«tóH 52s<è jaargang. r, Eersfe Blad. Woensdag 21 December 1893 N°. 9813. Het Gouden Kalf. Ïïknetè unartmta vooi Schiedam, pOT kwartaal i f 0,90 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdaaen. UITGEVER: H. J. O. ROELANTS. BUITENLAND. AL .V Omliffiïendo nlaatflfin. n.kwarf. - l os y BUREAUBOTEBSTllAAT 70, Teleplioon 1V«. 123. omliggendo plaatsen, p. kwart. - 1.05 4- franco per post, p, kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 Adyektewtiepeós van 1—5 gewone regols met Inbe grip van ecno Courant. /"O.SS Iedere gcwono regel meor g.io By abonnement wordt korting verleend. t Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 20 December '98. In de Fransche Kamer hield gisteren de con servatieve afgevaardigde Lazies zijn interpolla- tie over de maatregelen die de regeering denkt to nemen om te beletten dat er stukken worden ibaar gemaakt die de veiligheid, van den at raken. Deze interpellatie, die op zóó lief- n toon gehouden werd, dat do interpellant 'f ..haaldelijk bot do orde moest worden ge- epen, de laatste maal zelfs met aanteekoring heb proces-verbaal, is uiterst belangrijk om- lat do regeering er aanleiding in vond, tot hot afleggen van veolbeteplcenende verklaringen, t Wij zullen in 'b kort een overzicht goven van •et betoog van Laaies, die begon mot heb mi- sterie-Brisson te beschuldigen dat hot in strijd l do grondwet do revisie van liet proces-Drey- - .a bevolen had. Onder dit ministerie is een ware staatsgreep gescliiod en hebben er ontilral- lingen plaats gevonden. --De redenaar bracht hulde aan Dupuy's han- —i ^heid en „bonhomie" en viel Reinaeh en --«i-o,w hevig aan; den laatste verweet hij dat /.ju naam niet goed Fransch was, en dat hij Jn Duitsch ambtenaar in zijn familie haid. Onder luide protesten verklaarde Lades d'at do revisie op bouw is gezet ter verheerlijking van Dreyfus. Toen wendde hij zich tot Dupuy „Zult gij liet Hóf van Cassatie den tekst dei- wetten laten verkrachten Zxdb gij heb Hof van Cassatie dwingen volledig licht te verspreiden en de revisie te verhaasten De zaak-Dreyfus is maar een voorwendsel om het leger aan te val len. Het Hof heeft zich ook meester gemaakt van de zaak-Picquart. Waarom is Dupuy niet tusschembeide gekomen? De regeering is voort durend door haar zwakheid de medeplichtige iïeweest. Aanvaardt zij de verantwoordelijkheid der gebeurtenissen die op handen zijn? „En zoo toornde Lazies maar door. Zijn uit- 1 y „Wij zullen het leger met laten beleedi- C-y," noopte den voorzitter hem te verzoeken 'tiLu leger buiten het debat te laten, waarop de interpellant eindigde met De Freycinet te ver zoeken de gemoederen tot bedaren te brengen en het leger te verdedigen. De minister van oorlog De Freycinet nam nu liet woord en verklaarde dat het Hof van Cas satie zijn werk voortzet, waarbij het ministerie niet tusschembeide kan komen zonder den schijn aan to nemen van invloed te oefenen op de be slissing. De minister behoefde de daden zijner voorgangers niet to beoordeelon. De justitie heeft ook die zaak in handen. ,In hoeverre zult gij aan het Hof de geheime *- 'kken mödedteelen vroeg Millevoye. 'L,Binnen de grenzen van de belangen dtar nar DOOR JULES MARY. loen zij van heb visschcn terugkwamen, war m Gontran en Frederik niet weinig verwon- ;:d de Morton's in gezelschap te vind'en van een onder-luitenant van het 3e zonaven. Julien Loiseau had niets elegants over zich; maar zijn manier van doen verried den soldaat tSü. roeping heeft voor heb militaire leven en die m. plan is carrière te maken. Hij bezat een f' jehhartigen, nobelen blik en was rondborstig -Jn. zijn spreken. Een mannelijke wilskracht lag -op zijn gelaat te lezen, en toch verried liet ge- Seel goedheid en inschikkelijkheid. Julien moest wel door zijn soldaten vereerd worde rwijl hij hen tegelijk tot volstrekte ejrbiodigïfig' der krijgstucht wist te dwingen. „Houdt u van hengelen?" vroeg papa Mor ton hem. „Als er visch is." 1 „Die i3 er altijd voor een flink man." „Behalve in de woestijn," zuchtte Julien. Enfin, ik kan dus nu veertien dagen doorbren- 4 