52"'" jaargang- Zaterdag 3 December 1898. Tweede Blad Pil Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Kennisgeving. Winkels kijken. ËS&?' UITGEVERH. J. C. ROELANTS. BINNENLAND. 1 i o isomraKBOTSPRUl vow Schiedam, pei kwartaal f Ö.90 o omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU j B O T ER §1T B A A TT 70, Teïepliooi» Ho. 133. AmvBRtamiBPiiwB: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van eene Courant0.62 Iedere gewone regel meer - 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. go^gpgciBSttgBnaraoca BaBRKEaaaretoc Verbod van Invoer van melkvee in België langs Esschen. l)c Button meester vak Schiedam brengt, op verzoek van den Commissaris der Koningin in do provincie Zuid-Holland, ter konnis van belang hebbenden, dat, blijkens mcdcdeeling van den Jlinistsr van Bmtenlanttsche Zaken, vanaf 1 December j 1. tot nader orde de invoer van melkkoeien in Belgio langs Esschen (dorp) en Esschen (station) verboden is. Do Belgische Kegeeriug wijst Achel aan als het station, dat haar het moest geschikt voorkomt voor to invoer van vee, dat anders over Esschen wordt rerzoudeu. Schiedam, 2 December 1898. De Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. éi De Koninginnen. 4 De extra-trein, waarmede II,H. M.M. do Ko ninginnen op 8 dezer van 't Loo naar de resi dentie terugkeeren, zal des namiddags te 3 u. 25 min. aan liet station der Staatsspoorwegen te 's-Gravenhage aankomen. Dr. Knyper. Naar do „Standaard" verneemt, is dr. Kuy- per voornemens in de eerste helft van Decem ber, van New-York uit, de terugreis te onder nemen. 1 Zaterdag 12 November sprak dr. Kuyper te 5 Chicago in de Congregational College, voor hoogleeraren, studenten en genoodigden over het veldwinnend ritualisme, als lijnrecht tegen het beginsel van heb Calvinisme gekant. Des Zondags was hij de gast van den voorzitter van de Holland Society. Dinsdag sprak hij te Cleve land, Ohio, daartoe door de rectoren van alle colleges m Ohio uitgenoodigd, over de politieke beginselen van het Calvinisme, na in een korte voorafspraak de leden der vier Hollandsche kor- J ken aldaar te hebben toegesproken. Donderdag bezocht hij de Niagarafalls, cn Vrijdag sprak hi] te Rochester (N.-Y.) voor de Colleges Wo- menclub, met de hoogleeraren uit Rochester als gasten, over het onrecht door Motley m zijn Barnevelt, aan heb karakter van Prins Mauri ts, uten in geheel zijn beschouwing van onzen op - stand aan het Calvinisme aangedaan. Zaterdag bezichtigde hij, to Roehestor, de nieuwe stem- macliine, bij de jongste verkiezing aldaar voor het eerst gebezigd, een machine die uitmuntend voldaan heeft, en zoowel het geheim der stem ming waarborgt, als onverwijld na afloop, den uitslag der stemming aangeeft. Daarna keerde hij naar New-York terug. meenteraacl kwam gisteren in behandeling het voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de H. IJ. S. M., betreffende den aanleg en het gebruik van spoorwegwerken aan den rech ter Maasoever. Het bleek dat tegenover liet voorstel van B. en W om met de H. IJ. S. M. te onderhande len, velen medegmgen met liet advies der Ka mer van Koophandel om met met deze, maar mot cle Maatschappij tot Expl. van Staatsspoor wegen te contracteeren. Men kwam m deze zitting niet tob een ïesul- taat, doch zal de behandeling dezer zaak heden worden voortgezet. rmTtrf—gcrereattasccMcsaes II. S. M. of S- S. to Rotterdam. In de zitting van den Rotterdamsdhen ge- Yeillghoid in fabrieken. De Nedeilandscho Vereenigmg tot voorkoming *an Ongelukken in Fabrieken en YVerkplaal&en had in Augustus 1897 uitgeschieven de drie volgende prijsvragen: lo. Prijsvraag voor eene doelmatige beveili ging bij de beslagkuipen der branderijen, die voo! komt dat wetkiieden, die bij die kuipen arbeid verrichten, daarin vallen. De beveiliging moet in een branderij zijn toegepast en piactis&h biuikbaar blijken te zijn. 2o. Prijsvraag voor een toestel waardooi in een fabriek, van uit elke plaats waar werktuigen of deelen daarvan in beweging zijn, de hoofd motor binnen enkele seconden tot stilstand kan worden gebracht zonder nadeel voor dien hoofd motor zelf; of wel, waardoor die in beweging zijnde werktuigen ot een groep daarvan, vari den hoofd motor kunnen worden afgekoppeld en plotseling tot stilstand gebracht, terwijl de hoofdmotor blijft dooiloopen. 