52"° jaargang. 9796. DE GELDDUIVEL. Donderdag 1 December 1898. 3ÉS SS Êsba&fii Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: II. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. 'BINNENLAND. GOURilT. iMHiraaEKtspauo voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 ï- n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.06 franco per poet, p. kwartaal. - 1,30 'Afzonderlijke r.emmers0.02 BUREAU^BÖ'B•®;R@ÏRAA.,Ï!, ffO, Teïeplioan Mo. 123. AnvBaTBHTmrnus: van 1—6 gewsno regels met inbe grip van cene Cocrant0.52 Iedere gewone tegel sneero.lO Bij abonnement wordt korting vorleend. AlgemV en ovcrrlcbt. Schiedam, 30 November '98. •j pe Fransche Kamerzitting van Maandag heeft i te belangrijke momenten opgeleverd dan dat zij niet aanleiding zou hebben gegeven tot zeer verschillende besprekingen. Wat 't vreemdst .schijnt, is de hoogst be- i langiijke meeiderheid waarmede de motie van 'vertrouwen in het ministerie werd aangenomen. De Fransche bladen zeil toonen zich er ten hoogste verbaasd^pvei'. Sf, hrnige merken op ii.it de minister-president zei. er wel niet op zal 2*'gerekend iiebben. Andere, die nog altijd tegen Dieyfus en de revisie gUÈStrt zijn, kiaaien vic torie en schreeuwen dat de nederlaag verme- tig'end is geweest .oor de fanatieke paitijgan- gers die op den ex-kolonel Picquart hun liefde voor Dreyfus ovei brengen. Zoo het «Pelit Journal", de «Inli ansige.uit", de «Éclair" het «Journal" enz. Toch is de onverwacht-groote meerderheid die in Dupuy en zijn ambtgenooten haar vertrou- /wen uitsprak, wel te vei klaren. De minister- .''presidenl erkende, zooals uit vollediger beiidi oten blijkt, dat de •regeeiing het echt had tus- )'schenbeide te komen, .aar zij meent daarvan 'fgeen gebruik te moeten maken. En de reden Idaarvoor voegde hij er aan toe met te zeggen dat het llol'van Cassatie zijn bevoegdheid ker.de. j M. a. w. de minister liet de mogelijkheid doorschemeren dat het Hof de behandeling der jfzaak-Picquart voor den krijgsraal zal vertragen, ;idoor K.l. het «petit bleu" op te eischen, ff De senator Monis evenals Volland, die mede £ftin den Senaat zou interpelleeren, Scheuier- il*Kestner e.a. woonde hij de Kamerzitting bij Monis verzochti <kn ook in zijn interpellatie •y in den Senaat of iAguy een nadere verklaring y jwilde geven van zijn"rede. "Welke rechten kende )|de minister-president liet Hof toe? Kan het tS|voor onbepaalderr tijd het do=sier-Picquart in ||handen liouden ei aldus bewerken dat de zaak- yPicquart wordt uitgy^tpld? t En toen las Dupuy den oificieelen tek«t zijner verklaring in du 'I mer voor, waaraan hij nog t toevoegde dtjipij -man de hand van ait. 445 Wb, v. Sv. tot de conclusie kwam dat het fiof van Cassatie'een onbepeikte bevoegdheid heeft, zoodat het hem niet mogelijk scheen het de "stukken tp weigeren die het opeischt. «Zeer goed 1" klonk het toen uit de rijen der »beschreven vaderen", en zonder twijfel zal dit «zeer goed 1" een weei klank vinden over de gansche wereld, wanneer op die wijze be reikt wordt dat de beslissing over de revisie- aanvrage aan de behandeling der onzinnige be schuldigingen tegen Picquart voorafgaat. En daaraan valt niet te twijfelen. Het Hof zal zeer stellig aan den vvensch der regeering gehoor geven; trouwens reeds veeitier, dagen geleden heeft het llof het dossier-Picquart op geëischt. De «Figaro" zegt dat het andermaal overlegging der stukken zal verlangen. DOOR S. WÖRISHÓFFËR. *73) De man haalde de schouders op. „De> commis- eionnair heoft haar bagage naar het station ge- bracht," zeide hij. „Verder weten wij er ook niets van." Erik snelde weg. Nog twee lange uren, voor dat de trein vertrok. De ruime wachtkamer stond open, evenals de restauraties-zaalhij kon zoo goed het liem af ging blijven wachten te midden van het gewoel, en tien treinen zien wegstoornen, voordat do zijne aan de beurt kwam. Er was niemand die zich om hem bekommerde. Heb horloge in zijn zak werd geen vijf mi- 'iintan. met rust gelaten. "Was het niet plotse ling blijven stilstaan? En hij