Gemengd Nieuws. Laatste Nieuw s. T clc gr a mm c 11. F i n a li t c I. Y i s s o li o r ij. S c h e o p t a a r t. II «T II <1 0 1. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEINGEN. EUROPA. Pro?, ei Stedelijke Leeaiagefl. Kol. Crediet-laslell. enCulL-Ondernemiiigea. Pattriefcea. Sclieepïaart-lMseli. DiTemii. Spoorwegleeten. Tramweg-Maatseli PremieleenlBgeE. ma 'de verdediging van havens. Doze tegenstrijdig heid inoot verdwijnen ter voorkoming vaai mis rekening in de toekomst. Het thans uitgezonden schip Piot Hein, van welks geschiktheid do lieer Van Gijn den bouw van hot nieuwe saliip wildo afhankelijk stellen, past volgens spr. niet in het kader van do Indische vloot. Bij het type van hot nieuw te boawon schip" legt spr. zich neer, maar hij keurt 'b af, dab het een copio is van heb voxigo schip, aangezien San tiago geloord heeft dat betere bescherming voor do bedioniugsmanschappon, en gewijzigde be wapening noodig zijn. Daarom geeft hij don Mi nister in overweging vóór tot vorderen aanbouw wordt besloten, door oen commissie van deskun digen doze twee zaken eerst grondig te doen onderzoeken. De heer Van Vlijmen constateert dab uit de begrooting geen zucht naar zuinigheid blijkt. Hij komt er voorts togen op dab de Minister ten. aanzien van de verandering en. inrichting der begroeting gevolgd hooft het rapport dor meerderheid van de daarvoor ingestelde com missie, bestaande uit ambtenaren, kijkende door een departementale bril, en niet kot advies van de minderheid, bestaande uit onafhankelijke mannen. Met don bouw van heb nieuwe schip zal hij meegaan, echter raadt ook Irij betere bescher ming en wijziging in bewapening aan. Do heer Seret betoogt de weiisaheliikiioid bij iedere begrootixrg gelden aan te vragen voor ge leidelijke reconstructie van de vloot. Echter verklaart hij mede na-mans politieke vrienden, voor het tihans aangevraagde nieuwe schip te zullon stemmen. Do Minister van Marine beantwoordt do sprekers allereerst ten aanzien van drie hoofd punten: lo. organisatie van het materieel dor marine, in verband mot eon algemeen defensie plan; 2o. hot nieuwe schip; 3o. organisatie en beheer van de Rijkswerven. Do Minister wijst op de vele bezwaren ver bonden aan een vast organisatieplan, waarop 7. i. een fatum rust. Echter erkent hij ten volle dab zoodra gelden voor aanbouw voor Nederland worden aangevraagd, er een stelsel moet vast- staan omtrent de taak van leger en vloot hier te lande, maar het aanvragen van dit schip prejudicieert niot heb stelsel der verdediging van Nederland. Z. i. zullen, wat Indië betreft, loger en nrarine vrij zelfstandig moeten optreden. Alloen bij havenverdodiging kan er quaostie zijn van sa menwerking. Maar toch moet die liavenverde- diging los zijn van de marine. Bijv. van Tand jong Priok zal onze Marino van daan moeten blijven. Echter kan met schepenbomv niet ge wacht worden totdat het Indische defensie-plan vaststaat. Ten aanzien van het nieuwe schip heeft de Minister met genoegen gemerkt dat men thans vrij algemeen met het type meegaat. Thans gel den de bezwaren