IDA ROVEIS ES-, 1III-I Monsieur de l'Esp inay. PI FpeARM-PüSCH. J, ÏÏ.C.VAN WAART, KACHELZEII 1, Long- en Keelziekte. Gebr. KALSE, Dam 5. Gas- en Waterleiding u wwvm ZAANDAMSCHE HONIGBESCHUIT, Groote Schouwburg. DIENSTBODE IABTÏLS, FEMES em. 5 FatitasieMotj es, Baramelers. 1 Ontvangen: J. F. SCllEFFER, Zout Drop, KATJES DROP, JAARBOEKJE M.MELCHERS, zegt dat de KAAS van Noor&am de lekkerste is. 500,000 Mark Het eenige adres voor ie Overschoenen UTRECdTSCHE Hel „laüebnis", Maliebaan 2 Ie Utrecït. Verzekeri ng* van Kap!f alen en Lijfrenten. WINT ER 1)1 ENSTREGELING Firma E. C. PAPSHHUIJZIN. Zijlen Cadni, HasHotiee, Firma J. DE GOEDEREN ¥z. GROOTE OPRUIMING WOLLEN- en GESTIKTE DEKENS HAAGSCHE THEEEISCSBITJES, BESGHDITBOLLEH. Karpetten, Linoleum. J. GOVAART. Kaufmann Simon, Zeepfabriek De Kroon. ABONNEMENTEN Boterstraat 70. CATHERINE. looneelvoorstelling (I "1 J P. C. SONIERT, SCHOUWBURG AD TEUTEN TI EN Togen 1 Eebnuivi eene govina gel i- 61 Optische Artikelen een rijke keuze in tie ver schillende soorten SINGEL 103. Poeder-Chocolade, vjTtn >soi-j.ïiï:o7V.m: Blikken 11 dom Blikken i 1 dom Astluna en Borstziekte. <Ii\ JAJS TErV BRINK, Prijs q)er 3 maanden 75 Cents H. A. M. ROELANTS. Prijstrekking- SI December. 11,349,325 NXïtrlv Aanleg- van en Spreekbuizen. met alle reparatiën aai let loYwnoeiMe, Hoogstr, 180. G. DE BRUIN. POST, SPOOP eix TRAM, Nog steeds verkrijgbaar 1 Wol, Sajet, wollen Doeken, Vs7" iTxierrolsilsL-ezx en SJ'J{i :ii Voorts: Kleine, Lange, Zoete en Anijsbescliuitjes, Eiken dag vei'seli. SMIT, B R O ES -XX SS V ÏU X_j I>. Itnime sortcering iiAsiiïtmo. achte Groene r» sa bi b laclite ïlc J(|j P (aclite Olijf fixSJlJfi De Nieuwe ROLLMOPS Abonnementsprijs voor Schiedam 90 Cents per kwartaal. 8 Cents per week. Afzonderlijke nommers 2 Cent. Yoorloopig bericht. I goed kunnende koken. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur, APOTHEEK, Hoogstraat 1 IS. beveelt zich beleefd aan voor het maken van Sli«BL »3. SCHtKitikffi. Itnim gesorteerd in 2C i Tlici moineters, o I—3 Gouden en Zilveren lïcercn- P-i en Banies-Morloges, als MULLEN on PEYOE-NTiZ, enz. ~p CACAO In bussen, uit de verschillende bekende fabrieken. Broersvest 03. J. VOOGD. Pi ijs f (JOZEF SliDLMAYR), a 38 c<. per kan. ken 1 liter 3 halve flesschen, Da Agent der Kamenher-My J, f. fl. VEI Hoogstraat 51 W1TTH CAPUCIJiNEBS, DOI'KKM TK.N, SSLJHOofa, Sl'EKl'lEBOONEN, ANDIJVIE, SPINAZIE, WOK'pI.EN, JPlntitttgc. t 0.35 10.20. IEDEREEN Wie bevrijd wil zijn van zijn long- en boisthjden, zelfs liet meest hardnekkige5 van zijn asthma, al is die nog zoo veiouderd en schijnt ze nog zoo ongeneeslijk, die drinke Thee voor chronische f.onen Keei- xicktcn van A. WOLFFSKY. Duizenden dankbetuigingen geven wairborg \oor de gioote geneesluaebt van deze Thee. Een pakje voor 2 dagen 20 Mi'k. Biochure gratis. Alleen echt v c i k r ij <z b a a r bij A. WOLFFSKY, Berlijn N 37. HISTORISCHE ROMAN DOOR verschijnt thans in de ^ItCIDVRlENO", waarvan het nieuwe kwartaal met 1 November j,l. begonnen is. Wekelijks vei schijnt eene nfleveiing van 12 bladzijden, rijk geïllustreerd. Men abonneert zich bij den boekhandel en bij den uitgevei als hoofdprijs in het gelukkigste geval biedt de nieuwste gr*ot« CSeld- ve» loting, die door de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeelige inlichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 118,000 loten 59,180 prijzen, bedragende ter volledige beslissing zullen komen; daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Maik, bij uitnemendheid echter 1 prijs l pi ijs prijs pi ijzen prijs prijs prijs 1 prijs 2 prijzen a 1 prijs a 1 prijs a M. M. M. M. M. M. M. M. M. W. M. 