52"" jaargang. 2ondag 4 en Maandag 5 December 1898. 9799. Berde Blad Schetsen uit het Russisch Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BINNENLAND. Gemengd N i e uw s. Abonnementsprijs voor Schiedam, pet kwartaal l f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco pet post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijks nommerso.02 BUREAUBOTEBSTltAAT SO, Tclepltoon Ho. 133. AuTORTBimEPWjB: tan 1- grip van eono Courant. Iedere gewono regel meor Bij abonnement wordt korting verleend ■5 gewono tegels met inbe- f 0.58 - 0.10 l)o Openbare School. Ook te 's-Gravenhage is thans een quaestie hangende tegen de openbare school. De ^Residentiebode" bevat nl. een artikel, door den hoofdredacteur, den heer J. W. van Nispen tot Sevenaer, onderteekend, waarin wordt beweerd dat schennis van de neutraliteit op een openbare school te 's-Gravenhage is geconstateerd. De feiten werden medegedeeld udoor vier elkander niet verwante kinderen, die hun mededeelitigen afzonderlijk hebben gedaan in tegenwordigheid van hun ouders". In drie van de vier gezinnen kreeg de hoofd redacteur van sDe Residentiebode" toestemming, desvertangd aan de betrokken autoriteit hun namen te noemen, liet volgende is aan het artikel ontleend En wat zijn nu de feiten, welke wsj den door ons bedoelden onderwijzer ten laste leggen Zij zijn vierderlei. De eerste drie worden, dunkt ons, het best weergegeven in de onopgesmukte eri in haar waarheidsliefde ademende taal, waarin een dei- jongens voor ons heeft opgeschreven wat de bedoelde onderwijzer voor de volle klasse ge zegd heeft. De andere knapen hadden ons eerst hetzelfde verteld en bevestigden dit nogmaals, toen zij hadden hooren voorlezen wat hun makker had gezegd. Doch laten wij onze jongen vriend aan het woord lo. Tets over Luther" Luther was in het klooster gegaan. Luther meende en zeidat er in het klooster dingen gebeurden, die er niet te pas kwamen, ja zelfs dingen die zeer gemeen waren. Daarom had Lui her het klooster vei laten en besloten naar Rome te gaan om zich daar aan den paus te beklagen. aDe Paus zei: dat hij dit wel wist, maai er niets aan doen kon. Toen ging Luther naar de Kardinalen om zich daar te beklagen. Maai de Kardinalen hadden hel zoo druk met feesteu te geven, dat zij zich daaraan niet konden storen". Vervolgens verhaalt de jongen, dat de Paus Luther in den ban heelt gedaan en vervolgt dan zijri relaas: s Als dat gebeurde, dat mochten de menschen niet met hen spreken, zij mochten hen niet onder dak helpen, ja zelfs mochten ze hen doodgooien. jOp zekeren dag ging Luther naar de markt doou ARCADIUS PRESS. Goud. Ik woonde in een kleine Mexicaaaische hut. Na het stadsleven, te hebben vaarwel gezegd, zocht ik als Robinson Crusoe een eenzame piek onzer wereld op, waar ik aan den arbeid toog. Maar in mijn vrijen tijd, wanneer de hemel holder was, begaf ik mij met het geweer over den schouder naar d'e bergen en genoot met volle teugen door naar den oceaan te staren, of to luisteren naar de sprookjes der bergstroomp jes. Des avonds, wanneer de hemel bewolkt was en de regen klagend tikte op heb dak der hut, speelde ik kaart met mijn oude huishoud ster of droomde, alleen gezeten bij het vuur, over rijkdom. Ik wilde het leven genieten. 'Ik was mij bewust, dat ik belust was op spel, dab ik millioenen noodig had om mijne luimen bot te vieren. Ik bonijd.de de Califomi- sehe gelukzoekers om het goud, dat goud, waar voor zij familie, vrienden, ouders verloochenden. Goud:, dat is het ware geluk Geruchten over schatten, die in de bergen be graven lagen, maakten mijn hoofd op holoud was het woord dab immer over mijn lippen drong. Op een keer had ik mij in de borgen in den "weg vergist. Mijn hond 'Dsdiiep rende vroolijk vooruit, do vogels hoog opjagend tot waar de berg- sneeuw in nadenken verzonden, rood wordt be schenen door cle stralen der ter ruste gaande zon. 