52"6 jaargang. Vrijdag 23 December 1898. N°. 9815. Eersle Blcid Het Gouden Kalf. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen» ABOJlOTteStSmaa TOöi Schiedam, pet kwartaal l f 0.90 UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. 4DTO»ïsiratïMïBt -tm 1HS tegola wet inb* BUITENLAND. (Slot volgt.) s omliggende plaatsen, p. kwart, - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAU: BOUERSTRAAT 70, Tclcplioon No, 123. grip van eeno Courant. s f 0.58 Iedere gewono regel meor q,iq Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 22 December '98. Heeft men te vroeg gejuicht dat, nu het Hof van Cassatie do zaak-Dreyfus aan eon nieuw on derzoek is gaan onderwerpen. niets meer do waarheid kan tegenhouden De weigering der regeeiing om het geheime oi liet ultra-geheime dossier ter besolrikikmg van het Hof te stellen, tenzij dit alle gewensehte waarborgen geeft van geheimhouding, is een hinderpaal die niet zoo gemakkelijk nit den weg te ruimen is. Do groote moeilijkheid' is, dat het Hof niet kan toestaan dat de verdedi ging onkundig gelaten worde van stukken bc- treffende de zaak-Dreyfus, ook al raken die 's lands veiligheid. Want ecnersijds kan de ver dediger tot geheimhouding worden verplicht, terwijl anderzijds tecre punten door hem in me mories, en niet in mondelinge pleidooien kun nen worden behandeld. Do vraag is, of de regeering daarmede genoe gen neemt, en het is gewettigd de mogelijkheid van een conflict ond'er de oogen t© zien. Want aldus Clémeneeau in de „Aurore" het Hof moet alles zien, zelfs op het gevaar af, nieuwe valschheden. te ontdekken, of heb zal zijn arbeid staken met de verklaring dat de uit voerende macht misbruik maakt van haar be voegdheid en in dat geval zonden zich ernstige gevolgen kunnen voordoen. De „Siècle" stelt de gemoederen evenwol ge rust. Naar het blad verhaalt, is er Dinsdag een opgewonden ministerraad gehouden, waarin ver scheiden ministers te kennen gaven (wat waar lijk niet onbegrijpelijk is) dab d© verklaringen van De Freycmet en Dupny in de Kamer hen meer gebonden haddon dan hun lief was, en bovendien den schijn welden, als wilde men het spelletje van 1894 herhalen. Na langdlurige, hartstochtelijke besprekingen zou besloten zijn opnieuw met het Hof to on derhandelen over de voorwaarden waarop hot geheime dossier aan do strafkamer zou worden overgelegd. Inderdaad werd men het hierover eens, dat de mededeelmg dor stukken de verdediging niet mocht onthouden worden. Alleen werd besloten het Hof van Cassatie te verzoeken, mr. Mor- nard de verplichting op te leggen, do stukken niet publiek te maken. „Wij meenen to weten," voegt de „Siècle" er aan toe, „dat gister (Dinsdag)awond de voor zitter der strafkamer Loew en de procureur- generaal Manau zich naar het ministerie van binnenlandsehe zaken zouden begeven can met den ministerpresident Dupuy en den minister van justitie Lebret te overleggen op welke wijze de overlegging van het dossier zou geschieden." DOOR JULES -MARY. 10> Wat merkwaardig was, de onder-luitenant Loiseau, die nooit veel omgang gehad had met jonge meisjes, vond altijd stof om met Suzanna to babbelen. Heb is waar, hij werd aangemoe digd door een paai- oogen, waaruit een stroom van onweeistaanbare sympablrie hem. tegemoet kwam. In do eerst© week verkeerde de<ze nieuweling op liefdesgebied in een zwijmel van gehdt. Hiji liet zich drijven op den stroom, die ons allen, zóó als wij daar zijn, heeft meegevoerd over een bedding van idealen naar lokkende kustetn, naar een. heerlijk verschiet. Maar do wreeds, onverzoenlijke werkelijkheid - deed zich golden. Zijn verlof hep ten einde rijn plicht riep hem. naar Afrika terug, een plicht waartegen hij niet mocht zoncbgen. Zou hij ooit deze vreemdelingen terugzien, ..die op hun beurt spoedig weder op weg zouden -gaan, ver weg, naar het eind der wereld? Die gedachte stomde hem soms zóó somber, wanneer hij met zichzelf alleen was, cïaib moe der Loiseau hom op zekeren morgen vroeg „Wel, jongen, wat scheelt er aan? Je vor- veelt je misschien bij je grootmoeder t> „O, grootmoeder, hoe kaai u zoo ïets_ zeggen 1 .Wanneer ik verlof heb, kom ik het altijd! bij u doorbrengen." „Vooral als de kleine Morton er ook is'" -/■ O, zij had zulke goede oogon, die moeder Loi- Het geheime dossier vergt aller aandacht, en allerlei vermoedens gaan rond over den inhoud der stukken die hot bevat. Zoo spreekt de „Soir" van een lang rap port van Montliolon, vroeger gezant te Brus sel, over Dreyfus' bezoeken aan die stad, waar Hij ongeveer vijftien ontmoetingen zou gehad hebben met Duitsohe agenten. 