Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. F i n a ii t i c 1. Y i s s c li c r ij. Scli cep waart. Handel. STAATSLEOTGEN. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. Prov. ea Stedelijke Leningen. M.Met-Meli. raeni.-üitesmlnieii. TaMsontaaim PaUrite. ScfieeBTaart-MaatsGli, v- 1K* BiYsrsen, spmtoiBgfli. PremleleeniMen. ]iij verschillende wenken, voor technische her ziening van de kieswet. De Minister boloofdo overweging liiervan. In 't vervolg zullen de bolasting-dbiljetten en -waar- schuwingen vroeger worden rondgezonden. Tussehon de hoeren Kalkman on Troelstra ontstond er discussie over of een loonkiezer zich al of niet telken jare uit eigen beweging moet aangeven. Toen do heer Troelstra ten derdo malo in dezo quaestie het woord vroeg, vroeg do hoer Van Kerkwijk over hot al of niet verleenen stemming, waarop de heer Troelstra onder pro test van heb woord afzag, met do opmerking dat do heer Van Kerkwijk, als hij zelf niet meer in staat is te sproken, dit aan andoren niot moet beletten. Do voorzitter, van meening dat ieder steeds 's lands belangen voorstaat, maande den afge vaardigde aan zich van dergelijke opmerkingen te ontnouden. De Minister verklaard©, hangende het onder zoek, geen inlichtingen te kunnen geven om trent do voornemens dor Kogeoring in zake wij ziging van do uitkeeringsavet ton opzicht© van de gemeentebelastingen, waarop door de heoren Wüliuge, Meester en Van Karnobeek werd aan gedrongen. Do heer Conrad, er op wijzende dat met liet spuiingssysteem door do Staatscommissie voor gestaan, tot het tegengaan van verontreiniging van de openbare wateren, te 's-Gravenhage en Delft, geen afdoend resultaat is opgeleverd, drong or op aan buiten het rapport der Staats commissie om de maatregelen overeenkomstig de conclusiën van do Provinciale commissie, to nemen. Do lieer Pijnappel wenschte de mazelen te schrappen van het lijstje van besmettelijke ziekten. Den heer Pijnappel boloofdo do Minister overweging van onbesmetverklaring van de ma zelen in beginsel is hij er voor. De wenken van den heer Conrad zal hij met den Minister^ van Waterstaat overwegen. De Staatscommissie is ten volle bevoegd in afwachting van haar defi nitief rapport, voorloopige rapporten in te die nen. Mot de commissie zal overlegd worden of zij speciale maatregelen voor Delft en 's-Gra venhage noodig acht, en dio in oen afzonderlijk rapport wil bekend maken. Maar een opdracht in dien zin aan de Staatscommissie kan de Mi nister niet toezeggen. Verbetering van den toe stand van de openbare wateren, in on3 land is vooral te wachten van strafbedreiging tegen verontreiniging dier wateren. Do hoeren Van Kol en Nolting vroegen Tc huizen voor lepralijders. De heer Pijttorsen meende dat de heer Van Kol erg overdreef over liet voorkomen van le- pralijders in ons Land. De Minister erkendo bij liet bestaan, heb belang van maatregelen in dit opzicht. Naar aanleiding van den hoer Staalman'» avwlrang om verscherping van waarborgen bot opneming in krankzinnigengestichten, verwees de Minister naar in 't vooruitzicht gestelde her ziening van de Krankzinnigenwet. Bij het debat voor onderwijs in het alge meen bepleitte de heer Roessingh rijksbeurzen voor leerlingen ten platten lande en uitbreiding van het godsdienstonderwijs. De heer Drucker droeg aan op verbetering van de opleiding van leeraren in de moderne talen. liet nagejaagde ideaal dat aan alle univer siteiten alle wetenschappen onderwezen moeten worden, achtte deze spreker onbereikbaar Zonder te kort te doen aan het peil van het hooger onderwijs kan er mee worden volstaan wanneer over geheel Nederland de wetenschap