52s<c jaargang. Woensdag 28 December 1898. N°. 9818, De gescheurde mantel. sÊsssas Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, 0^0 UITGEVER: H. J. C. EOELANTS. B e i c li t. BUITENLAND. 21 ffiSaaïSGiBMÏi GOURAN ABOJWïMBïrrsPMJS poor Schiedam, pot kwartaal f O.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,05 franco por post, p. kwartaal. - 1.80 Afzomterlijko nommers- O 02 Zooals andere jaren zullen ook dit jaar In deSchiedamsclie Courant Nieuw jaarsgroeten kunnen opgenomen wor den tegen den prj)s van VIJFTIG CBMTS. liet nummer waarin deze zullen voorkomen, zal wegens den op Zondag vallenden Nieuwjaarsdag, met liet oog op het personeel,, den avond te voren uitkomen. Algemeen overzicht. Schiedam, 27 December '98. De onvoorzichtige uitlatingen van gtaafThun in den Oosten rij ksch en Rijksraad naar aan leiding der Pruisische uitzettingspolitiek hebben iudeitijd heel wat opschudding gewekt, en 't was te denken dat de Duitsche regeering de dreigementen van den Oostenrijksclien minister president maar niet zoo kalmpjes zou laten passeeren. De Duitsche gezant graaf Euienburg, de vriend van "Wilhelm II, werd door keizer Frans Jozef in bijzonder gehoor ontvangen om een eigenhandig schrijven van den Duitschen keizer aan zijn bondgenoot te oveihandigen. ICoit daarop kreeg de Oostenrijksche gezant te Berlijn een audiëntie bij keizer Wilhelm. Het was duidelijk dat die diplomatieke ge- dachienwisseiing tussehen de keizers zelf be trekking had op het incident-Thun en de bevestiging van dat vermoeden levert de »Abend- post" te Weenen. In dit officieuse orgaan ver scheen Zaterdag jl.een communiqué, waarin ver klaard werd hoe ongewensci.t het is zelfs schijn baar een misverstand te laten bestaan tussehen de verbonden mogendheden, welker goede ver standhouding van het hoogste belang is niet alleen voor hen zelf, maar ook voor den vrede en het welzjjn van geheel Europa. Breedvoerig wórdt dan betoogd dat graaf Tliun in zijn antwoord aan den afgevaardigde die hem geïnterpelleerd had over de uitzettingen uit Pruisen, geenszins de bedoeling had gehad blijk te geven van weinig vriendschappelijke gezindheid jegens de Duitsche regeering. Toen giaaf Thun toespelingen maakte op de mogeljjke toepassing van gelijksoortige maatregelen, be doelde hij niets anders dan te verzekeren dat de beide regeeringen ten opzichte der uitban ning gelijke rechten hadden. Ten slotte werpt graaf Thun het denkbeeld ver van zich, dat hij vijandelijk gezind zou zijn jegens de Duitschers; in het communiqué in •de ïAbendpost" wordt zelfs gezegd dat hij »ala minister en als burger een even ovei tuigd aanhanger, als welke leidende staatsman der BUREAU: SOTEKSTSAATf Telephoon K®. S23 gags w, - amgtsrer monarchie ook, is niet alleen van het verbond roet Duitschland, maar ook van een politiek die op hartelijke betrekkingen tussehen beide rijken berust." De Oostenrijksche regeering maakt dus als ..et ware haar excuses over den bok dien de eerste minister heeft gescholen. Prettig is het niet, te meer waar het de door niemand buiten, door weinigen binnen de Duitsche grenzen goedgekeurde uitzettingipoH- tiek betreft, En bovendien heeft graaf Thun kans het na deze verklaiing geducht aan den stok te krijgen met de onhandeibaie Tsechen, Polen en Ruthenen. Maar wat te doen tegen het in zijn eenheid krachtige Duitschland Dat de betrekkingen tussehen Duitschland en Oostenrijk er hartelijker op zullen worden, zal echter wel door niemand beweerd woiden. Een Kerstverhaal, DOOIt MAXIME DU CAMP. In de politieke crisis die Spanje op het oogen- blik doormaakt, speelt ziekte een groote*rol. Sagasta, Castelar en don Carlos, alle dtie zijn ernstig ongesteld. De toestand van den 75-jaiigen liberalen staatsman, die reeds geruimeu tijd aan een hart kwaal lijdt, is door de longontsteking, waarmede hij sedeit een kleine week te bed ligt, zorg wekkend, schoor de geneesheeren wel hoop heb ben den minisier-president te behouden, mits er geen complicaties intreden. Maar men weel hoe