52:"' jaargang. Donderdag 8 December 1898. N°. 9802. DE GELDDUIVEL. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: II. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. iMinmnirtKpxut v##r Sohied&m, par kwartaal f 0.90 omliggende plaatien, p. kwart. 1.C5 franco pet peet, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijk# nommere0.02 BUREAUBOTERSTB1AT ÏO, Tclepboou Wo. 123. ADvnRTE5Tn:rMjB: van 1—5 gewone regels mot inbo- grip van eeno Courant0.52 Iedere gowone regel meero,10 B|j abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 7 December '98, In de Witte Zaal van het keizerlijk paleis vond gistermiddag te ruim 12 uur de plechtige opening van den Duitschen Rjjksdag plaats, nadat vooraf in de slotkapel en in de Katho lieke St.-Hedvvigskerk godsdienstoefeningen waren gehouden. liet ging plechtiger nog dan anders toe. De Keizer verscheen met geheel z';n schitterenden hofstoeten een luister rijk militair gevolg. De chef van den genenden staf en commandeerende generaals droegen de rijksinsigniën en de Pruisische kroon voor den souverein uit. De Keizer, de keizerlijke prinsen, de Bonds raad en vee! generaals woonden de staals- plechtigheid bijVan den Rijksdag was de groote meerderheid aanwezig. De sociaal-democraten -de Zuid-Duitsche democraten waren in het jHieel niet, de vrijzinnige volksparty daaren tegen ditmaal door een groot dee! barer leden vertegenwoordigd. Nadat het oudste lid in jaren, dr. Liugens, als voorloopig voorzitter een shoeh 1" op den Keizer had uitgebracht, las Z. M. de troonrede voor, Daarin wordt aangekondigd een herziening der wet op de terzekering tegen invaliditeit en ouderdom van arbeiders en een ontwerp be- oogende de bescherming yan handelsbedienden en leerlingen. Dan wordt toegezegd een wetsontwerp dat, zonder het recht van vereeriiging der arbeiders aan te tasten, beoogt het zoo verderfelijke mis- Kpuik te bestrijden dat van dit recht gemaakt Is om de arbeiders, die willen, het wei ken te verbieden. Woordelijk sprak de Keizer hierover aldus: «Het schrikbewind waardoor zij, die willen arbeiden, verhinderd worden werk voort te zetten of aan te nemen, heefteen omvang aan genomen die het algemeen belang schaadt. Van het den arbeiders gewaarborgde vereenigings- recht, dat onaangetast moet blijven applaus mag geen misbruik worden gemaakt om hel hoozere lecht, te inheiden en van den aibeid te leven, door bangnridking of bedreiging geweld aan te doen. «Ten deze de peisoonlyke vrijheid en zelf standigheid van willen nadrukkelijk te bescher men, is naar mijne overtuiging en die mijner hooge bondgenooten de onafwijsbare plicht van den staat." Andeie wetsontwerpen, o. a. rakende de veekeuring en de posterijen, worden nog aange kondigd. Vervolgens wordt nadrukkelijk geconstateerd dat de ontvangsten van het Rijk steeds stijgende zijn. De begrooting wijst de nocdige middelen aan om de leger-organisatie te wqzigen, maar ook ruimschoots de fondsen, die een voortgezette ver- DOOR S. WÖRISHÜFFER, 79) Hans Adam schrikte zoo hevig dab het hem moeite kostte staande te blijven, „Heeft hij zicli daar niet laten zien?" herhaalde hij. „Dat kan niet." „Toch is het zoo. De boekhouder heeft twee maal achter elkaar een boodschap naar ons huis gestuurd, en voordat ik hierheen ben gegaan, heb ik mij eerst persoonlijk overtuigd. Willi- bald is niet op de bank geweest." Hans Adam wischte zich hot zweet van het voorhoofd, ofschoon er in het vertrek niet ge- stookt werd, zoodat het er bitter koud was, „Onbegrijpelijkzeide hij, en het kwam er bijna stamelend uit. Mies stond op. „God allee: weet wat er ge beuld is of wat ons nog boven het hoofd hangt," snikte zij. „WiLhbald had in den laatsteu tijd een goheimdaar ben ik heel zeker van. Ilij hield een of ander onheil voor mij verborgen. „Maar, mevrouw „Ik weet wat ik zeg, baron. En indien uzelf openhartig spreekt: is het u niet voorgekomen dat mijn man geheel veranderd was? Kan