het vijf-on-twintig jaar geleden, dat de heer W. Brouwer, hoofd der derde openbare kostolooze school in de Dwarsstraat, zijne betrekking als hoofd aan eene der openbare scholen te Barendrecht aan vaardde. Slechts korten tijd was hij daar werk zaam. Een paar jaren later toch, 1 Mei 1876, kwam hij als hoofd naar Scliiedam en was een achttal jaren werkzaam aan de school nabij de Rotterdamsch© poort, het tegenwoordige Gym nastieklokaal. In November 1884 werd hij over geplaatst naar de nieuw© school in de Gorzen, waardoor de schooi aan de Bnibenhavenweg en de hulpschool in den Doele konden worden op geheven. Heden is slechts één geval van mazelen ten stadhuize aangegeven. Heden werd op ons bureau een „zeebeldor" getoond, die, zooals ons werd medegedeeld, .thuis behoort in Ierland on ook daar slechts weinig schijnt voor te komen. De vogel, die veel op een eend gelijkt, werd op de rivier de Maas voor onze gemeente go- vangen door den vissolier A. Lakervekl, wo nende op de z,g. „Hei" tegenover deze ge meente. Een ronarcizondo koopvrouw, die in hot „Al gemeen Politieblad" gesignaleerd was als bob bende nog te ondergaan oen hochtenissLraf van 3 dagen, werd hedenmorgen alhier door de po litie aangehouden en naar het Iluis van Bewa ring overgebracht. Hedenmorgen waren aan do vischmarkt aan gevoerd 2 manden voorndo prijzen waren van 0.20 tot f 0.45 alios por koop. Hedenavond 7 uur afslag vau voorn. BU RGERL1J KE STAND, fichorcn 27 Nov. Everarria Maria, dochter van II. 11. Kommer en C. Kerkhof, Zalmstraat.Reinier, zoon van J. Wij zenbroek en 15. Kop, 'Folder- straat. "Wilhelmitia Maiia, dochter van IJ. van Kijk en M. Bouwer, Broersveld. 28 Nov. Matinus, zoon van J. Bovenbel g en A. lJoogemlijk, Oostsingel. Overleden 28 Nov. Franciscus Korde!, oud 70 jaren, Jacobastraat. Vergadering van Dinsdag 30 Nov., n.m. 2 uur. Voorzitter de Burgemeester, de heer II. J. Versteeg. Tegenwoordig 18 leden. Afwezig de lioeren Loopuyt en de Bruijn met kennisgeving en do keer P. C. M. Jansen. De notulen van het verkandcldc in de vergadering van 18/19 November j.l. worden ongewijzigd goed gekeurd. Ingekomen stukken. lugekomou zijn de volgende stukken 1. Van do Gedeputeerde Staten dezer provincie, Missive ten geleide van do door ken goedgekeurde rekening der dienstdoende Sckuttciij over iS97. Aangenomen voor kennisgeving. 2. Idem, Missive fen geleide van do door ken vastgestelde begrooting dor d.d. Schutterij voor 1899. Aangenomen voor kennisgeving. 8. Idein, Missive houdende mededeeling dat door ken wordt berust in het besluit van den Raad waarbij voor don dienst van 1899 aan het Burgerlijk Arm bestuur en kot Stnds-Ziekenbuis ecu onderscheidenlijk subsidie van f650.en f6250.is toegekend. Aangenomen voor kennisgeving. 4. Van Burgemeesters en "Wethouders, Proces verbaal der door hen op den 26n dezer gedane op neming der boeken en kas van den gemeente-ont vanger, waarbij alles in behoorlijke orde bevonden is. Aangenomen voor kennisgeving. 5. Idem, Missive ten geleide van ket ontwerp eener belasting-heffing, steunende op art. 240 f der Gemeentewet, en wel lo. Voor het gebruik van openbaren gemeente grond of openbare gemcentewatercn 2o. Voor het hebben van publieke werkeu op-, in- of over den openbaren gemeentegrond of wol op-, in- of over het openbaar geraeentcwater; met daarbij behoorendo ontwerp-verordening op de invordering dier belasting. Ter visie gelegd ter behandeling in ccn volgende vergadering. 