gemakkelijk die zich voordoen bij lioogbe- jaaide rnenschen. Den eenden Kerstdag ging het vrijwel met den patiënt, die in staat was eenig voedsel tot zich te nemen; maar 'savonds werd zijn toe stand weer slechter. De kans op volledig herstel is dus niet zoo heel groot. Bovendien is het de vraag of Sagasta, zoo hij al herstelt, in staat zal zijn aan het bewind te blijven. Want in den eeisten tijd zal de grijze staaisman zeker rust moeten houden om weer goed op klachten te komen. Castelar is eveneens door longontsteking aan getast, en don Carlos lijdt, volgens liet nMémo- rial Diplomatique", aan asthma en bronchitis. Dij vertoeft op het oogenbhk in zijn paleis te Venetië. De geneesheeren zien den toestand van den Pretendent ernstig in. Over den inwendigen politieken toestand hebben Sdvela en Weyier zich in interviews uilgelaten. De eerste verklaarde dut wanneer in eenig land nationale rampen intreden, dit altijd te wijten is aan belangrijke verandering in het regeringsstelselm. a. w. de liberalen zijn, volgens den conservatieven staatsman, de bewerkers van Spanje's ongeluk. Sdvela meende dun ook dat Sagasta moet aftreden. Generaal Weyier is het daarmede niet eens De generaal heeft er voor gezorgd dat hij met alle parlijeu goede viienden is gebleven, en nu hoopt hij dat Sagasta spoedig zal herstellen, Toen hij in zijn dorp terugkwam, was hij do gevierde man. Hij had Margroet als kind ge kend; als jong meisje vond hij haar terug en. hij trouwde met ham'. Zij waren arm; moed was hun bruidschat-, en haar huwelijksuitzet was een muts van drie francs die Margreet kocht, om netjes voor den dag te komen bij de trouwplechtigheid in de kerk. Het huisje hoor de aan henhet was wel klein, bouwvallig en ■onoogelijk, maar zij waren ar gelukkig, omdat •zij eerlijk waien, werkten en elkaar lief had den. Men zeide van hen„Margreet heeft nog -niet zoo dom godaan met Grooten Piet te trou wen hij werkt van den ochtend tot don «vond, altijd maar even flink, door; hij is zui- •mg en drinkt niet." Ja, Groote Piet was een flink werkman, ijve rig, nauwgezet, dio weinig praatte en veel deed. Hij had zijn oud handwerk weer opgevat, en reed iu de bergen voor een steenhouwer die do granietgroove exploiteerde. Bij het besturen van do" kar, bespannen met vier paarden met stevige schonken en hreedo borsten, wist Pioter 'uitmuntend om te gaan met zijn hefboomen,- do zwaarste blokken in evenwicht op te ladeoi en •zonder averij de vaak maar al te steile hellin- f gen af te dalen, dio naar de vlakto leidden. En wanneer hij dan na zijn dagtaak thuis kwam, dan vond hij do warme soep op tafel en een kan appelwijn er naast; hij hing zijn mantel aan een spijker, zette do zweep, waarvan hij nog nooit den slag had gebruikt, in een hoek, nara zijn muts af en zeide tot Margreet: „Koin moeder, ga zitten en laat ons eten; ik denk dat we wel honger zullen hebben." Alles lachte lum too in die schamele woning, waar al spoedig een wieg van teenen stond dio Piot zelf in zijn avonduren gevlochten had; want de kleine Jacob wa3 geboren. Het geluk op aarde is niet van langen duur; een Arabisch spreekwoord zegt: „Zoodra go uw huis rose hebt geschilderd, komt het nood lot en verwt hot zwart." Elf jaar leefden Piet en Margroet gelukkig en maakten plannen zon der zich ongerust to maken over de toekomst, toen het ongeluk het huis binnendrong, zich er nestelde en met wilde heengaan. Op oen dam- pigen, kouden winterdag was Groote Piet reeds vioeg naar de bergen gogaan na zijn lading in genomen te hebben en, naast den kop van het voorpaard looponde, dj moeilijkste plaatsen voorbij to zijn gekomen, voelde hij zich ver moeid ou ging op de treeplank van de kar zit ten, met don rug leunend tegen een blok gra niet, dat over den wagen uitstak. Onwillekeurig sloot hij de oogen en, gewiegd door de beweging der kar en door den eentonigen klank der belle tjes, viel hij in slaap om op deze wereld niet meer to ontwaken. Een der wielen ging over een dikken tak heen dio midden over den weg was gevallende