G c m c li g N i e uw s. Laatste N i e u w s. y Scheepvaart. F i n a n t i c e 1. V i ss ch er" ij. II a 11 del. - 359ste Staats! o t c r ij. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEN1EEN. Prov. en Stedelijke Leeniien. Hpttek-Baikeii, Kol. Creliet-Iustell. en Gmt.-OnderuemiMeii. TaDaïsondernemiiiseü. Fabrieken. Scleepaart-Maatscli. Diverseu. Spoorwegleemnsen. Traire-Maatsck Premieleeaiiigeü. •Wogens overtreding dor botcrwct 21. S., wed. van A. v. d. E., to Schiedam tot f 2 boeto. subs. 1 dag hecbtcuis. iLut weder. Heden is de winter- begonnen, althans vol gens den almanak. De temperatuur is editor ofschoon gedaald nog boven den normalen stand,.althans in liet Westen van ons land. In het Oosten was do stand vanochtend editor op vorst of nog iots daaronder. Reizigers uit. Duitschlaud melden, dat in noordelijk Rijnland en Westfaleu veel sneeuw is gevallen. Bhnmvectontoonsielling. De Geldersehe Pluimveecluli houdt op 3, 4 cn 5Mnart a.s. luwe derde internationale tentoon stelling, nu evenwel niet te Arnhem, maar te Nijmegen. Mist. Ten gevolge van dikken mist is de K o n i n gi n Wilhelmina van de Mantsch. Zeeland", mot 25 minuten vertraging te Vlissingen aan gekomen. De trein naar Holland vertrok 6.15. De boot van de llarvvich-lijn kwam te Hoek van Holland zoo laat aan, dat de aansluiting met Duitschlaud werd gemist. De posi werd echter om 9 uur hier aangebracht. Fooienstelsel. 'Men ineklt ons De fooien-quaestie tusschen de koetsiers en conducteurs der Rotterdamsche Tramweg- maatschappij is thans door bemiddeling van den directeur tot een oplossing gekomen. Er is een dienstorder aan de conducteurs ter teekening voorgelegd, waarin zij zich verbinden on de lijnen Park Hoflaan en Feijenoord Centraalstation 15 cents per dag en op de lijnen Willemsplein —Maasstation en Boompjes Bergweg 10 cents per dag van hunne fooien aau den koetsier die op hun tramwagen dienst 'doet af te staan. De conducteurs zijn met deze regeling niet bijzonder ingenomen, wijl zij geldelijke verant woordelijkheid hebben en bovendien twee gul den minder verdienen dan du koetsiers. Brand. Gistel morgen om halfvier werd de brand weer te Leiden gealarmeerd voor een hevigen brnnil, welke woedde in perceel no. 90 aan den Ouden Singel, beneden, ingericht tot maga zijn van steenkolen en andere brandstollen, door den lieer De Roode en bovpn bewoond -door don lieer Van Andel. De brand, waarvan de oorzaak nog onbe kend is, nain zoo snel toe, dat de bewoners zich slechts met moeite konden redden. Het perceel is geheel uitgebrand. Alles is verzekerd, doch zeer laag. Ben jeugdig uitbreker. Een koffiebuisliouder, woonachtig op het Ooslvestplcin te Rotterdam, vroeg Dinsdag aan ecu jongen, die op straat bij zijn huis stond, of hij een vaatje bier voor hem wilde halen aan de brouwerij. Dc jongen wilde wel en hij kreeg nu een rijksdaalder om hel bier te be talen en een wagen om liet vaatje te vervoeren. De man zag echter noch den jongen noch den rijksdaalder terug, en