u mij niet helpeu dezo geheimzinnige zaak te door gronden?" Ilans Adam haalde weder do schouders op. pjVillibald hooft mij geen enkele mededeeling gedaan, mevrouw." „Mij ook niet. Maar daardoor hoeft hij mij betering van den toestand der midden- en lagere klassen van ambtenaren noodig maakt. Ook voor de behartiging van algemeene land- bouw-bolangen, met name in de koloniën, worden posten uitgetrokken. Dat daarvoor tot een hooger bedrag dan in vorige jaren moet worden geleend, vindt zyn verklaring in de ongewoon hooge uitgaven in eens. Aangekondigd worden dan twee wetsont werpen ter voltooiing der organisatie van enkele wapens en ter vermeerdering van het aantal legercommando's. liij die aanvulling van leemten in de inrichting des legers zal evenwel door geleidelijke uitvoeiing rekening worden gehou den met de draagksacht der natie. De Keizer noemt de aanneming dier ont werpen noodig, wil het leger zijn hooge tnak kunnen vervullen, van nl. te zijn een betrouw bare beschermer van den vrede en van het vaderland. Ook deze woorden werden luid toegejuicht. De Keizer roemt dan de vriendschappelijke betrekkingen met het buitenland; daartoe het 'zijne bij te dragen is het voornaamste doel van 's Keizers politiek. Met warme belangstelling heeft de Keizer het edelmoedige initiatief van zijn «dierbaren vriend", den Keizer van Rusmnd, tot het bijeen roepen van een internationale conferentie ont vangen. Met «diepe smait en afschuw" herin nert de Keizer aan de «vloekwaardige misdaad," die aan zijn «trouwen bondgenoot", keizer Frans Jozef, zijn doorlachte gade heeft ontrukt. Eu vervolgens wordt van de door den koning van Italië bijeengeroepen conferentie tegen het anarchisme gewag gemaakt. Het vaste ver trouwen wordt uitgesproken dat deze niet alleen opnieuw in theorie een juist evenwicht tusschen rechten en plichten als onafwijsbaar vercischte voor de vruchtbare ontwikkeling der inter nationale betrekkingen, maar ook praotisehe resultaten zal opleveren. De Duitscbe koloniën koinen op vruclitdia- gende wijze tot ontwikkeling; in 't bijzonder wordt in de toekomst der Duitscbe belangen in China vol vertrouwen uitgediukt. Daarna spreekt de Keizer over zijn vei blijf in Konstaritinopel, Palestina en Syrië; met name worden genoemd de inwijding der Keik van duo Vei losser, de schenking aan de katholiek» n der «Doimition de la Vierge", en met vol doening wordt er van getuigd hoe goejen Klank du Duitselie naam in het Oosten heeft. Ook deze passage weid met warmen bijval begroet. Onder het daverend «hoehl" van den Rijks dag, waai toe graaf Leichenfeld, de gezant van Deieren bij den Bondsraad, het sein gaf, veriiet de Keizer vervolgens de zaal. In enkele bladen is reeds deze troonrede aan een bespreking onderworpen. Het «Berliner Tageblatt" b.v. constateert dat onmogelijk kunnen misleiden; ik heb altijd ge weten dat eeu ongeluk voor de deur stond en nu is het gekomen." Zij sloeg haar voile neer en ging heen zonder zich meer dan een paar minuten slechts opge houden te hebben. Het rijtuig reed weg weer stond Hans Adam alleen aan het venster, een weerloozo prooi zijner kwellende gedachten, op gewonden en angstig als nooit te voren. Waar was WtUibald Hij beproefde zeker de katastrofo te verschui ven hij deed bepaald moeite om zieli het ont brekende bedrag te verschaffen. Daar was tijd voor noodig. Misschien had Willibald er wel uitzicht op dat iemand hem het geld ter leen zou geven. Met alle macht klemde Hans Adam zich aan die troostrijke gedachte vast, zonder haar niet temin te kunnen vasthouden, Waar was Wil libald? En weer ging de zakdoek over zijn brandend voorhoofd. Die onverdragelijko onzekerheid was hem een kwelling, een marteling! Een postbode kwam den heuvel op, en Hans Adam snelde hem zelf tegemoet. Het kon liom op dat oogenblik niet schelen wat zijn onderge schikten wel zouden zeggen; hij wilde alleen zoo spoedig mogelijk zekerheid hebben. Twee brieven