schok was zóó hevig dat Piet. op den grond werd geslingerd, en voordat hij den tijd had een beweging te maken om op te staan, hadden de wielen, der kar zijn borst ver pletterd. want hij acht het noodig dat, met Sagasta aan het hoofd, een krachtig ministerie worde ge vormd. Hij voor zich belooft aan zoo'n mini sterie tien steun van belangrijke politieke ele- menlen te zullen bezorgen. Weyier bedoelt daarmee, dat Sagasta hem de portefeuille van oorlog zal toevertrouwen. Maar dat diaagt geenszins de goedkeuring van Mmtinéz Campos, Blanco, Lopez Dominguez, Primo de Riveiio en andere legerbevelhebbers weg, die de hoofden bijeen hebben gestoken, en tot het besluit zijn gekomen Weyier's plannen te bestrijden. Op die wijze zal, erenab zoo taak in moeilijke omstandigheden is geschied, Spanje ook bij de oplossing der ministerieele crisis voelen hoe zwaar de hand der militairen drukt op het arme land. Het voelt dit ook op andere wijze. Want een aantal generaals en andere hooge officieren die vroeger door de koloniën werden gesalarieerd, komen nu ten laste van hot moederland, en iet wijl het vei lies der koloniën zou moeten leiden tot vermindering van het leger, is juist besloten tot de bevordering vau 300 onder luitenants. Als er een land is dat van drukkende mili taire lasten weet te spreken, dan zeker Spanje. kemengde Mededeel! ngen. Heb blijkt dat de Engelsche afgevaardigden, om redenen van binnenlandscli belang, hot pro ces-verbaal der conferentie togen, heb anarchis me niet bobben geteekend. Tussehen Engeland en zijn koloniën is met ingang van Kerstmis het penny-port ingevoerd voor brieven van bepaald gewicht. Am het paleis van St. James meldde zich op den Eersten Kerstdag een krankzinnige aan om den prins van Wales een brief van Jeszus Chris tus te brengen. Aelït man waron noodig om den armen drommel in een ambulance-wagen te krijgen. Geduror.de de Kerstdagen is te Antwerpen het Congres der Belgische Christelijke damocra- ten gehouden. De priester Daens werd warm toegejuicht. Het congres besloot zich in verbinding te stel len met het anti-clericale- Drievoudig Verbond. Het Fransehe parlement is tot 10 Januari gescheiden. Morinaud, de afgevaardigde voor Constanüne, is naar Frankrijk scheep gegaan, om de joden- quaestie in Algerie nog eens ter sprake te bren gen in do Fransehe Kamer, Morinaud is van do radico-sociakstische Kar mergroep verhuisd naar de onafhankelijke so cialisten. Dupuy is in zijn Kabinet door de delegatie van het Hof van Cassatie gelioorl. Tegen Woensdag is Burthou gedagvaard. ApVEEïENTiErRue: van 1—5 gewone regels met inbe grip van ccue Courantf 0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bjj abonnement wordt korting verleend. Hot „Journal do Gcnève" bevestigt Jaurbs" xnededeeling in de „Petite Itépubhquo" om trent het onderhoud van graaf Munster mot De Turelle over den zgn. brief van keizer Wil helm. In hetzelfde blad beweert Jaiu-os tlians dat Selivvartzkoppori gezwegen heeft oindait Estor- liazy dreigde Srelatie met een dame uit do eeiste kringen te Parijs te zullen bekend ma ken. Toen S.'s naam voorkwam op de lijst dar getuigen in liet proces Zola, is dio dame zelf Zol» gaan vragen haar te sparen. Jaurès zegt eon en ander van Zola zelf vernomen to hübben. Yoor de weduwe Henry is reeds 111,447.75 francs bijeengebracht. De paarden vervolgden hun weg zonder te vermoeden dat hun geleider, hun oude vriend, dood achter hen l.ag. Zij kwamnn bij den steen houwer aan en hielden voor de deur stil. „Waar ia Groote Piet?" Men deed onderzoekmen ging naar zijn liuishij was er met en Mar greet maakte zich ongerust. Do nacht was ge daald. Men nam lantaarns mee en stak fakkels aanmen volgdo het bergpad, al maar roepen de. „Hé' Groote Piet1" Geen stem antwoord de. Dwars over den weg vond men den armen drommel, uitgestrekt op don rug, de armen ter zijdo uitgespreid, de borst verbrijzeld. Het wiel had den mantel gescheurd; hij was met bloed guverwd. Alle bewoners van het dorp vergezelden licit lijk naar de