52 jaargang. Woensdag 14 December 1898. Tweecle Blad, BÏMMÏ7Am Uit de Staatscourant. Kansfc en Wetenschap. Kerk en School. f Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. AxHTHAMisrepixn veer Sohiedam, pet kwartaal f0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per peet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU I BOTEBS'mAA.'f 7®, 'ffeleplioQu Wo. 123. Advertentieprijs: ran 1—6 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Sinatsbegrooting 1899. Oorlog. Do minister van oorlog beginb met in zijne Mem. van Antw. een vergelijkenden staat te geven ter wederlegging van de becijfering m bet YoorI Verslag, waarmede men. wilde aan- toonen, dat eene belangrijke vermeerdering der gowone uitgaven voor de defensie te constó-ee- ren is. Voor vele leden die meenden dat de Provin ciale Staven zonder bezwaar konden worden, op geheven, geeft de 'Minister een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden cher staven.< Een plan voor de verdediging van Nederland is in bepaalde plannen belichaamd. Do hervor ming der levende strijdkrachten is, nadat ver schillende rapporten zijn ingekomen, in studie genomen. De verkorte oefenmgstijd gaat niet gepaard met verzwaring der oefeningen, van overmatige inspanning van den soldaat mag geen sprake zijn. Dat aan de tooneelen van ruw heid en ongebondenheid een einde zou komen wanneer voor, inplaats van door do lotelingen werd geloot, betwijfelt de Minister. Tot eene nieuwe regeling van de toelagen der officieren wenscht de Minister eerst over te gaan bij eene algoheele herziening dei" traktementen welke laatste hij wenscht te doen wachten op de voor genomen herziening der bepalingen, omtrent de samenstelling van hot leger. Een voorloopig ohtwerp is samengesteld tob algoheele herziening van de bepalingen betref fende het toekennen van militair pensioen. Do uniformverandering zal zich bepalen tot die wijzigingen welke blijken noodig to zijn om de kosten van de kleeding te verminderen. De Minister heeft den. indruk gekregen dat d« revue op do Renkummerheide doeltreffend was geregeld. "Wanneer omstandigheden, van emstigen aard plotseling troepenvervoer op groote schaal noodig maken, bijv, bij mobilisa tie van het leger, dan treedt ten opzichte vau het militair vervoer op spoorwegen, een geheel andere toestand in het leven, nl. die van „bui tengewoon troepenvervoer". De schuld van het ts late vervoer bij de revue te Renkum komt geenszins voor rekening van het departement van oorlog. Voor de verzorging van militairen die bij de Inhuldigingsfeesten bijstand hebben verleend, zijn de meest geschikte maatregelen, genomen. Wat betreft de wijzo, waarop bij de bedoelde feesten to 's-Gravenhage van do militairen ge bruik is gemaakt voor de handhaving der orde, noemt de Minister de klachten in het Voox-1. Verslag gegrond. Aanleiding tot de klacht zou achterweg» zijn gebleven wanneer de civiole autoriteit had nagegaan hoeveel troepen noodig zijn geweest en op welke uren. deze zouden moe ten dienst doen. Do Minister zal er naar streven om ten aanzien van het vorderen en verleenen van militairen bijstand een toestand te verkrij gen, waarbij de civiole autoriteit niet meer, zoo- als in de laatste jaren to 's-Gravenhage hot ge val was, als hot ware naar willekeur over de militaire macht beschikt. Aan het pensioenfonds voor weduwen, en wee zen van militairen., beneden don rang van offi cier, schenkt de Regeering nog steeds hare aan dacht. Do traktementsverhoogingen voor verschillen de ambtenaren bij liet dep. van oorlog worden door den Minister nader toegelicht en verde digd. Aan hetgeen omtrent do bevordering van officieren werd gezegd, zal de Minister gaarne .zijn aandacht schonken. Oplossing van het wo ningvraagstuk voor officieren on mindere be ambten en werklieden bij de artillerie-inrichtin gen aan de Hembrug zal binnen een niet al te langen tijd wordon verkregen. Toetreding tot het Reserve-kader is voor jongelieden zoowel van hot platteland als uit do groote gemeenten mogelijk. De instandhouding van dat kader wordt door den Minister op verschillende gron den uitvoerig verdedigd, evenzoo enkele soldij- vorhoogingen. Aan het zuiver houden van de kazernes en andere militaire gebouwen wordt voortdurend de grootste zorg besteed. De Minister heeft overwogen of verdere ver betering