52"'° jaargang. Vrijdag 2 December 1898. N°. 9797. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. ink els kijken. UITGEYER: H. J. C. ROELANTS. Gemeentelijke heffingen. Ajkwnsssiïstbpkui voar Schiedam, par kwartaal f 0.90 1 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco pet post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke noramsrso.02 BUREAU s KOTERSTKAAT 70, Tcleplioon Wo. 123. ADVEMEKTisriujs: van 1—5 gewone rogols mot inbe grip van eeno Courant0.59 Iedoro gewone regel mooro.].q Bij abonnement wordt korting verleend. Heden is bij den gemeenteraad ingediend een ontwerp-belaetmg op liet gebruik van gemeeate- grond enz., z.g. „precario". Het ontwerp luidt: Artikel 1. Te beginnen mot den. lston Januari 1899 worden in deze "emeente gelden geheven lo. voor liet gebruik vuil openbaren, gemeen tegrond of openbare geoneentewateron 2o. voor het hebben van particuliere wer ken op, in of over den openbaron gemeente grond of wel op, in of over liet openbaar go- meentewater. Art. 2. Tot hot gebruik maken van- en het hebben van particuliere werken op, in of over den open baren gemeentegrond of het openbaar gomeente- irater, wordt een seurifteüjke vergunning van Burgemeester en Wethouders vereischfc. Art. 3. De verzoekschriften om vergunning vermol den den tijd gedurende welken de vergunning verlangd wordt. Van do daarop vallende besluiten worden be langhebbenden door Burgemeester en Wethou ders in kennis gesteld en uitgenoodigd om de gunstige beschikkingen, zoo che genomen zijn, bij den gomeonte-ontvanger in ontvangst te ne men. Art. 4. De gunstige beschikkingen op de gedane ver zoeken vermelden: a. d_- voorwaarden waarop de gevraagde ver gunning wordt verleend; b. het bedrag der verschuldigde gelden c. den duur der vergunning, tenzij deze tot wederopzegging wordt verleend; d. de bevoegdheid van Burgemeester en Wet houders om ten allen tijde, indien het openbaar belang dit naar hun oordeel wen- schelijk maakt, do vergunning te doen ein digen. Art. 5. Die de vergunning langer dan den bepaalden tijd wenseht te behouden moet, voor het ver strijken van den in de beschikking vermelden tormijn, opnieuw vergunning aanvragen. Art. 6. Het bedrag der te betalen gelden wordt ge regeld naar den duur en den aard der vergun ning, volgons het hieronder volgend Tarief. lo. Voor hot gebruik van openbaron gemeen tegrond a. tot het daarop loggen of plaatsen van goe deren voor een week of korter per vierk. M. 0.10 maand doch langer dan een weck p. vierk. M.f 0.20 voor oen jaar of korter doch langer dan een maand p. vierk, M. f 1.50 b. tot het daarop zetten van schuttingen en Onze wandeling door Schiedam's straten Vacht ons van den Korten Dam, waar gisteren ons relaas werd afgebroken, naar den Dam. Daar was het in de eerste plaats de winkel van Gebh. KALSE, no. 5, die bezocht moest Worden. "Wat keur van speelgoed voor meisjes en jongens Vooral die leuke stoommachinetjes die sheusch" kunnen werken. Maar niet minder rijk aan feestgeschenken is wel de firma WENK Sc BIRKHOFF, no. 18, die een schat van fraai gebonden en gebro cheerde lees- en prentenboeken in voorraad heeft. Eenige huizen verder was 't heelemaal mis. Hoe kun je nu ook dames voorbij een zaak krijgen als van GERS. BERTELS no. 9 en 24, waar ;zulk een mahtels- en japonnensehat den koop lust wakker roept. Eu a! zijn de prijzen ook 'billijk gesteld, Ik was overtuigd dat menig heer gemaal 'de voorkeur zou geven aan een heerlijken boterletter der Ei ven J. H. PERSOON, Vlaar- dïngerstraat 3, die ook zeker met blijdschap zal worden aanvaard. En och, allicht zouden ook de dames eens over haar hart strijken, wanneer zij de fraaie en uitgebreide collectie heeren-arlikelen bij SCHLATMANN Co.. Groote Markt 