m 152"® jaargang Zondag 25 en Maandag 26 December 1898. 9817. m a Eerste Blad 1 De gescheurde mantel. n. m Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen» UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUREAUIiOTER§TStAAT 70, Teleplioon No. 123. AnvEMBBiwnaiSi VBa l~-$ gWiRJa. regels mot Inbe grip van acne Courant. f OM B o r i c li t. |:4C- STIERENKE UBIN GEN. §-] Yerplielite iroiigstciikeuring. IK k MAXIME DU CAMP. BUITENLlm iv lid L-V r IS v vow Schiedam, pe» kwartaal f 0.90 n n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 ïx n franco per post, p. kwartaal. 1.80 Afzonderlijke nummers- 0.02 Iedere gewono regel meer Q.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Maandagavond vcrschUn* wegens den (2den Kerstdag de Schiedumschc Courant niet. Iv lm-" De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- lIjHOtLAND, ff maken bekend dat ingevolge art. 1 van het op 21 Juli door de Provinciale Staten vastgesteld en bij IComnkltjk be- stuit van 2 September 189G no. 28 goedgekeurd ,1,1 Reglement ter bevordeiing der veefokkerij in de Pro- Si vincla Zuid-Ilollaud, tot hot toekennen van premiën I voor stieren boven den leeftijd van 1 l/s jaar en voor t\;pinitstieren heneden den leeftijd van 1 !/s jaar, jaarlij ks if'keuringen zullen worden gehouden; 1 dat voor doze keuringen de Provincie is verdeeld in S/14 districten en voor elk district 1 premie van f 150 if'.yoor een stier boven den leeftijd van 1 jaar on 3 premiën van f 100 voor pinkstieren beneden den leeftijd I, van '11/2 jaar beschikbaar zijn gesteld, met dien ver- Jfjjsiande dat slechts voor uitmuntende stieren premiën i'i mogsn worden toegekend en dat de toegekende premiën •■'{/slechts worden uitbetaald indien de bekroonde stieren l' van'af de bekroning tot 1 September daaraanvolgende f in de Provincie Zuid-Holland tegen een springgeld van L4 hoogstens f i bescliikbaar zijn geweest; ïM dat in elk district slechts de stiei en kunnen inede- dingen wier standplaats binnen het district is gelegen, iffi tenzij in bijzondere gevallen door Gedeputeerde Staten, «1*volgens art. 5 van het Reglement, hiervan aan een of !|ïtneer stierenhouders voor een of meer stieren afwijking (S is toegestaan; §p dat de Gemeente Schiedam behoort tot het !4de ^district samengesteld uit de gemeenten: M Ylaardingen, Kethel en Spaland, Sciiiedam, Ylaar- Ijjdingerambacht, Maassluis, Maasland en Rozenburg, -B# en dat de keuring in dat District zal plaats hebben ®/te Vlaardingen op Woensdag 1 Maart 1899, des Ar;morgens ten 11 ure. iEy' '£?L e bf'j De Gedeputeerde Staten der piovincie Zotd- j^IIOUAND, iyt Maken bekend If dat ingevolge het door de Provinciale Staten vast- fii gesteld Reglement ter bevordering van de paarden lef fokkerij in de Piovincie Zuid-Holland, geen andere dan s Graven hage, oen 12den December 1898. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland F O C K, Voorzitter, F. TA VENRAAT, Griffier. I N.D Op denzelfden dar; en hetzelfde uur wordt eene ykeuring van Rijkswege gehoudenwaarl'ij premiën worden m? uitgeloofd, onder gelijke voorwaarden als hoven ttrmeld. 3?