BINNENLAND. STADSNIEUWS. TL A All DIN G EN. R e c li t z a k c n. Staten-Generaal. degradaties"Wij hebben zooeveri een onschul dige gedegiadeeid." I Men deukt rial het Hof nu nog alleen den iechter van instructie lleriuhw '/.al hooien, die, zooals uien weet, do gelegenheid heeft gehad do zaak Dreyfus-E-itmha/.y in huur vollen omvang te onderzoeken, Jules Roche, de oud-mi uister, heeft volgens de vMatin" aan het Hof een pak blieven, 21 stuks, van Ester iuuy gegeven. Liet plan bestaat otn Picquurt candidaat te stollen voor den Senaat in hol departement der Seine, waar eet: opvolger moet gekozen worden voor den onlangs oveiloden senator voor het leven Biunet. De opening der nieuwe Opéra-Comique te Parijs in 1887 biantlde, zooals men weet, de oude of, wnaibij 200 irienschen om het loven kwatneu werd gisteren door president Faure bijgewoond. Het trok de aandacht dat de presi dent zeer koel wei <1 begroet door bet aanwezige publiek. Er werd alleen even geroepensLeve het leger De hertog van Oi leans beeft, volgens do ïGaulois", aan Amlró Buffet ziju instemming geseind met diens afkeuring van de Kérolmnt's deelneming aan de besvegmg ten gunste van Picquart en der revisie. Dezer dagen is te Parijs een brochure ver schenen, getiteld »Het protestantsche gevaar", waarin de namen eu ndi essen worden opge somd van alle protestantsche ambtenaren, pro fessoren en leeiareu in Frankrijk. Naar in parlementaire klingen verluidt, zal een radicale afgevaardigde de regeering uitnoodigeu, krach tige maatregelen te nemen tegen dergelijke opruiing. Urbain Gohier is, naar de sPetit Pepubliquo" mededeelt naar do assisen verwezen wegeus beleedigmg van het leger in zijn boek: sliet leger tegen do natie." De »Siöele" veiklaait dat, mocht do vredes conferentie werkelijk den bestaanden loesiatrd handhaven, de geestdrift in Frankrijk voorliet verboad met Rusland meikbaar afgekoeld zal worden. In de gisteren gehouden vredescommissie te Parijs protesteerde Montero Ilios tegen do be schuldiging aangaande do Main e. ïlij stelde voor door Fransche, Eugelsohe en Duitsche ge delegeerden een onderzoek te laten doen naai de oorzaak dot- ontploffing. Spanje zou zich aan liuu uitspraak bij voorbaat onderwerpen. Do Amenknansere gedelegeerden hebben kortaf geweigerd. Liet officieuse sFremdenblatt" zegt dat graaf Thurt's verklaring naar aanleiding der uitwijzing van Oostem ijksclre onderdanen uit Pruisen, geschied is in overleg met Goluchowski, den minister van bmtenlandsche zaken, zoodat men gerust kan zijn, dat het Drievoudig Verbond geen gevaar loopt. Gisteren weer een hoogst onstuimige zitting der Hongaarscire Kamer. Szrlagyi, de voorzitter, en Lang, de ondervoorzitter, deelden hun be sluit mede om at te treden, de laatste met de belofte van in zijn ambt te blijven totdat een nieuw presidium was gekozen, Kossuth en Polonyi verzochten Szrlapyi op -zijn besluit terug te komen, wat de minister-pi esrdent nutteloos noemde. Baufïy word echter uhgejouwd en gescholden, en de regeeringsparlij stemde ten slotte vóór het voorstel. Szilagyi zal Vr ijdag zijn antwoord niedodeelen. Den IBden December zal prurs George, naar uil Atheue a'an de jPoht. Corr." wordt bericht, in de Sudii-baai aankomen en wel, om de ge voeligheid va-- den Sulran te ontzien, niet op een Gr iekseh, maar op een Frarisch oorlogsschip. Overal op het eiland worden toebereidselen gemaakt om den prius, die alle groote steden zal bezoeken, waardig te ontvangen. De kruiser Vladimir is met een groote hoeveelheid ammunitie en oorlogsmateriaal van Odessa narr Liet Verre Oosten vertrokkeu. De Fransche gezant te Peking treeft aan bet Tsung-li-Yumen een ultimatum gesteld. Indien de Fransche missionaris die door de rebellen te Szetscliunn wordt gevangen gehouden, niet binnen tien dagen wordt losgelaten, zullen