MMENLAm STADSNIEUWS. B e c li t z a 3c c ii. Staten-Generaal. Gisteren is Curzon, do uicuw-henoomde on derkoning van Indië, naar zijn post vertrokken. De Press Association" zegt op grond van bij de regetjring ingewonnen inlichtingen dat door het niet-ralificeeren van het Nigei verdrag volstrekt geen abnormale toestand is ontstaan. De Engebche regeering ziet de reden van het til et-raii iiceer en hierin, dat deFianschoKamer te veel bezig is gehouden door anderediingende en belangrijke vraagstukken. Geen van beide regeeringen denkt or aan van het uitstel ge bruik te maken om haar vei plichtingen niet na te komen. De termijn voor de bekiachtiging van liet verdrag is inmiddels met zes maanden veilengd. Gisteien gingen Wolf en andere Doikschers iu hot Oostenrijksehe Huis van Afgevaardigden weer geweldig te keer naar aanleiding van het vooi tdurend in beslag nemen van de Deutsche Ilundscliau", oek dien eigen morgen. Wolf noemde dat een schnrkenstioek. De vootzilter Fuchs gal zijn spijt te kennen, dat hij geen ernstiger maatregelen te zijner beschikking had om toe te passen op Wolf die het gezag van bet parlement benadeelde. Wanneer de oppositie in de flongaarsche Kamer de verkiezing van een voorzitter belem mert, zal Banfly aldus wordt veizekerd do Kamer opnieuw verdagen. Do admiraals moeten prins George bobben voorgesteld dertien door don internationalen krijgsraad tor dood veroordeelden to begenadi gen en hun straf te veranderen in gevangenis straf. De Keizerin-Weduwe van China beeft Woens dag in gezelschap des Keizers de eehtgenooten der Europeesche gezanten ontvangen. Van uit de Biitsehe ambassade begaven de dames zich naar het paleis. De vrouw van den Engelschen gezant Mc. Donald las een adres voor in 't Engebch, waarin zij uit naam van alle dames de Iveizei iu gelukwenschte met haar geboortedag. De Keizerin was zeer vriendulijkjen minzaam. Do ^Standard and Digger News" verneemt uit Johannesburg dat dagelijks aldaar blieven worden ontvangen uit Rhodesia, die den toestand in deze kolonie met zeer donkeie kleuren schil deren. De handel staat stil; het geld is schaarsch. Een groot aantal personen zijn zonder werk en er komt zelfs hongersnood voor. Kovisie in strafzaken. Met het oog op do door de hecren Harte van Tecklenburg c.s. in hun voorstel tot wijzi ging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de revisie in strafzaken gebrach te wijzigingen, heeft de Commissie van Rappor teurs uit de Tweede Kamer voorgesteld hot ge wijzigd wetsontwerp opnieuw in de afdeelingen te doen onderzooken. Telephoonwozen. Door den minister van Waterstaat is ecne Nota aan de Kamer toegezonden ter beantwoor ding van het verslag. Daarin wordt o. a. gezegd dat do omstandigheid dat heb intercommunaal telefoonverkeer zich veel sneller heeft ontwik keld en blijft ontwikkelen dan aanvankelijk werd verwacht, oorzaak is, dat ook spoediger tot vermeerdering van verkeersmiddelen moet worden overgegaan dan in het plan heeft ge legen. Wat d© inkomsten betreft vestigt do minister er ile aandacht op, dat do cijfers genoemd in de Mem. v. Antw. nog slechte de opbrengst aanwijzen van het net zonder oenige uitbreiding en dat derhalve de bestaande verbindingen nu reeds genoeg opleveren om de voor 1809 g - raamde inkomsten vail f 150,000 te bereiken en te overtreffen. ll.-K. bijzonder Onderwijs, De 56sto algemeen© vergadering van R.-K bijzondere hoofdonderwijzers in het bisdom vanf Haarlem zal plaats hebben op Dinsdag 27 Dec. a.s. in een der bovenzalen van de sociëteit „Ver- oenigmg", Beggijnenstraat, te Haarlem. In do kerk van St. Joseph zal te 10 uren oen II. Mis worden opgedragen. Agenda; 1. Opening der vergadering te 11 uron. 2. Lering der notulen. 