luisterde. Neen, do wijzer bewoog zich Werkelijk. Eeni halve minuut was pas verloopen sedert i hij voor 't laatst keek. Hoe kan een halve mi- üuufc zoo ontzettend laag schijnen? En hij liep weer voor de gesloten loketten f rusteloos op en neer als een leeuw in zijn kooi. „Zeker een verliefde," fluisterden do men sehen met een glimlach. „Hij wacht op haar; hij heeft een afspraakje. Daar kijkt hij alweer op zijn horloge." De afgevaardigde Massabuau hc-eft zich tot den minister van justitie gewend met de vraag wat er zou gebeuren, indien het llof de stukken hield tot na den voor de zitting van den krijgs- laad bepaalden datum. De minister van justitie acblte het niet waarschijnlijk dat dit zou gebeuipii Indien liet dossier-Picquart aan het llof wordtovmgelegd, dan zal liet tijdig moeten worden ter uggezoiulen aan den militairen rechter; natuurlijk kan later liet dossier naar het llof terugkeeien. Maicel Habei t, de anti-semiet, ooi deelt ei nog anders over. Volgens hem kan liet Hof gerust hel dossier honden, daar het vonnis van den krijgsraad alleen op de vei klaringen der ge tuigen en niet op schriftelijke bewijzen za! rusten Een tweede moment uit de Kamerzitting van Maandag dat zeer de aandacht heeft getrokken, is de door Barthou onderstreepte verklaring van Poincaré die, schoon zeker zeer laat, ge lukkig nog niet te laat is gekomen. Op zijn eigenaar dige wijze geeft Cornély in de «Figaio" zijn indruk weer van do wijze waai op de oud-minister van 1894 »/ijn geweten heelt ontlast". «Toen ik zijn redevoering las", zegi de gees tige journalist, «voelde ik een gewaarwording waaraan ik vroeger gewoon was toon ik als student de chirurgische kliniek bezochthet was net of er voor mijn oogen ceu gezwel werd opengesneden" De Dreyfus-bladen wijden vooral aan die bekentenis der oud-ministers hun besprekingen. Zoo de «Am ore", zoo Sigismond Lacroix in de Radical", zoo Jaurdsin de «Petite Republique", De strafkamer van het Hof zet intusschen liet vei hoor van Picquart nog voort. Volgens de «Aurora" zal ook de rechter'van instructie Beitulus, en we! op zijn eigen ver zoek, worden gehoord. Hij wil het Hof de plaats aanwijzen waar een blief van Estcrhazy in beslag kan worden genomen, die liet bewijs levertvan de tussehen den majoor en Henry bestaande geldelijke relaties, welke bei ïvklr ïugen door Herny indertijd geloochend zyn. Gisteren werd te Parijs weer door drie it vieiliondeid jongelieden ren betooging gehouden ten gunste van Picquart en Zola. De manifes tanten begaven zich naar de Cherche-Midi-ge- vangenis, maar de betoogers werden al spoedig door de politie verstrooid. Er warden maat regelen genomen oin dergelijke manifestaties to voorkomen. Gemengde Sleiicdeciingca. In den Franschen Senaat is gisteren door Delpeuch een ontwerp ingediend tot wijziging der samenstelling der krijgsraden wat betreft den vooizitter en den rechter-eommissaiis. Jenn Dupuy betoogde de wenschelijkheid om teistond tot stemming over le gaan over het vooistel-Consians om ook voor krijgsraden de geheime instiuctie al te schallen. De Marcère wenschte daarvan uit le zonderen alle zaken die de nationale verdediging raken. Overleden is de Fransche senator voor het leven Brun, reactionnair in meig en been. Hij was een der bevveikers van den val van Thiers en hielp in 1874 ook De Bioglie ten val brengen. Te Bessèges, in Zuid-Frankrijk, is bij een mijnwerker, zekeren LevCque, een kist gevonden bevattende 26 dymuniet-patronen err ander materiaal voor bommen, ;;^Toen de man ondervraagd weid over het doel dier ontploffingsmiddelen, begin hij te huilen. Men denkt dat hij een onbewust werktuig van anarchisten is geweest. Te Marseille is bij de advocaten-sociëteit der handelsrechtbank een bom gevonden; de lout was niet aangestoken. Pm ijs is gistermiddag omstreeks twaalf uur door een eigenaardige opeenhooping van wolken in bijna volslagen duisternis gedompeld geweest. Tegen het voorste! van den voorzitter om ter eere van 's Keizers regeeringsjubilee den 2den December niet te