ANTHEACIET-KOLEN isclB ffassÉsrij, C OexLcleir Sz, G°., U Ing-Iaat V1SSCHERSDIJ K ROTTERDAM. M ANTE L S, Verhuizingen ei Transporten. J. KOOIJMAN, BREUKZALF, F I" iioomenj en is TRAAGT JEGHIFFIÖEr, 9&Mo, Milapit: J. F, fMEIJER, Lasp Kerkstraat 38, ScMfiat Earns Tom, l8|s!r. 14Ï, Mej. lilMmiia Retors, tot EXTRA LAGE prijzen. Bergplaats voor Inboedels. mmm en Terfwarea, Lallen en Yernissea, uit de Brouwerij zeer aai le bevelen yoor Mei si teMetóei. ile HAARD-, KACHELKOLEN en COKES, g I H. P. VAN KATWIJK, - Lange Haven 3, Wed. G. W. TENGELER, Hoogstr.111-113 Schiedam, tegen invaliditeit en ongelukken* ii H. STOOKER, I. REIMS' rü-jjio On! vang en: jp\Tirw J. F. SCH EFFER Andreas Saxlehner' Saxlelmev Bitterwater Zekers,0zachte, steeds gelijkmatige werking. -, Borst-, Wol-, Gord ijnwasscherij. Lang© Haven 125. FIJN RfiAATWERK 80HTEDAM. tïLa »L nfixmaiuiö, LBERAAR mi VAM KATWIJK. Het issst© natuurlijke ZWITSBRSCHB rr BELANGRIJK VOOR OUDERS! Het tanden krijgen der Hinderen. 61 BRUMS &1UHBERI, X> O 3ES, X> Ï2. El O HT. JANSEN ZO OA, Dordrecht. op het leven, 0 P RUIM I N G van 'f leeJz"~~~jj Alom solide Depothouders gevraagd. ZaidMaai 12 (Beursplein). J SINGEL 93, SCHIEDAM. BOEKHOUDER Handelsrekenen en Handelsrecht. OPLEIDING VOOR EXAMEN EN PRACTIJK. "V enstorglas, ecu rijke keuze in de ver schillende soorten SINGEL 103. - B u d a p e s 1. Keiz, en Kon. Hofleverancier. Sinds 30 jaren beproefd. Ruim 1000 Attesten van de voornaamste geneeshearen. Voordeelen volgens de Geneeskundige Autoriteiten: Purgeermiddel. Liebig, Bnnsen, Fresenius, Lu d wig. Deze natuurschat mag in geene huishouding gemist worden. Tegen verwisseling zij men gewaai'schuivd Op elke Etiquette van het echte „ïTtmyr.di JAxios" staat de firma: „Andreas Saxlelmer/' Snxlehner's ilua t/tali Janos Hitter water |s verlirjgbanr bij de moeite Apothekers en handelen en in Mina aalwater, j De WINTERDIENSTREGEUNG van Post, Spoor en Tram, 17 li ifirn JLiUll1 JJUi 3>5> EIGEN WATERTOHEN, onafhankelijk van den toestand van rivier- en kanaalwater. Gedeponeerd Handelsmerk, AMSTERDAM, Mraflgk 158. Teleplooa 1. 542, Eigen Linnenfnbi ïek te Veldhoven (Noord-Biabant.) STAL EN-DEPOTS in alle gioote plaatsen van Nederland. 2 Ï5E KUSTU 841V«lïL*iCMiK JEW ÜBEMSÏSCISE I5 verkrijgbaar bij EPOT hij Aflevering binnen tien kortst mogciyiten Koopen en verkoopen effecten. Sluiten l'rolongatilin en BicScciiingcn. Verzilveren Coupons, Buitenl. Bankpapier ens. Incassecren Wissels en KvltantU'n. Hoopen en verseliaffen Bnltenlnndsche Wissels. Openen rekeningcourant inet rentevergoeding. gevestigd te 's-Gravcnhage. Diiecteuren de HeprenJhr. Mr. W. SIX, Oud-Minister van Binnenl,Zaken en Mr. A. F. K. HARTOGU, Lid van de '2e Kamer der Slaten-Generaal, Het irifik sBRUNO", waurvan onve «ocdeien /ijn voorzien, gatandeeit: Qealiteit en Soliditeit. Daini'sheinde i mm hui.dlestou f 1.80. Dame.