3. Mededee- liugen van het bestuur. 4. Onderwerpen ter bospr&kiag. a. Schoolvergaderingen. Inleider: do heer A. F. L. Kannegioter. b. Wat kunnen do redenen zijn, dat zooveel Katholieke kinderen, ook in plaatsen waar Katholieke scholen gevos- tigd zijn, de openbaro school bezoeken en way is te doen om hierin verbetering to brengen? Inleider; de heer J. P. Doedens. 5. Gelegen heid voor mededeelingen en opmerkingen. G. Rondvraag. 7. Sluiting. It. K. Volksbond. De Volksbanier" bevat de volgende mede- deeliog: Buitengewone Vergadering van Gedelegeerden uit den Centralen Raad, op Zondag 18 Dec. o. s., te één uur precies, in het Bondsgebouw te 's-Gravenhage. Onderwerp >Pensionneering van ouden van dagen, in verband met bet rapport der Staats- commissie en het antwoord der Re» geering." De afgevaardigden worden beleefd verzoeht, vooral vroegtijdig aanwezig te zijn en de pre sentielijst te teekenen, ten einde precies te één uur te kunnen beginnen. Herinnerd wordt, dat afdeelingen beneden de '100 leden één afgevaardigde kunnen zenden, die van 100500 leden twee, van 500 1000 leden drie en van boven da 1000 ten hoogste vier afgevaardigden. Bondsleden van alle afdeelingen, die niet afgevaardigd zijn, hebben wel toegang tot de vergadering, docii geen recht van discussie of stemming. De afgevaardigden moeten voorzien zijn van eon geloofsbrief, overeenkomstig art. 12 van het reglement van den Centralen Raad. Evenals II. M. do Koningin, heeft II. M. de Koningin-Moeder f 250 geschonken voor de nagelaten betrekkingen van de noodlottig om gekomen brandweermannen. "Men meldt ons uit 's-Gravenhage: De Portugeosciie gezant graaf de Sélir, bood gisteren hot corps diplomatique een diner aan. Met den doken van het corps, dn Russische gezant ridder de Strave, zat ook aan, diens dochter mejuffrouw Olga de Struve, benoemd hofdame van II. M de Keizerin van Ru*daud, die deze week naar St. Petersburg vertrekt, tot liet aan vaan vaarden hnrer Hof betrok king bij den dienst der Czarin. Te Hellevoetsluis is plotseling ovei leden de luitenant ter zee 1ste klasse N. C. Deijnen hij was sedert October j.L aan boord van het wachtschip geplaatst. In 1895 was hij toege voegd aan het hoofd van het vak van uitrus ting bij 's Rijks werf, ter nssisteutie in de artillerie-aangelegenheid. Bij do zeemacht in Indië verwierf deze officier het Eereteekeri door deelneming aan de Atjeh-expeditie, teiwijl hij door zijn gedrag bij do expeditie naar de Aroe- eilanilen in 1892/93, ridder dor Militaire Wil lemsorde werd. Zijn stoffelijk overschot wordt morgen te 's-Gravenhage ter aarde besteld. OVERSCHIE, 16 December. Door B. en W. vau Rotterdam is bij den Raad dier gemeente een voorstel ingediend om tot verbetering van den straatweg naar Overschie op de begrooting voor 1899 een bedrag van f8000 toe te staan. Het verzook is ter visio gelegd. *OVERSGi!IE, 16 December. Na veel moeite, ver oorzaakt door het verzakken van Let zand in den Bergpolder, is men nu zoover gekomen, dat Let gedeelte der ceintuurbaan in dezen polder aansluit bij dat deel, dat van do Delftshavenscbe naar de Rotterdamsehe Schio loopt. Ingevolge Kon. machtiging is de hoer E. A. Man erkend en toegelaten als consulair agent der Vereenigde Staten van Amerika, alliier. Door Burgemeester en Wethouders is tot ln brugwachter aan de Gerrit-Verboomtraat- brug bevorderd J. H. Rosman, thans 2c- brug wachter aan die brug, en zulks met ingang van 1 Januari a.s. In de bijeenkomst der Commissie, door wier bemiddeling de fontein in de Plantage, benevens de heraldieke leeuw werden geplaatst, de eerste ais een herinnering aan den zeventigsten ver jaardag van