Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. Finautiëel. Y i s s c h e r ij. Scheep yaart. Handel. 35 9ste Staatsloterij. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STMTSLEE1MEN. Pro?, ea Stedelijke Leeningei. MMiei-Mell. TaMsoideriMMeii. Faiirieken. Scieepiaart-Maatscli. SpoorwegleenliLgeii. Tramweg-Mei Preiieleemgei, leü is lieb thans nemen van een beslissingop bouwen wat morgen moet worden afgebroken. De Minister noemde heb werk van do recht bank te Zierikzee van zoo weinig boteekenis, dat ophefhng alleszins gerechtvaardigd schijnt. Echter zal ernstig worden onderzocht naar de gevolgen en of op andere wijze dan door op heffing in de zaak kan worden voorzien. Uit breiding van de llotterdamscho rechtbank acht te ook hij noodzakelijk. Tegenover de heeren Lucasse en Van der Zwaag, die afschaffing wenschten van het pr> miöustolsed aan de jachtopzieners voor het con st» teoren van overtredingen, achtte de Minister afschaffing nog erger dan behoud, 't Premie stelsel moge een noodzakelijk kwaad zijn, er is ten minste nog controle, en dat zou niei bij par ticuliere giften zijn on do ambtenaar bleef ge plaatst tusschen beurs en geweten. De Mins ter verwacht met den heer Macaré van een betere inlichting van het „Politieblad", beteren invloed daarvan. Echter kan hij zich niet ver- conigen met heb donkbeeld van dien afgevaar digde om, als prikkel een premie te stellen op b aanhouden van gesignaleerden. Door den heer Van Kol werden tal van bezwaren geopperd tegen de Rijksopvoedingsgestichten, want zoo- da de toestand nu is, werkt het verblijf eerder demoraliseerend dan verbeterend. Een grondige enquête dient te worden ingesteld om licht te brengen en zekerheid te verkrijgen omtrent de werkelijke toestanden. Do heer Heldt ondersteunde dezen wenseh naar onderzoek. Deze spreker drong yooral aan op goed vakonderwijs in genoemde gestichten. De Minister verklaarde dab het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de brochure van een oud-verpleegde heeft aangetoond, dat er veel onwaars in dat geschrift staat, waar ge klaagd wordt over onvoldoende voeding. Waar is 'fc dat er vroeger vóór 1892 feiten van mishandeling zijn voorgevallen, maar straf bleef dan niet achterwege. Ook is onzede lijkheid voorgekomen, maar ook daartegen wordt thans beter gewaakt. Rietslagen worden niet meer gegeven. De geest ia geheel anders geworden. De Minister is dan ook over den to- getrwoordigen. toestand volkomen gerust. Do verpleegden worden goed gevoed, en ontvangen voldoend vakonderwijs. Dat dit laatste nog verbeterd kan worden is liij met den heer Heldt eens. Een onderzoek echter acht hij volkomen overbodig en zou hij zelfs betreuren. Tegenover de klachten vaneeni- ge oud-verpleegden zijn er tal van oud-verpleeg den die hun dankbaarheid en erkentelijkheid hebben te kennen gegeven aan den directeur voor de goede behandeling. De heer Van Kol hield vol dat de tegenwoor dige behandeling van die verstootelingen, van dio slachtoffers, van die