300,000 200,000 100,000 ?5,000 Ï0,000 05,000 00,000 55,000 80,000 40,000 30,000 2 prijzen it M. 20,000 26 prijzen a M. 10,000 56 prijzen h M. 5,000 '106 prijzen a M. 3,000 206 pi ijzen aM, 2,000 812 prijzen AM. 1,000 1518 prijzen öM. 4O0 36952 pi ijzen aM. 155 19490 prijzen a M. 300,200, 134, 104, 100, 73, 45, 21. of fl. T> 1» 3.50 1.75 -.90 ets. De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaar borgde Geidvet loting is van ambtswege bepaald, plaats te hebben op den 21 DECEJlBËlt c. k. en kost hiervoor •1 geheel origineel-lot slechts Maik 6 1 half t> 2> 3 1 kwart s t> d tegen inzending van het bedrag per postwissel ot tegen rembours. Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgeroeid, en ieder speler omvangt van ons de met het wapen van den Staat vooiziene Orlgtneele Loten zelf in banden. liij iedere bestelling wordt het vereischte offieieele plan, waaruit de verdeeling der prijzen op de velschillende klassen, als ook de betreffende inleggeiden te vei nemen i«, gtatis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officie-le lgsten. g De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds piompt ondei waarboig van den Staat en kan door directe toezending ol ook naar verkiezing der belang hebbenden in alle groolere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aan zienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offieieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregm en onze Begunstigers zelf uitbetaaald o, a. Mark 250,900, 100,000, 80,000. GO,000, 4©,00O enz. Het is te voorzien dat bij deze op den licclitsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op een zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde tiekkmg alle oiders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan echte RUSSISCHE, oriverflijibaie, ondoordiingbare IS: C ASC liO E ijlt C 11 T. Lood- en Zinkwerken, Maatschappelijk KapitaalEen Millioen Gulden, Directeur: S, P. TEN IIOLT. Adj. BhecteurA, A. J. VAN ESMOND. Behalve verzekering ook voordeellse geldbelegging. Over de jaren 1896 en '97 ontvingen de verzekerden gemiddeld T 30 °/0 van één Jaarpremie teiug als winst. Tarieven en inlichtingen te vei krijgen ton kantore der Maatschappij, V] bij den Inspecteur voor Zuid-Holland, den lieer 11. Gil. VEGTEL, P 7] Trimensfrant 15, 's-0ravenhage, en bij tien Agent: den lleei pj 8. 3. l.tMtMANf, li oogstraat 3^, §ebtedimi. VAN I c li I e <1 a in b c t r e I' t e n tl c, zijn verkrijgbaar XO Cents aan bet Bureau van de Schiedamsche Courant Boterstraat fO. het van ouds bekende SP JB3NZ. in ruime Itcuxc voorlianden bij Lange Kerkstraat 82. VAN lloogslvant lil113. Wed. C. W. TEMELER Solide VEËltEM BIS Oil EN 3©.-. V Fijne irnmm LIKEURSTOKER. littOGSTltAAV 154. 'TEI.EFOONNBtEMKR 50. fijn, smakelijk en gegaiandeeid zuiver. HOOQSTEAAT. Bankiers en Geldwisselaars P. 8. Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschon ken, en daar wij bij het begin der nieuwe vei loting ter deelneming invileereo, zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een slipte eu reêele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te vei werven. en andere Ylseh-ifonservcn uit de Vlaardiug-cbe inmnkiu ij NEP TUKU8 wederom v e r k r ij g b a a r bij Hoogstraat. OP DE COURANT Firma L E G R A S en H ASP ELS. Botterdam. Vrijdag 9 en Zondag 11 Dec., 8 uur. Tnsp. in 4 bedr, van IIenui Lvvedan. Successtuk van het Thédtre Francais te Pui ijs. Het Bestuur der Officieren-ver- eeniging" geeft kennis nat op Won- derdag 20 Weceinber a s. eene zal gegeven worden door deVercenigd© Tooneeïlsten, Directie Le Gras Sc Haspels.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6