gen aan de oevers der Seine. U kunt u niet voor stellen, dames, welk een genoegen een Afri- kaansch soldaat ondervindt, wanneer hij na verloop van twee jaar zijn geboortegrond weer ziet. Maar ik zou vergeten dat grootmoeder met het aten wacht. Tot morgen, mijnheer Morton, ik zal een hengel en wat paardiehaar meebren gen." tionaïe verdediging," luidde De Freyeinat's ant woord. „Ik zal geen stuk mcdedeelen, indien da mededeoling daarvan do veiligheid van den staat raakt." De minister vroeg een votum van vertrouwen van do Kamerindien deze zijn inzicht niet deelde, dan was liij bereid zijn. portefeuille af to staan aan iederen minister van. oorlog die meent anders te kunnen handelen. De conservatief Do Rainel was van oordeel dat men geen revisie begon, wanneer men de stukken niet kon modecleeleu, en De Monltfort vroeg hoe het Hof zou beoordeelon of er beslis send® stukken bestonden die niat medegedeeld worden. En nu verklaarde De Freycinet: Do offi- ciedo stukken berusten bij hot Hof van Cas satie; de tegenwoordige minister van oorlog kent zo niet. Hij hoeft ze nooit gezien on bezit alleen wat men noemthet geihemie dossier. Ik zal dit alleen mededeelen wanneer ik er volko men zeker van bon dat het niet aan de open baarheid zal worden prijs gegeven. De interpellant vond in doze verklaring aan leiding de revisie een comedie to noemen. Hij dankte don minister voor zijn beslist© en for- meele verklaring. Het bewijs was thans gele verd dat het geheime dossier bestaat, en De Lazies trok zijn interpellatie in. In de couloirs dor- Kamer wekte De Freyci- net's verklaring gfoote ontroering. Ca.vaignac stond® midden in een gr-oepjo lo vertellen dat hij als minister van oorlog liet ge heime dossier ter kennis zijnor collega's had ge bracht, hetgeen Brisson en Sarrien tegenover eenige afgevaardigden dio het hun gingen vra gen, bevestigden. Het geheime dossier bestond nl. uit een vijftigtal stukken wakirvan er sledhts drie betrekking hadden op de zaak-Dreyfus. En die drie waren de stukken, waarvan de voorle zing van do tribune der Kamer Cavaignac voor goed belachelijk heeft gemaakt; het valsche stuk-Henry was één dier drie. De socialist Viviani verklaarde dab hij d'eae verklaring aan de Kamer zou mededeelen. Inmiddels werd do zitting harvat. Millerand gaf nu den wensoli te kennen., de regeering to intei-pelleeren over de voorwaarden waarop het geheime dossier aan het Hof van Cassatie zou worden medegedeeld. De minister-president Dupuy aanvaardde de onmiddellijke discussie, zoodat Millerand, aan- knoopende aan. Do Froycinet's verklaring, gele genheid vond onder protesten van recht® en toe juichingen van links, als zijne meaning te ken nen, te geven dat do rechterlijke macht zelve het recht moet hebben de instructie te leiden in de richting die haar gewensoht voorkomt. An ders zou de regelmatig© herziening ini haar we zen worden belemmerd. Wil men dat het geding tot een beslissing leide, dan moet ied'ercen zdcih buigen voor d© volstrekte onafhankelijkheid dei- rechterlijke macht. Suzanna zag in een spiegel ho© onthutst haar twee aanbidders keken. Zij hieiu zich in om niet in een schaterlach uit te barsten. De neven keerden nadenkend naar het kasteel terug. „Wat denk je er van?" vroeg Gontran aan zijn medeplichtige. „Dat wij op onze tellen moeten passen." „Maar, neef, wij hebben niet meer dan. veer tien dagen voor ons, en de Manillon zal niet nalaten ons tot handeion aan te sporen." „Wij moeten een besluit nemen, beste Gon tran." „Maar welk? Want zij houdt van geen van ons beiden." „Vanmorgen zedd© je mij nog het tegendeel. Toen dacht je dab jij da gelukkige was. Waarop is dan nu je ontdekking gegiond?" „Op een eenvoudige waarneming," antwoord de de baron, „Miss Suzanna heeft ons 0een blik gegund, zoolang die zouaaf er is geweest." „Een gewone jonge-meisjesnieuwsgierigheid," hernam do burggraaf. „De erfgename van Bal derby zal toch niet met zoo'n boer met strepen trouwen." „Mijn waarde," antwoordde Gontran op pleohtigen toon, „in de democratie is de uni form van den soldaat, zoo die met ecre wordt