schipbreukelingen van de kapitalistische maatschappij verre van hu maan is. (Gestamp op de tribune.) De Voorzitter niet kunnende constateeren me. de orde heeft verstoord, liet de publieke irilune ontruimen, De heer Van Kei bleef aaudiingen op een onderzoek desnoods door een regeerings-com- missaiis. Spreker zelf zou gaarne verlof krijgen om eenigen tijd persoonlek onder de verpleeg den in de gestichten te mogen dooi Mengen. Maar een enquête moet er plaats hebben, met of zonder medewerking van de Reg .ering 1 De lieer Ketelaar wensehte betere opvoed kundigen voor de verpleegden. De heer Vaii der Zwaag protesteerde tegen het lachen van de kamerleden, waar Van Kol zoo'n ernstige zaak behandelde. Daaruit blijkt z.i. de klasse-ongevoeligheid van de Kamer. De voorzitter verzoekt spreker zich te ont houden van het geven van lessen aan de leden. Dit is onnoodig en ongepast. De heer Van der Zwaag herneemt dat door 't lachen belemmering van debat ontstaat, waar op de voorzitter hem opmerkt, dat, wanneer er van belemmeiing van debat sprake is, er nog wel op andere omstandigheden te wijzen valt. De heer Van der Zwaag ziet onder protest van het woord af. Nadat de Minister nog verklaard find dat hij geen onderzoek noodig achtte, vroeg de heer Van Ko! Z.Ex. verlof om met twee andere Kamer leden du opvoedingsgestichten te mogen be zoeken en de verpleegden te ondervragen. Het a me nde ment-Lob ma n tot schrapping van den post voor traktementsverliooging van ge- vangenisbenir.bten is aangenomen. Evenzoo liet amend(>m»nt-van Heemstra tot schrapping van den post voor het aanleggen van broeikassen in het opvoedingsgesticht Veld zicht te Avereest. Opsporing gevraagd, In den namiddag van 1 Dee. j.l. wpidenop zicht geviaagd bij een juwelier aan de Hoofd- steeg te Rotterdam gouden damesiingen, te zanir-n eene waarde vertegen ooi digeude van ongeveer f 200, door een mauspersoou, onge veer 25 jaren, gekleed rnet donker gekleurde lange overjas, zwarte glacd-leereu handschoenen en zwaiten fantaisielioed. Nadat de ringen door een bediende van den juwelier aan liet opgegeten adres waren be zorgd, werden ze ongeveer een half uur daai na weder afgehaald, onder voorwendsel dat Ze aan een verkeerd adies wat en bezorgd, en wel vermoedelijk door denzeKden persoon, die de riugen bij den juwelier bestelde. De commissaris van politie in de 3de afd. te Rotterdam, verzoekt opsporing en zoo daartoe termen aanwezig zijn, aanhouding van den bovenomschreven persoon en in ieder geinl inbe slagneming der voormelde ringen. Vergeef sch pogen. Het Centraal Weeshuis süetliel" te Dordrelit, directeur-president do heer d.