de eigenschappen van hot schip. Wat de snelheid betreft,- acht hij oen snelheid van 16 mijlen voldoende. Schepen van ongelijke snelheid kunnen zeer goed samenwer ken. Ilij meent dat anders goede eigenschappen niet aan een weinig meerdere snelheid mogen worden opgeofferd. Onjuist zijn de beweringen dat aan do wer king van heb middelbaar snelvuur-gesel uit de vernieling van de Spaanselie vloot te Santiago is toe te schrijven, en dat men daarvoor dit soort geschut op onze schepen meer moest toe passen tor vervanging van zwaar geschut. De Spaansche vloot is echter door brand ver nield. De Minister blijft dan ook jwaar geschut ncodig achten. Echter door heb vervallen van 4 kanonnen van 3.7 cM. zal de batterij van hot nieuwe schip versterkt won-don met 2 kanonnen van 7.5 cM. Onderzoekingen naar betere be scherming van het bedieningspersoneel hebben tot geen resultaat geleid. Het nieuwe schip zal een zeer voldoende ko lenbergplaats hebben. Gemis hiervan doet do ICortonaers, waartoe Piet Hein behoort, on geschikt voor Indië zijn. Ten stelligste is do Minister hiervan overtuigd, vandaar- dab hij den bouw van het nieuwe seirip niet kan of be hoeft uit te stellen in afwachting van de uit komsten mot de Piot Hein in do Indische wateren verkregen. Do typo-Koiionaors zijn wel voor de Nodorlaudscho defensie, maar niet voor Indië te gebruiken. De beslissing over het z. i. onaannemelijke amendement-Van Kol (om het schip niet te go- von) laat hij gerust aan do Kamer over. De Minister is bereid de wijzigingen door de comm. van rapp. bij Nota van Wijziging voor gesteld, om meer licht te verkrijgen in 'sMiuis- ters stelsel van administratie, over te nemen. De heer Van dor Zwaag bestreed de uitgaven voor oorlogsmateriaal, die toch doelloos ziju. De eerste plicht van de regcca-ing moest zijn het volk tot meerdere welvaart te brengen. Ware spr. geloovige, dan zou hij meer vertrouwen in God stollen, dan in oorlogstuig, en als menseh stelt hij meer vertrouwen in do humaniteit, dan in hot prikkelen van ziju buurman, door het voorbeeld te geven zich te waponon. Na do pauze presideerde weder do heer mr. Gledclmran. Do hoer Van Giju ziet na 's Minister's ant woord van uitstel af. Do hoer Pijnappel verdedigt krijgsuitgaven, als noodig tob handhaving van ons zelfstandig bosbaan. De hoer Van Kol verklaart dat de socialisten hun stem niet aan millioencn voor doelloozo oorlogsvloot kunnen geven, zoolang er nog zooveel sociale hervormingen tot stand gebracht moeten worden, en do oude workman gebrek lijdt. De heer lieftinck wil zijn land verdedigen, maar toch zal hij tegen het nieuwe schip stem men, omdat hij niet volkomen overtuigd is van de bruikbaarheid daarvan. In zijn vertrouwen is hij geschokt door de schromelijke vergissing van den voormaligen vice-admiraal Robll, die in 1892 do Kortonaers voor Indië de meest go- schikt© schepen achtte, en ze thans als Minister voor dit doel totaal afkeurt. De Minister verdedigd© zich hiertegen, op merkende dat hij de Kortenaers ©venals 6 jaren geleden nog wel voor kustverdediging in Indië