17, zagen, Waar men tot eiken prys terecht kan. Of ze het gedaan hebben dat mag ik tob heb vormen van andere afgesloten ruimten per maand of gedeelte van een maand per vierk. M. f 0.20 c. bot het plaatsen van $en kraam, stal, wagen of tafel, tot verkoop van eet-, drink- en andere koopwaren per maand of gedeelte van een maand per vierk. M. f 0.20 per jaar of korter, doch langer dan een maand per vierk. M. f 1. d- tob hot plaatsen van tafeltjes, banken eti stoelen om tot zitplaats te dienen voor elke week of gedeelte van een week per vierk. M. f 0.05. In de gevallen in de vier voorgaande alinea's bedoeld, wordt de oppervlakte berekend naai de grootte, die aan het openbaar verkeer wordt onttrokken o. tot het tijdelijk daarop bergen of plaatsen voor een jaar of kortor voor een vierwielig rij- of voortuig f 3. voor een ander rij- of voertuig, hieronder begrepen karren en kruiwagens f 1. f. tot het houden van publieko verkoopingen per dag f 3. 2o. Voor het hebben van a. vliegende steigers en dergelijke uitbouwsels over openbaren gemeentegrond of openbaar ge- nicentewater per maand of gedeelte van een maand per vierde. M. ƒ0.10. b. hijscltbalken, lantaarns, uithangborden en dergelijke voorwerpen, wanneer deze meer dan 0 25 meter over den openbaren gomeentobrond of openbaar gemeentewater uitsteken: per jaar of gedeelte van jaar, voor elk voorwerp ƒ1. Vlaggen, uitgestoken ten teelten, van rouw, feestvreugde of eenig huldebetoon, zijn hieron der niet begrepen. c. Zonneschermen, aanlegsteigers, plankieren, balkons, sohoorsleenen en andere uitbouwsels, wanneer deze moer dan 0.25 nieter over den openbaren gemeentegrond of bet openbaar ge meentewater uitsteken, met uitzondering van tot den gevel behoorende lijstwerken per jaar of gedeelte van oen jaar p. vierk.M. 0.50 met een minimum van 1, d. stutten, schoren, palen of dergelijke, op of in den openbaren gemeentegrond of in het openbaar gemeentewater, voor zoover deze geen ondeideel vormen van werken in een der vorige alinea's van dit artikel bedoeld, of, krachtens eene op de gemeente ruslende verplichting, kos teloos moeten geduld worden, voor elk voor werp gedurende een maand of gedeelte van een maand ƒ0.10 gedurende een jaar of gedeelte van een jaar, maar langer dan een maandƒ1. e. vaste trappen, bordessen of stoeptreden op openbaren gemeentegrond bij uitsteking van 0.2 meter of minder buiten heb gevelvlak, per jaar of ge deelte van een jaar 1, bij uitsleking van meer dam 0.2 meter buiten bet gevelvlak, per jaar of ge deelte van een jaar, voor elke vierk. niet zeggen. Ik gunde ei' haar ook eigenlijk niet den tijd voor, want wij moesten al weer verder. Eerst even aangewipt bij de CONFEDERATIE, Groote Markt 38, waar onder het vele dat ons deed watertanden, vooral de rolhammetjes in den smaak vielen. En nu de Hoogstraat terug. De firma HOOGERBRUGGE, no. 94, tooverde ons een visioen voor den geest van boerenkool met Geldersehe rookworst, en ook de banket- hammetjes waren niet te versmaden. Geheel anders do ïGoedkoope Bazar", A. "VER VEEN, no 40 en CO. Die deed ons denken aan den lach op kindergezichten, om liet mooie stuk speelgoed, maar ook de huishoudelijke artikelen droegen een goedkeurenden blik weg. Dat A. W. M. ODÉ, no. 58, niet overgeslagen werd, is gemakkelijk te begrijpen. De fijne rol pens, daar verkrijgbaar, mag gerust aan kenners worden voorgezet. En dan bij J. J, EXLER, no 5, 20 en 30. Dat was me nog eens een lust. Daar was van alles wat dames kan bekoren; de sierlijke stoel tjes, werktafeltjes en al die meubeltjes meer zoudpn uw hart doen popelen. Thans linksaf, het Broersveldpad af en het Broersveld op. De winkel van Dan. MALTHA, no. 25, was met recht een nZoete Toko". Wat soorten en