de Fransche troepen de grens overtrekken. Volgens inlichtingen uit officieele kringen, aldus wordt uit Philadelphia gemeld zullen de Vereenigde Staten hun passieve toe stemming gevcu tot den aankoop der Carolinen door Duitschland. De iMorning Post" verneemt van de West" Afrikaansche kust dat een detachement Engel- scire troepen te Yerriga, aart d^n Niger, in de pan is gehakt. Atjeü. Do correspondent van liet „Hbld." seint: Een poging om Toeankoe Mohammed te ver rassen, is mislukt. ïkveo mindere hoofden zijn gevangen geno men. Toekoe Pjoet Toengkoeb heeft zich onder worpen. Bij de overstrooming te Padaug zijn twee menschen verdronken. ♦OVERSCHIE, 8 December. Gisterenavond om 7 uur had in het lokaal van den heer J. Braat een volkssamenkomst plaats, waarin lichtbeelden ver toond worden door den Deer Joh. Scheepmaker uit Den Haag, die hiermede een beslist succes had bij hot zeer talrijk opgekomen publiek. Vooreerst pas seerden een aantal portretten en taforcelen uit de vaderliurdsche geschiedenis de revue, daarna een aan tal portretten van If. M. de Koningin en do koninklijke paleizen, vorvolgcns oonigo inhuldigingstaforoelen, ter wijl na de pauze een drietal intorossante geschiede nissen verhaald sverdon, welker verloop door platen opgehelderd word. Van tijd tot tijd word door het publiek een vador- landsch lied aangeheven, torwijl do heer Scheopmn- ker daar, waar het te pas kwam, ecnigo solo's zong. In ketzelfdo lokaal had van 5 tot li uur een kinder- sarnonkomst plaats, die door ruim 150 kinderen werd bijgewoond. Do portretten ou taforeelcn uit do geschiedonis, die op zeer bovattelijko wijze verklaard werden, do draaiende sterreu en vooral do boweegbaro platen violen zoor in den smaak der kleinen, dio inzonder heid bij do laatste herhaaldelijk in een hartelyk ge lach uitbarstten. Zoor dankbaar gingen allen dan ook huiswaarts, zieh er over vorwouderendo, dat het uur zoo spoedig om was gegaan. (h Knuior van Koophandel en Fabrieken. In de hedenmiddag ten raadhuize gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waren aanwezig met den voorzitter, den heer J. J. G. Nolet, de heeren mr. W. H. Jansen, P. M. J. A. Lngerweij, M. L. Ilonner- iage Grete en J. 11. Houtman. Afwezig waren de heeren G. O. Beukers, P. C. van der Pant Jr., D. F. W. Prins en H. R. M. A. van Gent, de eerste twee met kennisgeving. De notulen der vorige vergaderiug werden ongewijzigd gearresteerd. Na mededeeling der- ingekomen stukkeu werd door den voorzitter aau de orde gesteld een adres van de Kamer van koophandel te Winschoten aan den minis ter van waterstaat, handel en nijverheid, strek kende tot het verkrijgen van vrijdom van briefpoit voor hetgeen door colleges en amb tenaren in de uitoefening hunner function aan particulieven por post wordt gezonden. Do Kamer besloot met algemeene stemmen aan dit adres adhaesie te verleenen en van dat besluit mededeeling te doen aan de Kamer te Winschoten. Daarna stelde de voorzitter aan de orde de ontwerp-verordoning regelende het aanstellen etc. der makelaars, welke gedeeltelijk reeds in de vorige vergadering was behandeld. Op enkele puruen werd het ontwerp aangevuld eu daarna na uitvoerige discussie met algemeene stemmen vastgesteld. Niets meer aan de orde zijnde, werd de ver gaderiug door den voorzitter gesloten. i „Patrimonium", f Gisteravond trad de lieer W. J. A. Km ij er 'alhier weder als spreker op in het lokaal van „Patrimonium" waarin een talrijke schare hoor ders zich vereenigd had. Spreker zou ditmaal het tweede gedeelte van zijn onderwerp „De Fransche revolutie" behan delen on zeker mag de talrijke opkomst van dozen avond als bewijs strekken koe-«er de be handeling van het eerste gedeelte van dit on derwerp de belangstelling had opgewekt. Spr. begon zijn voordracht met de bespre king der