3o. Prijóviaag voor de inrichting van een arbeidersprivaat voor mannen en een voor vrou wen, waardoor onzindelijkheid volstrekt uitge sloten woidt. Op prijsvraag No. 1 was slechts één antwoord ingekomen. Daar de inzender echter slechts een middel aangeeft om gemakkelijk de temperatuur van het beslag in de kuipen te meten, wnaidoor overbuigen over deze niet uoodig is, doch geen eigenlijk middel aangeeft om het eventueel val len in de kuipen, ook bij andere wei Imam heden te voorkomen, weid, iu overeenstemming met het advies der Commissie, besloten voor deze prijsvraag geen piemie uit te reiken. Op prijsvraag no. 2 waten 5antwooiden in gekomen. Bekioond werd de beanlvvooiding van den beer J. 0. 11. van Duijl, Hoflaan 86 te Rotterdam. Aan den lieer Van Duijl weid de geheele premie van f 150 toegekend en daar naast als extia bestuursprys aan den heer C. van Gjj'n, baas der werktuigmakers aan de Marineweif te Willemsoord eeu bedrag van f50. Een afzondei lijke vei melding verdiende de beantwoording, ingezonden door den heer C. J. P. Kampeis, Plautsoen 11 ie Leiden. Op prijsvraag no. 3 waren ingekomen 2 ant woorden. De premie va» f 100 werd toegekend aan den beer Cuijlits, Goudsche Singel 83 te Rotteidam. Eene inzending van den heer F. W. Hesse Fzm, Damiak 68 te Amsterdam, kon niet voor bekroning iu aanmerking komen, daar liet door hem aangebrachte privaat wel practisch was, maar goen eigen uitvinding bevatte. Berner-Coiuontie. Door een aantal vroegere en tegenwoordige bestuursleden alsmede een aantal leden derVec- cemiging ter bevordering van. da belangen des boekhandels is een adres gericht tot den Mi nister van Binnenhui dsehe Zaken waarin zij herinneren aan de verschillend© pogingen se dert 1884 in het werk gesteld om do Neder- knclsoho uitgever-s en boekhandelaren, te win nen voor het denkbeeld van toetreding van Ne derland tot de Burner Conventie. Zij wijzen er op hoe voorstellen daartoe, hoe die pogingen herhaaldelijk geen ingang konden vinden, hoe neg op de Algemeene. Vervadanng van 16 Aug. jl door cle Vereeniging ter bev. der bol. v. d. Boekhandel een voorstel in clion geest met 80 togen 40 stommen werd venvoipen Daarop volgde ooliter het besluit van den Uitgeversbond ten gunste van toetreding en op clo oprichting van don Bomer-Conventie Bond. Adressanten, geven hunnerzijds te kernen da.t zij hot zouden toejuichen mctaen d© Regeenng voortging mot bij tr acta ton do nadruk to ver bieden; zij wenschen echter heb vrije veita- hngsrecht te zie®, gehandhaafd Wait den na druk betreft, wijzen zij ar echter op dail wegens den conscieulicusen bibliograaf 0. L Brink man van 18151857, dus in 60 jaar, met moer dau 28 Duitscho boeken door verschillende uit gevers zijn nagedrukt, waarvan de meeste®, nog waren geboren Diutschors die zich hier hadden gevestigd Van Engelsehe werken zijn ei slechts vier nagedrukt In de laatste 20 jaar is bijna geen nadruk va® boeken geschied. Adressanten verwijzen verder naar de bro chure van mr. J. D. Veogens: „Nederland en do Beirnea- Conventie", om daarna- te betoogen, dat de vrijheid tob hat uitgeven van vertalin gen moet worden gehandhaafd omdat door de belemmering daarvan niet enkel de boekhandel met zijne aanverwante vakken schade zal lij den, maar meer nog, de ontwikkeling van het Neclerlandsohe volk zal, door bemoeilijking van de vertaling van vreemde werken, met onbe langrijk worden gestoord. Ons volk heeft be hoefte aan geestesvoedsel en die behoefte kan niet bevredigd worden enkel door do producten van Nederlandsche schrijvers. Wat de kosten van heit recht van vertalen betreft, wordit er op gewezen hoe het huis Cotta> to Stuttgart voor oen vertaling in Engeland van Bismarck's Herinneringen 32,000 pd st eischb. Die beide landen kunnen wederkeeng een eisch stellen, maar ons klom land zou slechts nu en dan van zijn zijde matige oischen kunnen stel len tegenover de liooge olsahen van greotere landen Het uitgeven van Nederlandsche verta lingen zou daardoor vaak pracbisdi onmogelijk worden gemaakt. Adi-essante® zien in toetreding tot de B.