Uit de Staatscourant. Kanst eu Wetenschap. R e c h t z a k e 11, Kerk en School. G e in e n g (1 Nieuws. ven mede te deolers, Intussclien hoeft de Minister de inspecteurs aangeschreven om in de geheel of gedeeltelijk afwijzende beschik kingen op bezwaarschriften de daartoe geleid hebbende overwegingen te vermeiden, als tlo?e over reehtspunten loopen. 11e mecntng, dal liet billijk was, de inkomsten uit bedrijven door iiier gevestigden in liet bui tenland uitgeoefend, aan de bedrijfsbelasting te onttrekken, komt den minister niet gegrond voor. Of' er voldoende giond bestaat om ten opzichte van de schippers af te wijken van den tegel, dat zij eerst aan de bedrijfsbelasting ondmwotpen zijn, wanneer zij geregeld of ten minste drie maanden achtereen hun bediijf hier te lande uitoefenen, zal woulen overwogen. De meening dat do rechter zou hebben uit gemaakt, dat codpeiatievc en andere bouwver- eenigingen niet aan de bedrijfsbelasting onder worpen zijn, moet op een misverstand bemisten. Do uitgifte der belastingbiljetten voor de be dt ijtsbelasting zal zooveel mogelijk worden ver vroegd. Een wetsontwerp tot wijziging der classificatie van eenige gemeenten tot voorziening van te hooge aanslagen der koffiehuizen en dergelijke perceeleu, tot vrijstelling van gestichten die in het geval verkeeren van het krankzinnigen gesticht Voorburg en tot nadere regeling van enkele andere spoedeiscltendo punten kan eer lang worden ingediend. Van voorsteilen van ingrijpende hervormingen der nauwelijks twee jaren in werking zijnde wet moet de Minister zich onthouden. Vervroeging van de vervolging, als middel om de belastingplichtigen op het niet betaald •zijn hanner aanslagen opmerkzaam te maken, acht de minister niet aan te bevelen. Automobielen zgn slechts tolplichtig, wat op door den staat onderhouden wegen betreft, op de wegen van Limburg en op den weg van Groningen naar Delfzijl. Van den z. g. Lombokschat zijn alleen ver smolten de ongangbare en beschadigde munt speciën plm. 20 kg. goud en plm. '130 kg. zilver. Medegedeeld wordt dat het aanvankelijk voor uitkeeringen aan de gemeentPn becijferd tekort plm. zal bedragen f 1,022,000. In verband hier mede wordt bij Nota van Wijziging voorgesteld het desbetreffende artikel terug te brengen tot f13,410,000. Vervroegde uitbetaling van pensioenen, ten laste van den Staat is in onderscheiden gevallen niet mogelijk en in 't algemeen niet weuschelijk. Omtrent het eindcijfer bevreemdde het den Minister een zoo ernstig verwijt als wordt ge daan, niet ernstiger gemotiveerd te zien. Het ligt in 's Ministers bedoeling een kon. besluit uit te lokken waarbij het bedrag, waar voor muntbiljetten van f 10 worden uitgegeven zal worden verhoogd van f 11,000,000 tot f12,000,000, dat der biljetten van f 50 vermin derd van 14,000,000 tot f3,000,000. Nieuwe biljetten van Ranieh papier zijn in circulatie gebracht voor ongeveer f3,000.000. Aan het einde van 1898 zal van deze biljetten zijn aan gemaakt voor een bedrag van f 4.000,000. Het denkbeeld de betrekking van betaal meester op te heffen verdient, naar's ministers oordeel, geen aanbeveling. Aan de bewaking door schildwachten van de betaalmeesterskantoren hecht de minister mÏDder waarde dari de leden. Organieke regeling der belooning van ambte naren van den waarborg zal de minister gaarne overwegen. Teneinde de promotie van kommiezen-verifi