gescliikt acht; voor het auxiliair eskader zijn echter betere schepen noodig. Don lreer Van Kol wijst hij er op dat niet de Minister maai de Indische Ilegeering besluit over de Indische vloot, maar er is een contract dat Nederland 6 sell epen zal leveren. Daarop werd het algemeen debat gesloten. De Minister nam do verhoogingon voor orga- uisatie, bij Nota van Wijziging voorgesteld, terug, zoodat dientengevolge de door do com missie van rapporteurs voorgestelde amende menten door hem worden overgenomen. Het amendement-Van Kol tot scln-apping van f 100,000 als eerste post voor den aanbouw van een nieuw scliip, wordt verworpen met 67 tegen 24 stemmen. Vooraf deeldo de Minister op vragen van de heoren Fokker en De Klerk nog mede dat t de bedoeling is het schip aan een Nederl'ind- sche werf te doen bouwen, tenzij het bijna on denkbare geval dat de onderhandelingen met zouden slagen. Voor hot amendement stemden de heer°>i Do Bieberstein, Troelstra, Fokker, Hartogh, Van Gilse, De Klerk, Ketelaar, Nolting, Lief tinck, Do Boer, Schepel, de Ram, Van der Zwaag, Smidt, Verheij, Knijff, Smeeugo, Schaafsma, Zijlura, Nolens, Van Kol, Kerdij'k, ürucker on Heldt. Het vierde slachtoffer. Men meldt ons uit 's-Gravenhage De begrafenis van den 28-jarigen Adrianus van Sikkeleius, liet vierde slachtoffer van den brand in de Broodfabriek, had heden op het R.-K. kerkhof te 's-Gravenhage plaats. Het 0i rhetoun aan zijne nagedachtenis vvas gelijk aan dat bij de teraardebestelling van zijne kameraden. Op 't kerkhof bevonden zich graaf Puinoiieonu, ordoniianee-offieiei' \an Ihue Majesteit de Ko ningin, door 11. M. naar de begraafplaats ge zonden ten bewijze van Hoogst Deizelver belang stelling en deelneming in bet zoo smartelijk overlijden van den jeugdigen man, die bij de vei vulling van zijn plicht het leven verloor; de burgenn-ester, eenige wethouders, raadsleden en de gemeente-secretaris. Na de kerkelijke plechtigheden huldigde de kom ma min ril der brandweer den overledene. De burgemeester legde een palmtak op de groeve en deed in zijn toespraak uitkomen »dal dit ongeval geen metisohelijk oog vermocht te voor zien". Nog sprak de oml-koinrmmdani De Wijs, waarna namens de familie dm k werd betuigd voor do betoonde belangstelling, in de oeiste plaats voor die van II. M. do Koningin. Hoog water. Het eiland Mm ken is gisteravond onderge- loopen. De tweede post kon niet vertrekken daar er te veel wind was. Door den aanhoudenden Westen- en N.W. wind is het water zoo gewassen dat gistei- namiddag de keersluizen aan do Wrllomsvaail bij een waterstand van 1.1.8 M. -(- N. A. P. gesloten zijri. De uitervvaaiden langs het Zwiute- water en Almeioosclie Kanaal staan leeds onder water. De nachtboot van Zwolle naar Amster dam kon gistei avond niet ovei den IJsel ver trekken. Gisterenmiddag lunchen 5 en 6 uur stond liet water aan ife Nooidblank to Rotterdam op den walkant en heel wat kelders en beneden verdiepingen in het Hang, op den Vtsscliers- dijk en den Hoerensleiger waten ondeigeloopen. Ook de Bo-ch|if.]der te Oud-Delftshaven, do Oude Plantage