Uit de Staatscourant. Kunst en Wetenschap. f Kerk c n School. Ned. Hkrv. Kr:ek. e in e 11 g d K i e u w s. Finantieel. V i s s c li e v ij. Scheepvaart. Handel. - verzoek van dien adressant is voldaan en dat 2 lantaarns ineer zijn geplaatst. Niets moer aan de orde zijnde, wordt do verga- doring hierna gesloten. Bij Kou. besluit is 1?. II. Von Boddien te Nijme gen, mot al zijn vettige zoo mannelijke als vrou welijke afstammelingen, in don Nederlandsehen adel ingeiijfd.mctdepracdicaton van jonkheer en jonkvrouw. Bij Kon. besluit is P. H. van Mens benoemd tot burgemeester van Eindhoven. Bij Kon. besluit is W. Robeitson, apotheker te Botterdam, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als hd van den Geneeskundigen Raad voor Zuid- Holland. Bij Kon. besluit is aan den In bewaarder bij's Rijks werf te Ilellevoetsluis A. W. de Wit op zijn ver zoek eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend. Do heer O. C. Nickelsou. vice-consul der Neder landen te Cbristiania, is op verzoek nis zoodanig eervol ontslagen. Op tien tweeden Kerstdag heeft te Amsterdam üe alg. verg. plaats van den Ned, Journalistenkring. Als leden vau het bestuur hebben bedankt de hecrcn Ch. Boissevain en dr. "Vermeulen. Onze voormalige stadgenootc, mejuffrouw Frede- rika B. Grouemau, die haar opleiding to Groningen van haar moeder ontving, en sedert 1897 tcMünchcn voor operazangeres studeert (colaratuurpartijen), is voor bet aanstaande seizoen aan bet Wagnertheater to Bayrenth verbonden. Een honderdtal zangeressen zijn door do autoriteiten gehoord en een dor drie plaatsen werd aan mejuffrouw Groneman aangeboden. („N. Gr. CV') De koorqimestie bij de Ned. Opera in Amsterdam is nu toch weer ia orde. Gisterenavond zongen de koristen iu Rotterdam in de „Lohengrin". Perosi is bezig een nieuw Latijnseh gedicht van don Paus, dat bot einde der eeuw tot onderwerp heeft, in muziek te zetten. Aan de weduwe van Theodor Fontanc is, op ver zoek der Berlijnseho jourualisten-voreeniging. door den Staat een eere-pensioen verleend. Beroepen: te Ostcude (België) C. R. van Lcly- veld, te Goeste Nieuw-Dordrccht, A. Hofstede, te Vlachtwedde. Aangenomen: Naar Vuren en Dalem,doorC. van der Voort van Zijp, cand. te Hilversum. Bedankt: Voor Don Ham door K. A. de Groot, to Houten voor Sehcrpenisse, door C. van der Voort van Zijp, cand. te Hilversum. Gehef. Kekkek. Aangenomen: Naar Sneek A, door D. P. Koop- mans, te Ee. R.-K. Kerk. Naar „Do Tijd" verneemt heeft pater J. Kronen burg om redenen vau gezondheid zijn ontslag ge vraagd als provinciaal van de Nederlandsche Provincie dor Redemptoristen en is tot zijn opvolger benoemd pater J. C. Meeuwissen. Hoöger Onderwijs. Utrecht. Doet. ex. genecsk.: K. H. L. van Kla veren. A. Monnik en H. v. Barncveld. Theor. geneesk. ex. IIC. Bon. Cand. ex. Thcol. IL. Jansen, Schoonhoven en C. Vlasblom. Cand. ex. Theol. II B. v. d. Wal en H. J. Olthnis. Leiden'. Candidaats-examon in de rechten F. H. Gerritsen en L. Tb. Verscheure. Een smokkelgeschiedenis. liet is Zondagavond. Iu eene dorpsherberg dicht bij de Belgische grenzen, zitten eenige boeren, onder pinten en glazen, druk te rede neeren over het groote nieuws van den. clag, het veesmo&keleu dat in die dagen in vollen, gang was. In het midden van het verfcreik zit een Bel gische brigadier der douanen, een gezworen vijand van Hollandsch vee, maar een waar vriend van ITollaudscho jenever, die hij zioli zonder er echter misbruik van te maken, goed laat smaken, waarom bij zich wel wil vernede ren goedwillig de glaasjes uit te drinken, die de boeren om goede vrienden met „mijnheer" te blijven, hem nu en dan aanbieden. Ook roolcc hij smakelijk eene Hollandsche sigaar. Nu, onze