ICerk en Sclioo 1. Gemengd N i e u w s. F i ii a 111 i e e 1. Ti s schei* ij. Scheepvaart. Handel. arbeider, allca te Waddiaxveen. Op don 13n Sopt. toon aldaar hot inbuldigingsfcest word gevierd, had G. J. do Kooij de driekleur niet uitgeste', on, "De geheoSo gemeente was hierover verstoord. Eon grooto menigte volks, waaronder do beklaagden, hadden zich toen begevon naar de woning van do RooiJ, mot geweld hadden zij do dour ingeloopen, ziek toegang tot dions woning verschaft en daarin Staan dansen c» zingen. Ter zake van huisvredebreuk vorderde het 0. M. ieders veroordeoling tot een halfjaar gevangenisstraf. Beklaagden vonden het eig voor dit teit zoo'n verbazende straf te hooren eiscbeu en gavcu te kennen geen straf te kunnen aannemen. Nkd. Hkrv. Kerk» B c r o o p o n Tc 1501111103, .J. A. dc Vlieger, to Maasland j te Terkaplu on Alkmarijp, G. Tjaltna, to Veen te Iloogbloklaml, M. G. Hlntiw, eand. te Schoonhoven to Hayolto, J. M.Wilod Versprille, te Oldoholtpade - to Nicuwvccn, II. E. Knappert, ennd. Aangenomen: naar Giescn c. a., door J. Benders, to Zijdcovolil. Bedankt: Voor Nieuw-Bciorlaud. door II. G. Briot Wz., cand. to Leidenvoor Huizen door Th. W. Rappnrt, to Waardervoor Borscllo, door R. Meeuwonborg, cand. to Doornvoor Bargh, door i[, G. Blauw, cand. to Schoonhoven. Gerei'. Keuken, Aangonoinon: Naar Winsum en Baard, door "W. W. Moijnen, cand. to Groningen. Bedankt: Voor T/.ummarum en Firdgtim en voor Zuidland, door W. W. Mcijnon, cand. to Gronin gen voor Oud-Vosmeer, door B.Brouwer, toRhoon. Hoooer Onderwijs. Amsterdam. Bevorderd tot doctor in do scheikunde, met liet pracdicaat cum laude, op proefschrift „Mcng- kristallcn van kaliumnitraat en thalliumnitraat", do hcoi C. van Eyk, geboren to Gouda. Doctoraal cxamou in de scheikunde de hoor J.H. Adriaui. Bevordord tot doctor in do rcchtsweronschap op Stellingen do heer A. H. van Beusokoni, geboren to Zwartsluis. 'UtrechtCand. ex. Rcehtsw.L. J. A. du (Juensno van Briichom. Cand. ex. Thcol. IA. Dijkstra. Cand. Tbeol. II; J. Ankerman. Groningen. Bevorderd tot doctor in do rechtsweten schap, na hot verdedigen van Stellingen, do heer C. D. L. van Aalst, geboren to 's-Gravenhago. Middemevar Onderwijs. Bij do stemming voor de benoeming van oeuloeranx in hot Hoogduitsch aan do II. B. School to Goes bracht de gcmeentci-ud op de hoeren D. van Spjcgcl to Groningen on II. van Bossen tc llouselersdijk ietlcr 6 stemmen uit. Bij loting werd daarna uitgemaakt, dat do heer Van Bossen, no, ii van do aanbevelings lijst, is bonoemd. Aangozien dezo hoer nog niet in hot bezit is van do akte B., M. O., en hij minstens een paar jaren ter verkrijging daarvan denkt noodig te hebben, zal den minister van biuncnlandscbc zaken worden govraagd, deze benoeming goed to keuren. (No. 2, do heer Heyligcrs van Roermond, had zijn sollicitatie ingetrokken.) Lager Ouderwijs. To Amersfoort is aangenomen een reglement, vol gens hetwelk het bondon van schoolvergaderingen op do openbare lagere scholen verplichtend wordt gestold. liet Arnhomsche station. Do „Anvil. GH." verneemt uit Den Haag, dat hot ontwerp tot liet verbroeden van liet middenperron cn liet maken. vau een tweeden tunnel voor het station Avnlicm, door de Ite- geering is goedgekeurd. Treurig ongeval. Een treurig ongeval hoeft eergisteren to Meer sen plaats gehad. De paarden van liet rijtuig, waarin mevrouw B., wonende op het kasteel Klein Vaoshartelt, was gezeten, waren schich tig geworden en op hol gegaan. Mevrouw 15., die uit het rijtuig sprong, had het ongeluk met het achterhoofd op een steen terecht te komen en daarbij zoodanige inwendige kneuzingen tc bekomen, dat zij gisteren aan cle gevolgen is overleden. Mevrouw B. was eerst 26 jaren oud en moeder van diio kinderen. Brand te llozendadl. In de Koninkl. Rijslstijfselfabriek van de firma F. Heumann Co, te