m de Ma a-daan liepen onder water en de 8t. Pietersgang in de Boompjes stond blank. Veel liefhebberij. Bij het gemeenteho-u-nii- van Stornpwijk heb ben zich dertien vrijwilligers voor do militie, aangemeld. Hot aandeel door do gemeente in de lichting van 1899 to leveren bedraagt acht manschappen. Ook te Zuid-Beierland wordt de uitvinding van den In er Coolen tegenover den persoonlijken dienstplicht toegepast. IJet aand -el in het con tingent door die gemeente te diagen in de lichting 1899 bedraagt 5 en reeds hebben zich G vrijwilligers voor de Nationale Militie aange meld, zoodat van de dienstplichtige lotelingen geen enkele voor zijn numuer zal dienen. Hofbericht. Heden aan liet diner ten hove zijn als gasten genoodigd mevrouw de douiairièrc giavin van Lijnden van Sandenburg, dame du palais van II. M. de Koningin-Moeder, waarnemende gioot- mcesteies; Zijne Exce'lentie baron du Tour van Bellinchave, opper ceremoniemeester van IJ. M. de Koningin; meviouw de barones du Tour van Bellinchave; Zijne Excellentie giaaf van Lijnden, grootmeester van 11. M. de Koningin de beer jonkheer de Ranitz, intendant van het huis van H. M. de Koningin-Moederde heer van BrOrikhorst, kamerheer i. b. d. van II. M. de Koningin. MADRID, 1G Dec. Do betaling van de Ja- intari-coupou dor Spaansche schuld is verzekerd. NEW-\ ORK, 15 Sopt, President Mc Kinloy hield, te Atlanta (Georgië) oen, redevoering waar in hij zeide: „De Amerikaausolio vlug is op beide halfronden gehcsdion, csu -zij blijft daar waaien als hot symbool van vrijheid, recht, vrede oir vooruitgang. Wio wil haar van hot volk wegnomen, waarboven zij in beschermende plooien wappert? Wio wil lraar neerhalen? Zul len wij om than», nu de in den oorlog behaalde zego in het vredesverdrag is neergelegd, ons nngt'ig afwenden v.m de plichten, die aan het land zijn opgelegd door onze eigen groote da den Overzicht van do Beurs van den dag. Van Antcrik. Sporeii trokken lieden Central Shares de bijzondere aandacht, daar deze aanmerkelijk kooger waren tiaar aanleiding van boogor afkomende Now- Yorksebc en Londensolio merken en vraag voor dezo plaatsen. Ook was do handel in Missouri Shares zeer geanimeerd. Overigens was do toon der markt zeer dof ou voor Pref. X'opeka Shares zelfs zwak. Aandeeieu Koninklijke merkbaar lioogcr niet veel vraag op goruchtcn van aanboring oener spuitende bron op Tamiang. Buitenlandsche Staatsfondsen tamelijk vast doch zeer stil. Nationale Staatsfondsen waren prijshoudend. Buitcnl. soorten meorendeels vast, zelfs Brazilianen i/ü a 2 Va williger. Ilooger: Kon. Petr. 7, Amst. Deli 5, AniBt. Sum. 3, Deli Bat. 3, Deli-Mij. 5, Lang/kat Cult. 1 i/tMedan Padaug 1, Kott. Deli 1 overige soorten a 5, raketvanrf 1, Ind, Bank 1. LagerDordtseho Pctr. Va, Cultuur i/s. Sehibaieff 3. Binnenl. sporen stil. Russische onveranderd. Amcr. sp. a 2 hooger alleen Atck. Top. Pref. aand. lager. NIET OFFICIEEL Cort. Deli Cultuur 150, 152. Cert. Medan 259, 261. Eerste pref. Eric 38i/,. Alg. Ilyp. bank 74 75. Gulff Shares 1616/i6, 17%, Alg. Oost-Bouw 98 Voorschotb. 