cateurs te bevorderen wordt bij deze begn iting voorgesteld liet getal verificateurs der 3de cate gorie te verhoogen. Het is den minister niet mogen gelukken eene regeling der belooning van de deurwaar ders der directe belastingen te ontwerpen, waarbij aan hunne wenschen wordt tegemoet gekomen. Voor vermindering van het getal ontvang kantoren te 's-Gravenhage pleiten niet minder geldige redenen dan door de instelling van een O O o derde inspectie aldaar. Het veizoek van het bestuur der vereeniging van beëedigde klerken van de liypotheek-bureaux in Nederland om de door die klerken vóór hunne aanstelling tot Rijkskierk bewezen diensten geldend te mogen maken voor pensioen is, op grond van de bestaande pensioenwetten voor inwilliging niet vatbaar. Controle van aangiften. Herhaaldelijk is de wenscli to kennen gege ven, dat do gemeentebesturen in de gelegenheid worden gesteld, ter controleering van do aan giften voor do plaatselijke directe belasting, kos teloos kennis to nemen van de openbare regis ters van het kadaster en de hypotheken. Na onderzoek is heb don minister van finan ciën raadzaam voorgekomen, in deze zaak niet van regeeringswege in te grijpon en het aan do gemeentebesturen over- te laten, zich omtrent de verstrekking der gowcnscht© gegevens te ver staan met de hyjjothcekbowaarders. Op die wijze kramen zij zich de meeste dier gegevens tégen zeer matige betaling verschaffen. Collego van zetters. „Staatsblad" no. 264 bevat heb Kon. besluit van den Ssten December 1898, tot regeling der vergoeding voor bureaukosten aan de colleges van zetters voor 's Rijks directe, belastingen, en der presentiegelden voor de leden dier colleges. De beide eerste artikelen luiden als volgt Art. 1. Aan de colleges van zetters voor do Grondbelasting en d& personeels belasting te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage en aan de colleges van zetters voor 's Rijks directe belastingen m do overige gemeenten, wordt, voor elk duizendtal inwoners der gemeente en voor elk kalenderjaar als vergoeding voor bu reaukosten toegekend: m gemeen ton van 50,000 inwoners en daarboven 2.00in gemeenten van 10,000 tot 50,000 inwoners 1.25iu ge meenten van 1500 bot 10,000 inwoners ƒ1.00. Wanneer do veigoeding, berekend naar bo vengemelde regelen, voor oen college onvoldoen de blijkt voor de behoefte m 1899 of volgende jaren, kan zij door Ons worden verhoogd. Art. 2. Aan de loden van eon college van zetters te zamen wordt, voor elk kalenderjaar als presentiegeld toegekend: a. aan die van hot college van zottors voor de grondbelasting en do porsoneele belastingte Amsterdam f 3500, te Rotterdam en te 's-Gravenhage f 2800. b. aan die van elk der colleges van zetters voor de belasting op bedrijfs- on andere inkom sten te Amsterdam 2000, te Rotterdam en te 's-Gravcnhage ƒ1600; c. aan die van heb college, van zetters voor 's Rijks directe belastingen in do overigo ge meenten, voor elk duizendtal inwoners der ge meenten, voor elk duizendtal inwoners en daar boven ƒ21, in gemeenten van minder dan 10,000 inwoners 15. Voor de toepassing van dit artikel worden do voorzitters, bedoeld bij art. IS dor wet van 2 October 1893 („Sbbl." no. 149), niet als leden gerekend. De. Minister van Justitie verleent de volgen- do week geen audiëntie. Aan het Departement van Koloniën is liet bericht ontvangen van het overlijden, van den 27-jarigen 