brigadier voert als deskundige na tuurlijk het hoogste woord en vertelt breedvoe rig van zijne avonturen met de smokkelaars en van de listen en lagen, die hij gebruikt hooft om ze op heeterdaad te betrappen. Natuurlijk laat hij hierbij gced uitkomen, welk een moed on onverschrokkenheid hij soms bij het- inbeslag nemen van vee aan den dag gelogd heeft. Vol zoeten wijns, roept hij eindelijk over moedig uit: „In het vervolg komt er onder mijn ressort geen enkel beestje meer over de grenzen. Daar zal ik voor zorgen." Een onderdrukt gelach aan het eindo der zaal, doch niemand durft den brigadier open lijk tegenspieken Aan de grenzen heeft men de douanen te vaalc noodig en „hoe beter vrien den men er mee ;s, hoe meer men gedaan krijgt, redeneeren de grensbewoners. Een boertje, dat tot nog toe gezwegen heeft, staat op, trekt eens aan zijn kort eindje pijp en zegt daarna, heel beleefd: „Met uw verlof, mijnheer de brigadier, wil u eens met mij wed den, dat ik morgenmiddag een kalf langs den publieken weg België zal binnenbrengen, ter wijl gij met heel uw brigade don weg moogb bewaken." „Dab wil ik wel eens zien1" „Wedt ge voor een ton bier?" „Aangenomen." Den volgenden dag heeft de brigadier al vroegtijdig met heel zijn brigade post gevat langs den grooten weg, terwijl niets uit het oog verloren wordt. Al wat passeert wordt meer dan gewoonlijk doorzocht. Doch er is geen kalf to zien. Eindelijk ziet men in de verte een jongen aankomen met een kruiwagen, waarop een groote sluilmand staat Geen twijfel, in die mand zit het kalf. Opgepast, brigadier' De jongen, dio er heel dom uitziet, rijdt met het onnoozelste gezicht van de wereld rustig met zijn vrachtje ever de grens, doch wordt eensklaps door de beambten omsingeld „Nuts te declameren V' „Welnecn, hoeren." „Wat liobt go dan ui chc mand?" „O, een groote waakhond, dio mijn meester voikoclit heeft aan baas Brooke, go kont liorn wel, hij woont een half uurtje verder." „Alles goed en wel, maar laat zien „Maar lieeren, als het u belieft, mijn baas heeft zooveel moeite gehad om hem er in te kujgcn. Ilij is niel gemakkelijk, weet u, en als ik nu do mand open doe, zal hij ontsnappen." „Geen praatjes, de mand open of en met slaat do ijverige brigadier, cho nu niet langer twijfelt, of het kalf zit er in, do hand aan het deksel, snijdt met zenuwachtige haast de touw tjes door en puf daar springt een gi-ooto waakhond over den brigadier heen en en rent in volle galop naar de Holhtndsolie grens. Do moedige brigadier, die van den schrik bijna omver gevallen is, raapt haastig zijn hoed op, terwijl de jongen met ziju kruiwagen rechts omkeert maakt, terwijl hij bromt„Nu kan mijn baas hem nog eens vangen en in de mand stoppen." De brigadier, een beetje van den schrik her komen, gaat met zijne manschappen weer in hinderlaag liggen, doch hoe men ook kijkt, men ziet geen boer met eer. kalf opdagen. Na een half uur komt d© jongen mot zijn© maud leiug. „Brigadier," roept hij al van verre, „we heb ben hem eindelijk weer ingekregen, maar het heeft wat moeite gekost. Zie, hij heeft m© Irier nog in den vinger gebeten. Moet ge lxom weer zien, wees dan als het u belieft wat voorzichti ger, want hij is woedend van kwaadheid en hij zou u misschien wel te lijf gaan." I)c brigadier, die er genoeg van heeft, zegt: „Ga maar door jongen met je vrachtje. Ik houd niet van kwade honden." Nog lang bleef de brigadier op post, tot hij een briefje kreeg, waarin hein gemeld werd dat het kalf reeds lang in veiligheid was en hij be dankt was voor zijn? bereidwilligheid. Een reeks van F *ansche vloeken en verwon- schingen rolden over de waardige lippen van onzen Vloamschon ambtenaar, terwijl de zaak nog erger werd, tooi. hij