52'"' jaargang. Dinsdag 20 December 1898. N°. 9812. Het Gouden Kalf. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVErTh. J. C. ROELANTS. B e k e 11 <1 in a k i 11 g. BUITENLAND. AijjmaiHirmwrt vmi Schiedam, per kwartaal f 0.90 i n omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco per puit, p. kwartaal. 1.80 Afzonderlijke nummerso.02 BUREAU s BOTERSTIlAiVT 70, Telepltoon Ho. 133. ADTERTSHTTBrRUB: van 1—6 gewone ragols met inbe grip van jicno Courantf 0.62 Icdcro gewone regel moero.tO Bij abonnement wordt korting verleend. De Burgemeester van Schiedam, gezien de wet van 30 December 1887 (staatsblad no. 223) betreffende onderstand (ondersteuning) aan mindere geemploieerden, vaste werklieden en bedien den op daggeld werkzaam bij inrichtingen van 's njUs zeemacht en op 's rijks werkvaartuigen, met vallende in de termen van art. 2 der wet van 24 Juni 1854 (itaatsllad no. 92); Gelet op art. G van het Koninklijk besluit van 10 Januari 1888 staatsblad no. 3), houdende bepalingen nopens de betaalbaarstelling der bij eerstgenoemde «•et toegekende ondeisteuningen Maakt bekend dat de attestatién do vita tot ont vangst van bedoeldo ondersteuningen, in bet begin van ieder kwartaal, op de werkdagen van des voor middags 10 tot des middags 12 uren, ter secretarie der gemeente verkiijgbaar zullen zijn. Schiedam, 19 December 1898. Da Burgemeester voornoemd VERSTEEG. .Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 19 December '98. Engelaad is het land, waar de meeste open baarheid gegeven wordt aan. de beginselen, waar door do mannen geleid worden die liet voor van staat besturen, en het doel waarheen de sto ven wordt gewend. Wel is het op hot gebied der diplomatie zelfs ia Engeland met die openbaar heid vaak meer schijn dan wezen, maar* toch, de Britsohe staatslieden schromen niet van hun gevoelen te doen blijken. In de constitutioneel© club heeft lord Salis bury liet woord gevoerd over de buiten- en bin- nenlandsche staatkunde. Wat de eerste betreft, wees de premier op de noodzakelijkheid do buitenlamdsche vraag stukken met do grootste voorzichtigheid te be handelen; do critiak moest de bmtenlandsche politiek in haar geheel nemen, niet enkele pun ten er van beoordeelen. Voordat men de regeering veroordeelt, omdat zij geen oorlog heeft begonnen, dient men or zeker van te zijn dat er geen andere verwikke lingen bestaan die het noodig maken dat Enge land zijn krachten bespaart. Ook Asquith, do liberale oud-minister van. bin- nenlandsohe zaken, heeft over de buitenlan'd- sche staatkunde gosprokon, en wel te Birming ham. Asquith achtte het dringend noodzakelijk d'at Engeland zijn. vijandige houding jegens Frankrijk en Rusland zou laten varen. Hij wenschte dat in weerwil van de Engelsehe jin go's en de Fransehe chauvinisten er tusschon beide landen toenadering zou ontstaan. Daarvoor zou intusschen een toenadering tot Duitsahland zeker niet gunstig zijn. En daar van is ernstig sprake, zóó zelfs, dat ter Londen- scho beurs Zaterdag geruchten liepen van een DOOR JULES MARY. 71 Maar toon hij volledige aanteekeningen han gemaakt, vroeg Gontran hem inet een ernstig gezicht „Wat is wel het grootste geluk dat je je voor stelt, mijn beste do Manillon?" „Een vroemdo vraag, als men, 't juist over een nabob heeft!" „Dat staat te bezien. Beken het maar, je droomt er van eens eigenaar te worden van de „Rapide". „Nu ja." „Welnu, schrijf je artikel niet en je zult mis scliien spoedig dat geluk deelachtig worden. „En hce zou dat wonder kunnen geschieden V' „Dat zal ik jo zeggen. Frederik en ik zijn de eenigen die bij do Mortons aan. huis komen. Zijn vrouw ontvangt ons altijd wonder-vrien delijk en miss Suzan na is ons lang niet vijandig gezind, verre vandaar. Is liet niet zoo, Frede rik Do baron stomdo toe dat do zaak zoo stond. „En?" vroeg de Manillon. „Denkt ge er wel licht aan de erfgename van den nabob to trou wen „Waarom niet?" antwoordden beide neven. „Als Frederik het goedvindt," voegde de graaf er aan toe, „dan