100'A- Buurtsporen 92. SLOTKÜERSEN. Corf, Ned. W. Sch. 2% pot. 867/18. Mexico Binnenl- Seh. 100—1000 nil. Obl. 357%. N. Western Pac- Cert. TH/,, Kou. Ned. Mij, ExpLPotr. br.aaud. 2501/3* VI.AARDINGKN, 15 December. Binnen te I,Inluiden VJj 168 Noordster, G. Struis, beSuind f550. 15 Doe. VL 191 Itosa, .1. Vissei, besomd I'775 Heden geen atslag. KRALINGSCUË VEER, 1(3 Dec. Hedenmorgen wer den aan de niaikt alhiot aangevoerd 10 wtjitemhuen, f 2 50 a f 2.135, I zornerzalm, f0.75, per l/j kilo CLIXIIAYEN, 3 December. Gepasseerd s s Carmen kapt 1'. tim mei-ter, van Pernau naar Schiedam. PhltNAU, H3 December. Ladende: s s. diuropa, kapt. G. Voigt, naar Schiedam, wordt 23 dezer te Schiedam vei wacht LOB1TII, 11 üeeembei. Gepasseerd naar Schiedam: Leo, Hoeniierop 15 December (vóór i uur: Amster dam ijTijssen, SCHIEDAM, 1(! December 1898. KOGGE: l'erniu I I7,1 Ct, GERST: zoiulei luiidel. 11A IS: zonder handel. SPOELING, f I 50. MOUTWIJNNot. van de .Makelaar., f11.— per III..Ct. Stemming: vast. IENLVEU: 115.— f.e. tl!. Aui.t. pi oef f 113.30 zonde» inst en zomin belasting MOü'l Wt IN'Not. Ib.indoisbcmd f 10% a f l01/o. SPIRITUS t l7>/; '18%, AMsU'.KUrM, 1(5 December. Kogge op leveling vast; per Maart f 113per Mei I 139, 13S. ROTTERDAM, 16 December. 1 duee op termijn, pei Maait f142, f133, f per Mei f 133, f 130, f Pond Sterling, f 12. Frank of Lire, 0.50 Zilveren Roebel. 2. Papieren Roebel t 1. Oostenrijksrlie Florijn 1,20 Zmdduitsche Florijn, 1. Be met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vürigen koers. Duitscbe Reichsinuik f 0 GÖ Spaansche Peseta 0 50 Portugeesche Müreis. 2.70 Deensche Kroon 0.66 Spaansche Piaster 2.50 i A nienkaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. V. K. L. K. 11. K. 16 Dec. 1898. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2% 80% 367/ia 86% Cert dito 3 96% 96% 96iJs Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 1007/g ItaliE. Inschr. 1SG2/81 5 88% 88 Paus. Ln. 'CÓ/G4 5 931/4 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 843/16 84 S/w 84% Jan./duli 5 83% 33 8311/is Portugal. 'Obl. met ticket 3 22U/i6 22% 22'Vi 'dito met ticket 4% 337/3 3»%6 34%, Rusland. Certllatnb.1820 5 77% Obl.'80Gc.GR.125 971/2 97 do.'89/90 Hope 97% 97% &CO.GR.1254 W/MJUM 4 10! VB 103 in goud 1884 5 lO33/,0 Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 409/16 405/b All'/is lo.pes. 12-240004 401/3 ld Vis fiiun, Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 31% Turkije. Douane Obl. '86 5 93l%6 94 dito Leen. 1888 5 97% dito Gecv. serie D. 2215/19 dito Gecv. serie O. 27 N.-AMËRIKA. Mexico. Obl. Ail. Binnl. 5 Amst. Obl. '01 3% dito 1886/90. - 3J4 Rett. L. '94/97 3 Schiedam 1893 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (in.uitk.) 3','l do. do. (t. uitk.) 31/, Amst. liyp.Bk. P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 Holl.Hyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.W. Pac. U.Bk. C. v. Pb Rott.Ilyp.Bk,Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-My. Vorst. A. Ned. Handlm.Aand. dito dito resc. 5 Deli CuiL Mij. Aand. Deli-Maatsch.Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Wrkt, en Spw.-Mat, ser.A.A, N. Gist eaSpir.F.A, V. K. 35''/s SOtP/r 100% 93K lOri/4 99 981/, 100 Vt lOO'/s 101 Va 1021/ï 71 Via 102 Va 101 G2 153 t/s 149% \\<a)4 5071/s 175% 485 I,. K. 351/4 I00t/e IOO1/3 100 10U/2 iOl 70 t/s Cl »A !52i/8 150 145 510 1758/13 484 II. K. 35>/3 i0H/s 71X 01 Va 520 176 V. K. L. K. i'aketv.-Maatscli. A. 177 178 tott. Lloyil Aand. 119% 119 'A Oordt. Petr.Mij.prA. 415 Ui% Clzasscr Petr.Mij.A. 123 C. Mij Ex.Pelbr.A. 249 •249 M. Moeara Er..A. 1203/8 120 N'i'd. Petrol. Mij. A 221/s Sum. Palemb. M. A. 85% 85 V.-S. v. N. Am er. Ark.Cnst.Syml.TC. f •220 Kans. CyPittb. O. 4 9G 90 Maxvv.Pr. afg.C.v.A. 3 dito Cert. v. Iticom C O'/s Nederland. llolhIJzeien Aand. 1147/8 115 M.t.E. v. S.S. Aand. t1!% Ned. Centr. Aand. 35 Ned. Z -A.Sp.do. G '201 N.-Br.-Uokstel A. 141% Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 501/s Z.l.Spw. A-Hdo. 3 58 7/ia 58% Polen. Wars.-Wcenen A. 155 Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl.41/» 98l/g Wladik.ZR. 1250.4 97% 9' Z.-Oost.Spw.Obl. 4 975/8 907/8 Zuid-W. Sp. Obl. 4 9711/16 9711/16 V.S. v. N.-Amer. Atch.Tp.C.v.gevv.A. 18% 1813/16 dito Crt. pref. dito 54 Va 51 do, Alg. Hyp.Obl. 4 97% 973/, H. K. 258 '-OV2 851/4 0%6 587/io 1815/10 5 U5/u do Adjust. Obl. 4 Atl. t'acTrustb. C./ Centr. Pac. Aand. Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C.v.g. A. Htm. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr, Co. Louisv. Nastiv. Cert. Miss K.ScT.C.v. A. do.Crt.v. ipCt.prf.A. do. te llyp. Obl. 4 do. 2e Uyp. dito 4 Wabastiafg.C.v.p.A. W.N.Y. Pens. G.v.A. Canada. Canadian Pac. C.v.A. Rott. Tramvv. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd./1000 3 N.-U. V. Witte ICr. P. v.Votksvh'07 10 do. i860 a ƒ2.50 Beloië. Antwerpen 1887 2 Brussel 1880 2'/: M. v. Bit.-Spvv.2t/; Hongarije. Tlieisslotan 4 iTALie. Reodo Kruis V. IC. 78 L. IC 77% 34% 19% 14% 12 ?/36 1091/2 36% 19 167/8 14 Via 12% 497/g G 36 '/j 901/g 61% '22'%6 6"/l6 48 64% S-2'%6 90% 63% '23 6% 84% 34 Vb 206 10G 72% 175% 1.G0 717/2 4 99% 09% 37% 100% 99% 115% 11. li. 36% 17% 14 s/4 13 49 133/16 91 65% Oostenrijk. Staatd. 1854. .4 dito I860. .5 dito 1804 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weeneu 1874 Spanje. Madrid iS68 .3 Turkije. 'Spoorweg!. 3 Koers ran het geld. Prolongatie V. IC. 139 118 ICi lil 2 1131/2 33 26 I.. K. 118 33 20 Bcteemng li IC. 331/g pOt. 2 pCt. pCt. 721/3 Wisselkoersen te Rotterdam. 16 December. Londen kort f 12.11% Di-e, 4 Parijs - 47.90 3 Antwerpen - 47,67% 1 3 STyzcn var» Coupons». Amsteidam, 16 December. M t. Pap. p. 11. 21 20.95 Zilv. tan. '2i 5 20.93 Engehche per at «11.53 Engelsche met nffl. 11.93 Portugeesclie I'raiische Belgische Diversen m Reiclismark Hambiuger-Uussen Russen 111 Gouden Roebel Russen in Zilveicu Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in fis. p. Juli Spaansche bianeul. in piasters Araeukaansehe Dollar Goud Mesicaansche Dollar 47.40 •n 47.30 9 58.87 i/s 1/22 1.90 1.^5 1/241/, D 47.30 1.20 1 2.48 1.10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3