j Zm 7."".ZZ ''"^^STADSNIEÜWS. YLAARDDïGEN. Staten-Generaal. Rechtzaken. De verkiezing van een senator voor een der Seino-departementen, waai bij Picquart candi- daat zal worden gesteld, is bopaald op 12 Febt uari a s. Claude Latoud, do directeur van bet door Sebastien Vauro geredigeerde anaichistische blad >Le Libertaire", is tot drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld, wegens een artikel in dat bind ter verheerlijking van den moord op keizerin Elizabeth dour Luccheni. Als gevolg van do betere betrekkingen tus- sclien Frankrijk on Italië, zal koning Umborfce met komngiu Marglioiata, naar men beweert, in 1900 een bezoek aan do Parijsolio tentoon stelling brengen. De eunfeieritie tegen liet anarchisme te Rome heeft Dinsdag haar ai beid geëindigd. Al'o mogendheden hebben het proces-verbaal geteekend. De niinistericole ensis in Spanje is door Sa- gasta's ziekte nog niet opgelost. Men acht een combinatie Sagnsta-Weylor-Caualejas waar schijnlijk. Volgens do „Liberal'' is de rogeenng nauw-jj keurig op do hoogte van de woelingen der Car- listen; ook zijn weer belangrijke wapen-depóts ontdekt In regeoririgski'ingen te St. Petersburg ver luidt dut, Kuropatkin, wegens een meenings- vei'tchil met grootvorst Wladimir, den oom van den Czaar, zal aftieden als minister van ooi log. Generaal Tiotzki, gouverneur van Wilna, zou hem opvolgen. Montenegro beeft weer een klacht ingediend bij de Porto wegens plundeiing en geweld pleging door Turken op de Moritenegrijnsche grens, Pi ins Georg is, begeleid door de Fransche, Engelsche, Russische en Italiaansche onilogs- sclieperi, gistermorgen in de Suda-baai aan gekomen. Een eerevvaebt veigezelde den pi ins bijzijn intocht te Kanea, waar de bevolking den com missaris der mogendheden geestdriftig begroette. De prins begaf zich naar de kerk, waar een plechtig Te Deum werd gezongen. Prins George hield later een toespraak tot het volk, waarin bij beloofde zijn taak met toewijding te zullen vervullen en geen moeite te zullen sparen om aan alle bewoners, zonder onderscheid van geloof, recht te doen weder- vaien. Wanneer de bevolking gehoorzaamde, dan zou bet vredeswerk met Gods hulp onge twijfeld met succes bekroond worden. Gisteren en heden waren feestdagen te Kanea. Het blijkt dat de Grieksche kroonprins zijn broeder tot Mdos uitgeleide heelt gedaan. Naar de «Morning Post" uit IJankau ver neemt, is de toestand in het bovendal der Yang-tsc-Kiang voortdurend zeer ernstig. In Szetschuan neemt tie ontevredenheid toe, en ook in Hunan heerscht een bedenkelijke gisting. Mon beweerde dat Duitschland van Spanje liet eilandje Fernando Pö, in de Kameruti-baai had gekocht. De officieuse „Post" weet er niets van. In het Amerikaansche Huis van Afgevaar digden spiak Williams, de democratische afge vaardigde voor Mississippi gisteren tegen de annexatie der Philippijnen. PJij gaf toe dat de archipel niet aan Spanje terug mocht gegeven worden, maar hij was voor autonomiewaren de eilanden daaitoe niet in siaat, dan zouden zij vanzelf onder Fratisehen, Duitschen of En- gelschen invloed geraken. Een andere oplossing was verkoop aan Engeland, De leden der Axnorikaansche vredescoinmis- sio krijgen hoofdelijk een honorarium van f 35000 francs. Te New-York heerscht een ernstige iufluenza- epidemie met veel sterfgevallen. Men schiijft de epidemie hieiaan toe dat het stadsbestuur de sneeuw veel te lang heeft laten liggen. Reyisio. De heer Kerdijk schrijft in «Het Yad." het volgende Wil rnij de gelegenheid geven in liet open baar te vermelden, dat ik hedennamiddng in de Tweede Kamer tot mijn leedwezen mij heb vergist in het uiibiengen van mijn slem, toen bet de vraag gold, of het gewijzigd wetsont werp van de heeren Harte c. s. betreffende het levisie-instituut reeds a. s. Zaterdag voor de tweede maal in de