6. Van het raadslid, don heer A. Gouka, schrijven houdende voorstellen tot wijziging van art. 6 der ontwerp-verordening op de heffing dor inkomstenbe lasting (zie ons nummer van Zaterdag j.l.). Hierop zal worden gelet wanneer do ontwerp-ver ordening straks aan de orde zal komen. 7. Vau de raadsleden, do hoeren mr. W. II. Jansen en M. 0. M. de Groot, schrijven houdende voorstellen tot wijziging van de artt. 5 en 6 dor ontwerp-ver ordening op de heffing der inkomstenbelasting. De tweede onderteekenaar trekt in verband hier mede zijn voorstel omtrent de periodieke uitkeeringen on dat omtrent den aftrek van art. 9 in (zie ons nr. van Zaterdag jl.). Hierop zal worden gelet wanneer de ontwerp-ver ordening straks aan de orde zal zijn. 8. Van C. J. Hagen en II. C. C. Legner, Bezwaar schriften tegen hun aanslag in dc plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1898/9. Om onderzoek en rapport in handen gestold der Commissie voor do plaatselijke belastingen. 9 Van K. Sehravor, gepens. Ie luit., plaats, ad judant te Rotterdam, Adressen daarbij aanbiedende lo. 3 zelfde nummers van het Geïllustreerd Politie nieuws; 2o. een cx. van het Zondagsblad A° 189S no. 47. Aangenomen voor kennisgeving. Agenda. Aan dc orde is Benoeming van een lid der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van den heer P. C. M, Jan3en. Benoemd wordt de heer P. C. M. Jansen, Voorstel van B. en W. om, op de voorwaarden in dat voorstel vervat, hun college te machtigen tot het aangaan eener overeenkomst met do directie der Stearine-Kaarsenfabriek „Apollo" betreffende het doen aansluiten van do terreinen der gemeente aan de ophooging van het erf dier fabriek. (Zie ons nr. van Zaterdag j.l.) Do beer Elzevier Dom vraagt wat dit aan de gemeente zal kosten. De hoer Visser antwoordt dat dit zal zijn 1250 A 1300 gulden. Ingevolge een opmerking des hoeren Elzevier Dom wordt de uitdrukking van „loopende meter" veran derd in „strekkende meter". Met algemeeno stemmen wordt hierop het voorstel goedgekeurd. De hoor P, C. M. Jansen verschijnt ter verga dering. Geldleen ing. Voorstel van B. en W. met betrekking tot de ingevolge raadsbesluiten van 26/27 October 1897 en 81 October 1898 aan te gano geldleeningeu, respectievelijk groot f 100,000 en f67,000. De heer Elzevier Dom vraagt of in 1898 een geldlcening __van f157000 zal worden aangegaan, terwijl dc f57.000 niet op de bcgrooting van dien dienst voorkomen. De heer Van "Westendorp antwoordt dat do f 57000 eerst in hot volgende jaar zullen worden opgenomen. De heer Elzevier Dom wijst er op dat wan neer de f57000 worden geleend in 1898 dio ook moeten worden gebracht in 1898, afgescheiden er van of die in dat jaar zullen worden opgenomen. Spr. stelt voor dan liever een tijdelijke leening te sluiten. Do heer v. Westendorp wijst or op dat de j 100,000 niet kunnen geleend worden in 1899. In 1899 zullen do f75,000 geleend worden. Dc heer Elzevier Dom kan zich met deze opvatting niet veieenigcn. Voorts maakt spr. be zwaar tegen de bepaling dat geleend zal worden tegen 4 pet. hoogstens; waarom niet tegen hoogstens 3i/a pet. Vroeger werd ook hij een voorstel tot leening ccn plan overgelegd; wij kennen nu niet de hoegrootheid der aandeden, niet do vervaldatums der coupons; Yoorts acht spr. de aflossing te groot. Bij oen conversie mocht vroeger geen kleiner aflos sing plaats hebben dan van de gccouverteerde lea ning en dit is bij deze lecning dan te bezwarend. De