} ÖC: Ecu Kerst verlui nl. DOOU 1. Boven, in don toren praatten.' de klokken on- Si'der elkaar. De twee jongst/^YMSf'1 slecht S®" ijjl.uimd en zeiden„Is heb gt ui lijd om te sla- ff'pen; het is bijna middernacht ~cn reeds zijn wij gfltweo keer geluid; men heeft ons gedwongen 0 "oze stem te laten hooren in de duisternis alsof Sliet klaar dag was en alsof wij tot de mis op ^-'Zondag riepen. Er bewegen zich menschen in jéfde kork; zal men ons nog meer lastig vallen; gjtam mem. ons niet met rust laten. V' mVDs oudste liet een toomif gegrom hooren, en pij,met een zware, schoon wat rauwe stcan zeid© Iff,dj„Houdt den mond, meisjesge spreekt om- ||an." Toen ge naar Rome zijb geweest om geze- 8{f gènd te worden, hebt ge gezworen uw plicht te fi,Vervullenweet ge niet dat spoedig de Korst- fjaaeht zal aanbreken ©p dat ge de geboorte moet sjjyBrlieorlijkon van Hem wiens opstanding gij 1/tok gevierd hebt?" Een jonge klok hemaan: ||jHot is zoo koudMaar do oude riep op stren- |gen toon„Honkt po dan dat Hij liet niet koud ïjad, toen Hij tor wereld kwam, naakt, zwak |;8R huilend? Zou Hij niet op dan. heuvel van ^Bethlehem hebben geleden,-iudien de ezel en. de niet met hun adem hadden verwarmd |w plaats van te mopperen en te Hagen, moet j|ge uw liefste stem doen hooren als herinnering overeenkomstig de vooischriften van dit reglement goedgekeurde, minstens ibiejarige liengsten tot dekking van tneii'ien in deze Provincie mogen worden gebezigd, tenzij do hengst en de menie minstens tien dogen m vollen en onvooi waardelijken eigendom bij een en donzeifden persoon zijn geweest en tijdens do dekking nog zijn dat bij overtreding van dit verbod de eigenaar, houder of hoeder van den hengst zai worden gestraft inet eene geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden en de eigenaai, houder of hoeder van de menie met eene geldboete van ten hoogste tien gulden dat tolken jare vóór 1 Maart eene keuring der bovenbedoelde hengsten zal plaats hebben door eune koiirings commissie van vijf leden ten oveistaan eener' regeliugs-coimnissie van negen leden, en dat deze commissie in ISOO voor bedoelde keuring zuilen1 zit'ing houden te Ovd-Beijerlandap Woensdag 8 Feb., 's moig. te 10 uur 9 Dlrhland Donderdag 9 s Nieuweshiis Vrijdag 10 9 (ileenvliet) s Gorinchem Woensdag 15 9 9 Gouda Vrijdag 17 9 Leiden 1 Zaterdag 11 s Rotterdam e Woensdag 22 1 In herinnering wordt gebracht dat de keuringen in J8'JR verrichtkrachtens art. 5 van hel Reglement, niet langer gelden dan tot de nu aangekondigde keuringen in 1899. 's G laven hage, den 12den December 1898. De Gedeputeerde Staten voornoemd F O G K, Voorzitter. TAVENRAA.T, Griffier, 11 9 10 i> 10 10'/2 9 11 9 s 10 ACcesiict'n overzlcitJ. SCHIEDAM, 24 Decomljer '98. De anti-semieten hebben gisteren in de Eran- scha Kamer de kous op den kop gekregen. Drumont interpelleerde over de houding der Algierselie regeering. Spr. vreesde clat Algiers van Frankrijk zal worden afgescheurd gelijk Cuba van Spanje. Er bestaat te Algiei-s slechts een groep van burgers van Latij nsclieii oor sprong. En dit ras haat de Joden, nij keurde het zenden van een nieuwen prefect en de poli tiemaatregelen af. Hij verzocht do benoeming van een enquête-commissie. De socialist Rousnet protesteerde tegen den oorlog tegen de Joden, want do anti-semietisohe partij is dc partij van agitatie en dema/gogie. „Mon moet de Joden dwingen behoorlijk te leven," riep Marcel Haberb uit. Rouanet vervolgde: De Joden hebben sedert de vorige eeuw bewezen, dat zij zioh mat de maatschappij geheel en al kunnen vereenigen; zij zijn getrouwd met de dochters van adelen, burgers en proletariërs, en naast die fusie be staat er eene die mon niet ziet. Ds spreker citeerde passages uit de wc-rkcn van Dturnout en Cyp, waardoor aller oogen zich naar de pors tribune wondden, waar o. 111. Gyp en Max Regis