hoofdpersonen in dit historisch dra ma: Miraboau, Robespierre, Danton, Marat enz. Daarna deed spr. een blik werpen in den toesta ik1 aan het hof; beschreef den Konmg met zijn goedhartigheid en gemis aan elke uiting van wilskracht; Marie Antoinette, de ongelukkige doch karaktervolle dochter van den Oostenrijkschcn keizer; de hof houding zich koerende en wendende naar do omstandigheden, doch niet bij machte die omstandigheden to overzien on to bestrijden, nog minder te be- heerschen. Tevergeefs trachtte Lodewijk zijn ondergang te voorkomen door zich to wenden tot de con ventie; tev-rgeefs stelden do Girondijnen po gingen in het werk om het koningschap te red den, ïïeb volle dat overal leugen en bedrog rondom zich zag of meende te zien, was t© zeer overtuigd dat ook heb hof on de Koning zich hadden laten onikoopen; en toen ten slotte een poging tot vluchten van den Koning werd verijdeld, toon was het nog slechts een kwestie van tijd om, den Koning in staat van beschul diging te stellen. Wat de Koning met zijn toegevendheid juist had willen vermijden, het aanrichten van een bloedbad, dat word door zijne houding juist uitgelokt, on in hot bijzonder werden daar zijn volgelingen het ergst door getroffen. Don trou wen Zwitsers, die hun meester wilden verdedi gen tegen do woeste bonden dio do Tuilleriên. bestormden, werd gelast geon gebruik to roaken van hunne vuurwapenen, niet heb gevolg, dat zij letterlijk vermoord werden. Parijs vertoonde weldra het vreeselijksto schouwspel door de herhaalde bloedigo taferee- Ion en de voortdurende werking der guillotine, dio ten slotte gevoed werd nib alle partijen en groepen die elkaar in snelle wisseling opvolg den. Terwijl de Koning met zijne familie in den Tempel gevangen zat, werd in het parlement na ijselijke redevoeringen het schuldig uitgespro ken. Een schijnbaar proces werd gevoerd, waar in de advocaat des Konings in. een prachtig, vol gloed uitgesproken pleidooi de onschuld van zijn vorstelijke n cliënt betoogde. Te vergeefs; liet eenige wat hij uitwerkte was, dat de pre sident dier rechtbank den Koning vroeg: hebt gij nog iets hierbij to voegen?, waarop do Ko ning antwoordde dat hij zich beriep op het plei dooi. Het vonnis luidde natuurlijk„de dood". Op aangrijpende wijze scbilderdo spr. doze toestanden, die wij hier sleohts met enkele pun ten kobben weorgegoven om ten slotte te ein digen met een gedicht door hem zeiven ver vaardigd. Daarin werd gewezen op den rechter die in den Hemel troont en waarvoor koningen en bedelaars en rechters zich zullen te verant woorden hebben over hunne daden op aarde. Een daverend applaus klonk na een oogon- blik van stilte op deze hooiende rede, die met de meeste aandacht werd gevolgd, den gan- sehen avond door. St. Nieolaus op de scholen. Waar St. Nicolaas in deze dagen zoo vele bezoeken heeft afgelegd van tie meest verschei den aard, daar ligt liet ioor de hand dat ook de scholen, en in het bijzonder de bewaarscholen, daarvoor in de termen vielen. Met mijter, tabberd en kromstaf bezocht de Sint de R.-K. bewaarscholen aan de Lange Haven, in de Overscluesclte stiaat en in de Zalmstraat en voorts de Mariaschool aan de Korte Haven, terwijl ook de St. Jozefscholen in de vreugde deelden. Men kan zich voorstellen hoe op die bewaar scholen gejubeld en gezongen is voor den be minden tevens met zekeren angst beschouw den heilige, die zoo vriendelyk de kinderen gedenkt en hen trakteerde, hier op speculaas, daar op chocolade en krentenbroodjes, maar overal met de meeste goedheid de kinderen toesprak en hen opwekte tot gezonde feest vreugde. De kinderen der christelijke bewaarschool aan de Broersvest werden gistermorgen getrak- teeid en mochten den gansehen morgen zingen en spelen, zoodat bijna voortdurend uit de kelen der kleinen de bekende St, Nicolaas- versjes