s Vrijdag 23 December 1898. 9815. Hob it In Herat tellenen Md. 52- jaargang. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BINNENLAND. i i courmi. Awjskbmbïtispbmb vaar Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco per poit, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera0.02 BUREAUBOTERSTRAAT ff©, "Eeïephoon Wo. 128. ADVT.KTKNTrapBi.7s: van 1—6 gewone regels mot inbe grip van eone Courantf 0,63 Iedcra gowone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. H a 1)0 neutrale school. In den gemeenteraad van 's-Gravcnhage bracht Dinsdag de heer Kolkman ter sprake liet artikel in de Residentiebode" omtrent schen ding der neutraliteit op een openbare school. Hier geen vage giieven, maar zeer gepreci seerde gevallen van schennis van neutraliteit aaade o. s. aan den Noordwal. In het belang van het onderwijs stelde hij deze vragen: is door B. en W. een onderzoek ingesteld naai' de vermelde feiten en zoo ja, zal het re sultaat daarvan worden gepubliceerd en aan den Raad medegedeeld? Mochten toch de feiten niet juist zijn voor gestel:1, dan zal dit vele ouders gerust stellen. Ook na het antwoord behield spr. zich nadere interpellation voor. De wethouder van onderwijs, dr. Mouton ant woordde, dat B. en W. het hoofd der schooi om inlichtingen hebben gevraagd. Echter van niemand ontvingen B. en "W. eenige klucht om trent schending der schoolwet. Desniettemin stelde zij een onderzoek in, vooral met het oog op den naam van den ondeiteekennar van bet artikel in de Residentiebode." Er is geen coutradicloh onderzoek gehouden, maar liet hoofd der school heeft een oudei zoek ingesteld en kinderen ondervraagd. Het resultaat van het ondeizoek was, dat hoofd en onderwijzer oveituigd waren, dat de indruk moest worden weggenomen, dat met mindei e waardeering over andersdenkenden werd gesproken. Volgens B. en W. heeil de onderwijzer niets bedoeld te zeggen in strijd met de wet of den eerbied voor andersdenkenden te kwetsen. De onderwijzer beeft toegegeven dat de kin- deien wellicht den indruk kregen dat hij alleen bedoelde historische bijzondei heden uiteen te zetten en hij heeft den wethouder van onder wijs toegegeven dat hij zich moet onthouden \an bet uitspreken van meeniugen op historisch gebied die het godsdienstig gevoel van anderen kunnen kwetsen. De heer Kolkman drong alsnog aan op een volledig onderzoek en op het hooren der kin deren, met mededeeling tevens dat de schlijver der artikelen zich voor inlichtingen beschik baar stelde. fnterpellant kan nog niet zeggen wat in deze al of niet waai held is. De wethouder Mouton ontkende dat de wet aan B. en W. de bevoegdheid geelt den onder wijzer te straffen. Van een onderzoek der be trokken autoriteiten had hij nog niets vernomen. Doch de heer Kolkman meende dat van B. en W. in alien geval het ondeizoek moet uit gaan. Straf heeft spr. niet gevraagdhij weet toch nog niet of de man gezondigd heeft. Wegens de ongeneigdheid van B. en W. om een onderzoek in te stellen, stelde spr. bij motie voor B, en W. uit te noodigen, tot een onder zoek naar de feiten over te gaan en het resultaat daarvan ter kennis te brengen van den laad. De heer Dolk meende dat een kruisverhoor van kinderen van 10 jaar niet te pas komt, Dat doet nadeel aan het onderwijs. De motie-Kolkman werd aangenomen met 22 tegen 5 stemmen. Bond van Ncderlandsclio Onderwijzers. De drie-en-twintigste algemeen® vergadering rt^agflOTv jwm r*r*^cs«a—wouum fiBMgsMOB w w Een schets van Mark Twain. Het is zelden aangenaam zich zelf in een slecht daglicht te stellen, maar het is tocli meer malen een soort verlichting een bekentenis af te leggen. Sta mij toe, heden mijn gemoed, to luchten. 