afdeelingen zou worden onderzocht. De waarheid is, dat dit onderzoek reeds a. s. Zaterdag zeer beslist door mij werd gewenscht. Aangezien de Voorzitter van de Tweede Kamer mij niet kon toestaan aldaar mijn vergissing te constateeren, veroorloof ik mij dit door uw tusschenkomst te doen. Openbare examens, In het «Ilaagsch Dagblad" treedt een dame op om de rechten van den man te bepleiten. Bedoeld wordt het afnemen der examens M. O. te 's-Gravenhage. «De wet maakt verschil op éen punt en dat is hoogst onrechtvaardig, zegt de schrijfster. «Waar de dames geëxamineerd worden zijn zij alleen en is het verboden, aan wie ook, die uren van spanning bij te wonen, de heeren echter moeten zich onderwerpen aan de tegen woordigheid van vreemden en nieuwsgierigen. »Vele dames wonen die examens bij en menigmaal hoort het slachtoffer gegichel of onderdrukt gelach, dat een verkeerd antwoord van hem geldt. Zeer zeker bevordert dat de zenuwachtigheid, waaraan zoowel mannelijke of vrouwelijke candidaten onderhevig zijn en ook hier mocht wel worden aangeplaktBij teekenen van goed- of afkeuring zal de tribune worden ontruimd." «Mogelijk is liet noodig voor candidaten in een aanstaand jaar, van te voren een examen bij te wonen. Bestmaar dan ook allóen voor hen, uio zich voor de acte bekwamen en gelijke rechten voor allen. Of niemand of ook den heeren moet het geoorloofd zijn als toehoorder te assisteeren, sin elk gevat zou men goed doen geen toe gang aan vreemden te verleenen, zoo de candi- daat daar ook maar het minste bezwaar in had." h'utsinoiul. Men kan tweeèiiei nutsleziugen onderschei den leerrijke en amusante. Beide zeker eigen schappen die een lezing oero aandoen. Maar hoeveel te aangenamer is liet niet het leerrijke met liet amusante vereemgd te zien. Dr. J. T. van liemmelen, uit 's-Gravenhage, die gisteravond in het Nut las over de door hem zelf medegemaakte expeditie onder den hoofdingenieur IJzerman dwars door Sumatra, door nog geheel onbekende streken, mag zich beroemen zijn publiek op even leerzame als onderhoudende wijze bezig gehouden te hebben. Na een korte uiteenzetting der geologische gesteldheid van Sumatin en het doel der expe ditie-IJzerman, liet spr. aan de hand van prachtige lichtbeelden zijn hoordeis een blik slaan in de ongerepte wildernissen, op de woeste bergstroomen en de steile, met tropische wouden begroeide gebergten. Indien ooit, dan kon zeker thans de voorzitter beweren uit naam van alle aanwezigen te spre ken, toen bij den lezer dank zegde voor zijn aangename, leerzame causmie. De avond was letterlijk omgevlogen. Na de pauze werd door dr. C. J. Vaillant met een hartelijke toespraak namens de Mij. tot redding van drenkelingen do zilveren me daille en een geldgeschenk uitgereikt aan den ageut van politie 2de kl. B. Schoei, wegens het opwekken der levensgeesten bij den 7-jari gen Corn, van der Kaag, die den 6ri September j.l. in de Maas bij den watertoren, waar hij aan 't zwemmen was, gezonken was. liet is reeds de tweede maal dat aan Schoei de medaille wordt uitgereikt. Gedurende het jaar '1898 stonden terecht voor hot kantongerecht alhier, 1G3I personen, waarvan 63 vrouwen en '103 jongens. 18 werden vrijgesproken. Do overigen ver oordeeld wegeos openbare dronkenschap overtreding strafwetboek 343 263 82 16 24 s der jachtwet boterwet arbeidswet s spoorwegwet 68 andere wetten '14 overtr. van het Prov. Regl. 102 De overigen wegens politie-overtieding. De toestand van den lieer Rutscliy blijft gunstig. Hedenmorgen waren aan de visclimarkt aan gevoerd 2 partijen sclm! en 1 paitij voorn; de prijzen waren voor schol van f Ü.50 totf'i, voorn van f0.30 tot f0.50, alles per koop. BURGERLIJKE STAND. Geboren 20 Deo. Geeitruida, dochter van A. Bleecke en G. van Walsem, Korte Achterweg.Julia Johanna Francisca, dochter van J. O, Vischer en A. C. Liesefeld, Eerste Tuinüngel. 