zich bevonden. Rouanet verdiepte zich iu dc geschiedenis en herinnerde hoe de Joden in do middeneeuwen geëxploiteerd en verdrukt zijn. Hij wees op de uitdrijving der Joden uit Frankrijk in 1308. aan het slaaplied waarmede Zijn. moeder Hem in slaap wiegde. Houdt u gereed: ik zie dab men de kaarsen aansteektbij heb altaar der Moe der Gods is een krib gebouwdde banier is uit haar omhulsel genomen; de koster is druk be zig. Mijnbeer de pastoor heeft zijn. geborduurd misgewaad aangedaanik hoor liet geluid" der ldompschoeuen nader komen: heb zijn do boe ren cUo komen bidden; de ketting van het uur werk rolb af; de ldok gaat slaan. Kerstmis, Kerstmis! Luïdb, klokken, met wijden galm, opdat niemand kunne zeggen dat wij hem niet ter niidkiernaohtsmis hebben geroepen." 11. Drie dagen lang sneeuwde het reedsdo he mel was zwart; do aarde was wit; klagend wrong de wind zich. door de hoornen; do vijver was bewaren, en do vogeltjes liaidden honger. Langzaam waren de vrouwen, gehuld in hun bruin wollen mantels met een rand zwart flu weel omzoomd, do mannen eveneens gewikkeld in hun mantels, do kerk binnengegaan. Neerge knield, heb hoofd gebogen, luisterden zij hoe de priester sprak„Do Heer heeft mij gezegd Gij zijb mijn Zoon; heden heb ik u gegene reerd," En dan antwoordden allen met zachte stem. Het wierook brandde; eonige zwarte kerstrozen waren vóór liet tabernakel gestrooid dab door de waskaarsen verlicht werd. Aan don ingang van de kerk, achter de pilaar waar het wijwatervat hing, lag een knaap neer geknield, barrevoets, want hij had zijn klomp- schoenen uitgedaan, om geen geraas te maken. Hij was, ondanks de winterkoude, gekleed in een blauwe katoenen blousezijn muts lag vffor hem; hij had do handen gevouwen en bad: „Ga liever terug tot den doortocht door de Eoode Zeo!" riep Ha bert uit. De spreker ging voort met te betoogen dat clc tegenwoordige maatschappelijke orde niet hoe werk der Joden, maar van hat heerschenide oeconomische stelsel was. Hat kapitalissnn is Joodscli noch Christelijk; maar het weet aan- deelen uit to geven op niet-bestaande mijnen. Was De Lesseps een Jood? En Bonboux? (Langdurig applaus van links.) Het anti-semietisme, vervolgde Rouanet, is een reactionaire beweging, uit Duifcsehland in gevoerd. Er zijn menschen die zich patriotten noemen, omdat zij jodenhaters zijn. Heb Al- gorsclie anti-semietisme is voortgekomen uit po li tieko geschillen. Zoolang de Joden zich niet, met politiek bemoeiden, liet men hen met rust.; De voorlezing van, uittreksels uit anti-semieti-' scha publicaties, waarin de Joden werden prijs gegeven aan de algemeene verachting en vogel-' vrij verklaard, werd door do linkerzijd'o met kreten van verontwaardiging begroet. Millevoye daarentegen riep uit„Hetzelfde zogt men van, Fransche officieren in openbare vergaderingen," tegen, welke woorden krachtig geprotesteerd werd, evenals tegen Do Cassagnac's uitroep: „De radicalen verwijten de anti-semieten hun geweldpleging jegens cle Joden, en zelf maken zij zich daaraan schuldig tegen do Katholieken." Rouanot eindigde mot te verklaren, dat de Joden een deel van het vaderland uitmaken. Noch vogelvrij-verklaring noch verbeurd-verlda- nng jegens hen zal gedrild worden. He linkerzijde juichte den spreker toe; maar een Algiersch gemeenteraadslid riep van d© tri bune „Wij protestoeren uit naam van Algerië. Leve Frankrijk! Weg met do Joden!" En zon der te wachten totdat hij uit de zaal gezet zou worden, liep de man weg. Een