zullen wij, hij en ik, de EngeLch-Duitsche overeenkomst die dien dag zou hekend gemaakt worden. De waarheid vaai dit gerucht is niet gebleken; integendeel, waa neer een overeenkomst van dien aard stond ge sloten of gepubliceerd te worden, markt de Ber- lijnsche correspondent der „Ind. Beige" op, dan zou Yon Bülow zolcer niet nagelaten hebben daarvan in den Rijksdag te gewagen. Ook do nieuwe Fransehe gezant to Londen, Jules Cainbon, heeft op de leceptio der Fran sehe kolonie Zaterdag in verzoeningsgezmdetu geest gesproken.. Cambon verzekerde dat clo be langen van Frankrijk on Engeland volstrekt niet onvoreenigbaar zijn, en altijd moeten zij over eenstemmen mot da belangen van beschaving en vooruitgang. In verband met de Engolsch-Franscho ver houding, en evenzeer met de positie der Engel- schon in Indie, mag een daad der Britscii-Indi- sche regeering als van groot politiek beleid ge tuigend niet onvermeld blijven. Door de Bntsch-Inclisehe regeering zijn aan den koning van Siam, als den eenigen nog re geerenden Boudliiatisehon vorst, de authentieke rcliquieën aangeboden van BoucUia-Sakaia- mouni die voor eenigen tijd op do gtens van Nepal zijn ontdekt. Do koning van Siam, die met dit geschenk niet anders dan zeer gevleid kan zijn, laat door een speciaal gezantschap die reliquieën afhalen; een deel er van zal aan de Bondkisten, van Birmaai en Ceylon worden ge- gewen. Of de Franschen dio attentie cler Britsoh-In- discho regeering erg aardig zullen vinden, mag betwijfeld worden. Do Fransehe invloed in Siam zal er stellig onder lijden. Lord Salisbury sprak ook over de binnen- la.ndsclio politiek, en wel op een wijze die an dermaal aantoont, hoezeer do inwendige partij verhoudingen in Engeland verschillen van die m andere landen. De conservatieve staatsman sprak, naar aan leiding van sir William Haroourt's aftreden als leider der liberalen in het Lagerhuis, over het geen de regeeringspartij in den eersten tijd te doen stond. Lord Salisbury toonde zich er wei nig ingenomen mede dat er verdeeldheid heerscht in de gelederen der oppositie; een sterke oppositie achtte hij noodig, omdat die alleen bij de tegenpartij voortdurend het be wustzijn levendig kan houden dat men kradhtig moet samengaan voor de conservatieve beginse len. Alleen een sterke oppositie kan verzwakking c.,1 lauwheid in de regeeringspartij voorkomen. Aan deze gezonde opmerking voegde de pre mier nog detze toe, dat men in do gegeven om standigheden ook zeker niet de tegenpartij moot minachten. Want 't zal niet lang duren, of een niouwe leider zal clo liberalen aanvoeren, hetzij hij uitdrukkelijk met hot vertrouwen zijner po litieke geloofsgenooten wordt bekleed, hetzij hij uit zijn eigen persoonlijk gezag de leiding aan vaardt. Op historische gronden berust deze laatste aansporing. Want hot is niet voor het eerst dat campagne beginnen en hij die over een maand de meeste kans van slagen heeft, zal door don ander niet bemoeilijkt worden." „Aangenomen," zei de baron. „En wie met haar trouwt/' eindigde de burg graaf, „zal de Manillon do noodige fondsen ver schaffen om de „Rapide" te koopon." „Aangenomen F' herhaalde Frederik. De reporter keek de twee medeminnaars eens aan on vond dat beiden, ieder in zijn soort, ge zien mochten worden, inderdaad, waarom zou de blonde of de donkere er niet in slagen Su- zanna's liefde te winnen. Het zou waarlijk niet de eerste keer zijn dat een Amerikaanschei ver liefd werd op een Franschman van goede ge boorte en manieren. De Manillon ging dus op hat plan in en zag van zijn artikel af. „Gaat uw gang, jongens," zeide hij, „en laat ons vooral de zaak ernstig aanpakken. Gij zijt nu volkomen ingelicht. Miss Balderby, wier eigenliefde zeer gevoelig is, zal denken dat zij om haar zelfs wille bemind wordt; gij hebt groote kans van stagen. Als ge nu maar over een maand niet in lievigen onmin met elkaar ge raakt over de eeuwige quaestie vanmaak plaats opdat ik kan gaan zitten. Als go hot mot elkander niet cons kunt