-, J. Eigeman, zal woulen opgeheven. Wei gmg het gerucht reeds eeuigen tijd, maai nu is liet zekerheid ge worden. Reeds is e<m begin gemaakt met tiet terugzenden van ectiige weezen naar de respec tieve familieleden. Goed afgeloopen. Do ex-koningin Isabella van Spanje is giste ren aan een ernstig ongeluk ontsnapt. Terwijl zij een rijtoertjo maakte in den om trek van Parijs, reed liet rijtuig op den weg van Gennevilliers tegon. een vrachtkar aan. Dc koetsier werd van den bok geslingerd, en de paarden sloegen op hol. De Koningin, die zeer verschrikt was, wist evenwel ongedeerd uit het rijtuig te komen. Een lakoi alleen werd liohb gewond. Levend begraven. In de leemgi'oeven te Kloff, in de Rijn-pro vincie. waren zes mbeiders aan h'-t wei k, toen plotseling een nutdmnssa in beweging kwam en de arbeiders bedolf. Terstond werd alles in Int werk gesteld om de mannen te ledderi doch toen zjj uitgeginven waien, bleken alle zes teeds gestikt te zijn. De Koninginnen. De Koninginnen zijn hedenmiddag te kwait voor vieien in de residentie teruggekeerd. Aan het staatsspoorstation werden H.H. M.M. bu- groet door den burgemeester en den gouver neur der residentie. De weg naar liet paleis voerde langs de teekenac'vlemie. Daar boten twee vi ouwelijke leeilingen dezer instelling bouqu.'tten aan. In den Duitschen Rijksdag herdacht gisteren do nieuwe voorzitter, graaf von Ballestrem, do overleden ledon, eu sprak daarop als volgt „Een groot verlies lieofb het vaderland en ook den Rijksdag geleden." (De leden verheffen zich van hun zetels. De sociaal-democraten ver laten de zaal.) De spreker herinnerde daarop aan hot over lijden van Bismarck, „don eersten kanselier van het Duitseho Rijk, den gonialon staatsman, die sedert liet ontstaan des Rijks op uitsteken de wijze aan hot hoofd der rijksregeering heeft gestaan, op een tijdstip toon de Rijksdag niet bijeen was eu er ook geen Rijksdag was. Den Rijksdag paste in hot bijzonder Bis marck's nagedachtenis niet dankbaarheid to ge denken. „Want," zoide graaf Ballestrem, „wan neer wij hier staan als vertegenwoordigers va.u hot Dtutsche volk, dan danken wij dat in do eersto plaats aan den overleden kanselier," (Le vendige bijval.) Daarbij herinnerde de spreker er aan dat door Bismarck's invloed vooral het algemeen kiesrecht was tot stand gekomen. Daarop gaf de voorzitter, lid van het Cen trum toe, dat Bismarck vaak in botsing is go- komen met personen uit den Rijksdag. „Intus- solien," ging lüj voort, „is er ook voor hen, die bij die conflicten scherp tegenover den grooten kanselier stonden, geen enkele reden om aan den grooten staatsman geen plechtig eerbewijs ta wijdon. (Luid applaus.) Do majesteit des doods brengt verzoening. Wat partijen en per sonen in ons midden bij zijn loven in den prins hebben bestreden, dat is, voorzoovcr liet van persoonlijken aaard is, mot zijn sterfelijk omhul sel begraven. De nagedachtenis van prins von Bismarck staat voor ons als dat van den groo ten staatsman, den uitnemenden medestichter dos Rijks, den man dio de onsterfelijke overwin ningen van ons onvergelijkelijk leger heeft voor bereid en nuttig aangewend. (Levendige bijval.) Beschouwt zijn nagedachtenis als die van don handhaver van een zegenrijken vrede, die tien tallen van jaren heeft aangehouden." Wij willen uiet nalaten op d© merkwaardige coïncidentie te wijzen, dat op denzelfdon dag waarop