't Begon te schemeren, de wind verschool zich met liet stuit papier bij zich. Daar legde hij een groot vuur aan, waar hij dat stuk papier in brand stak, en hij er bij zei dat hij geen kind van de Kerk wou wezen, en besloot niet langer te gehoorzamen aan den Paus. »Luther werd gesteund, want verschillende menschen zeiden dat bij gelijk had, Luther lmd dan ook gelijk 2o. sOter de monniken in het kloester." »Het land was oveial vol met kloosters, meestal waren het menschen, die niet wouen werken. De kloosters worden onderhouden dooi de menschen. »De monniken zeiden dan, dat er in den bybei stond, dat zij ieder jaar het 10e part van hun koren of van hun huisgoed moesten heb ben. Dat geld werd bij elkaar gedaan en dat was voor het klooster. De monniken leefden als vroolijke Fransjes, ze alen en dronken heerlijk, ze maakten lol en pleizier. Als er iemand geld kwam brengen, dan was alles stil als een muisje. Hoe grooter som hij bi acht, des te vriendelijker waren zij. En als dan zoo iemand weg was, dan begonnen zij opnieuw". 3o. «Iets over de aflaten." sAflaten bestonden uit een stuk papier dat gezegeld was en met den naam van den paus voorzien. Daarmee rees een monnik de steden af en verkocht ze dan voor geld. B.v.iemand had een grooten haat aan een ander gezien en wou dan zoo'n iemand opruimen. Dus dan kon hij zoo'n stuk papier koopeu. Hoe grooter moord hij dan ging doen, des te grooter som geld moest hij dan betalen. En dan waren zijn zonden vergeven,voordat hij de moord ging doen." Toen het hoofd der school, waar dus onder wezen werd, door een volwassene gewezen was op het ergerlijke van hetgeen in de onderzijn leiding staande school geleerd werd, kwam de onderwijzer, die zich aan dit feit lmd schuldig gemaakt, den volgenden dag Dinsdag 22 Nov. 1.1. voor de klas en hield een soort van jammerklacht, dat er allerlei leeiijks uit de school gepraat was. Hij voegde er echter aan toe, dat, zoo hij thans iets had geleerd wat voor de Katholieken Dstootend" was, hij even goed, als dat bij de geschiedenis te pas kwam ook voor andere gezindheden onaangename zaken kou meedeelen. Ons dunkt, dat met laatstgenoemde vei kla ring bedoelde onderwijzers: a. erkend heeft, dat hij zich aan iets onbeta melijks heeft schuldig gemaakt; b. getoond heeft, dat niet bij vergissing of in een onbewaakt oogenblik gedaan te hebben, maar van zins schijnt te wezen, op den ingesla gen weg voort te gaan; o. het bewijs heeft geleverd: èn van hetgeen voor ons niet meer hoeft bewezen te worden, in de bergen, de struiken lispelden geheimnis- vol, en vredige witte wolkjes zweefden aan den hemel. Ik kwam op een zandige plek en koek om mij. heen. Aan de eene zijde lokte een groen dal, aan de andere leidde een smal voetpad naar de spits Daarheen te gaan was eenvoudig onrin- mi'. Er bieef mij met anders over dan in de bergen te overnachten. Zonder mij lang te bo denken, hulde ik me in mijn mantel en legdo me neer op den grond. Met de handen onder het hoofd staarde ik ui de verte. Dschiep bromde zacht, vlijde zich eindelijk te gen mij aan en sliep oogenscliijnlijk in. 't vVerd duister. 'tWas alsof schaduwen zich bewogen en hoog-op zweefden in de lucht. De een of an dere vogel selireeuwde boven mijn hoofd en ver dween, al kleiner en kleiner wordend, tot hij een stip geleek Ik kon niet slapen 't was mij vreemd te moedo Fijne streepjes nevel bedekten langzaam do hooge bergen. Ik ben toch geen kind, dat ik bang bon voor nevel1 sprak ik luide en begon, om mijn ge- dachten af te leiden, een leid te zingen. Mijn stem klonk heesdh en onaangenaam. De edlio wearkaatste mijn lied nog slechter, zoodat ik onwillekeurig zweeg. Ik stond op. Plotseling verscheen van achter den nevel- muur iets donkers, dat meer en meer naderde. Oplettend keek ik toe vóór mij stond een matroos. Dschiep wierp zich met luid geblaf op hem, doch keerde onmiddellijk terug en ver school zich achter mij. "VVie zijb gij, geestverschijningriep ik uit in mijn angst. Waarom stond gij op uit uw graf? Of zocht go de ziel der matrozen, die verpletterd werden, tegen de rotswanden. Of rijt gij gekomen om do bijgeloovige Indianen te verschrikken, of de dat nl. de neutrale school een onding is, én dat hij zelf niet in dat onding tehuis behoort. De school, waar de door ous genoemde ernstige feiten zijn voorgevallen, is de