in de positie der paardenartsen billijk en wenschelijk is. Belangrijk© veranderingen zullen worden voorgesteld met botrekking tot de bevordering dor paardenartsen. Do Minister zal overwegen in hoeverre het bezwaar dat de lotelingen voor de keuring bij de aflevering zich somtijds in eikaars tegenwoor digheid hebben te ontkleeden, ware op te hef fen. Met cijfers tracht de Minister do bewering te weerleggen dat het aantal officieren en leera- len aan *de krijgsschool te groot is. Met betrekking tot de voeding der manschap pen is de Minister alleszins geneigd, maatrege len te overwegen, welke kunnen stiekken om haar nog beter te doen riin, dan zij reeds in de laatste jaren is geworden. Ook nu weder kan de Minister geen vrijheid vinden in te gaan op hot denkbeeld van die leden, die door het toekennen van een hooger Rijks-subsidie aan de vereeniging "„Trouw aan Koning en Vaderland" of door het verstrekken van een persoonlijke toelage verbetering zouden wenschen gebracht te zien m de positie vau oud- strijders. Accijns op het gedistilleerd. Dit het Voorloopig Verslag over het ont werp van wet houdende nadere- bepalingen om trent den accijns op het gedistilleerd, blijkt dat velen deze wetsvoordracht levendig toejuichten, daar hierdoor eon einde gemaakt zal worden aan eene ontduiking van aceijnsbetalmg, die, door eene leemte der wet mogelijk gemaakt, jaarlijks aan 's lands inkomsten, eene som van twee en een halve ton gouds onttrekt. Er waren enkele leden, die het betreurden, dat de kleine branderijen niet in stand kunnen blijven, nu de bepalingen moeten tworden mge- trokken, die bij de wet van 1862 jiust waren gemaakt om het bestaan van branderijen op kleincro schaal mogelijk te maken; maar hun werd er op gewezen, dat het behaion van groote winsten tengevolge van schromelijke wetsont duiking niet langer kon bestendigd blijven. Pr. Kuyper, Dr, Kuyper begaf zich de laatste week van November naar Baltimore en Washington. Te Baltimore werd hij door den Governor en den Mayor, met eenige voornamen der stad, op een luncheon genoodigd, om de belangen der Hol- landsche kolonisten in Maryland te bespreken, en de Governor stelde een gouvernements stoomboot te 7,ijner beschikking om het zuide lijk gedeelte van Maiyland te bezoeken Woens dag werd hij door den president, nor, Mc Kinley, op liet Witte Huis in audiëntie ontvangen Daarna bezocht bij den vice-president Mr. Ilobart, die van Hollandsche afkomst is, en verzamelde op de Board of Labor, orider vriende lijke inlichting van den commissioner, dr. Wright, de noodige gegevens omtrent den stand der sociale quaestie, en de daarop betrekking hebbende wetgeving van de United States. Te Rochester nam hij de vorige week de daar uitgevonden en onlangs voor het eerst toegepaste stem-machine in oogenschouw, en voos zag zich van de noodige afbeeldingen, om ook in ons land op deze zeldzaam schrander uitgedachte, en schier met volmaaktheid wer kende machine het uitzicht te vestigen. De vervaardiger verklaarde zich bereid, tegen ver goeding der transportkosten, en ondei geheim houding, een exemplaar naar Nederland ter bezichtiging van de regeering en ook der Staten-Generaal over te zenden. Na nog drie lezingen te Philadelphia, Hartford en New-York, hoopte hij '10 Dec. op de Rot terdam scheep te gaan. («Standaard" Bond „Insnllude.'' Zaterdag hield de vereenigiuo' Algemecne bond „Insulinde" van gepensioneerde- en gega- geerdc onderofficieren en minderen van land- en zeemacht hier te lande en van do koloniën te Rotterdam een algemeens vergadering, onder voorzitterschap van den heer A. van Mannen. Er werd mededeeling gedaan van een schrijven van den minister van marine op een request van het hoofdbestuur vau dezen bond, houden de verzoek om aan eenige leden van het bestuur een audiëntie te verleenen, ten einde nadere- toe- lichtingen t© verstrekken betreffende de dooi den boud gewensehte opluchting van een wedu wen- on wcezenfonds voor mindere militairen. In dit antwoord brengt do minister ter kan- jik van bet hoofdbestuur dat een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan in hoeverre het mogelijk zal zijn te voldoen aan het door don Bond in October 1897 deswewe tot H. M. de Koningin-AVeduwe-Regontes geriolit verzoek. wenschen te stellen zyn (aanhangig gemaakt door Dordrecht). A. 1. Beantwoordt de tegenwoordige rege ling van ons spoorwegverkeer aan de billijke eischen die gesteld kunnen worden aan het verkeer van personen en goederen 1 '2. Zoo neen, is het gewenscht dat do ver schillende spooi wegen in handen komen van céne Maatschappij, ondtr stieng toezicht van den Staat 3. Of is Staatsexploitatie gesvenschtj? (Aanhangig gemaakt door Amsterdam.) 