pen compleet waren ingericht. Ilij zou wenschen een adviscerend collegie voor de eischen van de verschillende Universi teilen Uitvoerig ontwikkelde spr. oen plan tot inrichting van het hooger onderwijs. O. wenscht hij naast instelling van een volledige leerstoel in psychiatrie aan een der universi- taiten, aan de audeie universiteiten loctoren in dit onderwijs. Do hoor Ketelaar, wijzende op hot goede re sultaat daarmede in ander© landen verkregen, betoogde het nut van de zgn. University-exten sion, om zoodoende wetenschappelijk onderwijs onder hot bereik van allo klassen der bevolking te brengen. Een zachte drang van de Reg. op heb personeel van de Universiteiten om in deae werkzaam te zijn, zou z. i. roods een stap in do goedo richting zijn. Do hoor Smidt drong aan op Staatsponsio- noering van leeraren an onverplichte examens. Do heer Tijdeman bepleitte concentratie van liet gymnasiaal onderwijs ©n hij vroeg of de Minister meent dat 't niot in strijd is mot do wet om door wijziging van heb desbotreffondo Kon. besluit van '87 eenigo vakken, bijv. 't Grioksch voor sommige cabegoriën van leerlin gen facultatief te stellen. Een ridder. Onze Rotterdamsche correspondent berichtte ons gisteren het uitreiken op dien dag van de Militaire Willemsorde 4da klasse aan den kor poraal van het Indische leger P. Bakker. Wij namen dit bericht niet op doch laton nu de aardige beschrijving van de »N. R. Ct." volgen. Gisterenmiddag weid op plechtige wijze op het exercitieterrein in Orooswxjk de Militaire Willemsorde 4e ldasso uitgereikt, bij koninklijk besluit van 10 November toegekend aan den gegageertkn korporaal van het Oostindische leger P. Bakker, wonende te Rotterdam. Wegens bet hoogst ongunstige wedei had deze militaire plechtigheid bij uitzondering plaats in de op dat terrein aanwezige exereitieloods. Daar werden eenigen tijd vóór den aanvang van de plechtigheid de alhier in garnizoen liggende afdeeiing mariniers, en de equipages van de kanonneerbooten Dufa en Havik onder bevel van den kapitein der mai inters H. J. Romeny in orde van patatle opgesteld, ter wijl tevens tegenwoordig waren de hier in garnizoen zqnde officieren van de mariniers, de commandanten van de Du fa en Havik, de kapitein-commandant van liet korps koninklijke scherpschutters met zijn officieren, de kapi tein-adjudant van bet regiment schutterij B M. F. P. Eickholt als vertegenwoordiger van den regiments-commandant, de kapitein-com missaris van afmonstering G. Walpot, de kapi tein plaatselijk-adjudant J. A.. Nuy, eenige sehuUersoffieieren, deputaties vau de vereeni- gingen van oud-strijders »Je Maintiendrai", vliet Vaderland Getrouw" en van den Bond van oud-onderofficieren, een aantal ridders van de Militaire Willemsorde, alhier woonachtig, vele belangstellenden en het muziekkorps van de Koninklijke scherpschutters. Klokslag twaalf uren veischeen de garnizoens commandant, de luitenant-kolonel der mariniers J. R. J. P. Cambier, ter plaatse, en op zijne uitnoodiging trad de held van den dag, met familieleden reeds tijdig aanwezig, voor het front, de ban werd geopend en het "Wien Neerlandsch bloed weerklonk krachtig door de loods, Nu nam overste Cambier bet woord, deelde mede dat liet II. M. behaagd heeft om bij besluit van '10 November de Militaire Willems orde 4e klasse toe te kennen aan den gega- gperden korporaal van het D.