JAARBOEKJE ADRESBOEK Kerstkransen, Kersttimpen, mol B. J. LINDEBOOM ZONEN, TERING IS TE GENEZEN. Vriend Fritz. Steenkolen, Cokes, mi 1011(1, SLOFJES. J. G, HOMAN, 1 Firma E. C. PAPENHUIJZEN. „GLA.NDULÈN", Groote Schouwburg. A.DVERTENTIÏSN. Faillissement Vei. A. üe Groet, JAARBOEKJE (1898). I ïïollandsche-, Duitsche-, Weenerbakkerij. SAKSISCHE TEUilINGER WIIHSACHTSBOLLES, SCHIEDAMSCIE COURAHT. WUNTERDIENSTREGELING CATHERINE. Uit de Staatscourant. Kerk en S c li o o 1. Lxorr Onderwijs, ^Unst en Wetenschap. 11 c c li t z a k c n. F i n a n t i e e 1, Yisschcrij. Scheepvaart. 17 Handel. Turf on JHLoiit, Olie, Loog en Petroleum. S C H I K D A M Prijs f 0.60. SCHIEDAM Prijs i 1.25. SAUCIJZEN en ROOMBROODJES. Abonneert U ÏHZ25ZZI1JÜL ttÊtiiiiifiieiaiititn Tj WW A A fl ONTBIJT-, SUCADEKRUID- V üüüli en GEMBERKOEK, JB0TERSPRITS en B0TERBAT0NS, Fpliueafpffefef tit, Amsterdam. BSÈf* Hseien Winkedieni kunnen op «anrrage PRIJSCOURANT bekomen van alle soorten SKONINGER-KOKK en BANKET- BAKKERS-ART1KBLEN. Zuivers JJ POST, SPOOR en TZE^-A-ZMI, zijn verkrijg-baar a ÏO Cents avpravBi Dr. H0FMANN NACHF., chem. Fabr., Meerane i.S. Bij Kou. besluit islo. aan moj. M. Oroenwoudt, weduwo van J. Pijper, hoofdopzichtercs in 's Rijks krankzinnigengesticht to Motlemblik, de persoonlijke titel van adjunct-directrice verleend, en 2o. onder toe kenning van eervol ontslag nis hoofdopzichter in 's Rijks krankzinnigengesticht te Medcwhhk benoemd tot technicus aan dat gesticht II. J. Balk. Bij Kon. besluit is aan J. E. C. De Wjjs op zijn •verzoek eervol ontslag verleend als commies bij het Depart, van Binnenl. Zaken. Bij Kon. besluit is benoemd tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers to Groningen W. Liudenburg, to Nijmogcn, niet gelijktijdige toe kenning van eervol ontslag als tijdelijk onderwijzer bij do Rijkskweekschool voor onderwijzers to Nij megen. Bij Kon. besluit is benoemd bij het wapen dor artillerie bij den staf van het wapen tot magazijn meester bij het magazijn to Nnarden do lo luit. J. Van Grutiug, van het 4e rog. vest,-art. Bij Kon. besluit is de kapt. G. Blaanw, van het 6e rog. inf., op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f1376 'sjaars. Bij Kon. besluit is aan den directeur van het tele graafkantoor te 's-Hertogenbosoh D. Ten Bosch op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit 'sRijks dienst. Bij Kon. besluit is beuoomd tot inspecteur ter directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Hoorn G. Den Hartogh, inspecteur derzelfdo middelen te Hanswecrt. Bij Kon. besluit is bonoemd tot rcchtcr-plaatsvcr- vanger in de Arrond.-Rechtbank te Leeuwarden mr. C. J. Prakken, districts-schoolopziener alduar, met toestemming tot het gelijktijdig waarnemen van beide betrekkingen. Bij Kou. besluit is benoemd tot notaris binnen het arrondissement 's-llertogenbosch, ter standplaats Qeldrop, A. Tb. J. Mortens, thans notaris to Nucnen Do heer II. Killian, bij Kon. besluit benoemd tot consul to ParanaguA, is in die hoedanigheid door de Italiaansehe regeering erkend. Door den Minister van Koloniën is de heer J. R. van Eerde gesteld ter beschikking van den gouv.