weerklonken. Heden had zulk een feestje plaats op tie Alida-bewaarschool in de Leliestraat. Ook daar speelden de kinderen eu zongen uit volle borst ter eero van den goeden Sint, terwjjl verschil lende spelletjes mede de kinderen in de ware feeststemming hielden. Ook hier werd op specu laas getrakteerd. Zaterdagmiddag zal op de Maria-bevvaat school in de Nieuwst) aat het St,-Nicolaasteest plaats hebben, dat beurtelings tiaar en in de Leliestraat gevierd wordt. Dan wordt nog op andeie wijze feest gevierd dan door het zingen van verzen en .het eten van speculaas. Maar daarover vertellen wij later wel iets. Bij de op 26 November j.l. gehouden kas opname bij den gemeenteontvanger bleek aan wezig te zijn een som van f 63105,23. Voor de afdeeling Rotterdam der Vrouwen- Christeii-Geheel-Onthouders-XJnie zal op Vrijdag 9 dezer des avonds in het Vereenigmgsgebouw in de Vredehofstraat in eene openbare vergade ring als spreekster optreden mej. A. v. d. Vlies, van liier. Haar onderwerp zal zijn„Gij weet niet van hoodanigen geest gij zij b." üe kegeiclub ïAnti Poedel" alhier bestond in September 0 jaar. Door bijzondere omstan digheden kon men dien jaardag toen niet vieren en heelt dit feest thans Dinsdagavond plaats gelrad. Dien avond werd een onderlinge wedstrijd gehouden, waarbij eenige prijzen waren uitge loofd, terwijl de avond zicli overigens kenmerkte door den gezelligen toon die heer?clite. Door een der buitengewone leden werd voorls te dezer gelegenheid een mooie aquarel beschik baar gesteld, waarom in deze maand zat wor den gekampt. Hedenmorgen werd door do politie alhier in eon logement aangehouden, de minderjarige F. J. J. K., 16 jaar oud, uit 's-Gravenhago, wiens opsporing ca aanhouding was verzocht door middel van het „Algemeen Politieblad". Hij is daaiop naar Deri Haag op transport gesteld. Terwijl hedenmorgen eenige jongens op een in do Nieuwe Haven overwinterend© bom speel den, naderde een brugwachter, waarvan in over treding-zijnde jongens steeds een heilzamen sclmk hebben. Allen sprongen haastig van den bom om weg te loopen; daarbij sprong echter C Koster mis en geraakte te water. Een paar kameraden, geholpen door een slagersknecht, brachten den knaap weer spoedig op hot droge, waarna deze naar de ouderlijke woning in do Nieuwstraab word gebracht. B URGERL IJ KE STAND, dchutvtl 8 Dec. J. de Koning, 22 jaar, en J, M. den Boer, 26 jaar. fieboren 7 Dec. Wilhelmus Jacobus, zoon vau A. Dries en J. M. Vos, A7oordmolenstraat. Overleden 7 Dec. Aagje Adriana Vermeer, oud 19 maan den, Leliestraat. B. en W. brengen ter kennis, dat door R. Sequeira Jr., directeur der Buffetmaatschappij dE Pluribus Unum" te Amsterdam, een ver zoekschrift is ingediend om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein in twee lokaliteiten van het perceel, staande Hoofdlaan, wijk H Nr. 291 in deze gemeente. B. en "W. maken bekend, dat, vermits het onderzoek naar de door Jobs. van den Ber« Dz, alhier voorgenomen uitbreiding van zijne stoom- timmerfabriek aarr den Maassluisschen dijk nog niet is afgeloopen, de beslissing op zijn verzoek om vergunning daaitoe door hen bij besluit van* 3 dezer is verdaagd. B. en W. geven kennis dat door hen op derr 3deu dezer is veileend de volgende ver gunning Aan Pieter Maat Janszoon en zijne rechtver krijgenden tot oprichting van eene slachterij aan de Gedempte Waal, in het perceel wijk K nr. 37, kadaster Sectie B nr. '1767. Bij da gisteren gehouden verkiezing van notabelen en plaatsvervangende uotabelen bij de Ned. Heiv. Gemeente alhier, weiden uitge bracht 165 stemmen. Aan de op 2 Dec. '1896 gehouden verkiezing werd door 166 stemgerechtigden deelgenomen. Aanstaanden Maandag begint hier weer de Vissclierijschool. Daarvoor kunnen zich Vrijdag avond a. s. te 6 uur in de Willemschool aan den Broelcvveg leerlingen opgeven. Zij moeten van '12 tot -14 jaar oud wezen. Ter gelegerrheiu van de dankzegging voor den afloop der Groote Visscherij is voor dp armen gecollecteerd: in de Neder!. Herv. Kerk f 174.