worden, neemt mij dan all scheidsrechter. En nu laat ik u alleenwant ge hebt geen tijd te verliezen. Over veertien dagen zult ge mij weerzien en indien ge dan geen van bedden oenigszins gevorderd zij F her neem ik al mijn rechten als verslaggever." Do Manillon schudde hen hartelijk d© hand en keerde naar Parijs terug, waar zijn repor- cle liberale commons zonder leider zijn. Toen in 1S67 een deel der liberalen niet met Gladstone moclegingen bij do stemming over hot hervor- mingsontwerp Derby-Disraëli, legde de groote staatsman m een open brief de leiding der partij neer; eerst een jaar later nam hij andermaal de taak op zich, zijn partijgenooten aan te voeren. Hetzelfde gebeurde in Maart 1874, toen Glad stone weder als leider aftrad. Het was eerst in Januari 1875 dat lord Harrington aangewezen werd ais do aanvoerder dor oppositie in het Lagerhuis. Gcincngilc Jicdcdcvllngcn. Hot lid van het Engelsche Lagerhuis voor Aylesbury, baron Ferdinand do Rothsolüld, is getorven. De overledene behoorde tot de libe rale unionisten. Do strafkamer van het Hof van Cassatie heeft, volgens II a va s, Chincholle van de „Figa ro" gehoord, die tijdens hot proces-Zola verstond hoe Esterhazy tot andere personen zeide„Men mijdt mijmen keert mij den rug toe, en toch weten zij dat, als ik het borderel heb geschre ven, dit op bevel is geschied". Vandaag wordt Guérin, minister van justi tie in 1894, verhoord. De „Figaro" wil weten Alt de strafkamer zich deze week zal bezig hou den met de quaestie van Droyfus' bekentenis. Zij zal alle officieren die daarbij betrokken zijn, hooren. Ook de oud-minister Poincaré komt volgens de „Figaro" deze wede aan do beurt. De „Lanterne" verneemt van iemand die Du Pnty do Clam van zeer nabij kent, dat hij thans d» revisie noodig acht, ook voor zichzelf. De „Aurora" deelt mede dat Urbain Gohier, de schrijver van „Het leger tegen de natie", piesident Fa ure als getuige heeft Laten dagvaar den in zijn proces. Gohier is door een officier uitgeAaagd. Zaterdag heeft het hof to Algiers het vonnis der rechtbank bevestigd, waarbij Max Régis, de beruchte jodenjager, tot acht dagen gevan genisstraf en 25 francs boete is veroordeeld we gens geweldpleging. Regis had verstek laten gaan. De gemeenteraad van Algiers heeft zijn ver trouwen in Max Régis uitgesproken en zijn vast voornemens, ook verder uitvoering te geven .aan liet mandaat zijner kiezers, overeenkomstig het republikeinsohe en anti-joodsehe program. Volgens do „Eoho de Paris" zal de oud-minis ter Constans, de nian die de „boulange" onder drukte, gezant te Konstantinopel worden. Bou- rce, thans zaakgelastigde te Athene, is tot ge zant bevorderd. Men is in Frankrijk, naar het schijnt, weel een verrader op het spoor, volgens de „Liberté" ren soldaat te Givet, volgens berichten uit Reims een persoon die, toen hij diende, als se cretaris van zijn kapitein fungeerde. Te Luik is hot Zaterdag en Zondag onrustig torsgeluk hem terstond de primeur verschafte van een vreoselijke misdaad dio hem eeniger- m a,te troostte over de zaak Morton-Balderby. V. Dien middag wisten onze beide vrienden het zoo handig aan te leggen dat papa Morton hem. to dineeren noodigde. Zij dachten er niet aan te bedanken. „Ik zeg u vooruit," zeide James tot hen, „dat het menu hoogst eenvoudig is. Houdt ge van gestoofd vleeseh?" „Zeer veel," zei Gontran. „Bijzonder," verzekerde Frederik. Nooit hadden de twee mimiaars een diner zoo heerlijk gevonden als dat van mevrouw Morton. Het was waarlijk niet om de soep en het vleeseh kon malscher, maar Suzanna ver aangenaamde het geheel door haar tegenwoor digheid. Miss Morton bemerkte dat Frederik zich meer terughoudend gedroeg Aan gewoonlijk, ter wijl Gontran, opgewekt en geestig, het gesprek door zijn kwinkslagen vervroolijkte. Zij vermaakte zich dank zij den burggraaf maar de baron boezemde haar meer belang in. Eenvoudig en vertrouwelijk als een echte Ameirikaansche, veroorloofde zij zich na tafel Frederik uit te lachen over zijn zwaarmoedig