de wagen werd 's avonds onbeheerd in de Dreedestraat gevonden. Gistermorgen ging de bedrogene de straat op om den jongen op te zoeken, en werkelijk ontmoette bij hem. Zonder iels te laten blijken, liep bij hem na lot bij een politie-agcnt ont moette, wien hij bemj aanwees. De jongen werd gegrepen en bleek een der beruchte jeugdige dieven te zijn, pas '14 jaar oud. Ilij verzette zich heftig tegen zijn arrestatie, en op advies van een ander lid dezer bende liet hij zich voortsleepen over de straten, terwijl hij inmiddels trachtte het publiek tegen de politie op to hitsen. De tweede jougen werd ook gepakt. Een derde, bijgenaamd Gerritje Gek, die den rijksdaalder mede hielp opmaken, maakte zich uit de voeten. Het gevolg van een en ander was dat er viüi agenten aan te pas moesten komen om deze twee jongens van 14 en '15 jaar te brengen naar het bureau van politie. Daar werd de 14-jurigo in verboor genomen hij verklaarde onbewimpeld te blijven stelen zoolang hij vrij is. Maar nu zal hij nu ar de gevangenis worden overgebracht. Aanvankelijk werd hij in een der arroslan- tenvertrekken achter slot en grondel gezet. Na een poosje werd het gewone bezoek aan de arrestanten gebracht, en toen was de kleine dief verdwenen. Hij bleek uit den vloer een paar planken gebroken en de brits verplaatst te hebben, en door de opening onder de bint- laag te zijn gekropen, om te trachten langs dezen weg een uilgang te vinden. Maar nog juist bijtijds werd deze toeleg ontdekt, Nu is de jongen beter opgesloten. (»N. R. 0.") Ben spring in 't veld Eenige geloofwaardige ingezetenen namen voor eon paar dagen des avonds bij helderen hemel te Nijeveen een merkwaardig natuurver schijnsel waar. Terwijl zij hun blik naar de ster ren richtten zagen zij tot hun verwoudering een ster onophoudelijk in beweging dan ver plaatste zij zicli in horizontale en dan weder in verticale richting om daarna telkens weder op haar plaats terug te keeren. üe personen, die het vreemde verschijnsel gedurende een kwartier uur waarnamen, keerden toen in huis terug, zonder dat de geheimzinnige ster haar spel nog luid gestaakt. (Asser Crt.") Vorstelijke geschenken. To Berlijn zijn in liet museum voor nijver heid gedurende drie weken de geschenken ton toon gesteld, welke den Duitsdian Keizer tij dens zijn verblijf te ICcnstaiitinopel zijn ten deel'gevallen. Het voornaamste is een tapijt van 11 bij 14 meter, in de tapijtfaibriek van den sultan door 300 vrouwen vervaardigd in prachtige Ooster- scho kleuren en teekeningen. Dan 7 kolossale porseleinen vazen en twee .theeserviezen, uit de keizerlijke fabriek. Verder' trekken nog do aandacht een grooto zilveren bekken, van dc soort waarin to Kous taut iuopel oen kolenvuiu-tje wordt gestookt tot verwar ming van zalen (gewoonlijk uit brons), en een zilveren vaas, welke laatste namens dc bevolking dor Turkscbe hoofdstad tien Keizer is aangebo den. Het zijn praolitworkeu van'den hofjuwelier des Sultans. Een jong booswicht. Te Point-Andemer is eene