gedragen, het symbool van zielenadel bij ge breke van geërfden adel." „Ja, jij bent altijd dichterlijk. Maar ik ben vast besloten binnen acht dagen aanzoek te doen." „Dan do o ik heb ook, daar wij geen middel hebben om te weten te komen wie miss Suzanna het minst mill aagt." Om zich met elkaar te verstaan, zou een Ei- moet geen minister tusscheuboido komen. Ilcb llof van Cassatie moet cp eigen verantwoor ding kennis nemen van alle stukken dio het noodig meent te hebben. De intorpcJlant vroeg dan ook de regeering of zij de incening van La zies deelt. Hij geloofde vau niet. Men. zou de revisie belangrijk schaden door de mededoelmg van het gelicelo dossier aan het Hof to weuge- ron. Bij de revisie moet alles uitsluitend strek ken tot het welzijn der Republiek. De ministerpresident Dupuy ant/wooa-clde hierop dat de justitie onafhankelijk is, maar-het Hof zelf erkent een verantwoordelijkheid te heb ben en voorzorgen te moeten nemen. En naast deze verantwoordelijkheid staat die der regee ring, die ra piïnoipe de mededeoling wenseht, maar onder zekere voorzongen en waarborgen. Varr links vx-oeg een stom, welke dat waren. Dat is onze zaak, antwoordde Dupuy. Hot gaat om do stukkon waarvan de publicatie cle veiligheid van den Staat in gevaar kan bren gen. Die stukken zullen alleen worden medege deeld op voorwaarde dab zo niet publick zullen wordon gemaakt. De zaak is zeer eenvoudig, vervolgde de pre mier, Het Hof heeft cl'io voorzorgen en waar borgen goedgekeurdzonder die zal de regee ring do stukken niet mededeelen. (Langdurig applaus.) Wij zien het gewicht onzer besluiten zeer goed in. Onder talrijke protesten van rechts stelde Vi viani nu do zeer begrijpelijke vraag, of liet Hof het dossier ter kennis van den verdediger- van den beklaagde zal kunnen brengen. Wij bobben liet recht dio vraag te stellen, merkte de socia listische afgevaardigde terecht op, omdat do ge beurtenissen van 1894 niet herhaald mogen wor den. Maar- Dupuy kon niets anders zeggen, dan dat hot onmogelijk zou zijn het dossier aan het Hof mede te deelen, wanneer geen waarborgen werden gegeven. Van do verschillende mntie's die bij den voor zitter waren gedeponeerd, aanvaardde Dupuy die van den gewonen redder der regoering Du- perrier de Larsan, waarbij de verklaringen der regeering werden goedgekeurd. Maar nu beklom Brisscm, onder geschreeuw van „Leve de Republiek!" van linies en lawaai van rechts, de tribune en legde deze belang rijke verklaring af „Do drie stukken die door Cavaignac van de tribune zijn voorgelezen, zijn de eenige die be trekking kunnen bobben op do zaak-Dreyfus. Geen onkel stuk van het dossier kan betrekking hebben op de veiligheid van den Ctaat." De rechterzijde begon, ondanks de vermaning va,n den voorzitter, opnieuw te schreeuwen. Brisson vervolgde aldus: „Mot Sarrien en Cavaignac heb ik het geheels dossier onderzocht. Men weet dat het stuk-Henry valsoh is. Van toen af heb ik be sloten de revisie door te zotten. Door zekere stukken achter te houden, zou men gevaar loo- pen den beklaagde te veroordeelen op stukken partij piket beslissen wie het eerst den stap zou doen. Frederik won de partij, maar maakte geen gebruik van zijn recht, en toen de veertien da gen om waren, stonden de zaken nog precies zoo. Maar Suzanna ontving hen ook voortdurend koeler. Het is waar, rij toonde niet meer tege moetkoming ten minste in hun bijrijn jegens den zouaaf, en de laatste scheen geheel op te gaan in zijn grootmoeder en niet liot minste belang te stellen in miss Morton's mooie, oogen, Dio toestand zou nog langer hebben voortge duurd indien de onvermurwbare de Manillon niet tusschenbeido was gekomen. Po verslaggever stond hun. geen. langer ter mijn dan. acht-en-veertig uur toe om de zaak in orde te maken. „Indien geen van U beiden overmorgen ver loofd is met de kleine Balderby," riep hij uit, „dan gaat mijn artikel in zee en stop ik er jullie beiden ook indat geeft nog een pi-uant tintje aan de zark." „Vergeit dan niet, je zelf er ook in te ver melden,antwoordde de burggraaf. De kogel moest door de kerlt. Frederik