!t APPELBOLLEN, Qebr. SALSE. lappi Yilien Huissclioeaen i iAnti van Én Huize. J ilTOO ESC® 1M0ER, in et c Iers ter yroott van It 1 Mationale.Salon-Ka! enter. U 'F COLINETTE. HU1SH0UDLESSEN, G o p e n cl Hst JalMró", Maliebaan 2 Ie Utrecht. WEEG- ei MAATGLAZEN, WIETEBDIENSTBEGElfflG Firma J. DE GOEDEREN ¥z. 'ZAANDAMSCHE HONIGBESCHUIT, HAAGSCHE THEiBESCIOITJES, BESCHUITBOLLEN. Gas-, Water-, Stonleffini bh., verse!) Speculaas ea ScMscirooL Groote Schouwburg. Dienstbode. Handel in AARDAPPELEN, GROENTEN, Amslel \Beiersch Bier SCHIIDAMSCHE MAST. eepfabriek De Kroon. ns 1/ flip ■mem UTRECH SCHE 'erzekering van Kapitalen en Lijfrenten. zegt dat de KAAS van Moordam de lekkerste is. Zout Drop, KATJES DROP, Long- en Keelziekte. Lh Thermometers en Firia E. C.PAPENHUIJZEN. M.MELCHERS, Ontvangen: j. F. SCHEFFER, Prijs: DERTIG CENTS. LUIMIGE KALENDER. AF HORISMEN-KALENDER. LUW KALliN )ER§ 1 Wekelijksche-Kalender. Maandeüjksche-Kalender. Memorandum-Kalender. 1 Uit verschillende Auteurs bijeenverzameld. - Prachtig groot schild. - Prijs 90 cents. Q. DE BRTJIjST. J. COVAART. R. A. DE KROES, Saucijzen, Kruidkoeken en Kersttimpen. CATHERINE. P I I AI) YE11TEE TIËN Maclitilda Willielmina Brciikclmaii, Maclitilda Willielmina Breukclman, P. G. BREUKELMAN. G. P. BREUKELMAfg J. BREUK ELM AN, Schiedamsclie KOOKCÜHSÜS begint 3 Januari Fijne Fruit-artikelen, Groenten in bussen, Hoogstraat 57. J. MOOE. Alb. YAN DEN BE INK, Abonneert XJ aclite Groene i aclite Gele aclite Olijf 21 Poeder- Chocolade, Asthma en Borstziekte. Saccharometcrs. GLAZEN FLESSCHEN. Post, Spoor en Tram, Wol, Sajet, wollen Boeken, "W i3Q.terroIk:Ik:exx !STog steeds verkrijgbaar Blikken k 2 Doni Blikken ft 1 poi Yoorts: Kleine, Lange, Zoete en Anijshescliuitjes, Eiken dag versck. SMIT, BROERSYELI). met en zonder Schapenvacht. Singel 103. Achttiende Jaargang. Deze Kalender is aan beide zijden der blaadjes bedrukt, en bevat, behalve alles wat in een gewonen kalender behoort gevonden te worden, Anecdoten, Vroolijke gezegden, Raadsels, Weervoorspellingen, Recepten voor bet Huishouden, Historische Herinne ringen, enz, enz. Korte Spreuken, gedachten en gezegden uit de oude en hedendaagsche Letterkunde. Prij3 60 cents tot f 1.30. IN VELE SOORTEN van 70 cents tot f 6. 9 in soorten van f 1.40 tot f 2.50. g Prijs 60 cents. Prijs 60 cents Prijs 70 en 80 cents. lactone-, Graf-, Naai- en Deurplaten. stempels enz. Ontvangen Heden oveileed zacht en Knlrn| mijn innig geliefde Echtgenoot Ina vooizten te zijn van de H Sacra menten der Stei venden, in den udeidom van 36 jaren. P. J. "WEDEIt. I Schiedam, 21 Decembei 1898 Heden oveileed onze innig ge liefde Zubtei en Behuwdzuster eclitgenoote van P. J. WEDER, na voorzien te zijn van de II. Sacia meuten der Stervenden, in den ouderdom van 36 jnren. Sciirrrcus. H. J. BREUKELMAN. G. BREUKELM \N, SciictrcRS. N. M. J. BREUKELMAN. C. 3. BREUKELMAN, Bkonkuoest. J. J. WEDER. M. YVEBER-dk Vette. J. M. RE1JGERSBERG, WcBER II. L. REIJGERSBERG. Schiedam, 21 Decembei 1898. Heden oveileed ons geliefd jongste Kindje in den leeftijd van 17 maan den. C. P. VAN VLAARDINGEN. J. H VAN VLAARDINGEN, Weber. Schiedam, 21 Dec. '98. Tegen flinke Februari gevraagd eene Te bevragen a/h. buieau v. d. blad. De nieuwe, eerste de CURSUS voor OUD-LEERLINGEN begint «Januari. Aanmelding van leeilmgen, niet beneden 14ja»i, Dinsdag 27 Dec. van 8 tot O uur, VOLKSHUIS. Br nkt 1 li 1 Mi §1 ets. Thee, EEN Grgaiandeoid Yersclie BSSKIIEÏV, enz. h 2D et. per kan. I kan 1 litei 3 halve llesschen. Be Agert der Kannenbier-Mij A. J. (I YEN, Hoogstraat 61. enz. enz. Hoogstraat 178, OP DE ™iniffWTfWu*rK*iHftfHapga 1 Sprclnlltclt In vanaf 5O ct. de 100. Ij JE TTJE R KAAR KEUZE. Maatschappelijk KapitaalEen Millioen Gulden, DuecteurS. P. TEN HOLT. Adj. Directeur: A. A. 3. VAN EGMOND. Behalve veizekenng ook voordcelige geldbelegging. Over de jaren 1896 ea '97 ontvingen de verzekerden gemiddeld 3© van één Jaarpremie terug als winst. Tarieven en inlichtingen te vei krijgen ten kantore der Maatschappij, bij den Inspecteur voor Zuid-Holland, den Heer H, Cu. VEGTEL, Prinsenstraat '15, 's-G ra ve n h age, en bij den Agent: den Ileei 8. kOtlMAS, Doogstinat 38, Schiedam. IEDEREEN CACAO In bussen uit de verschillende bekende fabiieken. Broei sv est 93. J. YOOGB. Wie bevr jjtl vul zijn van zijn long- en boistlijden, zei Is liet meest hardnekkige van zijn asthma, al is die nog zoo veiouderd en schijnt ze oog zoo ongeneeslijk, die dnnke Thee voor chronische Loog. en Keel ziekten van A. WOLFFSKY, Duizenden dankbetuigingen geven waarborg voor de groote geneesluaebt vau deze Thee. Een pakje voor 2 dagen I.20Mik. Btochure gratis. Alleen echt verkiijgbaar bij A. "WOLFFSKY, Berlijn N 37. Dlverse vanaf 5 gram tot 2000 gram, VAN Schiedam beti effende, zijn vetki ijgbnar k IO cents aan het Buieau van de Schiedamsche Courant IBoterstraat 70. ÏÏNZ, ui mime IteuEe voorhanden bij Lange Kerkstraat 82. het van ouds bekende SPECULAAS. YflTTI'. CAI'UCLLNEItS, DOPEKMTEX, SKIJIiOONEN. SFEIUTEBO0NEN, ANDIJVIE, SPINAZIE, IVOltTELEN, t 0.30 f 0.20. Plantage. fijn, smakelyk en gegaiandeerd zuiver. EN 51! 1 TS, Dertiende Jaargang. In verschillende soorten van 30 cents tot f 1.- Kleiner formaat. AATWiLEG voor KADEN en BADH.AC1EELS, Agentschap voor giaveeiwerk, als: HOOGSTRAAT 136. een ruime sortccrlng HOOGSTRAAT. Dam 13. Steeds veikrygbaar Fa ma LE GRAS en HASPELS. Rotterdam. Vrijdag '23 December, 8 uur, liaatste vooistelling van Tnsp. in 4 bedr. van IIenki Lavedan. Kondag 25 en Maandag 26 Deo., 8 uur, le en 2e Kerstdag, V v Tnsp. in 4 bedr. van G. Lenótre en Gaeeiël Martin. IpfF1- Succes-stuk van het Odéon te Parijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6