vrouw van 79 jaar door haar 20-jarigcn kleinzoon, dien zij om zijn wangedrag vermaande, met vuistslagen en 13 messteken vermoord. Tri hechtenis genomen, heeft de jonge booswicht alles bekend, zonder een zweem van berouw. Heden werd op de algemeene begraafplaats te 's-Gravonhnge ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer jlir. mr. W. M. de Brauw, oud-commissaris der Koningin in de provincie Zeeland. De Koninginnen hadden ieder een bloem krans gezonden. Het college van Gedeputeerde Stalen van Zeeland was bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door liet lid \V. A. graaf van Lijnden liet gemeentebestuur van Middel burg door den burgemeester, jhr. mr. Scliorer. Voorts was o.a. aanwezig de commissaris ui de provincie Zuid-Holland, der Koningin mr. C. Fock. Het woord werd gevoerd door liet lid der tweede Kamer, Baron Mackav, en door den burgemeester van Middelburg O Uit de mededeelingeu vain Pasclial Gmtssot (zie ook cms overzicht van heden) over het pro- ces-Dreyfus in 1894, kan nog het volgende wor den vermeld. Volgens Grousset deelde kolonel Alaurcl aan de loden van clon krijgsraad mede welke stuk ken do gesloten enveloppes bevatten -. do plioto- grafio van een eigenhandig schrijven van- een buitenhuidseh staatshoofd, waarin do naam Dieyfus voluit voorkomt, zeven brieven.van Dreyfus zelf aan dat staatshoofdecu op ka- meraadschappelijkeii toon geschreven brief van een militaire-attache te Parijs aan een zijner collega's, waarin de woorden voorkomen,,'Cet- te canaille de D. dovient trop exigcant". Boven dien bevonden zich daarbij twee geheime rap porten van een Fransohen agent in hot huiten- land, waarin Dreyfus beschuldigd werd van pu bliceering van documenten die do landsverdedi ging raken. Een dier rapporten verklaart dat hot buiten- landsche staatshoofd' in. quaestie Dreyfus' ge vangenneming te weten kwam door een cou rant, die op zijn schrijftafel lag, met deze woor den met blauw potlood er op geschreven „Dreyfus is gevangen genomen". Grousset, die ziuli reeds sedert vier jaren mot de zaak-Dreyfus bezig houclt, heeft ook aan Brisson gevraagd, waarom deze geen kennis heeft willen nemen van de stukken die generaal Ganse bezat. Brisson's antwoord luidde: „Dit dossier be vatte niets van beteekenis; anders zouden wij liet opgocisclit hebben.. Want'ons doel was uit sluitend, ons inlichtingen te verschaffen over de noodzakelijkheid der herziening." Wat Paschal Groussct's mededcelingen over de geheime stukken betreft, zij nog opgemerkt dat Picqnart daarover reeds gesproken heeft in zijn brief aan den minister van justitie, en cle raadsheer Bard iu zijn rapport. Picquart zegt in zijn brief clat hot door hom naar don krijgsraad gebrachte dossier vim stuk ken bevatte met ecu verklaring. Volgons wijlen kolonel SandheiT is die verklaring opgesteld door Du Paty de1 Clam. Heb eerste stuk was een brief van zekeren A. aan zijn superieur, ge dateerd van einde 1S93 of begin 1894, on in een vreemde taal geschreven. Het