treurige insinuatie van Firaiin Faure ver wekte eenige opschudding. Faure interpelleci'de over de benoeming van Lutaud tot prefect van Algiers. Hij noeandlo hem een man die tot alles in sbaab is; hij werd aan ook overal heen gezonden waar een prefect noodig was, die met geweld durfde- optreden. Eu zich toen tot do socialisten richtende, voegde hij hun toe„Wellicht hebt ge er redes, voor, het jodendom te verdedigen". Een storm van protesten brak los en Rouanet vroeg den interpellainb pertinent zijn bewering Le staven. Maar Faure wist niet waarom de socialisten belang zouden hebben bij het jodendom, en had. ook, naar hij zeide, geen boosaardige insinuatie bedoeld. liet anti-sonrielisnie was door de Jo den zelvon in 't leven geroepen. (Toejuichingen "van rechts.) Wat Algerië betreft, daar hebben de kolonis ten nooit do Arabieren Lastig gevallen, en de-zen verklaren zelf, dat het leven van een Jood geen schot kruid waard is. Do uitbreiding der anti- semictische beweging is te wijten aan do on handigheid van Lépine. Ten slotte constateerde de interpeülant dat do „O mijn God, ik roep tob u voor do ziel van mijn vader die niet meer in leven is, voor het lpven mijner moeder die ziek is, en ook voor Qjij, voor uw kiemen Jacob die u zoo lief heeft!" Hij weende; hij scheen op te gaan in zijn vurig gebed; gedurende de gelieele mis bleef hij ge knield en hij stond eerst op, toen hij den pries ter hoorde zeggen: liemissa est! I21 -hot buitenporfcaal verzamelden zich do kerkgangers; ieder stak zijn lantaarn aan; de /vrouwen maakten haai" mantels vast om lir.ar midden; de mannen sloegen den kraag hunner mantels op brrwat was het koudEen knaap zei tot Jacob: „Ga jo met ons mee?" Maar hij antwoordde„11c heb geen tijd," en liep op eon draf weg. "Uit de verte hoorde hij de menschen uit heb dorp onder het huiswaarts lceeren het oud-Fransahe, geliefde Kerstlied zingen Geboren is het God'lijk Kind! Schalt nu, fluiten en schalmeien! Geboren is heb God'lijk Kind! Zijn komst schenkt ons verblijem. IH. Jacob had de hut bereikt, die schuil ging in eon rotsplooi, aan den voet dei" helling, aan 't eind van het geliucht. Zachtkens opende hij de deur en ging op don tast de kamer binnen, waar vuur noch liclib .brandde. „Ben jij het, ventje?" „Ja, moedei-." ~- „Ik heb gebeden terwijl jij badb, omdat ik niet naar de kerk kon gaan. Je zult wel slaap bob ben ga maar gauw te bed, mijn jongen. Wees niet bezorgd over mijik heb niets noodigals ik dorst heb, staat do lean met water binnen mijn, bereik." In een hoek der kamer, bij het bed van moe- diplomatie in de handen der Joodsche „nulliar- daars" was. Intiiissclien was men, ongeduldig geworden. Men riep„SluitingDe Kamer heeft er ge noeg van!" Nu beklom do minisler-presidenit do tribune. Onder luido toojuiohingon protosteerdb Du- puy tegen do gelijkstelling van Algerië met Cuba. Algerië is patriotiscli gestemd 011 wij lam men op zijn hulp rekenen. Daarop ging de- minister-president voout: Max Régis is een onruststoker. Hij pochte er op dat hij Laferrièro (den gouverneur) tot heen gaan zou dwingen. Wij konden do bedreigingen van dien nieuwbakken Algerijn niet dulden. Régis kon geon waarborgen geven voor ordb. (Toejuichingen, in. hot centrum, van do linkor- en do uiterste linkerzijde.) Daarom is een prefect benoemd die bij don heer Firmin Faure niet in den smaak valt. Een vertandig man was noodig; Lutaud beant woordde aan den toestand, an hij heeft meer deugden dan gebreken. Het anti-semiatisme