lagen iu zijn hand, beide van advocaten uit de stad. Willibald had niet ge schreven. Nog altijd keek de baron naar de adressei alsof hij zijn zinnen niet meer durf h. vuuotv wen. Niets van Willibald'? Hoe ".as dat moge- lijk? Eu toon liet hij zijn rijtuig voorkomen. Hij de troonrede geen enkele toespeling bevat op het conflict met den graaf-regent van Lippe, en dat ook de stoot aan het Diievoudig Yer- boml toegebracht, met stilzwijgen wordt voorbij gaan. De regeering schijnt zich eigenlyk alleen tc bekommeren om de nieuwe legeruitgaven, die de afgevnaidigden zeer nauwkeurig zullen dienen te onderzoeken. De «Vosrischa Zeituag" meent dat de krach tige nadruk waarmede gesproken wordt over de maatregelen om te beletten dat arbeiders die werken willen, daarin verhinderd wor den, schijnt nan te duiden dat de regeering haar toevlucht zal nemen tot ontbinding vari den Rijksdag indien deze weigeit de denkbeelden der regeering goed tc keuien. Heden zal de verkiezing van het bureau van den Rijksdag plaats vinden. Volgens de «Ger- mania" is Yon Ballestein, de candidaat van het Centmm. De conservatieve en nationnal-überalen zullen ditmaal candulaten stellen voor liet rice-presi- dentschap van den Rijksdag. De sociaal-democraten schijnen van zins te zijn zich in de thans geopende zitting duchtig te roeren, De «Vorwiirts" zegt dat, daar de Rijksdag nu de eenige plaats is, waar het mogelijk is viijuit te spreken, de .socialisten daarvan een mim gebruik zullen maken. We hebben nu al de zank-Dreyfus en de zaak-Ptcquartvolgens de «Radical" zal daar nu nog bijkomen een zaak-Iienry. Naar het blad vei haalt, heeft liet Hof van Cassatie geconstateerd dat kolonel Henry jaar lijks G0.00Ü francs veiteeide, ofschoon zijn tractement maar 7 a 8000 francs bedroeg. Het Hof van Cassatie heeft naar de bron gezocht waaruit Henry die sommen heeft gekregen, en zou tol de slotsom zijn gekomen dat dit geld uit het buitenland kwam. Voorts zou het Hof gebleken zijn, dut Esterhazy a's tusschenpersoon optrad voor Henry, door de documenten naar het buitenland te zenden, die hij van Heniy ktceg; de twee officieren zuuden dus geza menlijk g-liandeld hebben. Men dient bieibij in 'toog te houden, dat dergelijke bewei ingen niet tooi de eerste maal haar weg in een of ander blad vinden. In de «Autoi'e" heeft Clémenceau het even eens over Ilemy. Hij verzekert dat president Faure geweten heeft dat het document-llemy een valsch stuk was, en dat het bewijs daar van te vindeu is in het op het ministerie van buitenlandsche zaken berustend z.g.n. diploma tiek dossier. Volgens Cldmenceau heeft Lemercier-Picaid, «zooals bijna alle spionnen een dubbele ver rader", dit stuk voor Ihnry vervaardigd, maar vervolgens Schvvarlzkoppen gewaarschuwd, die Panizzardi er van in kennis stelde. Deze wendde zich tot den gezant graaf Tui nielli, die daarop bij den minister Hanolaux de bekende stappen hield het niet langer iu dezo zwijgende, dood stille omgeving uit. Aan de trap kwam tanto Anna hem tege moet. „Hans, beste jongen, zou je niet eens kun nen infonneeren, of zij ook warnier kleeren noo dig heeft?" Hij zag do oude dame in het gelaat zonder haar te begrijpen. „Zij, tante? Zij Over wie heeft u 't nu?" „Mijn hemel, natuurlijk over Ruth. Is het dan niet wegens haar zaak dat je naar stad. rijdt?" „Ook daarvoor," stamelde hij in volslagen verwarring. „Ook daarvoor." „En kan je dan daarbij nog aan andere din gen denken, Hans?" „Dag, tante. Ik heb op 't oogenblik geen tijd." „Eu zal je dan eens infonneeren V' riep zij hem nog na. „Zeker." „Laat do paarden flink uithalen," beval hij den koetsier. „Over een half uur moeten wij er al zijn." „Waarhoen, mijnheer?" Een donkere blos overdekte het gelaat van den baron. „Ja waarheen?" „Rijd maar naar de uitspanning, Frederik." Het rijtuig vloog weg, en Hans Adam liet het hoofd op de hand rusten. Waar moest hij Willibald zoeken? En meer en meer werd het in zijn verbijster