tweede stuk is een brief van B. aan A. van begin 1894, on geveer luidende: „Ik wil inlichtingen bobben over een mobilisatie-quaestic". Het derde stuk, weer een brief van B. aan A., is gedateerd 1894 cn luidt ongeveer: „Ik heb dab canaille B. ge zien. Hij heeft mij twaalf plannen voor troepen bewegingen gegeven". Hot vierde stuk is een. rapport dat met de zaak-Dreyfus niets te ma ken Heeft. KllALINGSCHE VEER, 22 Doe. Hedenmorgen wer den aan de markt alliiei aangevoerd 27 wintorzalmen f2.70 a f2.90, zoincrznlm, f per kilo SCHIEDAM, 2! Deo. Ifot gisteren alhier aangelco- 'incii S.S.. Carmenkapt. E. Ihmneistor. van l'cniau had een lading van 797.800 ko gerst, 19,0(10 ko'. lijnzaad en .313,100 ko logge. SCHIEDAM, 22 Deo. Aangekomen liet s.s. Europa, leapt. G. Volgt, vail Roman, met 179,700 ko. gerst, 85,100 Ito. lijnzaad, 20,979 stuks ongezx.igd hout en 655 halen vlas. Overzicht van de Beurs van den dag. AVedoroin trokken Amcrik. Sporon de bijzondere aandacht, daar deze merkbaar zijn gestegen, speciaal voor Union, Dcuvet Eio on Central Shares. Alleen waren Topeka Shares en Prof. Shares wat zwakker. Bnitcul. Staatsfondsen meer aangeboden. Pctrolcum- aand. aanvankelijk zwak, doch zeer vast sluitend. Nationalo Staatsfondsen waren aangeboden. Bui- tenl. soorten mecreudecls a 1/2 williger. Hooger waren Amsterdam Sumatra 4, Franco Dcli 34. Langkat Cult. 4. Langkat B 1, Mcdan 1, Padang 1, Sonembah 3, Koninkl. 2, Nciicrl. Pctr. X, Oost-Java Tram 5. Lager: Dcli-Mij. 5, Barge 3, Palembang Bimicnlandsehe en Russische sporen nagenoeg onveranderd. Amcrikaansche a 3 williger, alleen Topeka Shares flauw. NIET OFFICIEEL. lsto Prof. Erie 37. Opr. Enim 255. Gulff Shares 15 16%. Buurtsporen 92. Voorschotb. 100%. IIoll. Oost-Bouw 29%. SLOTKOERSEN. Kon. Ned. Mij. Expl. Petr. br. aand. 250. Sum. Palemb. Pctr. Mij. aand. 81. Kansas Cy Sub Belt. Emir. Co. B. v. A. N. M. 4-1. Miss. Kans. Texas Cert. v. aand. 13%. SCHIEDAM, 22 December (SI)S. ROGGE: Pernnu f 173 Ct. GERST: zonder handel. MAÏS: zonder handel. SPOELING: f 1.30. MOUTWIJN: Nut. van de Makelaar, f I I.per lIL.Ct. Stemming: vast. JENEVER 1 15.per III.. Amst. proef f 10.50 zonder fust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Brandersboinl f 10% ii f-lOV. SPIRITUS: f 171/n a f IS. AMSTERDAM, 22 December. Rogge op levering vast; per Maart f118: per Mei f-I40. ROTTERDAM, 22 December. Rogge op termijn: per Maart f 147, ff per Mei ff37, f 138, f—, DELFT, 22 December, Graanmarkt. Stemming iets vaster. Pi jjzen ongeveer als voren. Jarige Zeeuwsche en Overm. tarwe f7.50 a 8.50, Nieuwe dito f7.— a 8.50, Wcsll. roode ris dito f 7.— a 8. Zeeuwsche en Overm. rogge fö.a 5 75, Nieuwe dito f4.50 a 5 50, Nieuwe Winteigerst f 4.50 a 3.50, Zomergerst f4.a 5.