Z. M. Koning Willem lil, de laatste ah een huldeblijk aan de Koningin- Regeutes, werd gisterenavond door den penning meester, den heer J. C. II. Kramers, rekening en verantwooiding van zijn gehouden beheer afgelegd. De Commissie heeft de voldoening rnet geen tekort te sluiten. Het kleine saldo, één gulden en eenige centen, werd den con cierge van de vergaderzaal der Commissie aangeboden Feitelijk heeft de feestcommhsie van 19 Februari 1887 hiermede haar taak vervuld. Eenige barer leden echter hebben b-sloten op den 19en Februari van elk jaar een gezellige bijeenkomst te houden. In de vergaderiug die gisteravond in het gebouw van den R.-K. Volksbond werd gehou den van bestuurderen van werkliedenvareeni- giisgen, onderteekenaars van het adres aan 11. M. de Koningin viagende oprichting van Kamers van Arbeid hier ter stede, zijn de heeren G. W, Snel, C. J. Willeman en W. van der Most Ph.z., resp, voorzitter der afd. Schie dam van liet Alg. Ned. Werkliedenverbond, van den Ned. R.-K. Volksbond en van Patrimo nium, aangewezen om hedenavond aan B. en W. de gewensclite inlichtingen te verschaffen. De zangverectiiglng „Maarten. Luther" gaf gisterenavond onder leiding van haren direc teur, den lieer B. J urge na, hare zesde uitvoering iu het kerkgebouw aan do Oranjestraat. Nadat do bijeenkomst met hot zingen win een gezang ea liat uitsproken van eon gebed door ds. Westermarui was geopend, ving de ver- eenigüig de uitvoering aan van haar keurig pro gramma. Reeds in no. 2 „Gij zijt do God der kracht' bleek dat de vereeniging over uitstokencle krach ten te beschikken heeft. Een kourig ntumnor was „Der Engelen lied" voor sopraan, viool on orgol. Do klankrijke so praan klonk helder door het kerkgebouw, ter wijl do viool, geaccompagneerd door het orgol, een zeer schoon effect maakte. Gedurendo do pauze word door d3. Wester- mann hot woord gqvoerd. Zooals spr. zcide, wees dezo dag als van zelve aan het onderwerp dat hij in dit avonduur zou behandelen. Den 15en December 1598 stierf Marnix van St. Aide- gonde, do dichter van het „Wilhelmus van Nas- souwe", de strijder voor do vrijheid van geweten on tegen de onderdrukking van Filips II, op den leeftijd van GO jaren. In hot overzicht dat spr. van Marnix' lovon geeft, wijst hij op onkole der voornaamste pun ten lo. clat Marnix van St. Aldegondo be hoorde tot de 300 edeion dio het smeekschrift aan do gouvernante Margarettha brachten; 2ts. Zijno gevangenneming in 1572 aan do sluis van Maasland (Maassluis) ten tijde dat hij belast was met hot bevel ovor Schiedam, Delft en Maasland. Hij word door Prins Willem uitgewisseld togen admiraal Bossu, die tor zolf- der tijd door de Geuzen was gevangen geno men. Marnix bracht 2 jaren in do gevangenis door 3o, Zijn redevoering op den rijksdag te Worms waarin hij den vorston do noodzakelijk heid wees van hulp aan Oranje iu zijn verzet tegen de Spaansclie dwingelandij, een redevoe ring dio oen monument is van kracht en wel sprekendheid en staabsmanswijsheid; 4o. Do verdediging en overgave van Antwer pen, na wolke Marnix zich terug trok op zijn slot bij West-Souburgli op Walcheren. Daar legde Marnix zich meor toe op weten schappen; daar schroef hij zijn „Byonkorf dor II Roomsehe Kerk" ter verdediging der Pro testantsdie beginselen; daar vertaalde hij de psalmen enz. enz. Spr. eindigde dit overzicht met liet verzoek aan de zaugvereeniging oni ter care van Marnix van St. Aldegonde enkele coupletten van het „Wilhelmus" te zingen. Aan dtozen weitsch werd voldaan en daarmede de tweede afdeeling geopend. Ook dit gedeelte werd weder op uitstekende wijze ten gehoore gebracht, waarbij de koren zuiver en flink zon gen, terwijl de