ïimelitjapmiiiüM mrt bor duursel (2 65. Dameipanta'ons met bor- duuisel f t .65. nan Restanten J.iponsloiïen tegen f vermindeide prijzen. Stalenook door al onze Stalen- Depotsop aanvrage om - gaande franco. Kik staal is vooizien van den naam sBRUNING MU11REN" en daardoor gegaiandeerd, vati ONS alkornstig ie zijn. Controle: Wij galandeeten alléén de qualiteit van die goe- deien, welke uit ons Ho old maga zijn rechtstreeks aan den hooper vei zonden en met dezen ven ekend worden. ISamcs uit den netten stand, met veel relaiies, die zich met den vei koop onzer artikelen wil len belasten, gelieven zich schrif telijk tot het Hoofdbureau te Amsterdam te wenden. DEPOTHOUDERS en Hoofdstraat 40. B( TE, OPRUimiNfi WKSTVEST 36. Koopen en Verkoopen Effecten, Wis sels, enz, Koopen Coupons tegen de hoogste uoteering. Sluiten Prolongation. Incasseeren op Binnen- en Buiten land. Openen Rekeniög-courant met rente vergoeding. Nemen gelden deposito met één dag opzegging SS °/0 voor 3 maanden vast. 3 6 3% °Jo 12 9 °/o Marchanil -Tailleur, ffrooie Markt 5 Schiedam, level t uitsluitend tegen billijke prijzen, N mr buiten zomier piijsvei booging. VolgIreJct geert breuïc sneer Door Pastoor MARTIW BBCïi's Breukzalf woult in heel korten tijdzonder operatic en zonder p ij n volkomen genezing gegarandeerdmits de Zalf goed volgens de voorsciu iften wordt gebi uikt. Daaiotn wage men giatis gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen van genezenen (allen in Nt'doiland woonachtig) bij den Heer - r*"* r" i bij welken Heer cuca lü,J)09 dnakbeluigingcn en lotuEttsigen vim gciu-zciu-e tei in/uge liggen. Men vmge tevens gebruiksaanwijzing van Pa&toor 32. Beck's 33 A A G D R O I" P B l, S, tot dusveiie liet eenigst middel, dat met gunstig lesultaat wei kt tegen elke ninn^ktvnn!. Verkiijgbaar bij 18. 3BALTIBA fiïzn., Drogist, Hoogstraat 28, Schiedam AGENTSCHAP ROTTERDAM. Telcphoonniminier 363. BEPOSiTttïïBKTB Met twee dagen op/egging 2'A Voor drie maanden vast 3 c/» Opent Rekening-Couiant met rente vergoeding, koopt en vei koopt Effeeten Coupons en Wissels, sluit prolon- gatiën enz. tki&B AccouaJani, IN Inrichten, bijhouden en In orde brengen ran administratie. op maat gesneden, uitsluitend prima kwaliteit» tot zeer lage prijzen. Scheikundig onderzocht door Himyadi Janos is verkiijgl aar-a 30 cents aan het bineau der §CHIEI»AM8C3S E CO Vit A ft T, Boterdraat 70. Zoodra bij bet kind bet ianden krijgen een aanvang neemt, komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaam heid liet kind kwijlt en brengt, als wilde bet do plaats aanduiden waar bet. pijn voelt, alles wat het in de bandjes krijgt naar den mond Bij tecderc en zwakkere gestellen, waar bot doorkomen der tanden onder moeilijke omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstekingen aan bet hoofd en aan liet tandvleescb, opzwellingen ontsteking aan do oorspeeksel klieren, krampen, en meestal storingen in do ondcrlijfs- en spijsverterings organen, die dikwijls het leven in gevaar brongen. Nu zijn er, om het tanden, krijgen der kinderen gemakkelijker te doen plaats hebben, verschillende middelci f aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voor schriften beeft zich nog geen z6ó uitmuntend in zijne werking bewezen nl de door Roniuw Hoizrz vervaardigde KLaOTROMOTOEiSCHE TANDHALSjRANDJES, zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen en, zooals uit do voor ieder ter inzage liggende getuigschriften j blijkt, in het gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant; ieder doosje is voor zien van de originecle handteekening in roodo inkt, j SS. O IS JE MiT BS O A V Z, Nijmegen. Deze bandjes worden alleen na ontvaDgst van postwissel ad 05 cent of gelijk bedrng in postzegels, verzonden. Verkrijgbaar te Schiedam bij do Hoeren T. VISSER, D. MALTHA Gj 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4