'Ik doo dat met te minder geestdrift, omdat ik stellig geloof, dat mijn bekentenis meer zal we- rien de veroordeeling van een ander dan een bal- sein voor mijn gewond gemoed. (Ik weet niet '\vvat dat voor balsem is; ik heb dien nooit gc- 'jzien, maar ik geloof dat het de juiste uitdrnk- king is, die men in dit geval moet gebruiken.) De lezer herinnert zich wellicht, dat ik vóór ^'eenigen tijd in Newark voor de jongelieden van gd® vereeniging een voorlezing hield; genoog, ilc "ssd het. 's Middags vóór de lezing, had. ilc een "(gesprek met één der leden cm hij vertelde me, t' *4- van den Bond van Nederlandsoho Onderwijzer;, wordt gehouden op Woensdag den 28ston oil Donderdag den 2d Doc. as. in 't gebouw der sociëteit „De Harmonie" te Rotterdam. In behandeling komt volgens den beschrij vingsbrief een voorstel van het Hoofdbestuur om naast de weei'otanclskas een ondersteunings kas m 't leven te roepen en een aantal voorstel len die ondersteuningskas betreffende; voorts een voorstel van de afdeoling „Amsterdam" om door het Hoofdbestuur een onderzoek te doen instellen naar de positie der onderwijzers, werk zaam aan van Rijkswege gesubsidieerde bijzon dere scholen, wat betreft hunne jaarwedden, bijverdiensten, pensioenen eni, en naar do po gingen die door hen zijn of wordon aangewend om daarin verbetering te krijgen Op den tweeden dag komen o. m. een reoks voorstellen van huishoudelijken aard in behan deling, waaronder een reglement voor de deel neming aan verkiezingen door den Bond van Nedeilandselie Onderwijzersvoider voorstellen betreffende pensionneren, een voorstel van de afd. Deventer om de propaganda voor algemeen kosteloos onderwijs ter hand te nomen, een voorstel van de afd. Alfen om propaganda te ma ken voor de afschaffing van hot hoofd-onder- wijzers-exameu en eer van do afd Alfen en Amsterdam om piopagnnda te maken voor de opheffing der standenscholen. IJ. M. de Koningin maakte gistermorgen met open rijtuig en II. M. de Koningin-Moeder des middags, een rijtoer naar Scheveningen, door de Keizerstraat en langs de Zeeboulevurd. Do „Zw. Ct." heeft een bericht gekregen, dat ze, met het oog op de kiesgerechtigde burgers te Deventer, bijna niet durfde op te nemen, nl. dat dc Commissaris dor Koningin te Utrecht voornemens is wegens ongesteldheid ontslag te nemen en dat jar. mr. W. II. De Beaufort, lid der Tweede Kamer voor Deventer, als zijn opvolger wordt genoemd. Te Amsterdam is uit Batavia heb telegrafisch bericht ontvangen dat de heer D. Gvoenoveld, president der Javasche Bank, to Batavia is overleden. Op do voordracht voor directeur der gasfa briek te Haiiingon zijn geplaatst de hoeren Cense, Kempkers on P. N Labrijn, opzichters aan dc gasfabrieken te 's-Gravenhage, Zulfen en Gouda. Gemeenteraad van Ovorscliie. Zitting op Woensdag 31 Dec., v.m. 11 uur. Tegenwoordig zijn 10 leden Afwezig dc heer Post met kennisgeving. De notulen der vorige vergaderiug worden gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen zijn: Van Ged. Staten goedkeuring van bet suppl. kohier vnn den hoofdclijken omslag en van do hondenbe lasting. Van B. on W. proees-verbaal der kasopname bij den gemeente-ontvanger, waaruit bleek dat boeken en kas in orde waren en in kas was f 1754.98. Van den Commissaris der Koningin bericht der benoeming tot zetters vau de hecren Wijl. Iloogcr- bruggo en de Kroos. Van Ged. Staten goedkeuring der begrooting van de rustendo schutterij, mot bepaling dat het aandeel der kosten voor Overschie bedraagt f 46.54, Van do commissie voor de kroningsfeesten dank betuiging voor do medewerking en financicelen steun die dc commissie van het gemeentebestuur beeft ondervonden bij do regeling dier