vergaderen en een adres van gdukweiiseliing tot deu keizer-konitig te ichlen, verzette zich Ko-sulh in liet Ilongaar- <-che Huis van Afgevaar ihgrien, omdat Oostenrijk zich in 1892, toen Finns Jozef vijf en twintig jaar koning van Hongarije was, eveneens van dee'ncming had onthouden. De minister-president Banfly verdedigde liet voorstel, waarover de stemming tot heden werd uitgesteld. Op bevel der regeering zal liet jubilee den 2den December in (et geheele land gevierd worden door godsdienstoefeningen en school feesten. Het agentschap Havas is gemachtigd om, in tegenspiaak met ongunstige belichten, mede te deelen dat de Spaansclte coupon den lsten Januari zal worden uitbetaald. „Goeden dag, Wolframsprak hem nu iemand aan, die door een zoo juist aangekomen trom was aangebrachthet was eon buurman van hem. „Wat doe jij hier, oude jongen?" „Ik moet naar de hoofdstad," antwoordde Enk, wian het eerst op dit oogeiihbk als een steen op het hart viel, dat hij eigenlijk eenigs- zins in den hlmde op weg ging. Wie kon ook we ten welken kant Adcle was opgegaan? Waarschijnlijk wel muur de hoofdstad, maar misschien ook wel naar den tegenovergestelden kant. De ander kefk op zijn horloge. „Dan gaat je ti om eerst over «en uur en drie kwartier, Wol fram Je wilt toch niet zoo lang voor het loket blijven staan V' „He vyil althans het station niet meer ver laten." „Dwaasheid' Wij kunnen best oven naar mijn huis rijde» en een flesch wijn drinken. Kom mee." „Naar je ,huis?" herhaalde Enk. „Naar je huis? Hoe kom jo daaraan, in '«hemels naam?" De andeir schudde uiterst verbaasd het hoofd. „Waarom zou dat zoo onmogelijk zijn? „Bloe menhof" ligt immers maar tien, minuten ver." Erik verschoot van kleur. „Dat weet ik im mers," antwoordde lnj, „maar er komt dit of dat onvoorziens tussehen en men blijft han gen. En vandaag mag ik tot geen prijs den trein verzuimen." De ander drukte hem de hand'. „Je bent ze nuwachtig, Wolfram," zeide hij. „Ik zal je niet langer plagen." Zoonis te verwachten was heeft de Czanr den Sultan heel beleefd geantwoord dat zijn Vriendschappelijke gevoelens voor Tuikije geen verandering hebben ondergaan, maar dat prins George als hooge commissaris der vier mogend heden naar Kreta gaat; dat evenwel desouve- reimleit mn den Sultan over het eiland biijft gehandhaafd. Heden zou het besluit van prins Geoige's benoeming voor deu tijd van twee?jaar officieel ter kennis der Porte worden gebiacht. De geloofsbrieven van den nieuwen Russi- sciien ge/ant le Peking zijn aan den Keizer gericht. Men mag liiei uit opmaken dat Rusland de regeei'ing der keizerin-Weduwe niet erkent De Yeieenigde Staten hebben van Cosla-Rica het eilandje Chinqui gekocht om het nis kolen- slation te gebruiken. Nu de quaeslie dei Philippijnen opgelost is, worden 30 ii 40.000 vrijwilligers naar hun haardsteden tei uggezonden. Hevige stormen hebben op de Oostkust der Veieenigde Staten ter hoogte van Boston onge veer 35 schepen doen vei gaan, waarbij waar schijnlijk een dertigtal peisonen om het leven zijn gekomen. Uit Tiipoli wordt bericht dat bij Ghateen uit Soudan komende karavaan is aangevallen. Vijf personen werden gedood es een groot deel der goederen geroofd. Gisteren heeft de Eerste Transvaalsche Volks raad een geheime zitting gehouden, waarschijn lijk om de regeering te machtigen een leening van 2Vs millioen p. st. aan te gaan. „Later vertel ik je alles wel, Nollau." „Mooi. Goed succes dan." Zij scheidden, en Erik begon weer heen. ©n wesr te loopen. Zeven minuten geleden dat Nol- dau hem aansprak. Heb was om wanhopig te worden. Hij zag eon trein het station verlaten en dacht ei' aan dat die dezelfde was wdke in een op drie mijlen afstand gelegen sta'di moest zijn aangekomen voordat de trein dien hij zelf ver wachtte, dat station mocht verlaten. Drie mijlen. Welle een afstand! Hij ging op een bank zitten en dacht na. In d© hoofdstad zon hij toch wol de hulp der po litie moeten mroepon. Daar werden de draden zoo dooreengestrengeld', zoo verward; daar heerschton zoo heel andere