openbare lagere school aan den Noordwalhoofd der school de heer W. de Vletter. De onderwijzer, die zich aan dit vergrijp heeft schuldig ge maakt, is de zoon van het schoolhoofd de heer A. 0. de Vletter, geen pas geslaagd onderwijzer maar een man, die de 30 jaar geruimen tijd achter zich hebben moet. De beweging, die thans weder tegen do open bare school is ontstaan, wordt door de „Kerk. CU" een tragische historie genoemd. „In iederen levenskring, zegt het blad, zijn de stillen m den lande do bosten. Wie kent hen luet onder de onderwijzers, die in eenvoud en met alle kracht zich geven aan hun beroep, en waailijk heb Ciustendonr boven geloofsverdeeld heid in woord en daad prediken dat het ideaal was van een spoedig uitgestorven gesluohfc i 'Zij gaan thans gebogen onder do noodlottige gevol gen, die het doordrijven van eene afgetrolcken neutraliteit heeft gehad. Immers met de ande ren worden ook zij gevreesd en verhezen liet vertrouwen. „En waar gaan we verder heen' Want een beweging als die zich onder de Nedorland- sche joden openbaart, grijpt noodzakelijk om zich, en brengt beroering in allerlei gemoederen, die wellicht reeds begonnen onrustig te zijn. „Zouden een verstandelijke opvatting van den godsdienst en een overschatting van kerke lijke vormen nog zooveel invloed hebben in Ne derland, dat werkelijk de school voor allen een droombeeld bleek' Of zoude nog weer een em- otige religieusiteib en hoogo zedelijke zin zich b mn bi eiceu onder alle onderwijzers en hun nobel karakter, met Liefdevolle toewijding aan onze kinderen gepaard, het geschokte vertrou wen in hunne personen en werkzaamheid, en daarmede m de volksschool, kunnen herstellen?" Gemeentebibliotheken. Mr. A. R. Zimmerman, secretaris der ge meente Dordrecht, bepleitte onlangs in „De Ge meentestem" de oprichting van gemeente-biblio theken, ongeveer in den geest van de free libra ry die in Engeland en Amerika zelfs in onaan zienlijke plaatsen wordt aangetroffen. Yoor dit denkbeeld werd in de „Dordtsclie Courant" propaganda gemaakt en daarvan was hot ge volg clat eene vergadering van 35 Dordtenaars een maand geleden een commissie van voorbe reiding benoemde, waarin zooveel mogelijk ver schillende richtingen vertegenwoordigd waren. Thans is aan het donkbeeld vaste vorm ge geven. In eene door dr. A, W. van Geer voor- mensclien te herinneren aan het leven hierna maals. Wie zijt gij? El tesorol sprak de matroos m 't Spaanseh, met de hand naar de bergtoppen wijzend. Goud! riep ik uit, en mijn vrees verdween oogenblikkelijk. Lieve verschijning, weet gij waar liet goud te vinden is Wanneer gij het mij wilt geven, zal ik mijn ganscho leven u gedachtig rijn 1 Wijs mij waar het verborgen ligt' Ik viel op de knieën voor den geest, do han den naar hem uitgestrekt. Wat hebt gij met goud van noode? Wanneer gij geniet het bovenaardsch geluk, wat nut u dan aardsche rijkdom; wanneer uw ziel brandt in het eeuwige vuur, zal niet het goud uw leed verzachten! 'tls anders met den aardschen mensch! Geen vriendschap is hechter dan goud, geen liefde inniger dan geld, geen deugden zijn rei ner dan dit blinkend speelgoed, geen geluk voor wien het goud een holle klank isHot heerscht over de aarde, het geeft den gebrekkige schoon heid. 'tls waar, het baart nijd en afgunst, doch wordt zelfs door de grooten der aarde aangebe den. De menschen houden van de zon, omdat ze op goud gelijkt1 Het kind in de wieg strekt de handjes uit naai- een blinkend stuk speel goed, en vanaf cle grijze oudheid overleefde het goud alle hartstochten! Geestverschijning, schenk mij dit goud en ik zal mijn leven lang bidden voor uw onsterfelijke ziel1 EL tesoro! herhaalde de geest en wees met een snelle beweging naar den top van van den berg. Ik sprong op, greep mijn houweel en volgde hem. Wij bestegen zwijgend den berg. 