feesten. Van bet dagoiijkoch bestuur dier zelfde commissie aanbod om als blijvende herinnering aan de feesten in de raadzaal te plaatsen de vaandels en banieren dio voor die feesten zijn vervaardigd, waartoe zij de arme jongen, dab hij een oom had, die door doze of gone ooi-zaak voor immer van allo ge moedsbeweging scheen berofd to zijn. En mot tranen in de oogen sprak do jongo man: ,0, Icon ik hem nog éénmaal zien lachen1 O, kon ik lieik slechts zdon weenem I" Ik was geroerd, dezo vertwijfeling en deze oomliefde waren innig aandoenlijk. „Breng uw oom meê op mijne lozing, zei ilc, „ik zal kern wel opmonteren." „O, als u dat kon doenAls u dat bewerken kon mijn heele familie zal u eeuwig zege nen wij houden zooveel van oom. O, mijn weldoener, als u liem aan 't lachen kon bren gen iils u zilveren tranen in de uitgedroogde oogholten kon lokken!" Tk was diep bewogen. „Mijn zoon," sprak ik, „breng den ouden heer in de zaal. In mijne voorlezing komen enkelo aneodoten voor, die, als hij een zier gevoel voor humor bezit, hem zullen doen schateren; ook zal ilc enkele tragische gevallen behandelen, die deze der gemeente aanbieden. De/,o gift wordt na mens dc gemeente aanvaard. Van Ged. Staten goedkeuring der gemeente-be groeting. Deze ingekomen stukken worden allen voor ken nisgeving aangenomen. Van do Fricscho Maatschappij vnn landbouw mis sive ten geleide van een afschrift-adres aan H, M. dc Koningin houdende bet verzoek om, met het oog op dc telkens herbaalde ongemotiveerde sluiting dor Belgische grens voor den invoer van vee, bij de Belgische rcgcering te doen aandringen dat die gions niet dan om gemotiveerde redenen worden gesloten of zoo noodig represaille maatregelen te nomen om die regecriug te dwingen aan bare willekeurige handelingen een einde tc maken. De missive bevat bet verzoek om dit adres te steunen óf een zelfstandig adres aan dc boogo rcgce ring too to zenden mot gelijk verzoek. .Dc hoer Van Vliet twijfelt aan bet succes van een dergelijke poging. Do Voorzitter meent eveneens dat do resul taten gering zullen zijn en vraagt of een der raads leden bot voorstel wonsebt tc doen om deze adres beweging te steunen. Aangezien gceu dor leden zieb daartoe geroepen acht, wordt bet adres voor kennisgoviug aangenomen. Aan de orde wordt gesteld een voorstel tot wij ziging der verordening op de brandweer. Do wijziging betreft het art,53 waaiin een premie van f20 wordt uitgeloofd aan de eerst aankomende spuit op het terrein van den brand. De Voorzitter beeft tegen dezo pieinio be zwaar omdat bom vooral bij deu laatst plaats gehad hebbenden brand dc ondoelmatigheid en bovendien het noodeloozc en onbillijke van zulk een premie is gebleken. De ijver der brandweermannen behoeft dezo aan sporing niet om hun plicht te doen. Bovendien is de ceno spuit veel gemakkelijker te vervoeren dan do andere zoodat een eerlijke wedstrijd is uitgesloten. Spr. acht het daarom verkieselijker dc premie voor branden buiten de gemeente tc doen vervallenende bepaling te maken dat voor bot eerste uur gedu rende den brand 80 ets. per uur in plaats vau 20 ets. zal betaald worden. De heer Ru li aak meent dat een premie een te goede prikkel is om die geheel op to beffen. Het meerdere loon van 10 cents voor het eerste uur spuiten gelooft spr. niet dat eenig nut prcstccrL om hen vroeger bij den brand te krijgen, daar zij die belooning in elk geval krijgen. Do Voorzitter wijst er op dat de eene spuit zooveel gemakkelijker te vervocreu is, zoodat de premie bijna zonder uitzondering door hot personeel van die spuit zal verdiend worden. Do heer Van Vliet wijst er op dat wanneer op de Bovcndijlc ecu brand uitbreekt con uur verloren gaat