2e-luit. der inf. J. M, C. G. Majoio, te Fort de Koek, op den 5en December jL Ge noemd officier was van liet leger hier te lando voor -5 jaren gedetacheerd bij dat in Oost-Indië. Op initiatief van den heer J. J. Prins van Doesburgh werd in het hotel „De Zalm" te Gouda eene vergadering gehouden van direc teuren van gasfabrieken in deze provincie. Er word besloten een provinciale vereeniging van directeuren van gasfabrieken in Zuid-Holland op te richten. Burgerlijke Stand van Oyerschie. Getrouwd: 8 Dec. J. v. Veen jm. 22 j. en C. II. Hugo jd. 22 j. Geboren: 3 Deo. Martinua Jacobus, z. v. Th. v. d. Stap en M. Ligtenberg. 5 Dec. Anna, d. v. P. Kool en A. M. Ouwerkerk. Dirk, z. v. W. Zeeuw en J. van don Bergh. 6. Cornelia, z. v. K. Dekker en C. Huisman. Overleden: 4 Deo. M. v. d. Berg 83 j. wed. van J. J. Kolpa M. Schep echtg. van J. Schonk. 0. A. Guijkcns 21 j. Bij Kon. besluit is benoemd tot kantonrechter- plaatsvetvanger in het kanton Apeldoorn mr. W. YYiersma, advocaat en procureur te Apeldoorn. Bij Kon. besluit zijn benoemd: tot reserve-2n.luit. bij het wapon der inf. en wel bij het 7e reg. inf., do vaandrig F. W. Grebe en F. A, Van Sucbtelen, van genoemd korps. Bij Kon. besluit is de kapt. G.F. G. Yan Doornum, van het 7e rog. inf., met 1 Jan. a. s. op pensioen ge steld en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1817 's janrs. Bij Kon. besluit is op hot daartoe strekkend ver zoek van den 2n luit. op non-act. J. J. Blassé, van het wapen der inf., aan dien officier een eervol ont slag mt den militairen dienst verleend. Do Min. van Marine beeft met ingang van 1 Jan. goedgevonden: lo. do betrekkingen van chef en adj.- chof van den staf der zeemacht van den directeur en kommandant der marino te Willemsoord, torens komm, der stelling van Den Helder, op te dragen resp. aan den kapt.-luit. ter zee H. G. J. Wolterbeek en den luit. ter zee der lo kl. N. J. Yan den Worm; 2o. die van chef en adj.-chef van den staf' der zee macht van den directeur en kommandant der marine te Ilellovoetsluis, tevens kommandaut der stelling van de mondcr der Maas en van het Haringvliet, op te dragen resp. aan den kapt.-luit. ter zee G. J. Sluyterman en don luit. ter zee dor le Kl. F. Smit 3o. die van chef en adj.-chef van don staf der zee macht te Amsterdam op te dragen resp. aan den kapt.-luit. ter zee H. P. Notschor en den luit. ter zee der le kl. J. A. M. Bron. Wij vernemen van de directie van het gezelschap Lc Gras en Haspels, dat onmiddellijk na do ziekte van Willem van Zuylen allo voorbereidselen voor do voorstellingen van Cyrano do Bergerac gestaakt zijn en dat er, al is Van Zuylen weer zoover hersteld dat hij kan uitgaan, voorloopig nog niet aan mag gedacht worden hom de reuzentaak der vertolking van Cyrano te doen aanvaarden. Namens een 17-tal werd gisteren bij de rechtbank te Amsterdam de faillietverklaring aangevraagd van den heer A. D. Loman Jr.. mede-directeur der Ned. Opera. Voor de eischendc partij trad op mr. J. Biederlaeh. De heer Loman had tot verdediger mr. Keijzer, die krachtig den eiscb bestreed. Do recht bank, beide partijen gehoord, weigerde do failliet verklaring. Ter cere van don 300 jaar geleden geboren bouw meester Bernini, den voltooier van de Pieterskerk te Rome, is te Rome aan hot huis waar de kunstenaar gewoond heeft een herinnoringsstecn met oen buste aangebracht. Een groot aantal kunstenaars