-C. gelijk onrecht voor alle uitgevers en bescher ming van den sterke teil nadeel© van den zwak kere. Zij dlio tegen ien stootje kunnen, zullen allengs de kleme uitoevers doen verdwijnen. Juist door concurrentie zal gestreefd worden naar goede vertalingen, wat trouwens door de ondervinding wordt geleerd. Voorts wordt er op gowazen dat het aantal Nederlandscho boe ken die vertaald worden, zeer gering is, clalt onze auteurs het een voorreolit achten wanneer zij vertaald woiden, dat Belgie reeds do nadoe len ondervindt van zijn toetreding, terwijl m Rusland noch uitgevers, nooli schrijvers geneigd zijn hun vrijheid aan handen to laten loggen. Om al die redenen vragen adressanten den minister geen gehoor be gevon. aan. verzoeken tot toetreding bij de B -C. Het adres is onclerttedkond door de lieeren. P Noordhof f en A de Jager, firma Erven B. van der Kamp, G-roniugen; C. van Gor- cum, firma van Gorcum on Co, Assen; A. Sieberb Costor, firma Hs. Castor Zn, Allernaar; C. A, Adriaansen (procuratie houder clcr firma Schalekamp, van do Grampel en Bakker), J. L W. Seyfarclt en R. \Y. P. de Vries, firma. Ten. Brink en do Vries, Amsterdam; dr. II. D. Tjecnlc Willink, Haarlem, allen vroegere en tegenwoordige Be stuursleden van de Vereenigmg ter bevordering van de belangen des boekhandels; P Kluitman, Alkmaar; W. Hilarius Wz AlmeloJ. C. Campagne, firma H. C A. Cam pagne ZnIJ. Ragge, J. L Willem Seyffardt, firma Seyffardt's boekhandel, en D. A. van Waalwijk, Directeur-Uitgeven- van hot Nieuws blad voor Nederland", Amsterdam; H. Best, firma Stenfert Krocse van der Zand©, on S, Gouda Qumt, opvolger der firma Is Au. Nij- lioff Zn., Arnhem; H. P. van Gorcum, firma van Gorcum CoAssenJ. L. Kouwenaar, (Librame Castaigne), Brussel, C Misset, Doe- bincihem; H. Knuttel, firma G. B. van Goor Zonen, GoudaL. van Giffen, Gro-nuigenA. Berends, D A. Hooj'er, (firma G Kolff Co Batavia), en W. P. van Sbockum Jr., fnma W. P. van Sbockum Zn, 's-ILnge; L J. Veer man, Heusden; T. H. IJtsma, firma F. L. van Amraers, 's-HertogenbosohJ. T. Ec-fchoff, fn ma W. Eeikhoff ZnLeeuwardenR W. Smits, Midelburg; J. Mhuisses, Pm-merend J. J. van Druten, firma J. F. van Druten, Snede; D. Mijs, Tiel; J. van Druten, Utrecht, allen leden van bovengenoam.de vereeniging. (Stol We hadden afgesproken den volgenden dag nog eens een middagwandeling te maken. Eer lijk gezegd, hadden mijn. Hagenaar en mijn Rotterdammer niot gedacht zooveel tijd in Schiedam met winkels lajken te kunnen door brengen. Maar nu ze er eenmaal aan begonnen waren, wilden zij toch geheel op de hoogte ko men. En ik mocht met weigeren hen nogmaals rond te leiden. Ik mocht heb niet en ik wilde het ook uiet, want waaldijk het deed me goed te bemerken hoe Schiedam's -winkelstand hen meeviel. Op don vastgestelden tijd ging ik hen van. 't station halen en wij wandelden de stad in, den 1 Singel langs. Een mooie gelegenheid om eens aan te loo- pen bij J. F. SCHEFFER, Singel 103, wiens overschoenen en vetleeren laarzen een welver- diende reputatie genieten. Bij Wed. MALTHA—Robert, Singel 89, be hoeft men niet om laarzen te komen. Maar als 1 ntje neerzet, en ge vindt er een l- mlaassurprise in, dam rijt ge wis ïr reden tob tevredenheid geven de e J. PLOOIJ, Lange Kerkstraat no. 38 levort. En al is 't weer nu nog zacht, ver trouw den winter maar niet te zeer. C. PLOOIJ, daar vlak naast, 110. 