verscheidenheid. Suikerwerk, voor groot en klein, voor jong en oud. Een zaak die doet ol 't het gansche jaar St. Nicolaas is. M. of endorde»! er van 0.03 met ecu minimum van f f. een voetenkrabber op openbaren gemeen tegrond, per jaar of gedeelte van oen jaar l. g. tot hot hebben daarin van spoorstaven, met uitzondering van die ten behoovo van spoor- en tramwegen, per strekkonden metor spoor per maand of <redeelte van een maand... ƒ0.05 per jaar of korter, doch langer dan een maand ƒ0.40 welpijpon, putten, bakken en dergelijke overdekte ïuimten in openbaren gemeentegrond, per jaar of gedeelte van een jaar: voor elke welpijp f, voor eiken spoelmgbak 10. voor eiken anderen bak, put of overdek te ruimte per vierk. M., buitenwerks gamoten ƒ1. 3o. Voor elk kadastraal perceel, geheel of ge deeltelijk bebouwd, waarvan het hemelwater of oonige andere vloeistof loost in openbaar ge meentewater of in een openbaar gemeenteriool, hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk per jaar of gedeelte van een jaar 1. 4o. Voor elke leiding, van welken aard ook, ten behoeve van eenig perceel, in den openba ren gemeentegrond of in het openbaar gemeen tewater per jaar of gedeelte van een jaar, por strelckenden Motor ƒ0.15 tot een maximum, van 5. Dezo gelden zijn niet verschuldigd voor de leidingen uitsluitend gebezigd voor het doel in punt 3o. hiervoor aangeduid, en de leidingen, weike, krachtens eene op de gemeente rustende verplichting, kosteloos moeten geduld worden. 5o. Voor het innemen van oppervlakte van openbaar gemeentewater, anders dan door vaar tuigen of houtvlotten per jaar of i-edeelte van een jaar, per vierk. Mƒ0.25 Art. 7. Bij de toepassing van deze verordening wordt beschouwdals eigenaar van oen perceel dege ne, die ak. zoodanig in do kadastrale liggers is aangeduid, en als openbare gemeentegrond en als openbaar gemeentewater hetgeen op den staat der gemeente-eigendommen als zoodanig voorkomt, alles behoudens tegenbewijs. Art. 8. Bij het opslaan van goederen materialen, enz. zal de hoogte tot welke mag worden opgeslagen in geen geval meer mogen bedragen dan 1.50 meter. Art, 9. Indien Burgemeester en Wethouders over eenkomstig Art. 4d het gebruik willen doen ein digen, volstaan zij met eene kennisgeving aan den belanghebbende met aanwijzing van het tijdstip waarop liet gebruik eindigt. De te veel betaalde gelden worden alsdan m verhouding van tijd teruggegeven. Art. 10. Vergunningen, die veertien dagen nadat be langhebbenden zijn opgeroepen om zo in ont vangst te nemen, niet zijn afgehaald, zijn ver vallen. Nu, ik voor mij heb liever iets hartigs, en de stukjes rookvleesch en andere vleeschwaren van N. VAN ZON, no. 83, trokken mij bepaald meer aan. Maar goed ook dat da smaken zoo verschillen, niet waar Bij B. VAN DER Zee, no. 184, voert het nut tige den boventoon. Een paar stevige laarzen is iets waar men in deze vochtige dagen wel op bedaciit mag wezen, en die zijn hier in ruime sorteering voorhauden. Toen naar J. H. KREUGER, no. 112. Een bitterkoekje is een heeienkoekje, en waar het zulks lekkere betreft als wij daar vonden, be hoef ik wel niet te zeggen dat wij 't excuus graag lieten gelden en eens heel eventjes mede- snoepten. Bij A. VAN VLIET, no. 118, waren wij heeren al gemakkelijk binnen te krijgen. De degelijke kostuums en jassen in deze confectie zaak waren ook ruimschoots een kijkje waard. Meer nog gold dit van de fraaie etalage bij A. WIJSBROEK, Broersvest 85. üoe vriendelijk en verleidelijk komen de heerlijke lekkernijen uit tusschen het frissche groen en de bloe men. Een echt winterlijken indruk maakten de warme wollen dekens van C, VERKADE, Broeisvest 101, en niet minder de stevige rnnd- rokken. Natuurlijk moesten de dames daar even stilstaan. Maar