Rozendaal heeft een hevige brand gewoed. De schade is in geenen deele nog te berekenen, maar is zeker groot. Naar men mededeelt, was alles verzekerd by velschillende Antwerpsche maatschappijen. "Volgens een der bestuurders van de fabriek zijn de machineiieën gespaard gebleven, zoo dat weldra de werkzaamheden weer zullen kunnen worden hervat, wat een uitkomst is voor de 500 menschen, die er hun brood vonden. Van het jachtveld, Men schrijft ons uit Oosterhuizen, gem. Apeldoorn In de heerlijkheid het Loo, de private jacht van het vorstelijke huis, wordt op vele plaatsen erg geklaagd over de groote hoeveelheid wild, voornamelijk hazen en konijnen, die nu reeds de roggevelden voor een gioot deel afknagen. Er wordt in dit jachtseizoen a! zeer weinig gejaagd, op vele plaatsen in het geheel niet. Wijlen koning Willem III organiseerde nu en dan nog eens jachtpartijen, zoodat er niet zelden 50 t\ 00 stuks per dag werden gedood, maar daarvan is nu natuurlijk geen sprake. Alleen de hofhouding, en enkele genoodigclen oefenen de jacht uit, maar veel te weinig in het belang van den landbouw en de houtteelt. De surveillance wordt streug uitgeoefend, maar door de groote uitgestrektheid is dit nog ontoereikend, zoodat vooral op de afgelegen plratsen veel wild door stroopers wordt buitge maakt. Daar is de last van het wild niet bijzonder groot. (»N. R. Gt. Men schrijft ons uit Zceuwsch-Vlaanderen: Onze jagers hebben weinig stof tot roemen. Zoowel van lmzen als van konijnen schijnt de wildbaan schaars voorzien te zijn en wat er nog aanwezig is, valt moeilijk te bereiken. Do stroopers, die liet geheele jaar door hun bedrijf uitoefenen en met hun buit over de grenzen trekken, schijnen daar wel eenig deel aan te hebben. Verleden week zijn lo Koewacht nog een viertal stroopers op heeterdaad betrapt. Verschillende Belgische grondeigenaars, die hier hunne landerijen hebben liggen en gewoon waren ieder jaar een jachtakte te nemen, zijn daar in do laatste jaren van teruggekomen, wij! er zoo weinig to schieten valt. Belgische poeliers besteden voor schoone bazen f 1.25 tot (4.40 er. voor wilde konijntjes f 0.75 tot f 0.90. (»TeI.") Vroeg bedorven. Onlangs werd vermeld, dat ecu 11-jarige leer ling van ecu der scholon te Enschede uit de school verwijderd moest worden wegens dron kenschap. Datzelfde hecrsehap(je) heeft zich thans schuldig gemaakt aan zakkenrollen. Een koopman wist luj een portemonuaio, inhoudende f 3, te ontrollen. De politie had den dader spoe dig opgespoord; toon bfeck dab de jongen er reeds 70 cent van versnoept had. Krankzinnig. Do milicien-soldaat F. do Vroego, die on langs in de infanterio-kazerne den milicien Van Doelen heeft doodgeschoten, on dientengevolge in hot Militair Hospitaal tc Utrecht ter obser vatie was opgenomen, is gisteren naar het krankzinnigengesticht overgebracht, om zijne geestvermogens te onderzoeken. Een Zondagsjager. Een pasbegiimend jager uit Ilemelum lieoft gisterenmiddag een onderwijzer in den nok ge troffen. Een doel van het sohot, dat voor eon konijn bestemd was, stuitlo gelukkig af op den halsboord, waardoor liet ongeluk minder ern stige gevolgen zal hebben dan men aanvanke lijk vreesde. Een alles overtredende In de „Haagsche Courant" wordt in een an nonce aanbevolen „versche grasroomboter (sur rogaat)". Be l'arijsche Tentoonstelling. Er loopon zeer ongunstige berichten over de Parijsche tentoonstelling in 1900. Er moet heel weinig voortgang zijn gemaakt met do gebou wen, zoodat doze onmogelijk klaar kunnen zijn. Volgons don Pai-ijschon correspondent van do „Daily Telegraph" zullen de groote ge mm wen die de voornaamsto producten zullen bemtlen tegen de opening onder dak zijn en gei eert voo' do opneming der goodcren. Maar aan do in wendige versiering zal dan zoo goed ais niets zijn gedaan. Toch zal de tentoonstelling