bezocht het graf van Bernini. De bekendo doofstommenvereeniging „Door Liefde saamgebracht" te Amsterdam, dio een „Huis" heeft op de Westcrmarkt aldaar, heeft nu ook een eigen orgaan, hetwelk gewijd is aan het „Huis en Werk verschaffing" der doofstommen. Het zal eenige malen per jaar uitkomen ten einde de belangstelling in den arbeid der vereeniging levendig te honden. Door de rechtbank te Arnhem is ter aanvulling der vacature van griffier van dat collego opgemaakt de navolgende nlphab. lijst van aanbevelingmr. L. G. E. Gert&en, grifhor dor rechtbank te Roermond mr. J. Lcckner, griffier dor rechtbank te Zioiiksoe mr. J. van Leeuwen, snbst.-griff. bij de rechtbank te Arnhem. Gisteren is te Zutphen door de rechtbank eind vonnis gewezen iu de zaak Heugel Cie., to Parijs contra Schillcmans Yan Belkum, te Zntplien. De gedaagden, voor wio optrad Mr. Penuink, van Zutphen, werden ter zake van nadruk van Gounod's „Ave Maria" veroordeeld tot betaling aan do eisoberesse van eene schadevergoeding van f200, en verder verwezen in alle kosten van het geding. Yoor dc eischeressc trad op Mr. Biodcrlnck, van Amsterdam. Neb. IIerv. Kebk. Beroepen: te Borsselon, J. Gouverneur, eand, to Rotterdam; to Blitterswijk c, a., C. A. Klin kenberg, te Bensiehernto Oudolando, J. M. Lammer, cand, te Helder; te Usehnonde, G. Nijhuis, te Veenondaal. Aangenomen: naar Yalkcnburg,door J.Koek, te Dodowaaid; naar Zandewecr, door H. F. 0. H. Ulffers, te Horssen. Bedankt: voor Aalsum, door H. Smelt, te Haarloovoor 's-Hcerenhoek, door R. Meeuwen- bnrg, cand. te Doorn; voorWiihelminadorp,door C. A. van den Akker, cand. te 's-Gravenhago. Geref. Kerken. Bedankt: voor Broek op langendijk door W. H. Gispen Jr, te Breukelen. Hooqbr Onderwijs. Amsterdam. Cnndidaatscxamcn in do klassieke let teren W. J. Oudegeest. Leiden. Bevorderd tot doctor in do rechtsweten schap de heer B. M. do Vos, geb. te Hoorn, op Stellingen. Bevorderd tot arts de beer M. Cnopius. Voor het eersto gedeelto van hot arts-examen slaagde de heer W. C. Kleyn. Groningen: Eersto gedeelte arts-examen de heer J. Hanneraa, cand.-arts, geb. te Hantnrn. Theoretisch geneeskundig examen do heer II. K. Mulder. Lager Onderwijs. Hot hoofdbestuur der vereeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen iu Nederl. en de O. B. heeft aan den minister van binnenlandsehe zaken een adres gezonden in zake do pensionnecring der bijzondere onderwijzers. Afschrift er van heeft het doen toekomen aan do leden der beide Kamers, met het verzoek de zaak to steunen. Een leeraar bij de week gevraagd. De Minister van Biunenl. Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tijdelijk te voorzien is in het onderwijs in wiskunde en boekhouden aan de Rijks-lioogere burgerschool met 5-jarigen om-sus te Gouda, op eene beloo ning van 30 's weeks. Zij die voor deze opdracht in aanmerking wenschen te komen, geheven zich vóór 16 Dec. e.k. aan te melden hij don inspecteur van liet middelbaar onderwijs, dr. A. T. van Aken, te 's-Gravenhage. („St.