't Onwaarschijnlijke van deze bewering blijkt wel hieruit, dab Montliolon eerst gezant te Brus sel is geworden na de veroordeelmg van Droy- fus. Jaurès betoogt in de „Petite République" dat de zgn. brief van keizer Wilhelm aan den Duit- schen gezant te Parijs niet, zooals men tob nu toe dacht, n a, maar b ij d o n s het proces-Drey fus is gemaakt. Jaurès verhaalt van een oud- minister, die het weder van Casimir-Pcrier had, vernomen te hebben dat graaf Miinster einde November 1894 naar het Elysée ging om mot den president der Republiek over de zaak-Drey fus te spreken. Toen was er echter alleen sprake van het borderel, niet van den brief des Kei zers Eerst latei- is men volgens Jaurès er achter gekomen, dat er een valsche brief van keizer Wilhelm bestond, en hij verhaalt dan het vol gende, voor de waarheid waarvan hij instaat. Bij het begin der campagne ton gunste van Droyfus door Scheurer-Kestner, ontmoette graaf Minister op zekeien avond op> een bal den gewezen Franschen attaché van legatie graaf Louis de Turelle aan wien hij verzekerd zou hebben dat de brief van keizer Wilhelm valsoh was. De gezant had er bijgevoegd„Ik weet dat u vrienden heeft op het ministerie," en de Fransche diplomaat had dan ook het mi nisterie van buitenlandsche zaken van deze me- dodeeling in kennis gesteld. De „Temps" is De Turelle gaan vragen of dit verhaal juist was. De diplomaat antwoordde dat in den grond der zaak Jaurès' betoog waar was, ofschoon do Duitsche gezant hem niet ver- zekord had, dat de brief des Keizers valsch was; dat was uit heb gesprek yoortgevloeid. Ook had de gezant hem niet verzocht het mi nisterie van buitenlandsdio zaken te waarschu wen maar hij (De T.) had gemeend een lioog- geplaatsten ambtenaar aan de Qnai d'Orsay te moeten mededeelen wat Hij wist. Men weet trouwens dat do Fransche regee- ring heb bestaan van dezen brief heeft geloo chend. Pasehal G-rousseb heeft het met een redacteur der „Agence Nationale" gehad over hetgeen in 1894 in de raadkamer van den krijgsraad is ge beurd. Medegedeeld zijn daar de geheime stuk ken volgens hem met, maar toen de beraadsla ging zou beginnen, werden er van het ministe rie van oorlog twee verzegelde enveloppes ge bracht; een daarvan bradib kolonel Picquart. Kolonel Maiu-el legde dio enveloppes onge opend voor zich en zette uiteen dat zij staats geheimen bevatten die de regeermg gezworen had niet te openbaren. Hij het liet aan den se au i En hooren kon zij niet minder goed, zoo dat zij zonder te laten bemerken dat zij oogen en ooren den kost gaf, alles begrepen had. Zij gaf haar kleinzoon een zoen en legde haar hond op de pkiats waar zijn hart zat. „Daar hapert het, niet waar De tranen sprongen Julien in de oogen. „Dwaze jongen, waarom heb je er mij niet vroeger van gesproken. Dan zou ik er eens even met Marie over gesproken hebben." „Doe dat niet, grootmoeder!" „Waarom niet? Zóó rijk zijn zij niet, dio Morton's." Julien liet haar 1 eloven dat zij zijn geheim zou bewarenhij zou zieu er nog eens over denken hij was groot genoeg om zelf zijn zaken te behartigen. Eerst op den avond vóór zijn vertrek besloot hij, toen haai' ouders er niet waren, zelf mot miss Suzanna te spreken. „Juffrouw, ik ben nog maar een zeer gering officier van het Fransche leger, maar ik moet er bijvoegen dat ik, minder gelukkig dan de meesten mijner collega's, alle graden heb moe ten doorloopen. Mijn ouders waren arana ar beiders. Zij hebben mij maar de eerste beginse len kunnen laten leeren. Als soldaat heb ik mijn studie hervat on aldus het terrein, dat ik dooi den drang der omstandigheden verloren had, herwonnen. Yoor