40, geeft de gelegenheid voor do teere handjes der dames te zorgen. Een mooie mof o! een warm bont zal nog wel te pas komen voordat do lente in het land is. Voor den inwendige®, mensoh kan men bij de firma J. DE GOEDEREN Wz, Lange Kerkstraat 110 82, goed te ïeclib. Wie veel van Driessei's chocolade houdt, moet noochg daar een bezoek brengen. Maar geeft men de voorkeur aan een heer lijke bankebviseh of een baiikctiboterhammetje, die op 't gezicht al doet watertanden, dam is IJ. DUBBELD, Gioote Markt no. 11, een aan bevelenswaard adres. Maar wacht, daar zouden we waarlijk H. STOOKER, tailleur, Groote Markt no. 5, vei- geten, on dat mag toch niet. Daarvoor staat zijno goede coupe inderdaad te goed bekend. Nu kon ik ook den wenseh van een mijner vi ionden bevredigen en hem muziek-instnuuen- ten laten zien. Daarvoor moesten we bij F. KALTNER, Korte Kerkstraat no. 9, rijn dio voor kinderen on volwassenen een ruin© keuzo hoeft. Onze wandeling liep thans bijua ten einde. Maar nog even moesten wij de Boterstraat in, om een kort bezoek to brengen bij den ma>- Neil, Vereeniging tut Bevordering van Zondagsrust. Deze Vereeniging hield Dinsdag te Utiecht haar algemeene vergadering onder presidium van den heer G. de Wijs- die de vergadering opende met een woord van welkom aan de met talrijke aanwezigen. De voorzitter deelde mede, dat de Vereeni ging in het afgeloopen jaar weinig had gedaan. Tot leden van het hoofdbestuur werden ge kozen, in plaats van den heer G. de Wijs, die zich niet herkiesbaar steldede heer D. de Kleik, en in plaats van den heer H. A. v. Beuningen, die bedankt heeft, de heer A. B. ter Haar Romeny te Middelburg. De agenda was hiermede afgehaudeld. Voor de sluiting der vergadering werd door de lieeren B. J. Quast en prof. Van Veen hulde gebi acht aan den voorzitter, voor wat hij ais zoodanig voor de Vereen, heeft gedaan, waarop deze met eenige hartelijke woorden yijn dank betuigde voor de hem betoonde medeweiking en vvaar- deering. De afdeelingen der Eerste Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de Indische be- nufacturier G. VAN DER HEIJDEN, no. 15, die een rijken voorraad heeft in beverrand en rokstof. En nu aan tafel. Want waar mijn vrienden zoo trouw mij gevolg l waren door onze stad, leek een gezellig vriendemnaaltje mij een waar dig besluit. En bovendien, wanneer aan den go- zelligen disch 'b genot va® spijs en drarik een bohagelijko stemming doen ontstaan, komen ge woonlijk de tongen het gemakkelijkst los. 'tls te hegrijpen dat ik mijn beste beentje had voorgezet, en ik koesterde niet de minste vrees dat ik geen eer zou inleggen met onze Schiedamscho leveranciers. Van LOUIS DE VRIES, Hoogstraat no. 45, hadden we malsclie biefstuk; do visch van VERVOORT ZOON, Nieuwe Haven 35, was uitmuntend en C. KONING, Broersveld no. 157, had voor prachtige patrijzen gezorgd. Met een stukje puoko kaas van A. NOOKDAM, Singel no. 130, waarbij F. J. SMIT, Broersveld no. 15, zijn welbekend© beschuit had geleverd, en wat druiven, mandarijnen en gember van de Wed. J. VAN ZOMEREN ZOON, Broersveld no. 170, vormde dit ons eenvoudig diner dab met een goed glas wijn of schuimend Kannenbier, waarvoor A. J. VAN DER YEN, Hoogstraat no. 51, agent is, besproeid werd. En toen we onder een kopje geurige koffie systeem Alex. Meijer, verkrijgbaar bij R. YAN J r aacBEzaacaBBEM RIJSSELBERG, Dam no. 27, zaten en de si garen van J. ZOETMULDER, Hoogstraat 171, met hun aroma de gansdhe kamer vervulden, werd door. mijn vrienden menig woord, dat van groot© waardeering getuigde, gewijd aan den Schiedamschen winkelstandhun werd in do eerste plaats een goede Sinterklaas toege- wenscht. In de beste stemming liep ons gezellig tafe len ai. Eén wolkje vertoonde ach even, toen een mijner vrienden heb ongeluk had saus 1© morsen over een nieuwen pantalon. Maar ik kon hem gelukkig troosten door hem te wijzen naar A. VAN DER ZEE, Groote Maikt no. 12, waar hij tegen billijken prijs zich van een nieu wen zou kunnen voorzie®. Ten minste wanneer hij er niet de voorkeur aan gaf zich. tot de che mische wasscherij van IIERMAN ROELOFF te wenden, waarvan Hoogstraat no. 165 een depot is gevestigd. En zoo scheidden wij, maar niet dan na een v/oord van dank mijnerzijds, clat rij mij de ge legenheid hadden gegeven om hun te toonen dat Schiedammers zich waarlijk niet voor hun inkoopen naar olders Behoeven to wenden. Dat mijne lezers dit inzienWaarlijk dan kan het den middenstand met anders dan goed gaan, en met dien middenstand onze stad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1