deze hulde door een politieleen tegen stander werd gebracht aan do nagedachtenis van Von Bismarck, diens meest verwoede vij anden, de sociaal-democraten, een plaats heb ben veroverd in het bureau van don Rijksdag. Mr. Domange, Dreyfus' advocaat in 1894, heeft aan het ministerie van koloniën vergun ning gevraagd aan zijn gewezen cliënt eonigo stukken ©n brieven te mogen zenden. De „Ca- ledonie", die gisteren met een kleine '100 straf- faüngen Rochefort heeft verlaten, zou die stuk ken te Algiers aan boord kunnen nemen, waar nog een 200-tal voor Guyana bestemde dwang arbeiders moeten worden afgehaald. Overzicht ynn de Beurs van den dag. Do buitenl. Staatsfonösenmarkt verkeerde beden in nagenoeg onveranderdo stemming. Alleen waren Por tugal aangeboden. Amerik. Sporen openden tamelijk vast, doch sluiten flauw, vooral voor Central Shares. Van Petr.aand. zijn aand. Koninkl. aanzienlijk gedaald. Nationale Staatsfondsen waren meer aangeboden. Buitoni. soorten prijshoudend, alleen Portugal a loonier. Hooger: Sckibaioff 8, Kcdirï -V, Cert. Arcndsb.4, Besoeki 3, Rott. Deli 1, Babat Djombay 1%, aand. Cult. ïfe. Lager: Wester Suikerr. 1, Kon. Petr. 25, Palern bang 1, Ned. Ind. Exploratie 9%. Binnenl. sporen voor Indische 1/3 beter. Russische sporen onveranderd. Amer. sporen per saldo a 1 lager. NIET OPFICIEEL. 5 pet. South. Pao, 103i5/i8, 194 i/I6Celebes Ba- lotje 145, 147. Gulfï Shares 1814, 19- Bunrtsporen 92. Voorsehotb. 100%. Alg. Oost-Bouw 98'/4Cert. Deli Cult. 149, 150. Medan 255, 257. 1ste Pref. Erie 35%. VLAAUMNGKN, 8 December. Binnen van de liaring- visscliorij SOU 89, mot 30 kantjes pekel- en 80 k. sleuth,SOU 100, met 20 k. pekel- en lÖk.stoiuh.J SCIC Hi2 met 85 It. pekel- en 34 k stmnh SOU 2t9, met 78 k. pekel- en 15 k. stonrh. 7 Dec. Te Umuidcn binnen Mm tie hengvisscherij Vli 191 Itoiti, J. Visser, besoiml f200. 7 Dec. !n zee ter beugvisseiiei ij VIj 9 Harmonie, IC. Ituogeudijk Afslag: Nieuwe volle haring f 13.50, ijle fl().— KRALINQSCHË VEER, 8 Dec. Hedenmorgen wer den aan do mailt nlluei aangevoeld II wmtOizalmen, f2.75 a f3.benevens 1 zoinei zalm, I0Ü0 per kilo SCHIEDAM, 8 December. Het gistoi en aangekomen stoomschip Offerton bad in lading 913,500 K.U. steen kolen. LOB1TH, G December (na 2 nui). Gepasseud naar Schiedam JSngelinaKinmis. SCHIEDAM, 8 December 1898. ROGGEzonder handel. GERST: zonder bundel. MAIS: Mixed ft 17 Ct, SPOELING: fl.lSO. MOUTWIJN Not. van de Matei» r-> f 11.— per II!.. Ct. Stemming: ll.mvv, IENEVER f 15.per 111.. A test, proof f 10.50 n /onder fust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Brandeisboinl f!0l/n a f 10%. SPIRITUS: f 17% a f 18 AMSTERDAM, 8 December. Rogge op levering prijshoudend; per Maart f 144, Hé, H4 per Mei (139, 140. ROTTERDAM, 8 December. Rogge cp termijn: per Maart fi42, f f -pet- Mei f137, f 130, f-, DELFT, 8 December. Graanmaikt onvoiamieid stil. Jarige Zeeuwsche en Ovenri taiwo f7.30 a 8.50, Nieuwe dito f7.a 8 50, West!. 1 oode ris dito f7. a 8.Zeeuwsche en Qvrnn. rogge f5.a 5 75, Nieuwe dito f4.50 anNieuwe Wmtergoist f4.a 5.Zomoigeist f4.a 5.