is geen leerstelling; de anti-semieten zijn dwoe- pers. (Toejuichingen.) De Joden, ging Dupuy voort, begaan cïe dom heid, do deken al te veel naar zich toe te trek ken; maar dat is geen reden om lien te vervol gen. Door wetgevende on administratieve) maat regelen moeten de gemoederen tot bedaren wor den gebracht, on wij moeten wachten tot die maatregelen hun werking hebben gehad. Nog onlangs is de macht van don gouverneur ver sterkt en zijn fmancieele commissies in heit letven geroepen. De algemeene raad heeft eon onder zoek ingesteld noch naar de veiligheid op liet land noch naar den woeker, en geen enkel ont werp is door de afgevaardigden ingediend. En Dupuy voegde or bijDe afgevaardig den die beweren Algerië te kennen, moesten ons hervormingen voorstellen. He noodig hen daar toe uit, maar ik geloof niet daib zij er gevolg aan zullen geven. (Toejuichingen links en in 't centrum.) De minister-president vervolgdeEr zijn. Jo den die zeer aanmatigend wordfen wanneer zij rijk zijn; maar hoeveel Christenen verkeeren met in hetzelfde goval. Ongelukkig zijn er ech ter onder de joden ook armen, on de wreedhe den die zij te lijdon hebben gehad, hebben mij ontsteld. (Opnieuw toejuichingen.) Daarop kreeg Dnunont een verdiende veeg. De anti-semieten, ging Dupuy voort, roepen al tijd: „Frarikraijk aan de Fransclien," maar wat bebeekent die kreet? Heeft de heer Dnunont niet zelf tot een deel zijner kiezers een procha- niatio in het Spaanscii gericht? Men keerde zich naar den genoemde, dis har telijk uitgelachen, werd. De minister-president eindigde: Laat ons goed en flink zijn ten opzichte der inlandsche bevolking in Algerië. Laferrière is met ons pro gram er heen gegaan, en wij noodiigen de Alge- rijnsehe jeugd uit de groote beginselen der Re volutie te deelen. (Langdurige toejuichingen.) dei' Margreeb, schudde Jacob een hoop varens en gedroogde kruiden op; liij strekte zich er op uit, trok een schamele doken over zich heen, liet liet hoofd op zijn gebogen arm rusten en viel in slaap. Margreeb evenwel sliep niet; zij lag te deuken; zij huilde in stilte om lunar jon gen niet wakker te maken; in wanhoop wrong zij do handen en dacht„Wat moot er van ons worden? Daar lig ik ziek op mijn legerstede; ik kan niet uit werken gaan. om een paar stui vers to verdienendo kerfstok van don slager is volwij zullen niet meer kunnen borgen. Jacob heeft een goed hart, maar hij is eerst twaalf jaar, en hij is te zwak om gold te verdie nen. O, wat moet er van ons worden Acih, was mijn arme man cr nog maai'Hij heeft heb ge luk modegenomen." Toen, het hoofd achterover op heb kussen, latende nisten, terwijl zij do tranen langs haar vermagerde wangen voeld'e biggelen, en zij hare hand op haar borst dnikte, die glooide van. de koorts, herinnerde zij zich heit verdwenen geluk en zij weende nog bitterder. Haai" man was een ferme kerel geweest. Door braafheid en werkzaamheid had. hij zioh de ach ting van een ieder weten te verwerven. Toen hij onder dienst moest, was hij bij den wagen trein ingedeeld, omdat hij gewoon was met paarden om te gaan en hij een flink voerman was, goed voor zijn paarden, en eerst aan hen deukend, zoodat hij nooit zijn bed spreidde dan nadat hij voor zijn beesten gezorgd had. Hij, sprak gaarne over den tijd toen lrij bij het „leger te veldo" was geweest, en dan zei hij lachende: „Ik heb voor de gloriewagens ge zorgd in den Krim en in Italië." IFordf vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1