- gon. van Ned.-Iudie, om te worden benoemd tot 3n Stuurman bij de Gouv.-tnarine aldaar. Nkd. Herv. Kerk. Beroepen: Te Hoek, A. F. Cb. Pont, teNisse. To Edam, J. C. Pool, te Haastrecht. TeM&ut- gnm, O. Niemeijor Mz., te Tjnlleberd. Bedankt: Voor Dalfsen, door E. II. Jonkers, te Zuid-Beierland. Vuor Lekstnond, J. Visser, te YVoudcnburg. Voor Rittcm, door E. Klaassen Hz., cand. te Oosterbcek. In de Friesche gemeente Hennaarderadeel ia de oudo soeto dor Labadiston, die tijdons Anna Maria Schuurman vele aanhangers telde, nmar sedert uit gestorven scheen, herleefd. De godsdienstoefeningen hebben geregeld plaats in een kerkje, dat onlangs voor dit doei gesticht is. Geubf. Kkrkes. Beroepen: Te Wcstercmden, J.Sybcsma,eand. te Kampen. Bedankt; Voor Buiksloot en Zanderdorp, door W. F. S. van Lingen, te Lollum. Voor Ooster- land. door C. Stekotee Cz., te Bolnes c.a. Voor Wijckel en Balk, door G. P. Oberman, to ÏJlst. Door de classis Amsterdam is aan ds. C. A. Rcinier, wegens redenen tan gezondheid, op zijn gedaan ver zoek, eervol emeritaat verleend met 1 Februari a.s. ÏÏOOOEU ONnKHWIJS. LeidenOandidaats-oxanion godgeleerdheid cersto gedeelte .1. C. Fontein, 0. P. H, F. Abbing enB. Kanis; cundidnnts-exameu in do rechten F. Couvöo en II. F. W, Jcltes. Otoningeni Theoretisch geneeskundig examen N J. A. F. Bonrum; tweede natuurk indig examen C. Heftingarts-examen, late gedeelte, J. Caspnrie, cand.- arts. geboren to Groningenbevorderd tot arts J. M. Ileitsema, cand.-arts, geboren te Groningen. Utrecht: Kerkel. voorber. ex.: P. J. Steinz. Doet. ex. rcchtsw.W. J. r. Becek Calkoen. De verplichte schoolvergaderingen zijn thans ook te Amersfoort ingevoerd. Mevrouw Theo Bouwmeester van ds Kon. Vereen, liet Nederiandsch Tooncel, hoopt in het begin van hot volgende jaar te gedenken dat het 25 jaar ge leden is, dat zij haar tooneel-carièro te Amsterdam begon, door zich to verbinden aan het gezelschap van bet Salon des Variétés in de Amstelstrnat, onder directie van Boas, Judels en Louis Bouwmeester. Mevr. Bouwmeester was iater een korten tijd werk zaam bij bet operette-gezelschap van Prot, cn drie jaren bij bet tooneelgezelschap Van Lier; en kwam 13 jaar geleden all eersto actrico aan de Koninklijke Verceniging. Ter viering van baar 25-jarig verblijf te Amster dam zal zij, waarschijnlijk op Donderdag 2 Februari, aldaar ecu jubileums-voorstelling geven, waarin zij als Marguénte Gauthier zal optreden. Volgens bet „Dagblad" zal in Januari in don Hungschen Schouwburg worden opgevoerd de alle gorische hulde aan 11. M. de Koningin Moeder, die tjjdens de iohuldigiugsfccsten te Batavia met zooveel bijval door een groep kinderen aldaar ten tooncelo werd gebracht. „Rogina's beschermengel" is de titel van do sproke, een