—, Ohevaliorgerst (5 50 a G 25, Zwaie ha vei f4a 4.50, lachte dito f3.75 a 4.—, Groene erwten f8 25 a 9.25, Mesting fG. a 0.75. Paaidcboonen f5.75 a 0.75, Duivoboonen f0 25 a 7.nieuwe li 1 uine boonen fit.a 1-2. Witte dito f 10.a 12nieuw Koolzaad f8,25 a 8 75, Buitenl. hennepzaad f8 75 a 10 30, Knnariezaad 5.50 a 7.25. Aan stadswaag gewogen 202 achtsten en 04 zes tienden vaten boter, wegende te zamen 4G80 Itilogiam. Prijs 159, f54, f48. Op de vcemaikt waren aangevoerd234 inndeien, 25 paaiden, 31 vette kalveren, 05 magere dito, 132 schapen ol lammeren, 40 v,11 kens, 532 biggen en 1 i schapen binten de hokken. Veüe koeien *Ig qunl. f 1702l02equal, f S0140 Kalfkoeien Vaai koeien Vette kalveren Welschapen Lamschapen Vette lammeren Mageie varkens Nuchtere kalveren - Stieren Kuiidvlees'-h Vet kalfsvleeseh - 180-220 - 150-480 - 5570 -110—100 85-440 33—50 f Weilammeren - -2033 Biggen - 5 10 - 7-17 Paaiden - 40—110 Veulens - per kilo fO.GO a 0.55 a 0.45 9 -0.80 9 0.75 a 0.05 2de Klasse. Trekking van 8 December. Getrokken prijzen. Prijs van ƒ200 No. 74GI 42016 - 100 2300 Prijs van ƒ30: 333 23S15 103 2i07 7«9 80 03 3110 901 8230 1334 S410 1723 350 1900 70 2007 4103 2313 4203 4273 8108 4320 8401 4733 0064 05 0702 4973 03 SS40 7227 5683 7075 5077 81ÜL 5797 8213 5970 64 8207 10745 12108 8405 10353 12739 8509 10977 13149 9047 11397 13305 9139 11427 18549 «77 11828 13014 10240 12005 13747 74 79 14037 10422 12170 14170 79 50 14884 15030 70 16599 10985 10195 10208 17093 17380 17470 17048 17894 17919 27 1828S 18485 18747 18903 19297 10008 lOSiö 10997 20099 20220 2034 204S2 20305 20924 Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel f 42.— 0.50 2.— Paoierer, Roebel f 1. Oostenriikscbe Florijn 1.20 ZmddmtseUe plorijna 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genuteerd, vei valt de opgaaf van den vormen koers. Duitsdie Reichsmark f 0.60 Fortugeesehe Milreis. 2.70 Spaansche Piaster t 2.50 Spaansche Peseta 0 50 Deensche Kroon 0.66)4 A merikaansche Dollar »2.50 AMSTERDAM. 8 Dec. 1898. EUliOPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2% Cert. dito 3 Hongarije. Obl. Gondl. 1876 5 Inschr. 4802/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk. Obl.Pap, Mei/Nv, 5 Jan./.fuli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4i/s Rusland. Cert.Hamb. 1820 5 Obl.'80Gc,GR.125 do.'89/90 Hope &Co.GR.1254 d.'67/69at;20 4 111 goud 18845 Spanje. Pp. Sch. pes.60004 lo. pes. 12-240004 Bin». Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 4888 5 dito Gecv. serie D. dito Gecv. serie C V, lt. L. K. 11. K. 85% 95% 351/4 95% 853/8 95 'Via 100% 88% 93% 843% 83»% 84 s/i8 83% 84% 83% 22%<1 331%e .22% 333/g 22% 33% 97% 97 tfu 104'/is 103 97% 1038/16 97 %s 383% 39% 391/4 39% 40 31% 931/2 977/b 22% 27%8 22% 27 N.-AM ERIK A. Mexico. )bl. All. Bïnnl. 5 binst. Obl. '61 3 k 1 ito 4886/90. 3% C. v. Pb.. Deli Cult Mij. Aand. Deli-Maatsch.Aand. Rott Deli-Mij. dito Seuembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Wrkt. en Spw.