Voorzitter antwoordt dat dc leomng moet bedragen het effectieve bedrag; hot is daarom boter dat B. en W. een vrije hand houden. Deze lccniug is feitelijk niet anders als een tijde lijke daar het voornomen toch is om die later in een grooto lecning samen te voegen. Nu is daarom dat leeningsplan overbodig wijl men zich voorstelt te leeueu tegen een eenvoudige schuldbekentenis. Met do toezegging dat de f 57.000 in liet volgende jaar zal worden geloond, meent dc voorzitter dat de heer Elzevier Dom tevreden zal ziju. De heer Elzevier Dom inccnt dat dit dan wordt een „tijdelijke geldlcening". De Voorzitter ontkent dit. Deze leening is die welke in dc begrooting is genoemd. De heer mr, Jansen vraagt of dan misschien niet beter is nu alleen te besluiten over de f 100.000. De Voorzitter zegt dat het voorstel is gedaan in verband met den weusch vau den raad. Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht wordt aangenomen met 17 tegen 2 stemmen. Tegen stomden do hcoren mr. Jansen en Elzevier Dom. Inkomstenbelasting. Behandeling van dc in de laatstgehouden verga dering aangehouden artikels der Verordening op do heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen, met de daarop ingekomen amendementen van do hoeren mr. Jansen, De Groot en Goukaals mede eindstemming over die verordening en over de verordening op de invordering dier belasting. Aan dc orde wordt gesteld art. 5 mot do amende menten mr. Jansen en de Groot. Art. 5c. Do hoor de Groot meent dat de bedoeling van B. on W. duidelijker wordt weergegeven met hot amendement B. en \V. nemen hot amendement over. Dit punt wordt zonder stemming goedgekeurd. Art. 5, 4 wordt on uitgaande verschuldigde uitkeeringen. Aldus gewijzigd wordt dit amendement overgeno men door B. en W. cn door den raad goedgekeurd. Art. 5, littera 6. De heer Elzevier Dom meent dat achter „le vensverzekering" een komma moet ter vermeerdering van duidelijkheid. De heer Do Groot, de strekking van het voorstel des hoeren Elzevier Dom doelende, acht dan een redactiewijziging noodig. De heer v. Westendorp inccnt aan het bezwaar van den heer Elzevier Dom te gemoet te komen door toevoeging van het woord „en bijdragen." De heer De Groot acht dit echter niet voldoende daar knpitnalsuitkceringen ook moeten worden ge troffen. Spr, stelt dus voor to lozen„premiën van levensverzekering voor 'verzekering voor pensioen en lijfrente enz." B en W. nomen dit amendement over en dc Raad hecht daaraan zijn zegel. Art. 5 litt. 7. De Voorzitttor vraagt of indirecte belasting kan worden afgetrokken. De hoer de Groot zegt dat hij het amende ment heeft voorgesteld om mociolijkhcden te ver mijden. B. en W. nemen hot voorstel over. Art. 5, litt. b. De heer mi. Jansen vraagt ons het maximum van flOD te brengen op f200. Spr. inecnt dat kooplui daardoor achterstaan bij gesalnrieerdcn hoven f2000. De heer v. Westendorp wijst er op dat slechts weinigen belangrijk hoogcr salaris hebben. De heer Jansen stelt de gewensehteverhooging voor, doch vindt geen steun. Art. 5 wordt goedgekeurd. Art. 6 litt. De hoer d c Groot wijst er op dat dit voorstel is een uitvloeisel der zooevon goedgekeurde wijzi gingen, met uitzondering van het slot, dit heeft ten doel voorkoming van dubbele heffiing. De Voorzitter erkent dat het eerste gedeelte geen bezwaar heeft bij B. en V. maar wel het laatste gedeelte. Spr. heeft reeds dadelijk bij zijn optreden hier zijn bevreemding uitgedrukt dat ontvangen