'tWas zóó stil, dat ik mijn hart kon hooren kloppen. Somwijlen raakte onder onze voeten een steen los, die, in den afgrond stortend, de zwaluwen verschrikt deed Opvliegen. Aan weers kanten fonkelden lichtjes dat waren de oogen gezeten vergadering zijn na zeer breedvoerige discussies do statuten vastgesteld voor eenoVcr- ceniging tot het oprichten en in stand houden van eene openbare leeszaal en bibliotheek in Dordtreclit. Art. 1 luidt: „De vereeniging stelt zicli teil doel mede tc werken aan do geestelijke ontwik keling en ontspanning van do volwassen Bevol king van Dordtrecht, zonder aanzien van go- slacht, stand, staatkundige overtuiging of ge loof." Overwogen zal worden of ook. do omstre ken van Dordtrecht hierbij betrokken kunnen worden. Men melilt ons uit 's-Giavenhage: De teraarilebestelling van het Stollelijk over schot van mi-. Der Kinderen, oud-lid van den Rand van Indie, /al niet, zouaL gitteien gemeld i-, op Oud Eik en Duinen plaats hebben, mam- op de Algemeeno begraafplaats. Om twaalf uur verlaat de stoet Maandag n.«. het steifliiiis. MvETHEL EN SPALAND, 3 December. Gisteren middag ongeveer L-xlf vijf was deze gemeente m rep en roer. Do hier gelukkig zoo weinig bekende brundsignaleu cn kreten deden zich hooren en het geklop der dorpstorenklok, die zich natuurlijk nooit anders dan op liooger gezag doot hooren, verkondigde officieel dat het dorp in nood verkeerde. In een oogenbhk was de spuit bespannen en naar de richting Schiedam gevoerd, waarheen ook allo burgers trokken want do molen van de heer C. Bregmau stond lichte laaie. De oorzaak, gemeenlijk onbekend, wns hier reeds door don huilen wind dadelijk aan komen waaien, „do as was heet geloopen." Doch wat bleek toen alles on alies aan de plek des onheils genaderd wns? dat cr geen brand was doch toevallig misplaatst licht de valseho ver onderstelling billijkte. liet weder in November. Aan hot maandelijksch overzicht van het we der, medegedeeld, door het Kon. Ned. Met In stituut, is het volgende ontleend: Een diepe depressie, dio ten N. van Schot land naderde, maakte op 2 November een einde aan iiet fraaie weder en veroorzaakte een storm mt hot WZW. Toen deze depressie Noordwaarts afgetrokken was, bleef het weder eemge dagen vuj goed, alleen 's morgens was liet mistig. Een gebied van hooge drukking zetelde, in dien tijd boven Midden-Europa. Op 22 November woei ten govolgo eener depressie, die ten O. langs Nederland tiok, een leiachtige NO.-hjke wind, waarna een onregelmatige verdeehng der lueht- dnildnng over Europa ontstond, bij welke op 23 November een depressie boven Ierland het weder in Nederland beheerschte. Deze trok W,- waarts en Meld tot 26 November bij den ingang van wilde katten of dwaallichtjes. Dscliiep volg de mij, den staart tusschen de pooteu. Hoelang wij voortliepen weet ik niet, doch de tijd viol mij eindeloos lang. Eindelijk bleef mijn geleider staan aan den inham van een rots en bukte rioli om iets van den grond op te nemen, hetgeen hij daarna in de lucht wierp. Hoo groot was mijn verbazing, toen eenige goudstukken aan mijn voeten vielen Hier moest rich do schat bevinden. Ik sloeg met kracht heb houweel in den steen, een groot stuk goud vloog er af. Ik wierp een blik op den matroos. Hij stond daar kalm vóór mij, met over de borst gekruiste armen, zijn fonkelende oogen onafgebroken op mij geves tigd. Ik was mij zelf niet van geluk en begon met woede in de rots te slaan. Met iederen slag van liet houweel viel een stuk goud njiar beneden, het lag rondom mij verstrooid als herfstblade ren Maar ik sloog er geen acht op, de wilde miin arbeid zelfs niet voor één seconde staken. Urenlang hadden de sterren reeds aan den he mel geschitterd; nog altoos gunde ik mij geen rust, vermoeidheid voelde ik niet; ik schonk geen aandacht aan de onheil verkondende echo. Hoe meer goud ik rondom mij zag, hoe meer ik wilde bezitten. Het goud verblindde mij. Eindelijk maakte zidi een ontzettende mach teloosheid van mij meester. Mijn armen vielen slap neer langs mijn lichaam, de knieën knik ten, 't begon alles voor mijn oogen te draaien. Ik liet mij nederrinken op den grond en viel in een diepen slaap Toen ik ontwaakte, likte Dsdiiep mij liet ge laat. De ochtend was lal en somher. Een grijze nevel hing over 't gebergte. Ik lag op den top der rots met bebloede handen en vóór mij lag een hoop steenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1