13. Is het niet wenschelijk van de bestekken, waarnaar het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid, gemeente besturen en andere groote corporation de levering van stoom machines en ketels uitbesteden, minder liet ktuakler van prijsvragen te geven, voor welker beantwoording vee! studie en arbeid van de inschrijvers zonder vergoeding wordt vereischt en door een meer absoluut bestek en hetvia- gen van minder détails deze arbeid door de aanbestede! s te doen verrichten en daardoor tevens meer waasborg te geven, dat de inge komen piijsaanbiedingen op gelijken grondslag beoordeeld worden? (Voorgesteld door het Hoofdbestuur): 0. Welke maatregelen kunnen genomen worden tegen de verontreiniging van openbaie, wateren door fabriekswater? (Aanhangig gemaakt door 's-Gravenhage): D. Door welke middelen kan het zeevisschers- bedrijf tot bloei worden gebracht en hoe be hoort, in verband hiermede een visschershaven te worden geëxploiteerd (Aanhangig gemaakt door Utrecht): E. Is het wenschelijk dat, wanneer door rijk, provincie of gemeente groote werken worden tot stand gebracht, onze vereeniging zooveel mogelijk haren invloed aanwendt, om de be trokken besturen te bewegen de binnenland- sche industrie op gelijken voet te behandelen als de buitenlandsche De overige aanhangige onderwerpen zijn (Voorgesteld door het hoofdbestuur). F. Is het met het oog op bezuiniging in de exploitatiekosten en tevens in het belang van het reizend publiek wenschelijk, om bet aantal klassen van spoorweg coupe's te verminderen en b.v. zooals in Engeland op verschillende lijnen het geval is, de tweede klasse te doen ve! vallen G. Wordt hier te lande de saccharine in de fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen, van suiker- en chocoladewerken, van vruchten wijnen enz., als verzoetingsmiddelen gebankt? Is het wenschelijk dat door de regeerin maatregelen woideu genomen tegen den invoel en het meer en meer in gebruik komen dezer slof als goedkoop verzoetingsmiddel. H. Welke is in het algemeen de meest ge wemchte beweegkracht voor tramwegen insteden en welke plaatselijke omstandigheden moeten bij het doen van een keuze hiervan voornamelijk in overweging worden genomen (Aanhangig gemaakt door Dordrecht): I. Ligt het op den weg onzer vereeniging mede te werken om de vrouw een haar pas sende plaats te doen innemen in de fabrieks- en handwerksnij vei beid? Zoo ja, welke midde len ziju hiertoe aan te wijzen? (Aanhangig gemaakt door Amsterdam) J. Welke beteekenis moet aan de automo bielen als vervoermiddel der toekomst toege kend worden (Aanhangig gemaakt door 's-Gravenhage) K. Op welke wijze kan de fabricage van phos phorhoudende" lncifeis zonder schade voor de gezondheid door de lieden worden uitgeoefend L, Is het oprichten van rabatspaarvereeni gingen hier te lande wenschelijk en mogelijk? (Aanhangig gemaakt door Utrecht) M. Welke maatregelen zijn te treilen om de Nederiandsche industrie ie helpen bevorderen tegenover de concurrentie van het buitenland zulke brandwonden, dat men vreest dat bij bet ge zicht zal moeten missen. Fnbrleks- on Ilnndwerksnijverlieitl. Men meldt ons uit 's-Giavenhage Het hoofdbestuur der Vereeniging tot be vordering vau Fabrieks- en Handwerksnijver- heid in Nederland, heeft den leden toegezonden eenige punten van beschrijving ter behandeling op da 48e Algemeene Vergadering. De punten die het hoofdbestuur voorop zou De Minister van Finantiën maakt bekend dat het saldo van 's rijks schatkist op 10 dezer bedroeg bij de Nederiandsche Bank f 20,909,546.19 bij de betaalmeesters - 2,410,956.37 Te zamen.. f23,320,502.56 "Uib zeer goedo bron kan worden medegedeeld, dat eenige beterschap gekomen is in den toe stond van don heer Pijls, lid van de Eerste Ka7 met, te Maastricht. j 'V"V VAA PERNIS, 13 December. Door het omvallen van een ketol koffio kreeg een 4-jarig jongetjo alhier Bij Kon. besluit is aan S. Hulst, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als