den volgenden dag ver nam, dab, toen hij den grooten weg zoo trouw bewaakte er langs de andere zijde een troep smokkelaars met een 20-tal koeien rustig over do grenzen waren gebrekken. („Tel.") Een knoeier. Ter zake van bet leveren van een surrogaat van boter zonder dat op do verpakking, of bij gebreiko daarvan op de waar zelve, heb woord margarine of surrogaat va. duidelijke letters voorkomt, veroordeelde de kantonrechter alhier gisteren C. v. d. S., 25 jaar, boterhand-elnar te 's-Gravenhage, tob eene geldboete vau tweehon derd gulden, subsidiair te vervangen door veer tig dagen hechtenis. Aam deze medodeeling van onzen gewonen berichtgever voegen wij nog het volgende toe. Van den hier genoemden persoon ontvingen wij dd. 5 Dec. een brief, waarin hij ons op zijn manier de toedracht der zaak mededeelde, en ons verzocht, als hij niet veroordeeld werd', een ïectificatie van ons vroeger opgenomen bericht te geven, en, mocht hij veroordeeld worden, geen naam te noemen. „Onder eede kan ik verklaren, onschuldig te zijn," schreef hij. „Ik ben pertinent overtuigd! UEd. na recht en gerechtigheid zult handeion on UEd. zich niet ten doel stelt irij in mijne affaire to benadeelen." Uit een en ander blijkt dat de man zich niet bepaalt tot bedrog in do boter alleen. Mede- deeling van zijn naam (anders niet gebruikelijk) achten we ons nu ten plicht. Hij lieet G. van der Spek. („Zutf. Ct.") Doodslag. Gisterennamiddag is van Leiden gevankelijk zwaar geboeid naar's-Gravenhage overgebracht ten einde ter beschikking van den officier van justitie te worden gesteld de werkman Bave- laar, die Maandagavond in een aanval van woede zijn schoonmoeder, een 74 jarige vrouw zoodanig mishandelde, dat de dood eenige uren daarna volgde. De aanleiding tot dit misdrijf was gelegen in het feit, dat de vrouw van den woesteling tegen diens losbandig leven met hare vier kinderen toevlucht had gezocht bij hare moeder, en dat hij toen daar te vergeefs had getracht zijne vrouw naar de echtelijke woning terug te voeren. Ben grappige vergissing. Tijdens het verblijf der Indische prinsen te 's-Gravenhage, zoo verhaalt sPrange's Blad", deed zich het volgende voorval voor. Een tweetal van de Indische heeren leggen een bezoek af bij een oud-resident, ergens wonend in de wijk, genaamd de Indische Archipel. Zij worden opengedaan door de dienstbode, die naar de huiskamer gaat en tot mevrouw zegt: Mevrouw, daar zijn twee baboes om mynheer te spreken Mevrouw, daardoor nieuwsgierig geworden, gaat zelf eens kijken en begrijpt onmiddellijk de vergissing van de meid, die na het vertrek van de heeren over haar flater wordt onder houden. Maar een week later komt er werkelijk een baboe aan de deur. De meid doet weer open en haar vergissing van de vorige week goed willende maken, zegt z(j binnenkomend tot mevrouw: Mevrouw, daar is die Pi ins van verleden week. Een Konings-weduwe. Uit Lissabon komt het bericht dat de gravin Van Edla op sterven ligt. Deze thans weinig bekende dame is de weduwe van een Koning, van Ferdinand van Saksen-Coburg en Gotha, die in '183G met Maria da Gloria, koningin van Portugal, in het huwelijk tiad en den titel van koning kreeg. In 1853 oveileed de koiiningin en werd Ferdinand regent namens zijn onrnon- digen zoon Pedro V. Vijftien jaar later ver scheen in Lissabon de zangeres Elise Ilensler, te Boston uit onbemiddelde ouders geboren en die te Parijs en in Italië voor rekening van vermogende stadgenooten haar opleiding had genoten. De mooie en tevens eerbare zangeres maakte grooten opgang 011 de 53-jarige koning, die intusschen liet regentscaap had neergelegd en groolendeels voor de kunst leefde, werd zoo op haar verliefd, dat hij haar hand vroeg