op den vastgestelde» tijd worden geopend. Bijna verbrand vóór de opening. In de Opera-Comique to Parijs, pas gereed na elf jaar treuzelen en nog niet geopend, had Maandag do generale repetitie plaats van „Car men", dat bij do openingsvoorstelling zal wor- den gegeven. Een der spirituslanipjes op tafel geplaatst in den „patio" in heb tweede bedrijf viel om en hot brandende vocht verspreidde zich over de tafel en den vloer. Een acteur doofde dadelijk de vlam uit, maar reeds waren eon paar menschen, denkende waarschijnlijk aan den brand die de vorige opera-comique ver nielde, opgestaan om heen te gaan. Het inci dent was daarmee afgeloopen. Een meteoor Vrijdagnacht werd in Milaan en omstreken, een geluid als van kanonschoten gehoord. Aan een aardbeving valt niet te denken, daar de in strumenten welke zulk een verschijnsel aandui den, geen stoornis toonden. De geleerden geloo- vcn dat Jo reden is te vinden in meteoren, dio dich bij de aarde tegen elkander gestooten heb ben'of bij liet komen in den dampkring uiteen gespat zijn. Tot dusver is echter geen bericht ingekomen over hot neervallen van een m©P"~m. Branden. In hot Bschendal bij Sonneborg brandde Maandagnacht de boerderij van den heer Kraut- wursb tot den grond too af. Zeven personen, in den ouderdom van 8 tot 27 jaren, ondergeschik ten zoowel als verwanten van den eigenaar, kwamen in do vlammen om. Slechts zijne vrouw en drie kinderen werden gered. Bij een brand in heb dorpje Labbeek, nabij Keulen, verbrandden vier kinderen. Heb vuur was ontstaan door het spelen van kinderen met lucifers. Vuurvast. Waarschijnlijk tengevolge van gasontploffin gen is Zondag de bovenhelft van een »vuur- vast" gebouw te New-York verbrand. In drie uur tijd was eene sclmde van ruim een milli- oen dollars aangericht. Voor de reclame. Een Fransch oesterhandelaar beroept zich in een prospectus op „zijn zwager Folix Fame", welke woorden met vette letter zeer in 't- oog vallend gebruikt zijn. Eerst wanneer men door leest bemerkt men, dat dio zwager niet de Pre sident, maar een naamgenoot van dezen is. Hoovers bij Smyrna, Smyrna is een bijzonder onveilige stad. Ner gens worden in Turkije zooveel moorden en dief stallen geploegd als in Smyrna. In de laatste maanden zijn weder drie ontvoeringen voorge komen, waarvan vooral die van de vorige weck algemeen de aandacht trekt. Een gezelschap Engolschen, bestaande uit do hoeren nildebrand, Stevens, moj. Mand Ste vens, mej Adèle Pagy, moj. Bmeline Sell en don hoer James Wluttal, den zoon van den rijksten Engdschman uit do Levant, kwamen Zaterdagavond vau een uitstapje naar hot dorpje Bumabat terug, toen zij dicht bij de stad door drie gewapende bandieten worden aangehouden, die hun met de revolver op de borst bevalen hun te antwoorden. De bandieten vroegen nu den dames eii hecron naar hun namen cu do jonge Wldbtnll had do tegenwoordigheid van geosb zich voor don zoon van den hoor Stevens uit to geven. Hij werd daarop alleen als gijzelaar mode- genomen, terwijl de andoren ontsteld naar Smyrna kondon gaan. Dadelijk werd de politie gewaarschuwd en inen besloot den roovers niet te zeggen, dat zij den jongen Whittal hadden gevangen genomen, want juist op dezen liaddon zij liet gemunt gohad. De vader van WhittaU liet dadelijk met do bandieten over den losprijs onderhandelen, hetgeen drie dagen duurde; de roovers mishandelden hun gevangene herhaal delijk om een bectjo spoed achter do zaak te doen zotten. Den vijfden dag werd do jonge man tegen een losprijs vau f 15,000 in vrijheid gesteld. Bij 't afscheid zeiden de bandieten„Hoe jam mer, dat wij Whittall of Paterson niet hebben kunnen te pakken krijgen. Die had er niet on der de twee ton gouds afgekomen 1" Water te Parijs. Een belangrijk rapport is door den heer Renau aan den Parijsehen gemeenteraad uitge bracht over de