21 Dec. Theodorus, zoon van T. Warnawa en C. van Wagtendonk, Steenstraat. 22 Dec. Frans Eliza, zoon van G. van der Ylies en J. M. van Donkelaar, Oversch. straat. Tot kerkvoogd der herv. gem. van Ylaardin- gen en Vlaardinger-Ambacht is door het college van notabelen herkozen de heer J. J. van Heijst, verkozen de heer C, Schippers, zoodat de heer P. van Dam op 1 Januari a.s. ophoudt kerk voogd te zijn. In dezelfde vergadering benoemden notabelen tot hunnen voorzitter de hear L. van Dam eu tot secretaris de heer J. H. vau Raait Jr. Aan het politie-bureau alhier is als gevonden gedeponeerd en voor den rechthebbende terug te bekomeneen paar pantoffels. Geveilde eu verkochte onroerende goederen. Verkocht Woensdag. 21 December. D. v. d. Berg van Overschie. Een huis met bergplaats, benevens eene daar achterstaande timmermans winkel met drie bovenwoningen, open grond en erven, aan den Kortendijk, wijk A nos, 28, 29, 30, 31, groot 1 are, 56 centiaren. Geveild voor f1775. Afgemijnd op f 4000. B U R G E RL IJ K E STAND. Geboren 22 Dec. Adriana Helena, dochter van H. Borst en M. Moerman, Vaartweg Overleden: 21 Dec. Louis Smith, oud 3 jaar, Kortedijh. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 22 December. J?cr telegraaf.) Bij lief, voortgezet debat ovor do Waterstaats- begrooting, cnUseerde de lieer Van Gijn heb dralen mot de verbetering van den Waterweg van Dordrecht naar zee. Hij wijst op de groote belangen voor Dordrecht en do bimionschippe- rij naar Zeeland en jSfoorclbrabant aan doze zaak verbondon, en dringt met kracht er op aan dat er eindelijk een einde wordt gemankt aan den onhoudbaren toestand. liet „to be or not to be" voor Dordrecht als havenplaats hangt er van af. Thans wordt weer uitstel voorgostold, omdat dc financiën 'b niet toelaten dit kostbare werk van een 4 millioen uit te voeren, maar dan ver baast 't spr. tocli dat er wel 7 A millioen is voor liet Noordzeekanaal.^'tLijkt wel of Amsterdam een soort abonnement beeft op 's Rijks schat kist. Daarom vraagt spr. pertinent hoe 't met de zaak staat, opdat bij althans zekerheid krijgt dat hot volgende j.urr tot de zoo gewensclito verbetering wordt overgegaan. Spreker ver wacht het volgende jaar daarom een geldaan- vrage daarvoor. Elke dag vertraging is een groot nadeel. De Minister erkent het belangrijke van deze quaostie, en wil gaarne tot verbetering mede werken. Ernstig heeft liij de zaak nagegaan, en hij is tot do conclusie gekomen dat Dordrecht niet langs de Oude Maas met de zee moet wor den verbonden, opdat meerdere belangen, als die van Dordrecht, gebaat worden. Intussdhen was overleg met den Munster van Oorlog noo dig, want de verbetering kan met bob stand worden gebracht zonder heb bouwen van een fort. Daardoor wordt do geheele regeering bij de zaak betrokken en zij heeft aanvankelijk we gens de groote kosten bezwaar gemaakt. Echter zal dit uitstel geen afstel zijn, en do Minister belooft alles te doon om zoo spoedig mogelijk tob eene gewonschte oplossing te komen. De heer Fokker betieurt dat de financieele toestand oorzaak is tot hol uitstellen van groote belangen. Wegens den eiscli tot heb bouwen van een fort, acht hij 'b onmogelijk een amendement voor tc stellen, daar mon geen som kan aan geven. De heer Van Gijn, zich verheugende dab de Minister een voorstander is van de> verbetering van den Waterweg, en zich bereid verklaart zooveel van hem afhangt de zaak te bevorderen, betreurt het dat de Minister in deze geen steun heeft in het Ministerie. Om hem voor het vol gende jaar steun te verleenon, stelt spr. mede namens 6 andeie leden de volgende motie voor: „Do Kamer, van oordeel dat liet maken van een waterweg voor diepgaande schepen van Dordrecht naar zee is in 't belang der haven stad Dordrecht, van de binnenschipperij