en op '10 Juni 1869 met haar trouwde. De gemalin van zjjn zoon, koningin Maria Pia (dochter van Victor Emanuel) was bij de plechtigheid tegen woordig en omhelsde de jonge vrouw als bewijs van haar achting. Het huwelijk was zeer gelukkig en werd in 1885 door den dood van koning Ferdinand ontbonden. Sedert leefde zijn weduwe, die van hertog Ernst van Saksen-Gotlia den titel van gravin van Edla had gekregen, in afzondering op het kasteel Cintra bij Lissabou. Andrèe niet gevonden. Jonas Stadling is te Petersburg aangekomen. Hij heeft 5000 wersten in rendier- en honden sleeën afgelegd mam van Andrée geen spoor gevonden, noch in Siberië, noch op de Siberi sche eilanden. Do ervaringen op zijn tocht opgedaan zal Stadling in een beek mededeelen. Ontzettende ramp, Gisteren werd uit Shanghai geseind Door het in de lucht vliegen van een kruit magazijn in het kamp van Ilau-Kau, dichtbij het Britsche gebied, zijn 1000 CliiBeesche sol daten gedood. Onder de gedooden zijn verscheiden officie ren, waaronder een generaal. De ontploffing heeft de huizen der Fransche en der Engelsche bevolking vernield. Een ellendeling. Te Hanover heeft een zekere Evers, oud 51 jaren, terechtgestaan, beschuldigd' zijn 85-jarige moeder te hebben vermoord. Evers, die als pe>- riodiek drinker bekend stond, had na den dood zijns vaders zijn oud© moeder bij zich in huis genomen, die nog ongeveer 12000 mark bezat. De grijze vrouw werd door hem vreeselijk mis handeld Den 31 sten Augustus was zij gestor ven en wel, zooals geconstateerd werd, aan ver giftiging door kolendamp. In d'e kamer, waar- zij gestorven was, vond men in een gat in den vloer een emmer, die met rockende houtskool was gevuld. Evers beweerde, dat hij gemeend had dat zijn moede aan typhus leed' en daarom had hij dozo kolen als desmfectieaoiid'del gebruikt. Uit de verklaringen van getuigen bleek echter volko men, dat Iiij de arme vrouw uit hebzucht liad gedood. De jury sprak dan ook liet schuldig aan moord over hem lut en veroordeelde hein ter dood. Sluwe oplichterij. Dezer dagen werd te Keulen een juwelier op sluwe wijze voor 6400 mark opgelicht. Door de telephoon onderhield de juwelier zich met een te Neustadt wonenden bekende, die hem opdroeg om eenige gouden horlogekettingen op zicht te sturen. Bedoelde heer had bij den juwelier een bril- iant collier in reparatie gegeven en de juwelier verzocht hem dan ook of hij zulks meegeven kon, wat goedgekeurd werd. Een bediende van den juwelier werd met tien zware horloge kettingen en het brillanten sieraad naar ge noemden heer gezonden en diens huisknecht nam het pakket in ontvangst. Kort daarop, nog vóór da bediende het pakje aan zijn heer had overhandigd, verscheen een andere man, voorgevende eveneens een bediende des juweliers te zijn om het pak terug te halen, daar men verkeerde kettingen had ingepakt. De argelooze bediende gaf het pak terug. Kort daarop, maar toch te laat, kwam aan het licht dat de juwelier bedrogen was door een slimmen vogel. Deze had de telefonische bestelling ge daan en de zaken ook teruggehaald. Een vrek. In het huisje van een vrek te Newburg (Yer. Staten), dat na zijn dood doorzocht werd, vonden de zoekers een zeer aristocratische muizen familie. Zij had zich een nest gemaakt van een pakje van twintig bankjes van honderd dollar, die de vrek in een oude kast had weggestopt en leefde in dat huis van 2000 dollars heel tevreden en rustig. De bankbiljetten werden te Washington ingewisseld tegen goede en vorm den met de 40 dollars, die het vervallen huis opbracht, een heele verrassing voor de erfge namen. Faillissementen. Uitgesproken: 15 Dec. J Donker, vroeger winkelier in tabak en sigaren te Amsterdam. Rechter-commiss. jhr. mr. j, van Doorn. Curator mr. P, Carst. 