heid. „Er zijn van dio dagen," zeide de baron met een zwaren zucht, „waarop de ziel do nevelen niet kan verwijderen die haar omringen, en die de een of andere Latente smart schijnen te ver bergen." geweest ten gevolge van ccn betooging van libe rale studenten tegen hun katholieke collega's, dio onder deelneming van studenten van Leuven en Gent, hot 25-jarig bestaan hunner vcrconi- ging vierden. Volgens de „Vorwarts" wenschte keizer "Wil helm ecu nieuw ontwerp tot uitbreiding dei- vloot bij den Rijksdag iu te dienen. De rijks kanselier Ton IIOiliMilohs zou echter den Kei zer aan het volstand hebben gebracht dat dit niet ging, met het oog op do belofte door de regeering afgelegd hij de discussie over de ze venjarige begroeting voor de vloot. Lo orwarts" beweert dat de Keizer zijn voornemen alleen heeft uitgesteld. v eigens Berlijnsche bladen is in do Jovial- Club een groot spoelsohandnal ontdekt. De club telt onder haar geregelde bezoekers liooge offi cieren, hooge ambtenaren, leden van den Rijks dag enz. De Pruisische Landdag is tegen 16 Januari bijeengeroepen. In wel-ingelichte kringen tc Berlijn verzekert men dat liet incident, door graaf Thttn's, drei gende woorden in do Oostenrijksche Kamer iu het loven geroepen, na de audiëntie van den Duitschen gezant graaf Etilenburg bij keizer Frans Jozef, geheel uit den weg is geruimd. De leidors der minderheden in do Ooslenrijk- sehe Kamer hebben besloten, dat voorloopig alle groepen der oppositie samen zullen gaan te gen de •regeering. Er doen zich versiiliijuseleu voor in den boe zem der Hotigaarsche oppositie die op verdeeld heid wijzen. Het schijnt dat men het niet eens is over heb voortzetten der obstructie, en een ernstige crisi.-, is niet onmogelijk. De liberale partij schijnt haar zelfvertrouwen to herwinnen. Montero Rioa is to Madrid aangekomen on heeft geconfereerd met de Regentes on met Sa- gasta. Volgens sommigen zal het Kabinet aftreden, nu Gamazo zich van do liberalen heeft afge scheiden; onkelen willen dat Sagasta reeds het ontslag vn,n het ministerie heeft aangeboden. Anderen spreken van ontbinding of ten minsto verdaging der bijeenkomst der Cortoz, om Sa- gasta de gelegenïioid to geven, geholpen door Montero Rioa, de liberale partij te reconsti- tueeren. Do Paus heeft geweigerd don Carlos to ont vangen. Eon der gewezen senatoren voor Cuba te Ma drid heeft bericht ontvangen dat Maximo Go mez, do bekondo insiirgen ten-generaal, overle den is. Langs diplomatieken weg is weder do aan dacht der Oostenrijksehe regeering gevestigd op de verdachte kuiperijen van Russische agenten in Montenegro, Armenia, den Kaukasus, Alba nië en Macedonië. Hij moest Suzanna de eigenlijke beteekenis van het woord „latente" uitleggen. Gontran lachte in zijn vuistjo over de pein zende houding die Frederik aannam. Zijns in ziens was dat een verouderdo methode, zelfs in Frankrijk, waar de poëzie meer en meer neiging toont zich op te sluiten in kleine dichtbundeltjes van menschen van ernstig beaof. Toen de veertien dagen om waren, kwam de Manillon om nieuws. „En mijn „Rapide", hoe gaat het daarmee „Heel goed," antwoordden onze intriganten met volmaakte overeenstemming. Maar de verslaggever was met een zoo par tijdige verzekering volstrekt niet tevreden. Hij liet zich volledige bijzonderheden vertellen, wik te het voor en het tegen, dacht na cn kwam tot de slotsom dat baron Frederik de Laigreval, naar het hem toescheen, in dezen geheimen wedloop zijn tegenstander burggraaf Gontran de Varnièies minstens drie lengten voor was. „Gaat voort; mijne heeren," zeicle hij. „Tot den volgenden Zondag." 's Morgens was moeder Loiseau, blij als een kind, naar do villa Morton gekomen. Zij hield een brief in de hand. „Dat wist je nog niet, lie, Mario, maar mijn jongen komt vanavond. Je zult eens zien wat een aardige jongen het is, mijn Julien." „Ik hoop," zeide Morton, „dat tl hem aan ons zult voorstellen." „Natuurlijk." (WarM vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1