on de binnenvaart tussohen Zeeland en Noordbrabanb cenerzijds en do andere deelen dos lands ander zijds, „Overwegende dat waneer 's lands financiën niet toelaten de kosten ten laste van eene be- groobing te brengen, bij verdeelmg over eenige jaren de kosten niet zoo overwegend kunnen geacht worden omn db behartiging van dit alge meen belang uit te stellen. „Noodigb de betrokken Minister uit om in den loop van dit zittingjaar de indiening van een verbeterden waterweg van Dordrecht over Brouwershaven naar zee te willen bevorderen." Dc motie zal worden gedrukt en rondgedeeld. De voorzitter, opmerkende dat met moties het land niet geregeerd kan worden, gaf in overweging toch met eenige gematigdheid het middel van motiën te gebruiken. Bij de verdere behandeling van de Wator- staatsbegrooting werd door den heer De Waal Malefijt gewezen op de misrekeningen tegen aanzien van de werken voor de Maasmondver- legging. 'tHad z. i. veel van de teleurstellingen met de Solowerken. Tegenover deze bewering protesteerde de Mi nister, en hij bestreed db onjuiste cijfers van de "ramingen door den beer De Waal Malefijt ge noemd. De Minister kan thans geen ander on derzoek toezeggen, daar dit slechts bot vertnr- ging zou leiden. Integendeel zal hij met kraohb het werk voortzetten. Aan den lieer Harte, die had medegedeeld dat Noordbrabamt de afslui ting van de Heeseavaardsche Overlaten met wenscht, antwoordde de Minister dat die afslui ting ten nauwste samenhangt met de verlegging van den Maasmond. Naar aanleiding van de klachten van de bin- nenscliipperij over oponthoud op het Merw-ede- kanaal door hot geven van voorkeur aan Rijn schepen bij het schutten, belooft de Minister aan den heer Smeenge te trachten hieraan te gemoet te komen. Tegenover den. heer Lieftinck handhaafde de Minister dat ten aanzien van de visschershaven te IJmuiden de Staatszorg zich moet bepalen tot den vischafslag en zich niet moet uitstrek ken tob het brengen van de visoh uit 'het schip naar de hal. Met den heer Pijttersen erkent d'o Minister van Buitenlandscke Zaken heb wensclielijke van overbrenging van zijn departement naar eon ander gebouw, maar gedurende de eerste jaren kan daarvan geen sprake zijn. Vandaar dat bij verdedigt den aankoop van een huis aan den Praktizijnslioek, dat noodig is voor plaatsing van het archief. De post voor aankoop werd verworpen met 51 tegen 30 stemmen. Bij de afdeeling Spoorwegen opperde de heer Schepel klachten over het spoorwegverkeer tus- schen Groningen—Delfzijl en Roodesolmal—- Delfzijl. De lieer Drucker wcnschto uitbreiding van het verkeer langs do verbindingslijn der S, S. tusschon heb Staatsspoorwegstation en het sta^- tioii der H. IJ. S. M. te 's-Graivenhage. De heer Mutsaers klaagde over slechte aan sluiting met België. De heer Rotbaan Macaró drong aan op ver binding van spoorweg en scheepvaart te Haar lem. De heer Kool vroeg markttromen tusschen Alkmaar on noorn on do heer Van Kol be toogde dab het poi-soneel der voormalige Rijn spoorwegmaatschappij nog vole rcctetmatio-e grieven had. Overigens bepleitte hij lotsverbete ring van heb mindere spoorwegpersoneel. Hij drong daarom aan op een menschwaardig be slaan voor dat personeel door verkorting van den arbeidstijd, beter loon enz. De hoer Zijhna drong aan op betere verkeers regeling tusschen Groningen en Leeuwarden. Vooral had hij liet oog op schooltreinen. Do lieer Van der- Zwaag bepleitte lotsverbe tering van de spoorwegwaclitaressam om betere verlichting van do spoonvegwaggons. De heer Smeongo, zich aansluitende bij dit laatste, drong aan op lagere tarieven vooi ver voer van landbouwtaaieven. De Minister van Waterstaat, de verschillen de sprekers beantwoordende, belooft, hoewel hij de spoomvogmaatsehappijen niet daartoe kan verplichten, to zullen aandringen op uitbreiding