sopraan in hare solo's weder meermalen gelegenheid had om hare schoone gave te doen bewonderen. Een prachtig trio voor sopraan, orgel en viool was het „Patik Angelious" dab een enonn succes had. Aardige liederen waren Ixot „Boven do Ster ren" en „liet Hemelsch tehuis" met bromstem men, door welke de indruk zeer verhoogd word. Opwekkend klonken ton slotte de krachtige liederen ,,'t Liedje van de Zee" en „Wapeu- roop". Met trotech kan ori de vereeniging „Maarten Luther" cn haar directeur op dezen welgeslaag den avond terug zien. Gisterenavond bail in het lokaal voor Evan- eelisatie aan de Broersvest een vergadering plaats van de Vereen, tot bev. der bel. van de Ned llorv. Kerk alhier. In deze vergadering trad als spreker op de beer L. Vogelezang. die ook de vergadering opende en sloot. Spr. had zich tot onderworp gekozen »De wereldgeschiedenis is bet wereld gericht." Slechts een gedeelte van ditzeei uitgebreide onderwerp weid door spr. behandeld, ml, do invloed dien de R.-K. kerk heeft gehad op de wereldgeschiedenis. Tot grondslag zijner be schouwingen had spr. gekozen die schrifturen die ah erkende uitingen dier kerk in het alge meen of van de orde der Jezu'iten iu liet bij zonder kunnen beschouwd worden. Een talrijk gehoor volgde den spieker met aandacht en dankte aan het slot roet een luid applaus. De heeren J. Romeijn en L, Bijl alhier hebben voor f 20G-4 bet minst ingeschieven voor den aanleg van eene telegraaflijn met twee draden langs den staatsspoorweg tussciien Zutphen en Hengelo en het uitvoeren van eenige daarmede in verband staande werkzaam heden. Een allerdroevigste gebeurtenis heeft in deze stad algemeene deelneming verwekt. Een tweetal minnende paarijes, die gisteren avond te ruim half negen langs den Diefhoek wandelden, hoorden gekieun; daarop afgaand vonden zij een jongmensch in de sloot liggen De beide jonge mannen haalden hem op den kant en riepen de hulp in van deu cipier van het huis van bewaring. Gezamenlijk werd daarop liet jongmensch naar de woning van den cipier gebracht, waar bleek dat de hals geheel was opengesneden terwijl beide polsen eveneens ernstig waren gewond. Geneeskundige hulp werd ingeroepen, op last waarvan de patient naar het Ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij reeds des avonds te elf uur overleden, zonder in staat te zijn geweest eenige mededeelirig te doen. Wij hebben het terrein waar dit feit heeft plaats gehad bezocht en daar hebben wij iu de laan op 80 meter van de plaats waar de ongelukkige gevonden is, bloedsporeu kunnen waarnemen. Blijft de vraag hoe is het moge lijk geweest dat iemand met zulke verwondingen een zoo grooten afstaud heeft kunnen doorloopen Aan misdaad vult hier niet te denken. Gisteravond is aan de vischmarkt aangevoerd 8 manden schol; de pi ijzen waren vanaf f 0,50 lot f 0.80. Hedenmorgen waren aangevoerd 1G manden schol, tarbot, voorn en een partij snoek; de prijzen waren voor schol van f0.40 tot f0.80, taibot f 0.87l/a tot f 2,02Va, voorn van f0,15 tot f0.40, snoek van f0.20 tot f 0.25, alles per koop. In de tweede helft der maand November 1898 werden door het Postkantoor alhier ver zonden de volgende stukken aan onbekenden: Brieven: L. J. C. Visser, Groningen. 2. Thiereman, Helder. 3. Mej. P, Blokland, Rotterdam. 4, C. v. '1. Velden, Botterdam. 5. Mej. J. C. \V. v. Nieuwen- huijzen. Rotterdam. G. W. Hoekendijk, Rotterdam. B ri e f k a nrten: 1. Bians, Rotterdam. 