watervoorziening, volgens de grondslagen die de vergadering heeft goedge keurd. Van de verschillende plannen is het grootsch ontwerp, om Parijs uit het meer van Genóve door oen reusachtige leiding van water te voorzien, onuitvoerbaar te achten, omdat gebleken is dat thans reeds te Genève niet altijd genoeg water in de Rhone is voor de hydrau lische inrichting aldaar, en vermoedelijk Zwit serland ernstig bezwaar zou maken tegen de kolossale aftapping die noodig ware. Een ander plan, om het noodige water bij Parijs zelf diep uit den grond te balen, stuit at op de onzeker heid of het in voldoende zuiveren toestand te verkrijgen zou zijn. Daarom blijft cle keus bepaald tot twee andere plannen: Het eene ontleent bel water aan de Loiie boven Orleans, waar de tivier over een groote uitgestrektheid een ondergrondscben loop heeft, welke men meent dat 430,000 kub. meter eiken dag zou kunnen opleveren. Het andere berust op het ontleenen van water aan den bovenloop van Yonne, Aube en Seiue. Het rapport stelt voor, gedurende 2 jaren 150,000 francs beschikbaar te stellen voor een volledig onderzoek dier beide plannen en bet maken van een definitief ontwerp. Vóór 4900 echter kan dan reeds de watertoevoer worden vermeerderd uit de riviertjes den Loing en den Lunain, wat met fiireerbassins en bijko mende werken 31% millioen francs zal kosten De verdere uitbreiding, die tot 1930 loopt, zou volgens vooiloopige raming nog 135 millioen vorderen. t De rapporteur raadt vooits de algemeene invoering aan van watermeters, om de verspil ling van water tegen te gaan. Hij wijst erop, dat tliaus reeds 220 liter daags per hoofd dei- bevolking beschikbaar is, waarvan de helft bronwater, een bedrag dat liooger is dan voor den besten hygieniselien toestand noodig wordt geacht. Maar minstens 10 millioen kub, meters worden vooral in openbare gehouwen enz. noodeloos gebruikt, en daardoor is men thans genoodzaakt in droge zomers Seinewater in de leidingen te brengen. Een goedkoope en ge schikte meter, algemeen in gebruik gesteld, zou aan die verspilling een einde maken en de rap porteur beveelt een ondeizoek aan naar zulk een meter, die in Amerika zou zijn uitgevonden. De gemeenteraad heeft zich met de con clusies van het rapport vereenigd en tevens besloten een reservoir te laten maken, dat ge noeg water kan bevatten om, in tijden van groote droogte, Parijs althans gedurende eem'ge dagen van drinkwater te voorzien. Tatocëeren door electriciteit. Na het uitbreken van den laatsten oorlog is bij de Amerikaansche zeelieden het tatoe- eeren in de mode gekomenallen verlangen borst, rug of armen met afbeeldingen versierd te hebben van ankers, kanonnen, bommen, eDz. De afbeelding evenwel die het meest in trek is en (op de borst wordt aangebracht, ste.t het in de lucht vliegen van de Maine voor. Het schijnt dat de bewerking volgens een verbeterd procédé verricht wordtin plaats van de vroeger gebruikelijke naalden en een bijzon deren inkt, wordt nu electriciteit aangewend, terwijl de bewerking nu niet meer een aantal zittingen d u urt, maar in een halt uur is afgeloopen Het lot van ingeslikte vischgraten. Ingeslikte vischgraten worden bij per.-ouen met normaal maagsap in den regel in de maag onschadelijk gemaakt. Zy doen meestal, cAu al passeeren ze de maag, geen schade; dat r* nu en dan gevaarlijk kunnen worden, bewijzen de gevallen van buikvlies-ontsteking na per' ratie van een graat, waarvan in de literatuur ver scheidene mededeelingen zijn te vinden. Minder bekend is, dat ze zich kunnen ophoopen in het darmkanaal en chronische diarrhee, soms bloe dingen kunnen veroorzaken. Van zelf doet de vraag zich voor, hos het bij ons afloopt met de botten en graten die da dieren naar binnen krijgen. Bij den hond weet men, dat beenderen onverteerd in het darm- kanaal kunnen geraken. Ook bij de