van hot verkeer, meer speciaal om voor maakt en sohoolbezoek eonigo meerdere tremen te laten loopen. Waai' 't zulke groote belangen betreft, hoopt hij be zullen slagen. Voorts merkt de Mi nister ten aanizen vau de gemaakte bedenkin gen op, dat het verkeer tusschen Sauwerd en Roodeschool reeds aanmerkelijk verbeterd is. Yoor verbetering van heb slation te Haarlem is opdracht gegeven tob heb maken van oen een voudiger plan dan dat ten vorigon jare gemaakt was, waarbij do kosten op millioen werden geraamd. De Minister hoopt spoedig te slagen. De loonsregekng valt buiten 's Ministers be voegdheid, niet de regeling van de diensttijden. Een wijziging va.n da bestaande bepalingen can oen einde te maken aau do waarlijk overmatige diensttijden, acht de Minister dringend noodig ui zal dan ook spoedig verschijnen. Waar- het voormalige Rijnspoorwegpersoneel moont in zijn rechten te worden verkort, kan. 'b zich tot den rechter wenden. Hoewel de verlichting van de waggons, vergeleken bij het buitenland, nog zoo slecht niet is, zal deee zaak niet uit liet oog worden verloren. Trouwens, alle Machten over de spoorwegre geling laat do Minister door den Raad van Toe zicht onderzoeken. Aan den heer Smiclt antwoordt hij dat niets zal worden nagelaten om den N. O. Locaalspoor- weg zoo spoedig mogelijk aan te leggen, en ten aamzen van de richting zal ook gelet worden op dc adviezen van de belanghebbende plaatselijke besturen. Aan de hand van zijne nota bepleitte de heer Fokker reorganisatie van de Kamers van. Koop handel. Do heer Dobbelman sloot zich daarbij aan. Ook do Minister erkendei do noodzakelijkheid van reorganisatie, in 't belang van Mesrechtre- geling, uitbreiding van de bevoegdheid der Ka mer^ en ter voorziening in de behoefte aan cen trale liandelsvertegeniwoordiging. Hij behoudt zidh echter nadere bestudeering voor. 't Overleg is nog niet geëindigd, vandaar dat de Minister zich op dit oogonbldc niet over plannen te dezer zake kan uitspreken. Aau den wensdi van den heer Bastert om heb Meteorologisch Instituut te brengen onder de universiteit te Utrecht, kan de Minister niet voldoen. Bij den subsidiepost voor de Paiijsche ten toonstelling, licht de heer Bastert een amende ment toe tot vermindering met f25000, welke som noodig werd geacht voor het z.g. land- bouwbeeld. De heer Van Kempen stelde een amendement voor tot vermindering met f67.300, orndat de industrie, landbouw, veeteelt, visscherij enz., geen belang bij de tentoonstelling hebben. De heer Meesters stolde voor den post te verminderen met f47300, teneinde het «larnl- bouwbeeld" te behouden, maar weg te nemen het geld voor paarden en vee. Vonnissen van hotKantongorocht te Schiedam. Zitting van 21 December 1898. Wegens overtreding der arbeidswet.- F. P. to Schiedam, tot f6 boete subs. 4 dagen hechtenis. Wegens op den openbaren weg eon trekdier laten staan, zonder de noodigo voorzorgsmaatregelen togen het aanrichten van achado te bobben genomen F. v. d. S. to Sehiedam, tot f2 boeto subs. 2 dagen hechtenis. Zitting yan 22 December 1898. Wogens politio-overtrcding W. K.« tot f 0.50, J. v. D„ tot f8, W. P. d. V-, tot fl, P. V. v. d. B., tot tl, W. F. v.d.ïï.totfa boete, ieder subs. 1 dag hechtenis; H. J., tot i8 boeto subs. 8 dagen en J, Jl. tot 2 maal f3 boete, subs. 2 maal 1 dag heehtonis, allen to Schiedam. Wegens niet voldoen aan zijne wettige verplichting tot aangifte aan den ambtenaar van den Burgerlijken Stand voor do registers van geboorte A. G. v. K,, te Schiedam, tot f2 boete, sabs. 1 dag hechtenis, Wegens openbare dronkenschap (2 maal gepleegd) H. A. B., ta Schiedam, tot 2 maal f 8 boete, subs. 2 maal 8 dagen hechtenis. Wegons overtreding der spoorwegwot J. J. v. P., te Schiedam, tot f 1 boeto, subs. 1 dag hechtenis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4