U 52"" jaargang. Vrijdag 9 December 1898. N". 9803. Tweecle Blad W' B Verschijnt dagel ijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverTh. j. c. roelants. BINNENLAND. 'Jt. BIJ EEN INDISCHEN FAKIR. 0>U") Uit de Stnalseoimuifc. Kunst on Wetcnschstp. II c c li t z a k o ii. |iMHKBinurrsFXui voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 o omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco per pest, p. kwartaal. - 1.30 ^Afzonderlijke nommersq qq BUREAU j BOTEKSTRAAT 70, Telepltnon Mo. 133. ArvERTENTrerBus: van 1—5 gewone regels mot inbe grip van cono Courant. f 0.52 ledore gowone rogel moer0 10 Bij abonnement wordt korting verleend. faanzi, Staatsbegrooting 1899. Marine. leb marincbudget in de laatste jaren zoo 11 i'c is gestegen, is voornamelijk een ge- jplg van Dsn snellen vooruitgang en de hoogero Méischen er techniek en in verband daarmede jan de sedert 1891 algemeen, ook door de Sta- in-Generaal, erkende noodzakelijkheid om het arine-materieel naar de eischen 'ies tijds to mieuwen, ten einde Nederland in staat te .ellen op afdoende wijze zijne neutraliteit te uluien handhaven. fVeel geld is in den laatsten tijd voor de ma rine-verdediging uit de Indische middelen ge- pub; maar de vruchten beginnen nu te komen en 11a 1898 zal niet meer kunnen woi-den ge zegd, dat in Indio geen enkel krachtig soliip ïauwezig is; er zullen er dan drie van modem ;ypo zijn (de Sumatra niet medegerekend), lie met kracht zullen kunnen optreden bij do handhaving rjder neutraliteit en bij do verdedi- Na p-eit;.,:;!]jcid van heb schip waarvoor bij dezo begrcK ,ing de gelden worden aangevraagd, zullen voor den Indisohen en den algemecnen dienst beschikbaar zijn 9 krachtige schepen. Bij goedkeuring vau de plannen van don minister zullen dus de in 1900 voor nieuwen aanbouw beschikbaar zijnde gelden, na aftrek van het benoodigde voor de voortzetting van den bouw der twee alsdan nog op stapel staande pantser- schepen voor vernieuwing van het Nederlandseho defensiematerieel kunnen worden aangewend, waarbij dan in de eerste plaats aanbouw van zeewaardig terpedobooten in aanmerking kan komen. ~''1' 1 Do vir'ig, of aan eene organisatie met plan van aanbouw, al dan niet door vaststelling bij de wet of bij koninklijk besluit een bmdencl karakter moet worden gegeven, zal dan tevens i nader ter sprake kunnen komen. Op do gronden vroeger bij de aanvraag van j. gelden, voor het panbsersoliip Koningin •Regentes uitvoerig ontwikkeld, wordt ook v thans nog voor het tweede pantsorschip van dat typo qonc proeftochtsnelheid van 16 mijl ^voldoende geacht. 1 Yan 1 bouwkosten voor oorlogsmaterieel in '•het buitenland besteed wordt zooveel doenlijk kennis genomen, ook om daarmede rekening te borden bij hetgeen hier kan worden toegestaan. hirftl'aahzien van do V a 1 k kan worden mede- j| gedeeld dat dit raderschip uit de sterkte van de afgevoerd en dat het schip zal wor- Het vterloop van minder personeel bij de ma- .„rino is ongetwijfeld niet onbelangrijk; uiterst ||moeilijk is het al de oorzaken op te sporen die jfidaartöe bijdragen. Behalve de sociale toestan- f|7den zijn er een aantal andore oorzaken, jf;' Do minister heeft een uitgebreid onderzoek i;;; ingesteld naar de wijze waarop uitvoering is ge- geven aan zijne beschikking, waarbij wordt be- volen om op Zondag zoo weinig mogelijk in- ,'spectiOj en zooveel mogelijk vrijaf te gewen. De 'liingek; men rapporten hebben hem zeer bovre- "*'>(«',3 gebleken dat de inspectie over hot /iruet meer op Zondag wordt gehouden; fo_v er van eigenlijk gezegde inspectie over de .'