-Mat. ser.AA, N. Gist en Spir. F. A. V. K. 34% 10(1% IOO1/4 93% 101% 98% 98% i00vs/ia 1011/is 104% 1021/a 07 102% 401 63 4501/8 i48i/3 144 485 175 473 1C0 1.. K. 34% 981/2 10! 101% 67% 101 62 150% 148% 1753/4 473 11. li. 34 Via 68% 031/2 148% 176 Paketv.-Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Di7M. Dordt. Petr.Mij.prA. Elzasser Petr.Mij.A. IC. Mij Ex. Petbr.A. M, Moeara En. A. Nod. Petrol. Mij. A Surn. Palemb. M. A. V.-S. v. N, Ajieu. Ark.Cnst.Synd.TO. f Kans. Cy Pittb. G. 4 Maxw.Pr.afg.C.v.A. dito Cert. v. Incom. Nederland. Hol!. IJzeren Aand. M. t. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned. Z -A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw, A-U do. 3 Polen. Wars.-Weenen A. Rusland. Gr. Spw. MijObl. 4 Wladik.ZR. 1250.4 Z,-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W.Sp. Obl. 4 V.S. v. N.-Aher. AtclLTp.C.v.gew.A. dito Crt pief. dito do. Alg. Hyp.Obi. 4 V. K. L. K. 11. IC. V. K. L. Iv. 177 da Adjust Obl. 4 73% 118% 119 Atl. Pac Trustb. 0 Centr. Pac. Aand. Cl.Ak.fc Col.C.v.A. 34%6 17% 337% 18 Vl6 414 124 269% 119% 28 87% Denv.-Rio-Gr. dito 153/4 15% Erie Sp. Mij. Aand 43 s/l6 1311/iu 243 205 FT. C. P. C. v. g. A. Hiin. Centr. C. v. A. 11 1091/4 40 'Via 20% 87% 21% 00 Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Beit Railr. Co. 51% 51 Louisv. Nashv. Cert. 631/10 63% 220 967% 3 Miss K.&T.C.v. A. 4 11%, 11 3/8 96% do.Crt.v. 4pCt.prf. A do. 4 e Hyp. Obl. 4 35 89% 88% 5%s do. 2e ilyp. dito 4 63% Wabashafg.O.v.p.A. W.N.Y. Pens, C.v.A. Canada. 21% 6 7/is C%8 115 Canadian Pac. C.v.A, 84% 112 110% 33 Rott Tramw. Aand. 200 18 Westl. Stoomtr. A. 56% SBi/i Nederland. 58 9/16 58% 58% Amsterd. f 1000 3 103 7/s N.-II. V. Witte Kr. 72% 155 P.v.Yotksvl.'67 ƒ10 do. 1869 A/2.50 160 4.00 98 België. 97% 971/s Antwerpen 1887 2'/3 99 99% 99 7/16 99% Brussel 1886 .2% 99 971/s M. v. Brt.-Spw. 2% Hongarije. t0l/4 1515/ia 461/is Theissloten 4 1153/4 Ut» 4511/ijj 45% Italië, 971/s 97% Roode Kruis II. K. 343/8 18% 16 Via 1! 51% 63 i/j 1413/18 89 07/18 Oostenrijk. V. K. L, IC. Staatil. 1854. .4 4391/4 dito 4860. 5 148 dito 1864. 162 161 Bod.-Cr.-Anstalt 3 100 Stad VVeenen 1874 1431/s Spanje. Madrid 1868 3 327/8 33 Turkije. "Spoorwegl. 3 26% 26% Koers van het geld. Beleemng H. IC. Prolongatie pCt. 2% pCt. Wisselkoersen te Botterdam. 8 December. Londen kort f 12.1 U/2 Disc. 4 pCt Paiijs - 47.87% 3 e Antwerpen - 47.65 3 Pr(jzcn van Coupons. Amsterdam, 8 December. Met. Pap. p. II. 21 20.97% Zilv.Jan. 21 20.971/, Ëngelsehe per z 41.53 Engelsche met affi. 14.93 Portiigeesche Fransohe47.41) Belgische v 47.30 Diversen in Reichsmark 58.82% Hamburger-Russen. 1.22 Russen in Gouden Roebel 4.90 Russen in Zilveren Roebel 1.25 Russen in papieren Roebel 1.24% Polen per Zilveren Roebel - Spaansche buitl. in frs. p. Juli 47.30 Spaansche binnenl. in piasters 1.20 Amenkaansehe Dollar Goud 2.48 Meiieaansclie Dollar - - 4.40

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5