denk niet dat zij soms by mej. VOOGD, no. 93, zoo gemakkelijk weg te krijgen waren. Nu, dat een mooie borstplaat en een stuk geurige Art. 11. v ergimningon kunnen dooi- Burgemeester en Wethouders worden ingetrokken a bij niet voldoening der verschuldigde gel den op den m de vergunning vermelden verval- dao b. bij niot voldoening aan de voorwaarden in de vergunning gesteld. In hot laatste geval worden clo botaaldo gol den niet teruggegeven. Art. 12. In deze verordening wordt verstaan onder: jaar, een tijdvak van 12 achtereenvolgende maanden maand, een tijdvak van 30 .tdhlereenvol- gendc dagen; wee k, een tijdvak van zeven achtereenvol gende dagen. Art. 13. Bij de toepassing dezer verordening worden gedeelten van vierkante of strekkende» meters voor een goheol gerekend. Art. 14. Do gelden zijn verschuldigd: a. Voor liet gebruik omschreven in de pun ten 1 en 5 van artikel 6, en voor het hebben van de werken omschreven in punt 2 van dat zelfde artikel, door hem aan wien de vergun ning is verleend. b. voor liet gebruik omsclireven in de punten. 3 en 4 van artikel 6, door den eigenaar van het perceel. Art. 15. Voor het gebruik, gedurende niet langer dan 24 uren, van openbaren gemeentegrond "tot hot laten liggen van daarop geloste of ter minding aangevoerde goodeien, is deze verordening niet van toepassing. Overgangsbepalingen. Art. 1. Voor de toepassing der bepalingen dezer Ver ordening wordt de gemeentegrond, afkomstig van stoepen, waarvan de vroegere eigeuaars bij schriftelijke» verklaring lnin recht van «gen dom kosteloos aan de gemeente hebben overge dragen en dit recht door de gemeente is aan vaard, gedurende de eerste 25 jaren, volgend© op den datum der in werking treding \lezer Verordening, niet als gemeentegrond be schouwd. Ten aanzien van gemeentegrond, afkomstig van stoepen, die, na liet in werking treden dezer verordening, op gelijke wijze als hierboven om schreven aan de gemeente in eigendom zijn overgegaan, geldt dezelfde bepaling, als' in de le ahnea vermeld, met dit onderscheid, dat de termijn van 25 jaren alsdan aanvangt met den datum waarop do overdracht van het eigen domsrecht op dien grond heeft plaats gehad. Art. 2. Met liet in weiking treden dezer Verordening vervallen a. De Verordening op do heffing dor belas ting voor het bijzonder gebruik van den open baren gemeentegrond te Schiedam, afgekondigd den 24ston Juni 1854 b. de Verordening regelende de heffing eencr chocolaad in dezen tijd van 't jaar trekpleisters zijn, is zeker niet verwonderlijk. Zoo langzamerhand werden we wel wat moe van 't slenteren, maar meer nog van 't kijken, en ik oordeelde 'tgoed eens kalm een eindje om te wandelen. Wij gingen dus de Broersvest af en de Plantage in. Zoo kwamen we aan de Hoofd straat, en nu wij toch in de buurt waien, mocht ik niet nalaten ook daar een oogonblik rond te kijken. Bjj W, MAK Pz., Hoofdstraat, moesten we even onze sigarenkokers vullen en konden toen meteen constateeren, welk een uitgebreide sor teering sigaren en tabakspijpjes daar voorhanden zijn. Intusschen hadden de dames meer haar aan dacht gewijd aan de badketels en kuipen van J. KEMP, Hoofdstraat 28, die 't mag gezegd, de Schiedamsche nijverheid alle eer aandoen. Nog even liepen we toen aan bij Gebu. JURGENS, wiens mooie en sterke fietsen, het welbekende merk sStar", ons doen wenschen dat de goede Sint ons zulk een kar mocht zenden. Nu was 't voor vandaag genoeg: was 't zomer geweest, we zouden nog op 't Hoofd bij 0, VAN TOL, voor het cafó »De Maas", een oogonblik hebben gerust om do wegvluchtende zonne- sprankels" te zien tintelen op de golven. Maar nu was de zon reeds lang ter ruste eu wij gingen imar voorbeeld volgen, Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1