toestanden; zij die hij zocht, kon hem hl liet gewemel der man- söhcn zoo gemnkkelijk ontsnappen. En hij zuchtte ongeduldig. „Als ik er eerst maar was'" daohb liij. Voortdurend greep zijn hand van tijd tot tijd naar zijn portefeuille. Van dat velletje par pier met de afgebroken woorden hing zooveel afmisschien zelfs laven en diood. En liij huiverde; zijn hart stond stil. Nu moest de trein dit, en straks woer dat station hebben bereikt. Het duurde nog maar een half uur en dan zou hij aankomen om na een korte raat verder te ijlen, met even onweer staanbare macht als het noodlot voortschrijdt en alle levende wezens in zijn warreling mee sleurt. Nu nog maar tien minuten. Het loket ging Verkiezing te Deventer. Officieuse uitslag Uitgebracht wei den op Jhr. mi' W. II. de Beaufort 2091 stemmen J. van Loenen Martinet. 1209 Jhr. mr. R. E. W. van Wende 417 W. II. Vliegen37ö G. J, Bielemanj(J7 K Zoodat herstem m i ri g moet plaats heb ben tussehen de hoeren Lie Beaufoit ei: Van Loenen Maitinet. Bet up arbeitis- en rusflijtlen in fabrieken enz. Do minister van waterstaat heeft ingediend een wetsontwerp betreffende arbeids- en rust tijden in fabrieken en werplaatsen voor perso nen op wier arbeid de Arbeidswet mot van toe passing is Da Minister toont aan uit de verslagen van de inspecteurs van den arboid over 1895 en J896 dat hier ie lande m vel© fabrieken cn werkplaatsen langdurige werktijden voor vol wassen mannelijke arbeiders bestaan. In meer dan 33 todi van het aantal fabrieken en werkplaatsen, waar onbeschermd© personen werkzaam waren en die door de ambtenaren der arbeidsinspectie werden bezocht, bestonden voor die personen werktijden van mem dan II uren per etmaal in don zomer. Een arbeidsduur van 11 uur por etmaal geeft, naar 's Ministers overtuiging, voor de arbeiders, werk mum in sommige bedrijven, reeds het maximum aan van don tijd gedurende welken die arbeiders m genoemde bedrijven werkzaam behooren te wor den gesteld Er beetaat naar 's Ministens mea ning alleszins aanleidin"- oini door dwang tob in korting van den arbeidsduur, althans m som mige bedrijven, te geraken. TocJi komt het niet geraden voor reeds dadelijk overschrijding van dien arbeisduur voor allen arbeid iu fabrieken en werkplaatsen bij de web te verbieden, maar schijnt het wenschehjk daarmede te beginnen voor die bedrijven, waarvoor zulks hot meest noothg is, dab is voor de meer schadelijke be drijven, met name de arbeiid in brood-, koek-, beschuit- of banketbakkerijen en in bij algemee- nen maatregel van bestuur aan te wijzen fabrie ken en werkplaatsen of gedeelten daarvan waar giftige stoffen ontstaan of worden bereid of ver werkt; schadelijke dampen ontstaan; de damp- kringluchb kan verontreinigd worden door stof open en met een paar groot© stappen was Enk de eerst© die voor do beambto stond. Terwijl deze hem zijn biljet gaf, hoog Enk zich over liet loket heen. „Mag ik u iets vragen, mijnheer V' „Wat belieft u?" „Zou ii zich misschien bij toeval ook herin neren of gisteravond een mooie, jonge, iu die pen rouw gelde-ede dam© hier voor demelfden trein een biljet naar d© hoofdstad heeft geno men De beambte glimlachte. „Het spijt mij wel," zeide hij. „Maar gisteren deed een ander dienst aan dit loket." „Zoo Erik voelde hoe zijn half ontwaakte hoop weer heenvlood. Toen de deuren naar heb per ron geopend wei-den, drong hij naar voren en slaagde er in een hoekplaatsje van een couple te veroveren. Zoo ingeklemd te zitten, met die verterende onrust in zijn hart, van roclits eu linies door buren bekneld, zonder een blik naar buiten te kunnen werpen hij zou het niet uitgehouden hebben. Eindelijk rolden de wielen; de trein stoomde weg, naar buiten, iu het besneeuwde landschap zwarte schaduwen gleden voorbijeen dorp ver scheen en verdween weer. Steeds lager zonk de zwarte sluier van den naolit over al dat einde- looze wit, waarmede de sneeuw vlokken al wat zij maar konden bereiken, als met een dik kleed vast omsloten. (IVordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1