-Ct.") Jacht. Do jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippen in de provincie Zuid-Hol land, wordt gesloten op Zaterdag den 31 De cember 1898 mat zonsondergang, terwijl Let schieten van houtsnippon geoorloofd blijft tot 1 Mei 1899, doch alleen door houders van groo- te jachtacten, bij jachten op schadelijk gedierte, waartoe ingevolge artt. 16 of 26 dar jachtwet, consent of buitengewone machtiging is verleend, blijvende het in art. 15 sub lett g dier wet be doeld jachtbedrijf, van heb vangen van hout snippen met laat-, war- of valflouwen toogela- ton tot en mot den 18on Maart 1899. Goed a\geloop en. In Mastenbroek is Vrijdagmorgen een tent wagen uit Genemuidon met 17 personen, die naar de Zwolsche markt gingen, te water ge raakt in de diepe Zeegraven. Hoewel velen in bonarden toestand verkeerden, sommigen sta ken met hun hoofd in de modder, is er toch geen monschonleven te betreuren. De paarden, die op hol sloegen, zijn to Zwolle opgevangen. Burgers en militairen. Te Stettin kwaan het in den nacht van Zon dag op Maandag bussclien een aantal burgers en militairen in een danslokaal tob eon vecht partij, waarhij liet in één woord moorddadig toeging De militairen maakten van hunne ba jonetten gebruik, terwijl van den anderen kant met knuppels, stokken en messen er op inge houwen werd. De burgers waren verreweg in de meerder heid en sloegen er in blinde woede op los, tot gelukkig de politie tusschenbeide kwam en de menigte op do vlucht joeg. Twee burgers ble ven mot bebloede koppen op hot terrein achter. Reeds tien dor vechtersbazen zijn door dc po litie gevangen genomen. Zeeroof. De sProvinzial Zeitung" te Geestemunde deelt het volgende mede^Volgens bericht van den kapitein werden van de vischstoomboot Georg Adolf, in den nacht van 16 op 17 Nov. terwiji zij bij mistig weer voor de netten dreef, 55 daarvan afgesneden. Den volgenden dag, voorm. 11 uur, trok do mist op en zag men toen drie vischstoombooten waarvan een bezig was de afgesneden netten in te halen. Op herhaalde vraag om de netten terug te geven, volgde eeen afwij'zend antwoord. De vreemde stoomboot verwijderde zich, bracht de netten te Grimsby en vorderde nog bergloon. De maatschappij waartoe de Georg Atlolf behoort, heeft het voorval onmiddellijk ter kennis gebracht ook van den vertegenwoor diger te Huil, tevens verzoekende om de noo- digo stappen te doen en schadevergoeding te vorderen." liet wekt bevreemding dat de Georg Adolf terwijl het volle dag was toen zij de netten weder terugvorderde, niet naam en onderscheidingsmerken heeft opgenomen en medegedeeld van den roover. Schenderij. In de Sèze-straat to Parijs heeft clezer dagen. President Faure eeno internationale tentoon stelling van sclulderijen en beeldhouwwerken geopend. In den nacht van Woensdag op Donderdak zijn onbekenden er binnengedrongen, dio de bseld'on met gemeen© opscliriften enz. bezoedel den, schilderijen, van de muren rukten en een borstbeeld in was verbrijzelden. Amerücaansch. In liet „Illustr. Wienor Extrablatt" leest men heb volgende: De passagiers van eon tram wagen waren onlangs hoogst verwonderd over de houding van een ouden heer, met dichte grijze lokkon, die in den wagen had plaats genomen Nadat hij zijn geld voor een kaartje aan den conducteur had gegeven, wierp hij dit achteloos door het raampje. „Wat doet li daar'" riep de conducteur ontzet, „als do controleur komt, kunt u nog eens betalenHij kreeg geen antwoord. Het duurde niet lang of daar ver scheen reeds de controleur. „Kaartjes als 't u blieft'" riep hij, maar de vreemdeling had slechts een spijtig schouderophalen voor liean over. De conducteur vertelde wat er gebeurd was en de controleur deelde nu den biljetloozen pas sagier mede, dat hij een nieuw kaartje