—, Chovaliergerst f5 30 a 0 25, Zware haver f4 a 4.50, Lichte dito f3.75 a 4. Groene erwten f8.25 a 9.25, Mesting f0. a 0.75. Raaidebooncn f'5.75 a li.75, Duiveboouen fü.25 a 7.nieuwe Bruine boonen I'll.a 12. Witte dito l' IO.a 12nieuw Koolzaad f8.25 a 8.75. Buitcnl. hennepzaad f8 75 a 9.50, Kanariezaad f 5.50 a 7.23. Aan stadswaag gewogen 2112 achtsten en 74- zes tienden vaten boter, wegende te zamen 10780 kilogram. Prijs f 00, f 5G, f50. Op de veemarkt waren aangevoerd 244 runderen, 23 paarden, 33 vette kalveren, 08 magere dito, 205 schapen of lammeren, 33 varkens, 283 biggen en S schapen loiiten de hokken. •U Vuile koeien Kalfkoeien Vaarkoeien Vette kalveren Welschapen Lainschapen Vette lammeren Magere varkens Nuchtere kalveren Slieren Hundvleesrli Vet kalfsvleesch qua], f 170- 0 - 170 - - 140- - 00- •220 2e quel, f 100 190 - i '20- 170 - 80 80 100 155 130 3555 f -20-35 - 7—20 Weilammeren - G—13 40—110 Paarden Veulens - per kilo fO.G2 a 0.54 a 0.48 - 0.85 a 0.75 a 0.G5 3iic Klasse. Trekking van 22 Getrokken prijzen. Prijs van /400 No. 15524 Prijs van f\5: 4015 5S30 4604 0048 4721 6102 4033 5161 5352 5452 00 5031 59 In de vorige lijst staat Jlm. December. 30 2007 43 2110 1G8 2473 GG2 2öö9 83S 2781 79 3010 1000 5253 11154 Gö 1412 3504 2072 3üSl 7394 10177 7774 10205 78C6 10321 0230 8007 11073 0410 812G 11185 07 8023 11S67 07OS 6337 11013 GS39 8<J27 12157 7010 9743 12245 7307 0320 12013 18017 13310 14024 14317 14475 14572 14050 14788 14930 15503 O 15C01 16753 15710 10948 30 17053 50 17909 10245 1S223 10340 18320 1G451 1S67Ö 02 8S 135S3 1SS82 16647 1S923 Z. '11582 18953 19077 90 19691 19711 20141 20396 20S20 75 Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 2.— Papierer. Roebel Oostenrijksclie Florijn Znidduitsclie 'Boiijn. f 1.— 1.20 1.— De inet gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsmark f 0.00 Portugeesclie Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta f 0 50 Deensche Kroon 0.66 A merikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. V. K. K. 11. K. 22 Doe. 1893. EHItOPA. Nederland. pCt. Cert. N. VV. Sch. 2% Süife 866/16 8GI/2 Cert. dito 3 96% 963/$ Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 10(116/16 101 Italië. inschr. 1862/81 5 88% Paus. Ln. 'GÓ/04 5 93% Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 84% 84 6/16 847/16 Jan./.Iuli 5 83 '%6 83''/ie 8313/1$ Portugal. 'Obl. met ticket 3 22% 22 '%8 22'6/io 'dito met ticket 4 343/ic 3in/ia 34'3/,6 Rusland. Cert.Hamb.1820 5 775/6 Obl.'80Gc.GR.I25 971/s do.'89/90 Hope SiCo.GR.1254 97 ?/16 d.'67/69 o£20 4 10'. %r, 101 in goud 1884 5 1027/a Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 421%6 43% 44 lo. pos. 12-240004 42u/i9 43% 44 Biim. Are. Sch. 4 dito Perpetueele 4 31% Turkije. Douane Obl.'86 5' 94 dito Leen. 1888'5 977/$ dito Gecv. serie D, 227/8 dito Gecv, serio O. 27 N.-AMERIKA. V. K. Mexico. Obl. AH. Binnl. 5 303/s Amst. Obl. '0! 'ÓA 1003% dito 1880/90. 3A 100% Rott, L. '94/97 3 93 Va Schiedam 1895 3 Alg.lIyp.Bk.Pbr. 4 101% do. do. (m.uitk.) 3Vj 99 do. do. (z. uitk.) 3'/j 98% A mst. llyp.BkP. 4 101 'sGrav. llyp. Bk. 4 101 IIoll.IIyp.Bk. Pb. 4 101i/8 Nat. Hyp. Bank 4 1021/2 NAV.&Pac. Il.Bk. C. v. Pb72>/8 RotLIIyp.Bk.Pb. 4 1021/3 Westl. llyp. Pb. 4 -1011/4 Cult.