roofdieren vindt men iets dergelijks, zy ontlasten soms scherpe beensplinters. Door hun zuur maagsap en het langdurig verblijf van de spijsbrij iade maag zjjn de roofdieren overigens in staat op het punt van vertering van botten veel te praesteeren. liet record valt echter ten deel aan de slangen, wier maag een ongekauwd konijn zo0 goed verteerd, dat alleen de haren onver teerd verschijnen, (welke maaltijd echter 844* dagen duurt.) Zeker is het toch, dat ook den mensch het zure maagsap by een vischmnaltyd goed te pas komt, hetzij hij uit slordigheid, hetzij doorge ring intellect graten inslikt. nTydschr. v. Geneesk." Faillissementen. Uitgesproken: 1 Dec. J. van Oort, aannemer te Apeldoorn, rech- tor-commissaris mr. M. Oldenhuis Gratama, cmato. mr. I. B. Sölner. i 2 Dec J. G. Essenberg, winkelier in manufacturen I to Amsterdam, reciiter-eomrnissans mr, C. Simons, J curator mr. P. W. de Koning. 5 Dec. I. Nagel, kiuidenier te Amsterdam, rech- ter-eommissaris mr. 11. L. Scholten, curator mr. II. van I Manen. M. C. Bronlia, wediuve van F. G. A. Ileicken- ratli, zonder beroep, te Nijmegen, lochter-commissaris mr. G. Wttewaaii, curator mr. F. W. A. Hutscliler. Opgehoven: P. Droste te Amsterdam, handelende ten name va Th. J. Droste. i SCilEVENINGEN, 7 December. lieden kwam alhier aan de markt 50 mand versche visch. Kleine, doode schelvisch gold 25 tot 27 c. per stuk; kieitisclioi f3 i tot f3 50, schairen f 1.75 tot f2.50 en zeehanen f3 j tot f3.50 per mand. IJMUIDEN, 7 December, lieden was Stier S kotter- iogger aan de markt met 300 tongen, enkele tarbot griet, 10 mandjes mul. schol, 30 mandjes kl lit.. 5 mandjes schar. Verder 3 sloepen met 100lOOu 1 groote sclielvisschen en 2001250 kleine schelvisscUen, 50 schuitjes met enkele mandjes schoi en schar. De volgende prijzen werden besteed: groote tong f 1,20 1.30, midd. tong 7085 c., kleine tong 23—35 c., tarbot f712.50, kl tarbot griet f3 754 25, alles per stuk; mid. schol fü10, kl schol f3.75—4.75, schar fl.15—2.65, alles per mandje; gr. lev. schelvisch 1 30 stuks f3037, kl. lev. id., 40 stnks f23,50—20, gr. doode schelvisch 40 stuksflS19.50, kleine doode schelvisch 30 stuks fG.507.75, per mand. Hoogwater tc Üeliieiiani, Dec. 9 v.m. 12n m. 12.12 40 12.45 1.17 Zon en 111 aan. /on-opgang Dec. 9 8.v.m. ondergang 3.45 n.m. 10: 801 j s 3.45 Nieuwe Maan 13 Dec. Eerste kwartier'20 Dcc. BERLIJN, 7 December. Spiritus. Loco 38.50. ANTWERPEN, 7 December. Petroleum prijsb. Dadelijk fr. 19%, December fr. 19%, Febr. fr. 19%, 3 eerste mnd, fr. '19%. PARIJS, 7 December. Tarwe. Loopende maand fr 21.35, volgende maand fr 21.25, Jaii./Febr. fi. 21.10, 4 eerste mdn. fr. 21.20, 4 mdn. van Maart fr. 21.35, prijsh. Rogge. Loopende maand fr 14.75, volgende maand fr. 14.50, Jan/Febr. fr. 14.50, 4 eerste mdn. fr. 14.50, 4 mdn. van Maait fr. 14.50, kalm. HAMBORG, 7 December Petroleum loco G.75 brief, dito -.geld. Spiritus per Doe. 18i/a, Jan./Febr. 18 Stemming vast. BUDAPEST, 7 December. Tarwe goed BRUSSEL, 7 December. Granen. Tarwe kalm, Mais onveranderd. NEW-YOR1C, 7 December. Tarwe. Dec. Jan. Feb. Maart. Mei. Oct. 7 Dec. 72%73% 70% G 72% 73%73% 70% -r- 5 v 72%737a ^,70% r~ Maïs. Dec. Feb. Jan. Makii. Mei. Oct. 7 Dec. 39%391/^ G 39 391/4 5 39%38% A B W A. 9 Dec, Groote Schouwb. Rotterdam, Cathe- rina, 8 uur. 10 5> Groote Schouwb, Rotterdam, Itai. Opera, Otelio, 8 uur. 10 j> Zaal Nut, Rotterdam, Uitvoering Ned. Toonkunst. Ver., 8 uur. 13 Gemeenteraad van Schiedam, \2 uur. 43 Comité-Hoogerhuis, spr. M. f Valk, Musis, 8 uur. 45 j> Ver. Maarten Luther, Schiedam, lezing ds. Westermann enz., Luthersche Kerk, 8 utit. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur-v Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, CoOisingel, 8 uurPschorr Dameskapel, Korte Hofstraat, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2