-I. leger P. Bakker en releveerde voorts het feit, naar aanleiding waarvan deze onderscheiding toegekend werd. Dit komt op het volgende neer: Korporaal Platei' Bakker, die tot het 'J5e batal jon infanterie behoorde, verwierf de onder scheiding voor zijn bijzonder kranig gedrag bij een krijgsverrichting in Atjeh gedurende het ty tl vak van 1 September tot ultimo December van het jaar 1897, meer in '^bijzonder voor zijn aandeel aan het gevecht, hetwelk 7 Sep tember in het dal van Latntih plaats had. Toen bij dit gevecht de patrouille, waarvan Bakker deel uitmaakte, door een overmachtigen vijand zoodanig werd aangevallen dat zij ge noodzaakt was zich in de kali in carré op te steden om versteiking af to wachten, toen aarzelde Bakker niet, hoewel zelf zwaar gewond door een van de hoogten komend schot (waar van de kogel hem links in de wang drong, tanden en kiezen uit zijn boven- enondeikaak wegnam zoomede de punt van zijn tong, aan do rechterzijde van zijn hoofd bij zijn keel uitkwam en toen in zijn schouder drong, waar hij bleef zitten) om zijn commandant, luitenant Van Mourik die even na hem oen schot in den buik kreeg en neerzeeg, te helpen en steunende en stoepende onder 'svijands vuur van daan en binnen hot door zijn kameraden in de kali gevormde carré te biengen. Zelfs daarna nog nam de brave korporaal weer aan het gevecht deel en loste nog eenige schoten op den vyand, totdat zijn krachten hem eindelijk begaven. Bakker persoonlijk toesprekende, deed de overste uitkomen dat deze zich als korporaal ah een held heeft toeren kennen en als mensch edel gehandeld heeft. Als door een wonder her steld van de bekomen verwondingen, stond Bakker thans op bet punt om de "Willemsorde in ontvangst to nemenoverste Cambier rokende het zich als een groote eer toe, door den mi nister van ooi log uitgonoodigd te zijn diteere- teeken uit te reiken. Nu werden de geweren gepresenteerd en legde de nieuwe ridder in handen van den gar nizoenscommandant don eed af zich als een waardig ridder te zullen gedragen. De overste hechtte hem daaina het kruis op de borst en wenschte hem geluk. Hierop traden achtereen volgens de aanwezige ridders der Willemsorde (er waren er 10 tegenwoordig) naar voren,en ontving Bakker van ieder hunner do accolade. sQfficieren, omtorolficieren en minderen", aldus sprak thans overste Cambier, amoge het voorbeeld ons door Bakker gegeven, vour ons allen een aansporing zijn om eeieleekenen te veioveren, door ons te gedingen in tijd van vrede als brave, in tijd van oorlog als dappere soldaten, zoowel aan boord als te land, overal waar wy zijn, en waar onze driekleur wappert, zoodat, wat er ook gebeuren moge, Koningin en Vadriland te allen tijde op ons kunnen rekenen," Weder werden de geweren gepresenteerd, de muziek vnri do scherpschutters deed het Wilhelmus hooren, en vervolgens werd de ban gesloten. De oveiste betuigde thans zijn dank aan allen, die medegewerkt hebben om deze plechtigheid te verhoogen, in liet bijzonder aan de aanwezige ridders der Militaire Willemsorde en aan het muziekkorps van de schei pschutiet s. Hiermede was de plechtigheid afgeloopen en werden de aanwezige ridders en officieren dooi den garnizoencommandant uitgenoodigd zich te vereenigen in de officierskamer, waar ter eere van den nieuwen ridder P. Bakker een glas champagne weid geschonken, Pieter Bakker werd den 4 Februari '1875 te Delfshaven geboren. In 1893 vertrok bij als soldaat van het koloniaal werf-depot naar Oost- Indië, werd den 8 November 1894 te Meester Cornells tot korpoiaal bevorderd en keerde den 26 Augustus jl. met het stoomschip O e n g a- r a n in zijn vaderland terug. directeuren, do hcor I'. Bredius, op hel bodion- denkantooi- kwam, zag hij op oen plat nabij een der vensters die licht verschaffen op het bo- diondenkantoor, ocu manspersoon zitten, dio door do aanweedgo bc 'iondon niet opgemerkt was geworden, alhoewel hij in hunne