2. M. Leeman, Rotterdam. Brieven (Buitenland) 1. Patus, Eessel. B U R G E R L IJ K E S T A N D. Ondertrouwd s 45 Dec. J. van den Hoek, 30 jaar, en E. Muiier, 39 jaar. T. J. Je ijsman, 26 jaar, en O. J. M. Mulder, '17 jaar. P. Schel ie vis, 23 jaar, en R. C. Pelgrim, 22 jaar. L, de Kooning, 22 jaar, cn C. Nobel, 21 jaar. Clchoren s '15 Dec. Hendiiku Adriana Johanna, dochter van L. F. Meijer en C. M. Clazing, Dirkje-Mees- terstraat, Cornells Martinus, zoon van M. C. Kei klaart en C. van Wel, Qudedijk. Johanna Cornelia, dochter »un II. van Wie- ringen en J, Boorman, Spia'kanaal, 10 Doe. Coenraad, zoon vin G. Heus en E. Stokliof, Broersveld. Overleden s 15 Dec. Johannes Ernestus Boeck, oud 20 jaar, Lange Achterweg. Levenlooze dochter R. van der Hoek en E. van Steenoven, 'Hen- drinastraat. Met ingang van 1 Januari wordt de kom mies-verificateur dor 2do categorie, C. den. Bri ber, van Vlissiugon naar dezo gemeente overge plaatst. Do hoor SI. van Keulen, alliioi-, staat no. 3 op den voordracht voor een onderwijzer aan eene openbare lagere school te Rotterdam. Da afdeeling Vlaardingen van den Ned. li lt. Volksbond zal Zondag 18 December des avonds to 7^ uur ecne algomeeno vergadering honden. Daar zal gesproken worden over „de werking dor Reformatie op de R.-K. Kerk". BURGERLIJ KE STAND. Ondertrouwd 10 Dec. Pi et er Iman de Wilde en Aleita Christinn Verkeek Johannes Jacobus van Rossen en Jacoba van Roon. Ceboren 15 Dec. Hermina Jacoba, dochter van W. Prins en J. de Vrie3, Maasstraat, Anlhonia Alewina, dochter van A. Maat en A. A. Elshout, Liesv. laan, Alida Willemma, dochter vaa G. Struts en J. A. v. d. Velden, Westn.land, 1G Dec. Hendrika Johanna, dochter van N. T. Ding-nouts en J. P. Nou wens, Hoogstraat, Overleden 1G Dec. Arie van der Kooij, oud G maanden, Kort olijk. Voor het Haagscb gerechtshof werd gisteren be handeld het hooger beroep van den officier van justitie te Rotterdam, tegen vier visscbcrs uit Vlaardingen, beklaagd van, na op een zeevissdkersvaartuigtezija aangemonsterd, toen dit vaartuig naar zoo gesleept werd, in de Maas geweigerd hebben om vorder te varen, door te zamen na onderlinge afspraak den tros los te gooieu waarmede het vaartuig aan de sleepboot verbonden was. Do rechtbank had do be klaagden van allo rechtsvervolging ontslagen. Het 0. M. bij het Hof eischto voor twee hunner veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf, wegens „het berooven van den schipper van zijn vrijheid van handelen." Ten aanzien van de overige twee beklaagden luidde de eiscb tot bevestiging van dc uitspraak der rechtbank. TWEEDE KAMER. Zitting van Honderdag 15 December, Vervolg.) De heer Goekoop, hoewel nog steeds hech tende aan groote snelheid, legt zich thans neer bij den aanbouw van een tweede pantserschip, nu eenmaal de Volksvertegenwoordiging haar stem gegeven heelt aan het eeiste schip type Kortenaer, genaamd Koningin Re gentes. Verder betoogt spreker de noodzakelijkheid, dat de Kamer in kennis gesteld worde met het plan van aanbouw, in verband met de legerorganisatie. Men moet het stelsel in zijn geheel kennen. De Kamer moet weten waar de minister haar heen üpert en wat dit kosten zal. Morgen ten 10 ure voortzetting. Zitting van Vrijdag 16 December, (Per telegraaf.) Waarnemend voorzitter do heer rnr. Veegens. Bij het voortgezet algome.cn debat ovor do Marinebegrooting verklaart de lieer Vorhey, dat nu do Regeering tegen 1900 oon organisatieplan in 't vooruitzicht heeft gesteld, hij thans niet op nadere uiteenzetting daarvan zal aandringen, te minder daar het eskader voor Indië booh reeds is vastgesteld. Eerst als er sprake is van aanbouw voor Nederland', moet men het geheelo plan kounen. Hij wijst op hot thans nog tusschen da Mi nisters van Koloniën en Marino bestaande ver schil in principe, omtrent het optreden van leger en vloot in Indië, meer speciaal wat betreft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2