-equipage geen sprake is, doch dat er een appèl wordt gehouden waarbij de officier van do waohb zich overtuigt dat de bemanning bahoor- lijk in de tenue van den dag is gekleed. Bij de bespreking van de verstrekking van jenever aan boord der oorlogsschepen op den 'Iden. Mei jl. is reeds aangetoond hoe uiterst be- Een Engelsehman, die den vorigen zomer In- -*>ddë bereisde, had het genoegen eens op een i groot gastmaal bij een rijken Indischen radjah 1 m de binnenlanden tegenwoordig te zijn. Des ^middags zou een Indische fakir op de groote "binnenplaats een voorstelling geven, en wat hij ^"-daarbij zag, verhaalt de reiziger op de volgende wijzo Na eenige goocheltoeren met kaarten, ballen jjten ringen, die tot de gewone kunststukken ook van den Westerschen prestidigitateur behooren, kondigde de fakir aan, dat hij den grooten toer kgmet de mand ging verrichten. lp, tegenwoordig heid van het geheelo publiek bond hij zijn eem- gfü helper, een jongen van acht of negen jaar, 1 die waarschijnlijk zijn zoon was, aan handen en voeten en plaatst© hem zoo in een groote vier- perkt die is. Een ingesteld onderzoek lieoft ge leerd dat het vervangen van het oorlam door eenig ander genotmiddel door de minderen niet gewild is en bovendien aanzienlijk hooger uit gaven zou vorderen. Om die reden is bij den minister in overweging om do premie op heb niet drinken van heb oorlam te verhoogen en daardoor de onthouding aan te moedigen. Do minister vermeent dat door eene verceni- ging der departementen van marine en van oor log tob één departement van defensie, 's lands belang niet gebaat zou zijn. Het weduwen- en weezenfonds dor militaire officieren bij do zeemacht is reeds in 1815 bij koninklijk besluit in liet leven geroepen, en der halve in geenen deele gevestigd op den woten- schappelijken grondslag, waarop tegenwoordig dergelijke fondsen steunen. Hot draagt bepaald een humanitair en particulier karakter, werd zonder grondkapitaal opgericht on verkreeg nimmer eenigen geldelijken steun van hot rijk. Bevordering van on loonsverhoogmg aan de werklieden bij 's rijkswerven geschieden dooi den minister op voordracht van den directeur en commandant, die zelf daartoe de voordrach ten ontvangt van de hoofden der werkvakken. Zij moeten gegrond zijn op bekwaamheid en ijver, en hot ligt niet in de bedoeling van don minister daarin verandering te brengen. De zeetractomenten in Iridic zijn sedert 1 Juli 1898 gewijzigd en verbeterd. In do rege ling tot opleiding van do aspirant-administra teurs zal do minister geen verandering brengen. Dat de voorgestelde aanbouw van een stooin- loodsvaartuig feitelijk een geheelo wijziging van den loodsdienst in zich sluit is niet juist: dat zal wel het geval worden als later blijken mocht Jat hot vervangen der zeilloodsvaarbuigcn door stoomers wenschelijk is en daartoe alsdan de noodige geldon zullen zijn toegestaan. Voorals nog echter bestaat slechts het voornemen om de thans gehuurd wordende particuliere stoomers te Hoek van Holland en te IJmuiden door rijksstoomvaartuigen te vervangen en van die stoomers alsdan voor den loodsdienst oen rui mer gebruik te makin dan nu met de gehuurde vaartuigen het geval is. Voor den bouw van een stoomloodsvaartuig, krachtig genoeg om onder alle omstandigheden van weer en wind in do Noordzee dienst te kunnen doen, acht de minister eene som van ongeveer f160,000 noodig. Met voldoening nam do minister