phantasie op „Sneeuwwitje" en „Doornroosje", gedicht door M. W. en getoonzet door den heer Van Dokkura die de leiding van do uitvoe ring te 's-Gravcnkage op zich beeft genomen. Naar ons van officieclc zijde wordt medegedeeld, is de dircetiekwcstie der Ned. Opera te Amsterdam langs minnelijken weg opgelost. Dc heer M. G. Wildeman heeft tegen 1 April 1899 eervol ontslag gevraagd als adjunct-archivaris der gemeente Haarlem. Dinsdagavond is in do kerk der Twaalf Apostelen te Romo voor bet eerst bet nienwe oratorium van Perosi, de opstanding van Christus, uitgevoerd. Onder het zeer talrijk publiek zag men vele kardinalen en praelaten, het diplomatieke korps bij het Vatikaan, en de aristocratie van Rome sterk vertegenwoordigd. Het succes moot groot zijn geweest: van vier ge deelten werd herhaling verlangd. eBTOLmttwram In de zaak vr in twee personen die door do rechtbank te RotR-di", ieder tot vier jaar gevan genis waren veroordeeld wegens diefstal van gouden horloges uit een winkel san de Hoogstraat te Schie dam, heeft hot Hof te 's-Gravonhage een nieuw ge tuigenverhoor bevolen. Faillissementen. U itgesproken: 12 Dec. F. A, vjn 'tGoor, schoenmaker, te Neer- Langbroek. Hoehtor-comm. mr. M. Crommelin. Curator mr. O. E. A baron van Till, te Rijsenburg. .1. C. van der Veer, mr. timmerman, te Mont- Ibnrt. Rechter comm jhr. mr. 11 M. J. van Asch van Wijtk. Cuiator W, A Roijaards. 13 Dec. 1, O. Clau*, koopman te 's-Gravenhage. Rechter-coinm. jhr. mr. J. F. Schuurbeque Boeije. Curator mr R. del C.unpo. J, tl. van Santen, koopman, te Breda. Rechter- comm. mr. A. P. L Nelissen Curator mr. P. C. E van YVymen. I'll. Sarluy, koopman in sigaren, Amsterdam^ Rechter-comm. inr. J. J. Ermerins. Curator mr. C. J.° J. de Joncheeie. J, van den Brul, aannemer, te Hilversum. Rech ter-comm mr. I. J. Erinerius, Curator mr. C. J. J de Joncheere, Amsterdam. 14 Dec. I. Verlare Stevenszoon, werkman, te Yerseko. Recbter-comm. mr. B. W. F. Kronenberg. Cnrator mr. W. Dicke, Goes. Verceniging «Bethel", ten doel hebbende het stichten van een Gereformeerd Centraal Weeshuis te Dordiecht, gevestigd te Dordrecht. Rechter-comm. mr. D. van Tienen Jansse. Curators mr. A. van der Eist en mr. J. Salomonson. Opgeheven: F. B llillen, kleedermaker, te Amsterdam; J. I. Heyne, zadelmaker en behanger, te Beverwijk; P. J. Nieuwenhoven, melkslijter te HaarleinmetliedeC. KIijii Tzn., gewezen scheepstimmerman te Dugerdam. SCHEVENINGEN, !5 December. Heden werd alhier van Nionvvediep en IJmuiden aangevoerd circa 600 manden veische visch, voor het meerendeel kleine sehol en Schaf! en. Yoor do mand kleine schol werd f'2 tot f4 8U en voor de scharren f 1.75 tot f3 25 besteed. Een vijftigtal schelvisschen golden f0.58 tot f 0.85 per stuk. IIMUIDEN, 15 December. Heden waren hier aar, do markt 7 kotterloggers met 100—350 tongen, enkele tarbot griet, 5— 10 mandjes mid. schol, 2545 mandjes kl. ld., 512 mandjes schar. Verder 1 stoomtrawler