deed formeel aanzoek bij papa Mor ton. „Waarom?" zuchtte de baron. „Onmogelijk," antwoordde James. „Omdat mijn dochter geen cent mee ten hu welijk krijgt, en dat zij niets of bijna niets na mijn dood zal erven." „O, dat is volkomen bijzaak," stamelde Fre derik. Balderby keek hem reoht in zijn gelaat. die niet, aan de verdedig'ng zijn medegedeeld." (Toejuichingen.) Met afkeurend gemompel werd nu do opmer king van den draaier Ca.vaignac ontvangen, dat Brisson en Sarrien op liet ministerie van oorlog alleen die stukken hadden onderzocht, die hij (Cavaignac) nuttig iiad geoordeeld Iran voor to leggen. Brisson verklaarde nog onder luiden bijval dat liet valsche stuk van Henry voor liem ook alle andere stukken verdacht luid gesmaakt. Hierop Cavaignac weerIk heb Brisson aangeboden hem de and ore stukken te too- non die in eon belendend vertrok in bandon van georaal Ganse berustten. Brisson achtte hot on- noodig die te onderzoeken, en in die stukken komen elementen van overtuiging voor. (Toe juichingen van rechts en liet centrum; gojouw van links.) Eonigo sensatie wekte nil do verklaring van Castelain, dat Brisson als voorzitter cler Kamer hem in naam van hot vaderland verzocht had van zijn eerste interpellatie af te zien. Hij had toen do overtuiging dat Dieyfus schuldig was, en dat de oponbaannaIcing van het dossier do veiligheid van den Staat in gevaar kon brengen. Brisson verdedigde zich echten- door op te merken dat liij destijds van oordeel was dat de zaak-Dreyfus naar liet gebied der rechtspraak moest worden overgebracht. Hij had Castelain's interpellatie niet gevaarlijk, maar lastig geacht. Het debat werd nu gesloten, en nadat mot 383 tegen 107 stemmen cle prioriteit voor Du- pemer's motie was goedgekeurd, werd do motie, zelf met 370 tegen 80 stemmen aangenomen, onder luide toejuichingen der Kamer. Gemengde Bcdcdccllngcn. Volgens de »Patrie" zal mej. Lucie Faure, de dochter van den President der Fransche Republiek, in het huwelijk treden met den zoon van den senator voor Alpes-Maritimes, Georges Chiris, die zelf lid van den nlgemeenen raad van Si. Auban is. Twee zusters van den brui degom zijn gehuwd met Emile en Franjois Carnot, zoons van Sadi Carnot. De progressistische groep uit de Fransche Kamer heeft haar voorzitter Barthou geluk- «ewenscht met zijn uloyale houding" in de Kamerzitting van Vrijdag ter gelegenheid der interpellatie-Viviani, Den llden December, des morgens te half negen, heeft Marchand, naar thans uit Kaïro wordt gemeld, Fashoda verlaten in de richting der Sobat-rivier. De Fransche vlag werd neer gehaald, en de Engelsche en Egyptische in plaats daarvan geheschen. Theodor Heine is wegens zijn spot-teekeniDgen in sSiinphcissimus" over keizer Wilhelm's reis naar het Oosten, tot zes maanden gevangenis- Do ander sloeg do oogon lieer, „Hm!" kuchte James. Er drong een straaltje van de waarheid door in zijn brem. „En uw adellijke ouders, mijnheer de, baron, Die zouden er toch zeker nieb in toestemmen rich to verbinden aan de familie van een arm Amerikaan." „Pardon, mijnheer Morton, mijn ouders vin don het goed." „Zoo, zool" En papa Morton stiekto rijn rechterarm, uit, mot den vuist naar buiten gekeerd en bracht, dien mot een korten ruk naar het lichaam too. Terzelfder tijd werden zijn oogen van bloed doorloop en. ,Wij zullen or later nog wel over spreken, mijnheer de baron. De zaak heeft geen haast." Balderby's argwaan werd nog versterkt toen ook Gontran aanzoek bij hem kwam doen en blijk gaf van niob minder voorbeeldige belange loosheid. Ook hem beloofde hij later eon antwoord, James nam zijn. doclitcr ter - ""de en bracht haar in kennis van de stappen dn. zijn redders hadden gedaan. Miss Suzanna lachte er om dat do tranen over haar wangen biggelden. „Ik gevoel achting voor die edellieden," zoide zij, „maar ik heb geen van beiden lief. En ik zal nooit trouwen dan met dpn man dien ik liefheb." ,Ten minste als hij ook mij naar den rin is, nieb waar, kind?" ,0, ik ben er zeker van dat hij u beval len zal." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1