onmiddel lijke nabijheid zat te loeren. Onmiddellijk werd hem gevraagd door den directeur wat hij daar dooddo man bleek Duitsch te spreken. Tob groote verbazing der aanweizgen nam do ongenoodo gast con gevaarlijke sprong door hot geopende raam in het kantoor on vooraleer men tob bezinning was gekomen, was hij langs do trappen op straat vortlwenen. In. den loop van don avond is de Du it.sol ter- blijkbaar het gebouw der Bank ingegaan met hot oogmerk zich in to laton sluiten. Men seiut ons uit 's-Gravonlmge Blijkens bericht van hot gezantschap te Brussel zal het kantoor te Esschen den 15den December weder geopend zijn voor invoer van Nederlandscii melkvee, doch zat het wegens liet uitbreken van mond- en klauwzeer in de quarantaine bjjstallen. BaarleHertog zal dien dag gesloten worden. Overzicht van de Beurs van don dug. Buitcnl. Staatsfondsen waren mcerendeels prijs houdend, «Heen sluiten Portugcczcn meer aange boden. Aand. Kon. Petroleum aanvaukelijk zeer flauw, later herstellend. Amerik. Sporen zeer vast, vooral voor Central on Union Shares. Nationale Staatsfondsen waren zoor vast. Buitcnl. soorten onveranderd, Portugal zwak. Hooger; Amst. Deli S3, Besooki 2, Rott. Lloyd Kediri 1, Reseontro Tfandcl-Mij. s/s- LagerFranco Dcli Senembah 3, Kon. Petr. 6%. Binncnl. sporen zooivci als Russische sporen prijs houdend. Amer. sporen a williger. NIET OFFICIEEL, Gulff Shares 18%, Vi- Ruurtsporen 91%. Voor- schotb. 100%. Alg. IIoll. Oost-Bouw 98yt. lste Prof. Erie 35%. Oblig. Palot je 147, 149. SLOTKÜERSEN. N. Western and Pao. Cert. 67 Ned. Handel Mij. resc. ISO. Kon. Ned. Mij Expl, Petr. br. na ml. 2-14%. Atoh. Top. eert. v. prof. aand. 40%. KRALINGSCHE VEIF, 10 Doe. Hedenmorgen wer den aan de markt allnei aangevoerd 12 wmterzalmcn, f 2.55 a f2.73, benevens 1 zomerznirn, fO.liO per kilo Verijdelde inbraak. *£en vermoedelijke poging tot inbraak in hot gebouw der Wissel- en Effectoubank aan don Noordblaak no. 29 te Rotterdam, is gisteravond verijdeld geworden. Toen omstreeks 9 uur gisteravond een dei* LOBITH, 8 December (na 2 uur). Gepasseerd naar Schiedam: Jolinct, Borsje; 9 tlocoinbei (voor 2 uur), naar SchiedamBltjdo Aanlcoinil, NalbachAdriana Cornelia, Timmei mans; naar Vlaai dingenJfenry MatMeie, Mans. SCHIEDAM, 10 December 1898. ROGGE: ronder handel. GERSTronder handel. MAIS: zonder handel, SPOELINGf 1 HO. MOUT W1 IN Not. van de Makelaars f 11.— porllL.Ct. Stemming: flauw. I EN'EVE li145.— pei HL Amst. proef f 10.50 ronder lust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Biaildeisbond f 10% a f 10%. SPIRITUS f 17% a f 18%. AMSTERDAM, 10 December. Rogge op levering traag; per Maart f144, 143; per Mei f437, 130, 437. ROTTERDAM, 10 December. Rogge op termijn: per Maart f142, f 141, f per Mei 43G, f 135, f—-. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 2.— Papieren Roebel t 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zmddmtsche florijn. 4. AMSTERDAM. 40 Dec. 1898. EUROPA. Nederland. pCt Cert. N.W.Sch.2% Cert. dito 3 Hongarije. Obl, Goudl. 4876 5 Italië, Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '00/04 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/NV. 5 Jan./Juli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4 V Rusland. Cert.Hamb. 1820 5 0bl.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope &Co.GR. 1251 d.'67/69a£20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 lo. pes. 42-240004 Binn, Am, Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Gacv. serie O. V, K. L. K. 11. IC 85% 96 35% 96% 85% 96% 1063% 10016/is 88% 93% 88% 84V* 8311/w 841/4 S3l%8 22% 3311/16 22 Vm 22% 77% 97% 97% 971/2 ïOU/s 103S/16 101 103 %g 101% 39% 39% 39% 39% 40% 31% 931/b 977/s 'K% 27 De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds met is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsmark f 0.60 Spaansche Peseta Portugeesehe Milreis. 