met paitij schelviseh, tarbot, tong, groot, mid en k\. schol, 3 sloepen met 8002000 groote schelvisschen, 7001500 kl. id, 100 schuitjes met 520 mandjes schol, 35 mandjes schar. De volgende pi ijzen werden besteed: groote tong fl 101.40, midd. tong 6090 c., kleine tong 25 35 c, tarbot f813, kl. tarbot griet f3254 50, alles per stuk; mid. schol f7—10, kt. id. f3.504.75, schar f 1 252 25, alles per mandgr. lev. schelvisch 30 stuks f2431, kl id. 40 stuks f 1423, gr. doode id. 30 stuks f 14.5017.50, kl. id. 40 stuks f6.508 per mand. Hoogwater te Schiedam. Dec. 17 v.m. 6.43 n m. 7.05 13 8.23 8.44 Zon en Haan. Zonsopgang Dec. 17: 8.08 v.m ondergang 3.43 n.ic. 48: 8.10 3.43 druiven GO et. a fi,20 per'kilotafelperen 3a15ct, -appelen 2 a 6 ct per stuk. M ASTENBROEK, 15 December. Hooi. Prima Kampereilands- f12.h f |4,fj;n, nenvells uit Mastenbroek, Genemuiden en Grafhorst f9.-— ii fit.-— idem 2e qual. f(j.— k 9stroo f9.— h 12,—, alles por 1000 y, KG., vrij spoor of schip, CUREGHEM-ANDERLECHT, 15 Dcc, Heden waren aangevoerd 1425 stuks runderen, waar van 582 ossen, 201 stieren, 642 koeien. Men betaalde voor ossen fr, 0.70 h 0.85, stieren fr 0 55 a 0.71 koeien fr 0.55 k 0.71 per kilo LONDEN, 15 December. Op de veemarkt werden aangevoerd 400 runde ren, 300 schapen en lammeren, 35 kalveren en varkens. Prijzen beste runderen 2/4 a 4/8, schapen en lammei en 3/6 a 5/9, kalveren 3/4 a 5/8, varkens —5 a per steen. BERLIJN, 15 December. Spiritus. Loco 38.40. HAMBURG, 15 December Petroleum loco 6.80 brief, dito -.geld. Spiritus per Dec. 181/4, Jan./Febr, 17%, Stemming prijsh. BUDAPEST, 15 December. Tarwe prijsh. ANTWERPEN, 15 December. Tarwe prijsh. Amcrik, fr. 17 a fr. 17%; Californië fr. 17% a fr. Donau fr. 16% a fr. 17%. Mais kalm. Amerik. Mixed fr. 11% a fr. La Plata fr. 11% aDonau fr. 11% a fr. Petroleum onverand. Dadelyk fr. 10s/8, December fr. 19%, Jan. fr. 19%, Febr. fr. 193/4. PARUS, 15 December. Tarwe. I.oopende maand fr 20,20, volgende maand fr 20,40, Jan./Febr, fr. 20.50, 4 eerste mdn, fr. 20.60, 4 rndn. van Maart fr. 20.95, kalm. Rogge Loopende maand fr 14.50, volgende maand fr. 14.50, Jan /Febr. fr. 14.50, 4 eerste mJu. fi. 14.50, 4 mdn. van Maart fr. 14.50, kalm. NEW-YORK, 15 December. 15 Dec. 14 13 lb Dec. 14 13 Dec. 12% 71% 713/z Dec, 39% 39% 39% Tarwe. Jan. Feb. 713/, M a i s. Jan. Feb. Maart. Mei. 74% 71% 73 701/u 73% 70% Maart. Mei. 40 39% 39% Oct. Oct. A E N I» A. Eerste kwartier 20 Dec. Volle Haan 27 Dec. HET VVÉSTLAUD, 15 December. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed stoofperen f2.40 a f3 20, stoofappelen f2.90 a f3.50 per kin; spruitkool 50 a 75 ct, kroten 70 a 75 ct., peen 25 a 32% ct per zak; blauwe 17 18 19 Groote Schouwb. Rott'dam, Ital. Opera, Traviata, 8 uur. Tivoli, Rotterdam, Don Quichot, 8 uur. d Tivoli, Rotterdam, 'n Dolle Wereld, 8 uur. Gioote Schouwburg. Rotterd. Kunst kring. Nederl, Tooneelvereen. te Am sterdam. De Spaansche Brabander, 8 uur. 20 