mij ligt dc toekomst van iecle- ïen goeden soldaat chc weet dat hij, al doet hij zijn plicht, nooit rijk zal worden. Maar is liet noodig rijk te zijn om gelukkig te wezen? Ik geloof het niet." Hij knielde voor haar neer. „Juffrouw, wil u mij uw hand schenken?" „Ja, Julien." krijgsraad over te beslissen, of de enveloppee geopend zouden worden. Eenparig werd beslo ten, zo niet to openen. Daarop weid gestemd over Dreyfus' schuld eu mot algenieono stem men werd het schuldig uitgesproken. Opnieuw wordt thans ook weer Rusland in verband gebracht met liet geheime dossier, dat zoo angstvallig bewaakt wordt. Aan een verraad jegens Duitsohland! denkt men eigenlijk niet meer. De Duitsdie bladen hebben ernstig en spottend, reeds herhaaldelijk verklaard: „Komt maar op met uw geheim dossier wij vrcozen niet voor de internationale vei wikkelingen die gij ducht." Maar als 't nu eens Rusland was dat zich. door zijn spionnen Fransdie militaire geheimen heeft verschaft? Do „Times" bevatte dezer dagen een schrij ven, waarin verhaald wordt hoo Rusland in Frankrijk eenige honderdduizenden Lebai- geweren had gekocht, maar toen tegelijk be merkt had dat de Russisdie wapenfabrieken die evengoed en goedkaoper konden maken. Daarop had Frankrijk nieuwe snelvuurkanoii- ncn ingevoerd. Rusland wilde do tcekeningeu daarvan hebben, maar de Fransche regeermg wilde' dat Rusland zijn oorlogsmateriaal in Frankrijk zou laten maken. Dit werd door de Russische regeering geweigerd, die daarop trachtte door zijn spionnen toch liet nieuwe kanon machtig te worden. De Fransche regeering nu wenschfc te vermij den dat heb Fransche volk er achter komt hoo de eigen bondgenoot zich met Fransche officie ren in verbinding had gesteld. Do opwinding over de Dreyfus-zaak zou in Rusland zelf ten gevolge hebben gehad dab twee personen die alles van dc zaak afweten, in ongenade zijn gevallen, al, generaal Obrout- clieff, dio reeds sinds hing was aangewezen als do toekomstige minister van oorlog, on een ge zant die jarenlang alle aanvallen van zijn vijan den had overwonnen; bedoeld is daarmede waarschijnlijk baron de Molirenheim die sinds 1884 te Parijs geaccrediteerd is geweest. Imnidels zet hot Hof van Cassatie zijn on derzode voort. Gisteren is door de strafkamer gehoord Darlin, gewezen directeur van de depóts. Den vorigen dag was Poincaré, de oud-minis ter van 1894, gehoord. Naar liet „Journal" bericht, heeft de procu reur-generaal Feuilloley intusschen het d'ossier over hot proces tegen Picquart en Lehlois, dau voor de corrcctioneele rechtbank aanhangig is, aan het Hof overgegeven met zijn gemotiveerd advies omtrent de regeling van rechtsgebied. Gistermiddag zou ook de regeeiingscommissaris Foulon het dossier omtrent hot proces voor den krijgsraad indienen. Men verwacht tegen het eind dezer maand de beslissing van het Hof van Cassatie. Dinsdag hebben een groot aantal Elzas-Lo Nooit sprak eenig meisje dit „ja" meer van gansoher harte. Do komst van mevrouw Morton maakte een einde aan dit duo, dat zoo goed begonnen was. Julien had nog slechts den tijd Suzanna toe te fluisteren „Morgenochtend zal ik met uw vader spre ken." Die tweede, ongelukkigerwijze onvermijdelij ke stap viel hem zwaar wegens de verandering die plotseling had plaats gegrepen bij papa Mor ton. Sedert twee dagen sloot do biave man zich op en scheen uit zijn humeur. Julien had zelfs gehoord dat hij geweigerd had, zijn heide red ders te ontvangen. Hij had dat van zijn groot moeder vernomen, die hem op de hoogte liield. Den volgenden morgen, juist toon hij zich ge reed maakte den Amerikaan te bezoeken, kwam mevrouw Morton bij haar oude voedster. „Ik heb u een slechte t- ding mede te doe len," zeide zij, „Wij vertrekken vanavond. Ja mes wil hot, cn liij heeft heiaas, gelijk." En in één adem vertelde Marie hun het ver driet dat men hun als millionairs had berok kend door hen op te offeren aan de nieuwsgie righeid van het pubhek. Zij onthulde den waren naam van haar echtgenoot en, terwijl zij Jiüien de „Rapide" overreikte, riep zij uit: „Kijk, mijnheer, hoe slecht men ons behan delt I Alsof hel