met bet zenden van bericht en bet aanbrengen der spuit, zoodat. wanneer het uur wordt gerekend vanaf het oogeublik dat de brand uitbreekt, dan nooit het meerdere loon van 10 ets. zal kunnen wor den verdioud. Do heer do Kroes licht toe dat de bedoeling is oin het uur te doen ingnau van af het oogenblik dat do lc spuit op het terrein is. Do heer Van Vliet merkt op dat er dan geen prikkel meer is om zich to haasten, want dat do mannen dan 10 ets. voor bet eerste tmr meer Krijgeu al komen zij li/s uur of langer na bet uitbreken. Do Voorzitter zegt, dat, waar do raad blijk geeft de premie te willen behouden, bij dnn de voorkeur scheukt aan bet artikel zooals dit luidde vóór 1885, waarin ceu premie wordt toegekend, ook dan wanneer bij aankomst do ooizaak der latere aankomst niet is dc schuld der bediening. Ton slotte oppert de voorzitter het denkbeold om de premie slechts te verlecnen bij raadsbesluit na voorstel vau B. en W. Waar dit echter ecu geheel nieuw denkbeeld is wo-dt besloten dit aan to houden tot een volgende vergaderiug, tegen welke door B, en W. ceu nieuw voorstel zal worden ingediend. Hierna wordt aan B. en W. machtiging verleend tot bet publiek verkoopen van eenig hakhout. Gunstig wordt daarna beschikt op het verzoek namens do erven van wijlen B. Kaüsscudorp om restitutio over 6 maanden van betaalde pi. dir. be lasting. Door deu Voorzitter wordt hierna voorlezing gedaan van het ontwerp-coacessie-voorwaardon aan 11 n,n nrir i hem zullen doen snikken, of hem dooden, één van beide," Toen zegende do jongo man mij, weende aan mijn bo-rsb van vrengdo en haalde zijn oom. Hij zette den ouden heer vlak vóór me op do tweede bank en ilc ving aan. hem te bewerken. Ik overstelpto hom met vriendelijken humor, dan mob scherpen; ik pompte hem slechte grap pen in, en doorboorde hem met goedeik vuur de oude afgesloten witzon op hem af en sleepto hem voonub en achteruit met orkauen van gees tige en tragische zinnenik word waim en be stormde liem van links naar rechts, van voren naar achteren; ik transpireerde, de damp sloeg van mij af, ik ijverde en zwoegde tot ik ten slotto heesch en ziek em razend en woedend was; maar ik roerde henn geen enkelo maal, dc haalde geen lach en geen traan uit zijn verstard wezenNog niet de schaduw van een lach e.n geen spoor van vochtigheidIk was verplet. Ilc eindigde mijn voorlezing met een kreet van ver twijfeling niet een wilden uitval van geest den beer de Kantor voor oeuo clectrischo verlichting in de gemeente. Daaruit blijkt dat anu den concessionaris moet worden vcilecud do uitsluitende vergunning voor den aanleg van clectrischo stroomgeleidingen in de gemeente; dat de couo. do voorkeur beeft voor exploi tatie bij eventuccio aanvragen voor andere vcrlicb- ting&installatien; dat do concessie wordt verkend voor 38 jaren; dat do geleidingen in deu regel zullen zijn bovengroudsche; dat bij eveutueolc verschillen tusscben concessionaris en aangeslotene het Collego van B. en W. of zijn gemachtigde zullen optreden als scheidsrechter; dat dc berekening zal gescbio- deu door middel van oen voltmeter of bij abonnement; dat de prijs zal worden bepaald voor aangeslotenen bij nader vast te stellen tariefdat do gemcento zal betalen voor een lantaarn des zomers t X8.50 en des winters f20,— per lamp vau 10 normaal kaarsen, onder gehoudenbeul dat tenminste 38 lantaarns zullen berekend wordon; dat de werklieden der maatschappij naar genoegen van B. en W. zullen worden verzekerd. liet gchecle ontwerp bevat 2S artikelen. Dit ontwerp zul wordon gedrukt en aan de leden rondgezonden, terwijl voorts een commissie uit don raad naar Monster zal gaan, waar een dergelijke installatie is, om