-Mij. Vorst. A. Öi Ned. ilandlm. Aand. 152 dito dito resc. 5 449% Deli Cult. Mij. Aand. 15-4>/2 Deli-Maatsch.Aand: 51 Gi/o Rott. Deli-Mij. dito 185 Senembah-Mij. dito 484 Ned.Eabr.v. Wrkt.en Spw.-Mat. ser. A.A. 100 N.Gist enSpir. F.A. L. K. 3G3/8 100% 1001/10 72 61 150 1541/s 184 485 II. K. 30% 74 100 Paketv.-.Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr.Mij.prA. Elzasser Pctr.Mij.A. K. Mij Ex. Pelbr.A. M. Moeara En.A. Ned. Petrol. Mij. A Sum. Palemb. M. A. V.-S. v. N. Asier. Ark.Cnst.Synd.TC. f Kans. Cy Pittb. G. 4 Maxw.Pr.afg.C.v.A. dito Cert. v. lncom, Nedkrland. Holt. IJzeren Aand. Mt. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned. Z.-A.Sp.do. 0 N.-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.l.Spw. A-IIdo. 3 Polen. Wars.-Weenen A. Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl.41/ WikdiluZR. 1250.4 Z.-Oost.Spv/.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V.S. v. N.-Ameu. Atch.Tp.C.v.gew.A. dito Crt. pref. dito do.Alg. Ilyp.Obl. 4 V. K. 179 119 II31/0 130 2461/3 1235/3 23 81 'A 220 95% 27/s G L. K. 119% 216 123i/4 24 79i/o 190 94 3 6% 115 Ul% 35 205 18 110 2061/2 55 583/a 63% 58% 1557/$ 93% 97% 997/8 973/8 933/4 975% 18l3/i6 5115/ic 9711/10 18% 507/10 979/10 H. K. 250 123'/a 81% 95 537/10 18% 50i3/tó do Adjust. Obl. 4 Atl. Pac.Trustb. C./ Centr. Pac. Aand. Cl. Ak.& Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C. v. g. A. Illin. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss K.&T.C.v. A. do.Crt.v.4pCt.prf.A. do. Ie llyp. Obl. 4 do. 2e llyp. dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N.Y. Pens.C.v.A. Canada. Canadian Pac. C.v.A. Rott. Tiainw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amstcrd. 1000 3 N.-1I. V. Witte Kr. P.v.Volksvb'67 10 do. 1809 A /"2.50 België. Antwerpen 1887 2 Brussel 1880 2'/j M. v. Brt.-Spw. 2Va Honoarije. Theissloteu 4 Italië. Roode Kruis V. li. 781/a 42%6 49 !7% '14% 13 u/10 109 '/a 43 i/s 34% '131/w 38 90% 05 22% 97/16 84 200 107 721/2 158% 4.05 99% 99% 83% 1'166/w L. 79 431/3 18 18% '14% 43%6 44 13% 37% 91 GüS/v 65/l6 II. K. 431/a 19% 141/s 13% 46 '13% 91% 37/i6 100 100>A Oostenrijk. V. IC. L. K. II. K» Staat.il. 1854. .4 139 dito I8605 117% 1181/2 dito 1864 161 Bod.-Cr.-Anstalt 3 102 Stad Wecnen 1874 ■1471/2 Spanje. Madrid 1868 3 33:% 33% Turkije. 'Spoorweg!, 3 26 26 Boers van het geld. Beleeniug pCt. Prolongatie .2% pCt. Wisselkoersen 1c Botterdam. 22 December. Londen kort f 12.11% Disc. i pCt. Parijs - 47.421/3 v 3 9 Antwerpen - 47.071/3 Prijzen v»n Coupons Amsterdam, 22 December. Met. Pap. p. 11 21 20.95 Zilv. Jan. 21 21:— Engeische per 11.53 Engelscho met afli. ■11.93 Portugeesche. Fransche 47.10 Belgische 47.30 Diversen in Reichsmark 53.85 Hamburger-Russen 1.22 Russen in Gouden Roebel 1.90 Russen-in 'Zilveren Roebet D 1.25 Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenk 111 piasters 1.20 Amerikaausche Dollar Goud 2.48 Mexicaanscbe Dollar 1 •1.10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5