James niet tot eer strekte dat het begin van zijn carrière zoo hard is geweest!" En terwijl Julien bleek van toom en inge houden smart kennis nam van het dagbladarti kel, smeekte zij Nounou, met hen te vertrekken en hen te vergezellen naar het Zuiden van Frankrijk, waar zij den winter gingen doorbren gen. tliarmgers te Parijs een protest-meeting tegen de regeering gehouden, die zich solidair ver klaart met den gcneralen staf en daardoor het werk der revisie belemmert, en ten gunste van Picquart. Hot proces is gisteren begonnen van den se nator Trarieux tegen de schrijfster Gyp (gravin de Marcel), die in een liarer werken Trarieux beschuldigt geen protestant van geboorte te zijn, maar van geloof te zijn veranderd om een rijk huwelijk te doen. Trarieux eisdib 500 frs. voor elk deel dat verkocht is, 50000 frs. schade vergoeding en schrapping der geïncrimineerde plaats. Tegelijk is ook het proces begonnen van Ju- det tegen Zola wegens beloediging. Naar men weet is Zola's aanklacht tegen Judot indertijd afgewezen. Bcmcngde iNedccIcclIngcn. De staatssecretaris voor Ierland, Balfour, hooft to Keigliley een rede gehouden, waarin hij uiteenzette hoe het tegenwoordig liberalisme ge heel verschilt van vroeger, maar dab het nog belangrijk moot veranderen, wil de liberale partij een heerschendo politieke partij worden. De staatsman betoogde dab de Sirdar een eind had gemaakt aan de tyrannie van dfen Madlii en een weg had geopend voor Engeland! van Kairo naar de Kaap. Dab de Philippijnen door Amerika verwor ven zijn, achtte hij voor Engeland een gelukki ge gebeurtenis. Vervolgens besprak hij de aanspraken der Franschen op Fashoda, die EngoLand den weg naar de Kaap wilden versperren. Die aanspra ken waren op generlei recht gebaseerd, cn ge steund door do geestdrift der natie had de re- georing ze krachtig bestreden. Da vorderingen van het imperialistisch, ba- ginsel noemde Balfour het kenmerkend ver schijnsel in de politiek der laatste vijftien jaar, en dit quaestie zal juist verdeeling brengen in dc liberale partij. Want terwijl Asquith de regeering in de Fa- shoda-quaestie steunt met heb oog op d'e ver overing van Soudan, verklaart lord Rosaberry dat hij, wanneer de regeering rnodht aarzelen, volkomen bereid is, zelf de verantwoordelijk heid te aanvaarden. Aan prof. Delbriick te Berlijn is gisteren door de studenten bij het begin van zijn college een ovatie gebracht. In een tweede artikel over de Deensohe uit- zettingen, geschreven voordat een disciplinair onderzoek tegen hem was bevolen, slaat Del briick een veel kalmer toon aan. De radico-socialistische groep uit de Fransche Kamer heeft een motie aangenomen, wnarbij alle afgevaardigden die zich aangesloten hebben bij de nationalisten of de anti semieten, uitge bannen worden. Maar moeder Loiseau vond dab zij wel wat oud was om haar dorpje nog te verlaten. Toen beloofde Marie haar dat men te Dammerie een lief huisje voor haar zou bouwen waar het haar aan mets zon ontbreken. Toen Julien Maar was met lezen, fronste hij do wenkbrauwen, nam zijn képi, gaf zijn groot moeder con kus, groette mevrouw Balderby en ging heen. VII. Op dat zelfde uur stemde de nabob er einde lijk in toe burggraaf de Varnière en baron de Laigreval, die zich te zamen hadden, aangemeld, te ontvangen. „Goeden dag, hoeren, -wat verschaft mij de eer van uw vroeg bezoek? Gontran wees met een verachtelijk gabaar op de „Rapide", dio op tafel was blijven liggen. „Wij hebben dat schandelijk stukje gelezen, en wij komen ons te u-ver beschikking stellen om u als getuigen van dienst te zijn in deze zaak," „Aardig bedacht", overlegde James bij zich zelf. „Nu is hot mijn beurt." En ieder van hen de hand reikende, zeide hij „Togen wien wilt ge dat ik veoht, vrienden? Tegen mijnheer dte ManiLlon? Maar dat is een alleraangenaamst man, die nooit anders dan goeds van mij geschreven heeft. Bovendien staat er in dat artikel niets, dat niet volkomen waar is. Het is waar dat ik in mijn jeugd var kens heb geslacht voor rekening van de „Union Stock Yards" te Chicago."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3