Groote Schouwburg, Catherine, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uurFlora, Cooisingel, 8 uur; Casino Variété, Cooisingel, 8 uur; Pschorr Dameskapel, Korte Hoogstraat, 8 uur. Bij beschikking van den Rechter commissaris in bovengenoemd faillisse ment is bepaald: iste dat de indie ning der schuldvorderingen aan den curator moet plaats hebben vóoi 15 Januari a s., eri 2e dat de verifi catie-vergadering zal woi den gehouden op Maandag G Februari a.s,, v.m. te 9Vv uien, in liet Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotte» dam. Tie Curator, Mr. D. LODDER. Schiedam, 16 December 1898. f OndergeteeKende bericht uan zjjne geachte stadge- r.oofen dat hij zal OI'KNEN een hntidcl in Voor eerte nette en prompte bedie ning zal worden zorg gedingen. Bestel lingen worden aan 't p a k 1. u i s aan genomen. Aanbevelend, St.-Annn-Zasteriitrnat M. ^siE-yMusch'è.^Cgëtheifpl hel algemeen erkende éénlg be»U middel om Ratten en Muizen epoedlg: ea zeker te dooden solider «chadetqk i* s(jn voor menschen, huisdieren en vogelto. Pakketten A 30 Ctts. en 60 s jo- i CU. van 1898. van 1 8 7, inet inbegrip van het Uitgaven van II. J. C. IïOELAiN'TS te Schiedam. Hoogstrm»i 22 en 21. Yelcphoon 7. OP DE mi* d« Koelt fahrielt «m Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam grondstoffen gewaarborgd. Amsterdam 1895. VAN Schiedam betreffende, aan het Bureau van de Schiedamsche Courant Botcrsirnat 70. Dat wojdt nu algemeen eikend. Het komt er slechts op aan, de natuur in haar pogen tot genezen op de rechte wijze te steunen. Dit geschiedt het best door het middel, door hetwelk de natuur in het lichaam zelf de bacillen der tering vernietigt. Deze stof woidt gevonden in de long (luchtpijp) klieren. Uit deze is gewonnen het het nieuw ontdekte middel, welks voortiefTelijke wei king ter genezing van longziekten door vele artsen en menigte van zieken wordt geconstateerd. Dit middel is, daar liet ren natuurlijke, in het lichaam zich bevindende, stof is, volstrekt onschadelijk, in tegenstelling met die thans zoo vaak ge bruikte prikkelende middelen welke liet lichaam niet kan verdragen. „ULAIV'ttULtKV' is in fleschjes van 50 en van 100 tabletten te bekomen bij de Apothekers, ook lechtstreeks bij den éénigen Fabrikant I'll roetige Brochures cn Brieven vnn zieken leosteloos en franco. Tegen namaak van minder waarde onder denzelfden en anderen naam wordt gewaarschuwd. Men vrage uitdrukkelijk „C.LA.NDULÈW Br. HOFF MANN,,» Firma LE GRAS en HASPELS. Rotterdam. Yrijdng 16 December, 8 uur: Eerste optreden van WILLEM VAN ZUYLEN na zijn herstel. Dinsdag 20 December, 8 uur, I9e opvoering van Tnsp. in 4 bedr. van IIenui Lavedan, lid der Académie Franpaise. lÊggT" Successtuk van liet Thédtre Francais te Parijs. ÜSF" Te Rotteidam, Utrecht, Dor drecht, Den Hang, Amsterdam, Leiden, Leeuwarden, Groningen en Assen met steeds klimmend succes opgevoerd. "5PQ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4