20 Dec. J. Zwait, koopman en winkelier in huis houdelijke artikelen te Pui-merend. Rechtei-comm. mr. J. de Clereq van Weel. Cuiator mr. 0. II. van Meurs llaailem. 1 Geëindigd: Het faillissement van Eveit Timmerman koopman en timmerman te Nijverdal. üiilotlngen. CONGO! OTEN a fr. 100 van 4888. Trekking 20 December. Betaalbaar 15 April 1899, 14 series 1518 15G82 23972 36058 48479 54273 56069 14097 20090 35821 36821 50951 55085 59993 Serie No. fr. Serie No. fr, 1518 14 400000 •20090 20 250 56009 6 2500 25821 20 250 15682 17 500 25821 24 250 48479 22 500 36608 2 250 50951 7 500 36608 11 250 4518 8 250 36821 42 250 1518 18 250 48479 41 250 1518 20 250 50951 24 250 1518 23 250 54273 45 250 14097 4 250 54273 20 250 14097 6 250 55015 16 250 15682 13 250 55085 23 250 2O090 18 250 BELGISCHE BUURT-SPOORW. 2i/a pet. a fr. 120 van 4885. Trekking 20 Deo. Betaalbaar 45 luli 4899. No. 94 148 fr. 45000 No. 1-29533 fr. 150 91555 2500 V 436163 150 45344 500 139366 150 4564b0 V 250 165993 150 5 170044 250 199606 450 28335 V 150 217103 9 450 48112 450 243384 450 08374 150 SGUEVENINGEN, 24 December. Heden werd alhier van Nieuwediep en IJinuiden aangevoerd 250 mand visch. Tarbot gold 90 c. tot f 3 25, kleine kabeljauw 75 c. tot f4.25, levende schelvisch 45 tot 80 c., doode dito 20 tot 35 c., griet 75 c tot f 4 per stukklein- schol f3 tot f4.50. schar f2.40 tot f2.95 en kleme schelvisch f 4 tot f 4,75 per mand. TJMUIDEN, 21 December, lieden waren hier aan de markt 4 kotterloggers met 400200 tongen, enkele tarbotten griet, 57 mandjes mid. schol, 610 mandjes kl. schol. Verder 1 stoomtrawler Dolfijn met partij schelvisch, tong, tarbot, grootschol, midden en kleine schol, kabeljauw. Verder 2 sloepen met 500800 groote schelvisschen en 7001200 kleine id. De volgende prijzen weiden besteed: gr. tongfl 1.10, midd. id. 60—85 c., kl. id. 20—35 c, tarbot f9.50—12, kl. tarbot griet f3.254.75, alles per stuk; gr schol f 13.5046 50, mid. id. f610, kl. id. f4 5.25, alles per mandgr. lev. schelvisch 30 stuks f29—31, kl, id. id. 40 stuks f 17.5049, gr. doode id. 40 stuks f13,5048.50, kl. id. id. 30 stuks f 6.508, per mand. Hoogwater te Schiedam. Dec. 23 v.m. 12.n m. 42.32 24 1.2 1.39 Kon en Maan. /.onsopgang Dec. 238.13 v.m. ondergang 3.44 n.m. v 24: 8.12 3.46 Volle Maan 27 Dec. BERLIJN, 21 December. Spiritus. Loco 39.30. ANTWERPEN, 21 December. Petroleum onverand. Dadelijk fr. 19%, December fr. 19%, Jan- fr. 195/si Febr. fr. 19%. BRUSSEL, 21 December. Granen. Tarwe prijsh., Amerik. fr. 19%, Mais on veranderd. PARUS, 24 December. Tarwe. Loopende maand fr 20.75, volgende maand fr. 20.80, Jau./Febr. fr. 21,4 eerste mdn. fr. 21.25, 4 mdn, van Maart fr 21,35, vast. Rogge. Loopende maand fr 14.75, volgende maand fr. 44.50, Jan./Febr. fr. 14.50, 4 eerste mdn. fr. 14.50, 4 mdn. van Maart fr. 44.50, kalm. HAMBURG, 21 December Petroleum loco 6.90 brief, dito -.gold. Spiritus per Deo, 18'/4, Jan./Febr, 18t/aStemming prijsh. BUDAPEST, 21 December. Tarwe kalm. NEW-YORK, 21 December. Tarwe. Dec. Jan. Feb. Maart. Mei. Oct. 21 Dec. 74% 75% 72% 20 731/2 74% 741/3 49 73% 751/a Mais. 72V4 Dec. Jan. Feb. Maart. Mei. Oct. 21 Dee. 41% 41% 20 401/4 40% 19 401/4 40% A e E N A. 22 Dec. Tivoli Schouwburg, Rotterdam, don Quichot, 8 uur. 23 t> Groote Schouwb, Rotterdam, Cathe rine, 8 uur, 24 d Groote Schouwb. Rotterdam, Ral. Opera, Faust, 8 uur. 25 i) Groote Schouwb. Rotterdam, Colinette, 8 uur. 26 Groote Schouwb, Rotterdam, Colinette, 8 uur. 27 Gemeenteraad van Schiedam, 2 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, Coolsingel, 8 uur; Pschorr Dameskapel, Korte Hoogstraat, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2