kerk en naar de begraafplaats allen kwamen Margreet de hand drukken; zij was bleek als een wassenbeeld; haar lippen al leen bewogen, want zij bad;maar zij kon slechts zeggen„Mijn God, ontferm u over nïijmijn God, ontferm u over mij I" Jacob had teen zijn tiende jaar bereikt. Hij begreep niet, hij kon niet begrijpen welk vree solijk ongeluk hem getroffen had; maar hij weende wanneer hij zijn moeder zag weenen, en hij weende dikwijls. Sedert den dag waarop Groote Piet plotseling door den dood was weg gerukt, rustte het ongeluk op do hut, waar het geluk gehuisd had; het was geen armoede, het was diepe ellende. En daarom lag Margreet zacht to snikken in dieti Kerstnacht. IY. Toen de e mend schemerde, stond Jacob op hij geeuwde, schudde de droge halmen uit In de algenieeno vergadering van den Bond ter verdediging van de rechten van den Meusdh en den Burger is een motie aangenomen, waar bij ten behoeve van kapitein Dreyfus, Zola en den heldhaftigen kolonel Picquart terugkeer tób recht, waarheid en gerechtigheid wordt, geeisohb. Onder leiding van don senator De Marcère i» te Parijs een meeting gehouden, waarin ge- eiseht werd dat de grondwet door een Consti tuante zou herzien worden. Mevrouw Paulmier, die op Olivier, rlen re dacteur der „Lanteme", schoot, is door de jury vrijgesproken. Olivier heeft 15000 frs. sehaide- vergoechng gekregen. Uit Berlijn wordt bericht dat de generaal dor Jezuïeten, die Duitsolieir van geboorte is, uit de beste bron verzokort dat do Bondsraad eerst- dmgs de terugkomst der Jezuïeten in Duitsch land zal toestaan. Banffy heeft mot graaf Thun geconfereerd en is door den Keizer in gehoor ontvangen. Do Keizer heeft Banffy opnieuw zijn vertrouwen verzekerd. Te St. Petersburg loopt het gerucht dat Rusland tegenover de uitzetting van Russische onderdanen uit Pruisen represaillemaatregelen zal nemen. In verschillende Russische provinciën heerscht hongersnood ten gevolge van het mislukken van den oogst. De admiraals zgn van Kreta vei trokken. De Montenegrijnsche regeering heeft besloten de Montenegrijnen tan Kreta terug te roepen. De gewezen Grieksche consul te SaSoniki Papadiamantopoulo is benoemd tot directeur van het politiek bureau van prins George. Vreeselijke bijzonderheden staan te lezen in een rapport van het Armeensche comité over den dood der Armeniërs die ten gevolge der laatste onlusten te Konstantinopel z\jn gevangen genomen. Meer dan 100 dier ongelukkigen zijn bezwe ken onder de afschuwelijke martelingen, die huu zijn aangedaan. 200 zjjn gestorven tengevolge zijn haar ca keek naar zijn moeder. Daar lag zij te bed met roode wangen, met halfgesloten oogen, met bleéke lippen. Toon zij haar zoon zag, knikte zij hem toe. „Heeft u goed, geslapen, moeder?" „Ja, beste jongen, heel goed, Ik voel mij bepaald beter; maar ik heb het wat koud; leg vuur aan iu den haard." Jacob zocht m allo hoeken dor kamer, opende een kast-, kroop in een keldertje waarin vroeger de provisie bowrard werd, en zeide toen: „Er is geen hout meer, geen takken en geen blok jes." Margreet sloeg de oogen ten. hemel„"VVab te beginnen?" Maar zij dwong zichzelf te glim lachen en zeide nog: „Ik geloof dat ik het min der koud heb dan ik wel daclit." Jacob zat op een grooten steen, dio hem voor stool diendo; hij gebruikte een steen als hamer om een spijker weer in zijn klompschoen te slaan. Hij trok zijn klompen aan, trok zijn mut3 over zijn ooi-en en zoid'a tot zijn moedor„Ik ga op den berg dood hout zoeken." „Maar het is vandaag Kerstmis!" „Mijnheer do pastoor zal het mij vergeven." „Jongen, het mag niet. d'at weet ja: het is vandaag geen Za terdag; dat is de dag om afgebroken takken to verzamelen." „Dab hindert niet, moeder; do veldwachter zal mij niet zien; ik kom gauw te- mg. U moet iutussohen de deken maan goed ovtr uw schouders trekken; dan heofb u het minder koud." Margreet aarzelde nog; maar toen zeide rij: „Ga maar, kind. God zal je zegenen, omdat ja jc moeder zoo lie' hebt." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1