moest nemen. Nauwelijks had deze hiervoor echter be taald, of hij wierp ook dit door het raampje. „Maar past u dan toch opriep de con broker en dwong den man nog een biljet te nemen. Maar ook dit vloog da vorige achterna. Dat her haalde zich nog verscheidene malen; het pu bliek wond zich vreeselijk op en van alle zijden weerklonken aanmerkingen. Iedereen was ont zet over de onverschilligheid van dezen passa gier en men begon eindelijk over zijn „waan zinnige verkwisting" luid te morren. Maar deze uitdrukking was slecht gekozen, want het baga tel, dat hij hier weggooide, bracht ruimschoots zijn rent© op. De vreemde passagier was nie mand anders dan de Amerikaanseho humorift Mark Twain. De scèno, waarvan hij do oorzaak was door zijn gedrag in den tramwagen, gaf hem stof voor een feuilleton, dat door een Amo- rika-ansch blad met vijfhonderd dollars betaald werd. Bet gele ras. Blijkens het jaarverslag dos Amerikaanschen ministeis van Financiën zijn in liet afgeloo pen fiscaie jaar in de V. S, toegelaten 7125 Chineezen, waarvan 5273 voornamelijk koop lieden, studenten enz., 425 zoogenaamde kun stenaar', tooneelspelers, ambacht sliedsn en werklieden voor de tentoonstelling te Omaha, 865 doorreizenden naar andere landen, '1497 teiugkeerende ingeschreven wet kliedert. Aan 280 Chineezen werd de toelating go- weigeid en 756 werden aangehouden om ge- deporteeid te worden, als m strijd met du wet in het land gekomen. Velen schijnen zich toe gang vei'sciiaft te hebben door zich voor in Amerika geborenen uit te geven, dikwijls onder vuUche eeden. liet rijmel en de boekhandel. Onder het opschrift „Rad und Buoli" komt in de „Rad vVelt" een beschouwing voor van dr. G. Biedonkcopp, dio al heel merkwaardig is. Haar „merkwaardigheid" is te frappanter, daar de schrijver don doctorstitel voert. In ver band met het door Item behandelde onderworp zou men mogen veronderstellen, dat hij doctor ill do letteren is, doch overigens Maar Iner volgt de vertaling van het merkwaardige gees tesproduct „Wie boeken schrijft en voornamelijk hij, dio boeken schrijft welke geen aftrek hebben, heeft alle reden om woedend te zijn op het rij wiel. Want ra het rijwiel is een nieuwe vijand voor het boek opgestaan. „Wanneer ik zeg een nieuwe vijand, dan zal men naar den oudo vragen. Nu, een oudere vijand van heb boek is de journalistiek, die zelfs, wanneer de zegeningon der reclame haar in mi me mate toevloeien, exemplaren uitgeeft, dio in omvang voor een boek niet onderdoen. „Wie do ontwikkeling der joionalistiek in binnen- en buitenland volgt, zal moeten toege ven, dat ze op etliisch, belletristiscli oil weten schappelijk gebied haar lezers zooveel goede en degelijk bewerkte artikelen biedt, dab het geen wonder is, dat zij er niet meer zooals vroeger toe kunnen komen om boeken te lezeri. Hierbij komt nog, dat de strijd om het bestaan, dio ook eon mecdoogenloozo vijand van liet boek is, de menschsn niet veel tijd overlaat om te lezen. ,,Men monstero nu de medewerkers der voor naamste bladen: „Dat zijn meestal menschen, die, als zij 25 jaar vroeger géboren waren, stellig boeken zou den hébben geschreven. Maar nu gewen zij er de voorkeur- aan, den weg om bekend te wor den en mot de pen geld te verdienen, door mid del van de journalistiek te bereiken. „Hoe geweldig is dé ommekeer der meenin-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2