giften niet als inkomen worden beschouwd. Do mceningott in het college waren verdeeld cn hot voorstel door hom gegeven was een soort com promis. Nu een voorstel tot wijziging wordt voorgesteld spreekt de Voorzitter als zijn overtuiging uit dat de ontvangen giften belastbare inkomens zijn, ter wijl do gedane giften niet bebooren te worden afge trokken; men geeft van zijn overvloed. Do heer mr. Jansen deelt deze opvatting niet. liet gaat niet aan om éene zaak op tweecrlei wijze te beoordeolen. Of de gever woont binnen of buiten de stad kan geea verschil brengen in de belastbaar heid der gift. Het is een vrijwillige gift ongeacht waar die uit voortvloeitcon gift mag niet worden afgetrok ken van hot inkomen van den schenker; dit geldt voor groote zoowel als voor kleine giften; alleen moet gevraagd worden wat is het juisto inkomen, het oorspronkelijke inkomen. De Voorzitter heeft het voorstel van B. en W. niet bepaald verdedigd, maar gevraagd de laat ste 8 woorden van hot amendement te schrappen. Spr. kan zich niet vcrecnigen met do opvatting van den heer mr. Jansen dat een ontvangen gift niet zou ziju een inkomen. Do heer d c Groot wijst er op dat inkomen voortvloeit uit eigen bezit, het zij van eigen werk of van eigen kapitaal. De gift is afhankelijk van la bon plaisir des gevers. Do heer van Westendorp reflccteerendo op hetgeen de voorzitter hoeft gezegd omtrent een compromis, zegt dat hij in het college steeds heeft verdedigd het denkbeeld des hecren mr. Jansen. Hij zal dus voor het amendement stemmen. De Voorzitter stelt een sub-amendement voor om de laatste 8 woorden uit hot amendement te schrappen, met do strekking zooals Bpr. heeft ver dedigd. Dit sub-amondoment wordt verworpen met 14 tegen 5 stemmen. Voor do heer Visser, Kranen, Dienske, Elzevier Dom en Smit. Tegen do heer de Groot, v. Buijsen, P. Jansen den Breeins, v. Westendorp, Klein, Briilenburg v' d. Vlies, mr. Jansen, Gouka, Beukers, Prins, Nolot en v. Gent. Ilot amendement wordt aangenomen met 17 tegen 2 stemmen. Voor do hecren v. Gent, Dc Groot, v. Buijsen P. Jansen, d. Brecms, v. Westendorp, Klein, Briilen burg, Kranen, v. d. Vlies, Dienske, mr. Jansen Gouka, Beukers, Prins, Nolet en Smit. Tegen de hoeren Visser en Elzevier Dom, Aan dc orde komen do amendomenten-Gouka en wel op art. 6 lett. d (het belasten van allo baten uit loterijen als ware het inkomen). De hoeren do Groot en Kranen ondersteuneu dit amendement. De heer Gouka wijst er op dat elk vermoo-en is geweest, inkomen wat voor hem is de reden °dic hem tot zijn voorstel heeft geleid. liet amendement wordt verworpen met 15 tegen 4 stemmen. Vóór de hoeren Klein, Kranen Gouka on dc Groot. Tegen de hoeren Briilenburg, v. d. Vlies, Dienske mr. Jansen, Elzevier Dom, Beukers, Prins, Nolot' v. Gent, v. Buijsen, P. Jansen, Visser, De Bruin en Van Westendorp. Aan do orde komt hot tweede amcndemont-Gouka op art. 6, litt. d (hot beschouwen on belasten van erfenissen enz. in totaal als inkomsten). Het amendement wordt verworpen met 17 tegen 2 stemmen. Vóór de heeren Gouka en De Groot. Tegen de hoeren Briilenburg, Kranen, v. d. Vlies, Dienske, mr. Jansen, Elzevier Dom, Beukers, Prins' Nolot, Smit, v. Gent, P. Jansen, de Bruijn. den Breems, Visser, v. Westendorp cn Klein. Aan do orde komt het amenderacnt-Gouka op art. 6 letter g (betreffende de bcoordeoling van verlies als kapitaal-verlies) Act amendement wordt verworpen. Tegen de heeron Prins, Nolet, Smit, van