daarnaar ccn onderzoek in te stellen. Tot leden dezer commissie worden benoemd do bcercu Ruhaak, hammers, Moor, vau Vliet, do Kroes en Post. Door B. en \V. zal voorts bet ontwerp worden voorgelegd aan een deskundige ten fine van advies. Iherua wordt aan de orde gestold ceu adres van Joh. v. Dam, houdende verzoek om een strook berm tor gioote van 34 M3 in huur to ontvangen, waarop door adressaut zal worden geplaatst een heining en oen kippenhok. Dc beer Ruhaak merkt op dat wanneer do kippen in dien grond gaan woelen dit nadeel kan opleveren. Do Voorzitter antwoordt dat bet in de be doeling ligt om onder de voorwaarden ven uitgifte op to nemen de bepaling dat de kippen daar moeten opgesloten blijven in het hok. Do Raad verecuigt zieb daarna mot bet voorstel om gunstig op het verzoek tc beslissen. Daarna wordt zonder discussie of stemming goed gekeurd bet voorstel van B. eu W. tot wijziging van deu logger van wegen en voetpaden, tengevolge der werken aan den ceintuurbaan. Ten slotte wordt door don voorzitter mededeeling gedaan van een schrijven aan B. on W. waarin ocnigo belanghebbende ingezetenen wijzen op den toestand van den rijweg aan bet Aehteiom. Zij dringen er op anu dat die weg zal worden voorzien van een nieuwe khnkerbcstrating. Do Voorzitter deelt mede dat het te groote kosten zou na zich slepeu om dit werk uit to voe ren zonder dat do Raad daarvoor do noodigo midde len toestaat; dc bcgrootingspost is daarvoor te gering. Echter is het D. B. van oordeel dut bet beter is, ook met het oog op den tijd van het jaar, met dit werk te wachten tot bet a.s. voorjaar. Dc heer Dammers verklaait nadrukkelijk dat bcdoeido weg werkelijk in een toestand verkeert waardoor hij onbruikbaar is. Met ernst driugt spr. er op aan dien toestand tc verbeteren. Zijn er redenen waarom het niet mogelijk is in zijn geheel aan deu wensob van adressanten te gemoet te komen dan zou spr. bet toch zeer wenschelijk achten om in elk geval de schuine gedeelten beter te leggen waar door bet ernstigste gevaar is weggenomen. Toch blijft die weg, ook na een dergelijke herstelling, govaailijk. Dc Voorzitter erkent dat dc klacht niet van allen grond is ontbloot en zegt toe dat door B. en \V. zal worden onderzocht wat ter voorloopige verbe tering vau dien weg kan worden gedaan. In elk geval zullen er maatregelen genomen worden om verbetering in den toestand te brengen. Hot plan van B. en W. is voorts om daar een bestrating te maken zooals die nu is voor het huis van don heer Braat. Do agenda is hiermede afgehandeld. Op den gewonen rondvraag of een der leden nog iets in het midden te breugen heeft, wijst de heer R u h a a k op het adres van deu heer de Bruin dat in dc vorige vergadering was ingekomen, en waarin hij verzocht oin op de Lucht meer lantaarns te plaatsen. Spr. bad kort daarop zich kunnen overtuigen dat dit werkelijk noodig is. De Voorzitter antwoordt dat reeds aan hot en slingerde hem een aardigheid, van bovenmon.- sehelijken humor in 't gezucht. Hetzelfde droge onbewegelijke gelaat. Dan zonk He verward en. vernietigd op mijn stool terug. De president dor voreoniging kwam naar mij too, waschle mijn hoofd mot koud water on vroeg: Waarom raakte u "bij 't einde zoo ont zettend m extase1" „Omdat ik dien venvenschten ouwen nar, daar op de tweede rij aan 't lachen wilde inar keu," bulderde ik hem toe. „Nu," zei hij, „dan hebt go voor niets go- werkt, die is doofstom eu stekeblind Was dat nu aardig vau don neef dezes oudon mans, mij, een vreemdeling en eon wees, zoo voor den gek to houden. Ik vraag u, waarde lezer, als mensch en als broeder, of dat aardig van liem was?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1