kauton- rerhtcr-plaatsvervanger in hot kanton Boxmeer, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten. Bij Kon. besluit is mr. J. A. E. Bink, te Tilburg, benoemd tot schoolopziener in hot nironihssemcnt Oirschot. Bij Kon. bestuit is jhr. A. II. P. K. van Suchtelen van de llaaro benoemd tot burgemeester der ge meente Urk. Bij Kon. besluit is voor den tijd van drie jaren, be noemd tot plaatsvervanger van den districtsveearts wieu Dordrecht als standplaats is aangewezen, do veearts L, Louter, te ÏJzendijke, Bij Kon. besluit zijn benoemd tot bureelambtenaar - der posterijen en telegrafie 3e klasse a. ten burcelo van den ingenieur dor telegrafie ta Zwolle J. N. !L Mayer, thans klcik der postt rijen nn telegrafie 2e klasse; ,-•// b. ten burecle van don ingruieur'dcr telegrafie tc Amsterdam lo. C. Nieuwcnhnyscn, thans aldaar als tijdelijk schrijver werkzaam 2o. S. E. C. van Valkenburg; r. ton burcelo van den ingenieur dor telegrafie tc s-Hertogcnboscb L. J. H. de Lcijor, thans aldaar als tijdelijk schrij ver werkzaam. Nederiandsche Opera. Men Ecbrijft ons uit Haarlem Toen Zaterdagavond bet talrijke publiek in den schouwburg te Haarlem zat te wachten op het be ginnen der opvoering van Faust, kwam do „régis seur parlant nu public" mededeclcn, dat door een ongeval met een wagen een deel der instrumenten niet aangekomen was. Men hoopte, dat zc alsnog met een volgenden trein zouden arrivceren. Daarvan kwarn evenwel niets. De ganscho opera werd gespeeld met strijkinstrumenten en één enkelen cornet A pistonde rest van 't koper ontbrak. Een piano vulde tant Mm que mal de ontbrekende instru menten aan In hot orkest stond zwijgend in een kleurig dook de barp van mej. Weill, als in den rooden rouw. In de pauze vernamen we, dat ook bier de officicelo waarheid niet de waarheid was. De zaak was, dat een deel der muzikanten het werk had gestaakt, naar men ons zeido wegens nchterstalligbcid in do betaling en zelfs gedurende de uitvoering was het nog moeilijk, de overgeblevenen allen bijeen te bonden. Zoo werd bet een eurieuse voorstelling, vooral omdat wanneer er oen koor achter de schermen moest optreden, het orkest het maar zonder kapelmeester deed. Deze laatste en do solisten, do dames Francisca en Sobus, de hoeren Phlippeau, klorissen en Van dor ïïoeck sloegen er zich in deze bijzondere omstandig heden op zeer loffelijke wijze doorheen. Reeds moet de werkstaking der orkestleden zijn geëindigd. (,JL") De welbekende schrijver, voornamelijk van kinder boeken, do beer E. Gcrdcs, te Doetincbem, is ernstig ongesteld. De bekende professor Röntgen, hoogleeraar aan de Universiteit te Wiirzburg, beeft voor den hem aangeboden leerstoel aan de Universiteit te Leipzig bedankt. Inhoud van de „Huisvriend" uo. 6. Monsieur do l'Espinny door dr. Jan ten Brink (vervolg); Waaruit bestaat oen monsck? (vervolg en slot), met illustra tion Des zwervers kus. Allerleieen stad van zinkEen knappo jongen. Illustration Jacht liefhebbers, naar Reichert; Verboden vruchten, naar Ilugo Kauffinann. AdveitentiebladMr. Demango, met portret; Allerlei; Van weck tot weck. Adver- tentien. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Stellendam, C. A. van don Akker, eand. Oosterwijdweui, J. Tbijsscn, eand, tc Sid- derburen. Tc Wateihuwlkcrkje (Zeel.), H, Brink, eand. te Ruincrvvold. Tc Scberpcmsso, C. v. d. Voort van Zijp, eand. te Hilversum. Te Hoog- blokland en Blokzijl, M. G. Blauw, eand. te Schoon hoven. Te Terkaple, G. Tjalmn, te Veen. Tc Iliauro e. a., M. de Jong, to Wijntjeterp. Tc Oude en Nieuwe Wetering, C. Briót, eand. to Leiden. Te Ottolnnd en Nederbloklnnd, D. Niessen, to Dranon. Te Buiksloot, W. E. S. van Lingcn, to Lolium. To Mijnsheerenlnnd, K. Verhagen, to Zuilen. Aangenomen: naar Rijsoord c. a., door F. II. van Leeuwen, eand. Naar Brcskens, door R, Mecuwenburg, eand. te Doorn. Naar Austerlitz, door M. Barendreeht, eand, te Amsterdam. Bedankt: Voor Daarlo, C. A. van den Akker, eand. Voor Heer-Hugowaard, door L. B. Onnes, te ÏJzendijke. Voor Gocderecde cn Vroomshoop, door SI. G. Blauw, eand. to Schoonhoven. Voor Stavenisso door E. B. Couvêo, eand. to Leiden. Voor Moerknpello, door A. Prins, eand. Voor Dirksland, door J. Vonk, te Oldebroek. Voor Kootwijkerbrook, door G. Th. van Beusekom, eand. to Utrecht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1