Gent, dc Groot, van Buijzen, P. Jansen, Visser, den Breems en Westendorp. Art. 6 wordt hierop in zijn geheel goedgekeurd. Art. 9 wordt met algemeenc stemmen vastge steld. Art. 12 2e alinea is gebleken een geringe wijzi ging te moeten oudorgaan, omdat er van „genoemde" maanden wordt gesproken. Wordt aldus vastgesteld, II e f f i n g s-v o r o r d e n i n g. De heffingsverordening wordt vastgesteld met 18 tegen 1 stem. Tegen mr. Jansen. Invordering. Do heer P. Jansen herinnert aan de belofte dat ccn antwoord zou worden gegeven op de vraag van den heer Kranen om op de biljetten te vermelden den tijd waarop ral worden vervolgd. De Voorzitter antwoordt dat, do ontvanger na elkeu termijn kan vervolgen. Om vervolging to voorkomen betale men termijnen vooiuit. De beer mr. Jansen vraagt of do eerste waar schuwing gratis kon gegeven worden. Do Voorzitter antwoordt dat de waarschu wingen zijn oen doel van het inkomen van den deur waarder. Do heer mr. Jansen acht dit geen bezwaar ook bij de vermogensbelasting is de eerste waar schuwing gratis. De Voorzitter vraagt of dan bij eiken ter mijn een waarschuwing moet gezonden worden. Do heer Nolet wijst er op dat dozer dagen door hem bot bericht word gelezen dat 5 "/o korting werd toegestaan wanneer dc belasting bij de eerste termijn werd afbetaald. De heer Kranen beroept zich op de vroegere gewoonte, toen do biljetten den datum vermeldden. De heer Elzevier Dom antwoordt dat dit alleen is geweest tijdens do heer Bentfort ontvanger was. De verordening op do invordering wordt goed gekeurd met 18 tegen 1 stem. Togen do heer Kranen. Ton slotte deelden B. cn W. mede dat de 23 dezer plaats golmd hebbende openbare verhuring van 87 H.A., 79 A. en 13 c.A. wei- en hooiland, mits gaders dijken enz., voor den tijd van 7 jaren ingaande Kerstmis a.s., heeft opgebracht cenc som van f 8575. De Raad ging hierna in coinité-goneraal. Na heropeuing der deuren wordt do vergadering gesloten. Tot onderwijzer aan de R, K. jongensschool te Zaandam is benoemd de heer J, Lieshout alhier. Op Zaterdag 3 December zal op liet Raad huis der gemeente alhier door B. en W. bij en kele insdrrijving worden aanbesteedliet op- hoogeat, onder profiel brengen, rioleeren, be straten en verharden van den. Hofsingel, d© ver lengde Emmastraat, alsmede van een gedeelte van den Binnensingel, met verbreedingen bij den Schiedamschen weg, met bijbohooi'end© werken. De aanwijzing zal plaats Rebben op "Woensdag 30 November voormiddag te 11 utu', ta beginnen, aan dei Hoflaan. Bestekken zijn a f 1.50 verkrijgbaar ter gemeentel-secretarie, waar het ook ter lezing ligt. Do lotelingen dozer gomeonito, lichting 1899, die in verzuim zijn geweest om do getuigschrif ten ter bdkoming van vrij stelling wegens broe- dordienst of als eenigo wettige zoon aan te vra gen, worden hiermede herinnerd zich daartoe nog ten Raadhuiz© alhier (bureau Militie eoi Schutterij) aan to molden, en wel vóór dan Ion December 1898. Wie in verzuim blijft, wordt door den Militieraad voor don dienst aangewe- zon. Aan het bureau van politie alhier zijn ais ge vonden gedeponeerd: Een sJngerskiel en een jongenspet. De rechthebbenden kunnen rich ter terugbo- koming vervoegen aan gemeld politie-bureai1 BURGERLIJKE STAND. Geboren 29 Nov. Willem, zoon van P. 'tHart en M. van Santen, Qed. Biersloot. Margarelha, dochter van J. Klein en M, Nieuwstraten, Feper- steeg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2