kennis van de door vele leden uitgesproken waardeering van heb plan om de nu bestaande petroleum lichten op den vasten wal te Hoek van Holland te vervangen door sterke electrische lichten. Zeer ernstig blijft de aandacht van den mi nister gewijd aan eene herziening der militaire pensioenwetten bij de zeemacht. Het onderzoek naar do mogelijkheid tot vor ming van een pensioenfonds voor weduwen en wcezeu van militairen beneden den rang van officier wordt, in overleg met het departement van oorlog en koloniën, ingesteld. Behalve vele bijlagen is aan de memorie toe gevoegd een afzonderlijk antwoord op de nota des heeren Staalman, waarin de meoning wordt uitgesproken dat do oorzaak van heb verloop bij het personeel der marine in hoofdzaak moet ge zocht worden in de weinig verstandige wijzo van optreden van vele officieren, die geen of niet voldoende rekening houdende met de alge- meeno ontwikkeling hunner ondergeschikten, dezo al te zeer uit de hoogte behandelen en on aangenaam bejegenen en straffen opleggen op eene wijze en in zulk eene mate, dat volkomen afkeer van den dienst er het gevolg van moet zijn. De minister treedt in oen betoog om aan te toonen dat de steller der Nota zonder eenigen kante mand, welke daarna mot een groot, wit kleed werd toegedekt. Dan nam de fakir een lang Indisch zwaard en stak dit midden door de mand, uaarin de jongen zat. Een pijnlijke kreet weerklonk en daarna was alles stil. Even later stak de fakir opnieuw zijn zwaard recht door de mand om het bebloed weer terug te trekken. Dit werd zoo vier of vijfmaal herhaald, zoodab het zwaard in alle hoeken der mand moest geweest zijn. 'Vervolgens legde de man zijn wapen neder, trok het kleed van de mand en voor liet verbaasde publiek vertoonde zich niets dan een ledige ruimte, terwijl de knaap van onder een stoel van een der aanwezigen te voorschijn kroop! Hoe de jongen ouder de oogen van het publiek, van meer dan honderd toeschouwers, uit de mand, die bovendien nog toegesloten was, kou ontsnappen, blijft een on oplosbaar raadsel. Doch we zouden nog andere dingen zien. De fakir nam een grooten bal in de hand, van dun grond een blaam werpt op de commandeercnde officieren; de minister wil daaaan nog toevoe gen, dab alle billijke grieven zoo spoedig doen lijk worden weggenomen; coder welke bi1!ij le e grieven echter zeker nooit kunnen, worden gerekend, zooals steller der Nota schijnt te doen, het gestraft worden wegens, na uitgebreid onderzoek, wel gebleken overtredingen tegen do krijgstucht met straffen door den wetsrover be paald. Heb verstrekken van do gevraagde opgaven van de strafdagen met het bedrag der ingehou den soldijen acht de minister niet wenschelijk Verder doot de minister mededeelmgen waar uit blijkt dat op ruime schaal op Zondag wordt vrijgegeven on dat deze inderdaad een rustdag is Steller der Nota spreekt verder over de in spectiën bij de landmacht over de tenue, op Zaterdag. Dezo inspection, die aan boord be kend zijn onder den term „plunje-parade", wor den sedert onheugelijke tijden op Vrij dan- cr0. houden. Vrouwen bij de arbeidsinspectie. Zooals men weet, heeft de minister van waterstaat enz. geiden aangevraagd ten einde de aanstelling mogelijk te maken van eene adjunct-inspectrice van den arbeid. Het ligt zooals hij dit voorstel nader toe licht in zijn bedoeling te bevoideren, dat de eventueel aan te stellen ndjunct-irispecti icn niet geheel gelijk zal staan met de adjunct inspecteurs, maar dat slechts die fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daarvan aan haar toezicht onderworpen worden, waar uitsluitend of voor het oveigroot gedeelte door vrouwen werkzaamheden, als bedoeld in art. 2 der Arbeidswet, plegen te worden verricht. Voorts ligt het in zijne bedoeling te bevor deren, dat de werkkring van de adjunct-in spectrice niet tot ééne inspectie zal zijn beperkt. Waarom zulks niet zoude passen in het vigee- rende stelsel van splitsing in inspectiën en de proef zoude doen mislukken, kan hij niet inzien, Het schijnt in hooge mate wenschelijk de ge legenheid te laten oin de adjunct-inspectrice telkens in die inspectie werkzaam te stellen, waar de behoefte daaraan het meest mocht woi den gevoeld, In het bijzonder schijnt liet niet wenschelijk om hare werkzaamheid to bepalen lot de streek, waar de confectie hel meest vertegenwoordigd is, omdat allo andere bedrijven, die in andere doelen van het rijk zijn gelegen en waar misschien een nog giooter aantal viouwen weikzaam is, aanhaar toezicht zouden zijn onttrokken. De aan te stellen ambtenaar zal derhalve naar gelang daaraan behoefte bestaat en zij beschikbaar is, telkens in eene inspectie werk zaam kunnen worden gesteld. Zij zal van hare bevindingen verslag hebben uit te biengen aan den inspecteur, hoofd der betrokken inspectie. Door haar de/.en werkkring te geven, wordt zij inderdaad eene adjunct-inspectrice en blijft de inspecteur belast met het toezicht op de uit voering der wetten, voor zoover dit aan de arbeidsinspectie is opgedragen, terwijl de andere ambtenaren hem bij het vervullen van zijne taak bijstaan. In hoever later wellicht termen zullen blijken te bestaan om der adjunct-inspectrice eene meer zelfstandige positie te verschaffen, kan, waar de proefneming met een vrouwelijk ambtenaar nog moet aanvangen, uit den aard der zaak niet worden beslist. Vermits de Minister eene proef wenscht te nemen met de aanstelling van een vrouwelijk ambtenaar, acht hij liet niet wenschelijk, dat touw, welken hij, na een der einden in zijn zak te hebben gestopt met alle kracht in do lucht wierp. Desniettegenstaande rees de bal lang zaam de hoogte in tot hii in de wolken verdwe nen was. Daarna beval cie fakir den jongen in het touw te klimmen, wat deze dadelijk deed mot al de vlugheid van oen aap. Van lieverlede werd de knaap kleiner, totdat ook hij voor onze oogen verdwenen was. Eenigen tijd duurde liet, alvorens de fakir zich weer met den verdwenen jongen bemoeide, daar hij in dien tusschentijd eenige toeren van minder aanbelang verrichte. Maar dan begon liij den knaap bij zijn naam te roepen cn hem te bevelen naar beueden te komen. Er kwam ech ter als antwoord van boven, dat hij niet wilde. Na verscheidene vergeefsche pogingen te heb ben aangewend, riep de fakir uit, dat. zoo hij niet naar beneden kwam, hij zou gedood wor den, doch weer kwam er een ontkennend ant woord. De schijnbaar woedend wordende man thans meer dan ééne adjunct-inspectrice wordt aangesteld. Ovorslrooming op Sumatra. Onze correspondent te Batavia seint In den nacht van 5 dezer is Padang door een lievige overstrooming geteisterd. De sinvahs werden verwoest en do pakhuizen beschadigd er is groote schade aangericht in liet Chinoesche kamp. Op de mat kt stond het water vijf voet hoog. De schade wordt op twee ton geraamd Do Opper-Cercmoniemcesler maakt bekend, bot Hof, ingevolge de bevolen van de Koningin, uegens het overlijden van Mevrouw do prinses douairière Cathanna van Wurtem.berg, den lichten rouw zal aannemen