—; in de Roornsch Katholieke Kerk f 1419.75. BU B GE RL IJ KE STAND. tteboren 8 Dee. Godefridu«, zoon van J. W. Mersclr en W. C. Verhejj, Van-Leijden-Qaelslraat. Jantje, dochter van J. M. van Gelderen en '1'. Bi ins, Korteüeeg. Overleden j 8 Dec. Helena Ltidovica Verduijn, oud 11 .maanden, Maasstraat Do kantonrechter te 's-Gravonhago veroordeelde heden tot flO boete, subsidiair 2 dagen hechtenis, den apotheker aldaar die de op zijn magazijn aau- wezigo vergiften niet in een afzonderlijke afgesloten bergplaats had bovraard. Van meening dat do wette lijke verplichting om vergiften in een gesloten kast te bewaren niet toepasselijk zou zijn op bet magazijn eens apothekers, doch uitsluitend op do apotheek zelve. Eenige studenten waren hedenochtend voor den kantonrechter te's-Gravenhago wegens bet verwekken van burengerucht. Reeds lang vöór hun zaak door den deurwaarder werd uitgeroepen, werden de heertjes echter op last van den kantonrechter naar het politie bureau gebracht wegens hnn onzedelijk en hinderlijk gedrag in het rechtsgobouvv. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 8 December. (Per telegraaf.) Bij liet voortgezet debat over de „Justitie- begrooting" drong de lieer Drucker aan op ver mindering van den achterstand in burgerlijke zaken. Wanneer bij alle krachtsmspanmng hier aan niet is tegemoet te komen, verklaart de Mi-, nister zich voor uitbreiding van de rechterlijke collegies in centra van. 't verkeer. De heer Drucker verdedigde het stekel om voor eene benoeming bij rechterlijke collegies bekwaamheid boven opgedane routine op griffie of parket verkregen, te stellen en boven an ciënniteit. De heer Willinge vond dat de heer Drucker te weinig waarde hechtte aan routine. Naast bekwaamheid moet rekening met gesoliikthe'd worden gehouden. Met den Minister wenscht hij geen examen om bij de rechterlijke maolit te komen. 's Ministers stelsel is, te kiezen demgene, die reeds een paar jaren zijn sporen in den. praktijk verdiend heeft boven ham die pas van, de aca demie komt, wanneer beiden, bekwaam zijn en zulks omdat hij ook hecht aan kennis van toe standen, tact, geschiktheid enz. Het middel door den lieer Hartogh aan de hand gedaan, om ter voorziening in den bedoelden achter sband heb aantal pleitdagen uit te breiden, kan de Minister niet accepteeren. De heer Van den Berch van Heemstede be streed de voorgenomen opheffing van de recht bank te Zierikzee> en verzocht althans daarmede te wachten. De heer Van Raalte bepleitte sterk de uit breiding van het personeel bij de Rotterdam- sche rechtbank, die z. i. zeer dringend, noodig is en te compenseeren ware met opheffing van de rechtbank te Zierikzee of Breda. Spr. weasdhte toevoeging van een geheel nieuwe Kamer aan de Rechtbank te Rotterdam. De heer Hartogh stemde in met 's Ministers systeem, dat opheffing van kleine rechtbanken, die weinig doel hebben, kan. leiden tob verster king van de andere uitbreiding; maar tevens zag hij in burgerlijke zaken de bevoegdheid van den. kantonrechter gaarne uitgebreid. Tegen dit laatste kwam de heer De Savomin Loiunan op, aangezien de competentie van den kantonrechter moet geregeld worden naar den aard van de zaak. Spreker's ervaring heeft hem geleerd dab de Rechtbanken wel de zaken kun nen afdoen. De heer Van Kerkwijk protesteerde er tegen, dab luchtig en vluchtig, zonder onderzoek, tot opheffing van. de Zierikzeesdhe rechtbank is overgegaan, 'tls slechts een drijven van. de be volking van het platteland naar de steden. Let tende "op de uitbreiding van de verkeersmidde-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4