de ziel tot een verpletterende zekerheid dat er eon ongeluk, een verschrikkelijk ongeluk moest gebeurd zijn. deed, met het gevolg dat deze plechtig ver klaarde dat er geen gebiuik van het vahche stuk zou worden gemaakt. Maar terstond daarop maakten Mëline, Billot, Boisdefi're met Fclix Faure, die evenals de anderen was ingelicht, er toch gebruik van om Zola te doen veroor- deelen. Onmiddellijk gaf graaf Torn iel li aan de Itali- uansche regeering den wenseh le kennen om als gezant teruggeroepen te worden, en niet dan met moeite slaagde Visconti-Venosta er in, hem op dat besluit te doen teiugkomen. Niette min bestaat het feit van die ontslngaanyiage en ook biervan zyn de bewijzen te vinden in bet diplomatieke dossier. Ivalm zet inmiddels hot Hof zijn onderzoek voort. Gistei en heeft de strafkamer een be langrijk getuige gehooid, den rechter van in structie Bertulus. Generaal Lecleic is te Tunis gedagvaaul als getuige il décharge bij de behandeling der zaak- Picquart voor den krijgsraad. Waarschijnlijk zal de generaal moeten getuigen over do bevelen die indertijd aan Picquart zijn gegeven om naai de grens van Tripoli te gaan. Bij den Raad van State is eindelijk een klacht ingekomen van Esterhazy, dat Cavaignuc zijn bevoegdheid te builen is gegaan, door den majoor te ontslaan. De Pressemé gaat voort met in meetings liet woord te voeten. Nu weer heeft hij te Mont- pellier gesproken ten gunste van Piquart. Eenige nationalisten werden de deur uitgegooid. (•eniengdo Medcdcelingen. De Britsche gezant te Parijs, Sir Edward Morison, heeft Dinsdagavond in de Londensche Kamer^ van Koophandel een rede gehouden, waarin hij Frankrijk uitnoodigde niet langer Engeland door speldeprikken le tergen. De redevoering beeft in Frankrijk een zeer onaaugenamen indiuk gemaakt. Piesident Faure heeft gisteren, vergezeld van den minister-president Dupuy, een bezoek ge- biacht aan Villers-Cotterets. Prinses Fried rich van Wurternb 'rg, de moeder des is gi-tnren op 77-jaiigen leeftijd Konings, gestorven. De sluiting van een rumoerige weiklieden- veigadeiing door de politie te Kiel heeft aan leiding gegeven tot een botsing, waarbij de politie van haar wapens gebruik maakte en verscheiden personen wondden. In de gisteren gehouden conferentie der Ilongaarsche regeeiingspartij is op voorstel van Koioman Tisza en met instemming van den minister-president besloten dat tegenover de obstructie in het pat lament opheffing der grond wet mogelijk was, maar dat het pailement daarin diende gekend te worden. Barifiy liet Toen hij iu de stad was aangekomen, begaf hij zich allereerst naar ue bank. Do boekhouder ontving hem met een gezicht, waarop de ont roering te lezen stond, en antwoordde op de haastige vraag naar den directeur, dat deze er met was. „Is mijnheer er vandaag nog niet geweest?" bracht do baron met moeite uit. „Neen." „Maar ik meende dat er een revisie De boekhouder baalde de schouders op. „Is u persoonlijk bij de zaak betrokken, baron?" vroeg hij. „Zeer nauw zelfs." „Dan kan ik u niededceien, dat de kelders en de kas verzegeld zijn. Morgen komen ver moedelijk de directeuren der hoofdbank bior om verdere beschikkingen te treffen.' Ilans Adam groette zwijgend en ging been. Er ligt iets huiveringwekkends in, zoo de eer ste voorbereidingen bij te wonen voor een droe ve gebeurtenis; liet is of 11a de vree» tot waar heid is geworden, of rondom iedere uitweg ver sperd is. Ilans Adam waagde zich niet in bet buis te gen de glooiing van den heuvel aanmaar hij zocht wel den omtrek van liet huis op, eerst links, toen ïeelits, daar waar men in liet open veld kwam. Hier was Willibald in den morgen van ik uzelf den dag gezien. „Mijnbeer was alleen," zeide een sigarenwin kelier. „Hij scheen niet veel haast te hebben; maar waar hij eigenlijk heen wilde, was mij raadselachtig. Ik zag hom daar ginds den weg naar Mildenau inslaan." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1