voor den tijd vau zeven dagen, ingaande Donderdag 8 December. Do gewone audiëntie van den Minister van Bmtionlanclsehü Zaken zal op Zaterdan- 10 De cember e. k. niet plaats hebben. Jhr. mr. B. W. Th. Sandberg, griffier ter se- cictario aldaar, is 1110b algemeen© stemmen tot secretaris der gemeente Amersfoort benoemd. Do „II. C. verneemt, dat bet gerucht als zou dr Van Deventer zijn ontslag gevi-aaml hebben als directeur van liet gesticht' Mceren- berg le Blocmendanl, onwaar is. Bij Kon. besluit is, voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 Augustus, benoemd tot Iceraar aan tic Kijks-hoogere burgerschool to Roermond, J. P. Ilcyligcrs alflanr. Bij Kon. besluit is, voor het tijdvak van 3 Novem ber 1898 tot cn met 31 Augustus 1899, ter onder steuning in zijn studiuu, van Rijkswege een beurs van f800 verleend aan G. Van Gcnderen Stort, student in de faculteit der geneeskunde bij de Rijks universiteit te Leiden. De hoeren C. van der Linden en A. D. LomanJr. zijn het eens geworden in hoofdzaak omtrent het uittreden, cn dc wijzo van uittreden van laatstge noemde uit de directie der Ned. Opera: dc uitbe- ling in termijnen van een bepaalde som (f5000) aan den heer Loman on het hem aanbieden van een plaats in dc commissie van bijstand van gemelde opera. Verschil van mcening omtrent bijzaken verhin dert, echter tot nog toe een vriendschappelijke op lossing der kwestie. Vindt dio niet plaats, dan zal dc advocaat der solisten aanvragen den hoer Loman in staat van faillissement to atollen. Zoolang dit laatste niet is geschied, ia allo hoop op een voor beido partijen bevredigend eindo van het geschil natuurlijk nog niet opgegeven. Behalve do door ons genoemden stonden Dinsdag nog voor do Rottcrdamsche rechtbank terecht L. V., 55 jaar, schipper te Pernis, beklaagd van heling. Uit de behandeling en bcklaagde's opgave bleek dat op deu 25 Augustus in zijn dienst°was om garnalen to venten de 13jarigo 0. den 0. Bij diens terugkomst tooudc deze deu beklaagde ecu portcmonnaio met f3.75, hem mcdedeelcudo deze ge vonden tc hebben. Van dit geld had beklaagde toen als geschenk aangenomen f 1.75. Beklaagde gaf no°* op het geld graag terug te hebben willen geven, aki de eigenaar zich had opgedaan, maai uit de verkla ring van don veldwachter, die op verzoek van den eigenaar een onderzoek naar hot vermiste bij den beklaagde instelde, bleek, dat hij eerst onwetendheid had voorgewend. Het 0. M. cischte twee maanden gevangenisstraf. Te verantwoorden hadden zich hierna P. P. 3G jaar, arbeider, J. v. d. W. 20 jaar, en O. F. 3.1 jaar, greep daarop een lang mes, hield dat tussehen do tanden en klom met handen en voeten tegen het, touw op. Ook hij verdween spoedig voor onze oogen en dadelijk daarop klonk er een af grijselijke kreet door do lucht, en begonnen er tot groote ontzetting >r toeschouwers bloed- diuppels to vallen. Even daarna tuimelen ach tereenvolgens de beonen, de romp en liet hoofd van den knaap naar beneden, en gleed de fakir met het bebloede mes weer langs het touw naar omlaag. Vervolgons legde, hij do overblijfselen van den jongen met touw onder een kleed, en toen hij dit weder wegtrok, kwam de knaap ge zond en wel, zonder eenig toeken van geweld, te voorschijn! "Waar het geheim van dezo dingen moet ge zocht worden, wij weten het niet. Door sug gestie kan men wel iemand de zaken laten zien, die men wenscht, doch suggestie van een hon derdtal personen is wel wat te kras.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1