2.70 Spaansche Piaster i 2.50 ƒ0 50 Deensche Kroon 0.66)4 A merikaansche Dollar »2.50 N.-AHERIKA. Mexico. )bl, All. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 314 dito 4886/90. 3X Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 V. K. 34%a 100% lOOhi 93 Alg.Hyp.Bk.Pbr, 4 401% do. do. (m.uitk.) 3% 98'/* do. do. (z. uitk.) 3'/i 98% Amst.Hyp.Bk.P. 4 101 'sGrav. llyp.Bk. 4 101 Vis IIoll. Ilyp.Bk.Pb. 4 101% Nat, Hyp. Bank 4 102% N.W.&Pac. H.Bk. C. v. Pb67% Rott.Hyp.Bk. Pb. 4 102% Westl. Hyp. Pb. 4 401 Gult.-Mij. Vorst. A. 64 Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-My. dito Scnembah-My- dito Ncd.Fabr.v.Wrkt. en Spw.-M&t. aer. A.A. N. Gist en Spir.F.A. IC. 34% 100X 151 149% 144 185 175% 473 ICO II. K. 343% 101 101% 1007/u 66% 101 64 152 149% 470 122% 239 183% 87 08 450 471 Pakotv.-Maatsch. A. 177 Rott. Lloyd Aand. 419 119'-% Dordt.Petr.Mij.prA. 115 Elzasser Petr.Mij.A. 124 lv. Mij Ex. Petbr.A. 240 M. Moeara En.A. 119 Ned. Petrol. Mij. A 25 Sum. Palemb. M. A. 868% V.-S. v. N. Amer. Ark.Cnst.Syi.d.TO. f 220 Kans. CyPittb.G. i 96 Matw.Pr.afg.C.v.A. 3 dito Ceit. v. Incom, 5l%g Nederland. Holi. IJzeren Aand. 144% M.t,E. v. S.S.Aand, 410% Ned. Contr. Aand. 35 Ned. Z.-A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokstel A. 18 Sp\vgl.'87/89A-E 3 50% Z.l Spw. A-H do. 3 58 s%c Polen. Wars.-Wcenen A. 155 Rusland. Gr,Spw,Mij.Obl. 4'/» 400 Wladik.ZR. 1250.4 97% Z.-0ost.Spw.Obl. 4 99% Zuid-W. Sp. Obl. 4 97% V.S. v.N.-Ameu. AtcluTp.G.v.gow. A. 16 dito Crt. pref. dito 45B/ltt do, Alg. Hyp.Obl. 4 97 7/jg II. K. 245 56 58%! 58% do Adjust Obl. 4 Atl. Pac.Trustb. C. Centr. Pac. Aand. Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Ft. C. P. C. v. g. A. lllin. Centr. C. v, A. ICans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv, Cert. Miss K.&T.C.v, A. <lo.Crt.v.4pCt.prf.A. )o. 4e llyp. Obl. 4 do. 2e llyp. dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N.Y. Peos. Ckv.A. Canada. Canadian Pac.C.v,A. 16% 46 97% 463/8 403/8 V. K. 74 33t/, 48 15% 43 3/w 10% 409% 50 62% 41% 33 89% 633% 203/g 6»/» 84% Rott. Tramw. Aand. 200 Westl, Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. 1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P.v.Volksvh'67 ƒ40 do. 1869 A ƒ2.50 België. Antwerpen 4887 2% Brussel 4886 2s/j' 51. v. Brt-Spw. 2% Honciarijë. Thoissloten 4 Italië. Roode Kruis 1057/8 721% 460 1.03 99% 99% 110% L. lv. 74% 311/8 18 15% 14% 10% 49 J/4 63% 41 "/is 89 6% II, K. 34% 153/, 41 50% 03% 4113/18 Oostenrijk. V. li. L. 11. H. K. Staat jl. 4854. .4 139-'/, dito 4860. 5 118 dito 4864 161 162 Bod.-Cr.-Anstalt 3 162 Stad Weenen 1874 143% Spanje. Madrid 1868 .3 33 32% 33 Turk ui. 'Spoorwegl. 3 26% Koers mn het geld. Beleening pCt. Prolongatie 2% pCt, Wisselkoersen te Rotterdam. 10 December. Londen kort f 12.11 Disc. 4 pCt. Parijs - 47.87% 3 Antwerpen - 47.65 3 100 72% 99% Prezen van Coupons Amsteulam, 10 December. Met. Pap. p. Ik 21 Zvlv.Jan. 21 Engelsche per Kngelsohe met affi8 Poi tugeesche8 F ransehe8 Belgische Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen, Russen in Gouden Roebei Russen in Zilveien Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel - Spaanscha buitl. in fis. p. Juli Spaansche binaenl. in piaateis Amerikaansehe Dollar Goud MexicaanscUe 1MW 20.95 20.95 41.53 11.93 47.40 47.30 58.82 1.22 1.90 1.25 1.24% 47H10 1.20 2.48 1,10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 7