;S 52"° jaargang, N°. 9819. II Donderdag 29 December 1898. r? De gescheurde mantel. w 'V >T"TT' "VV*" 55^W 1- Bericht. m X ib BUITE ISLAND. t£ 0.90 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. fSURSSAUBöTEJRSSTR AT 70, Teleshoon Ho. £23. MAXIME DU CAMP. mmmrn BINNENLAND. 'M bïi ff M i V V" SCHIEDJUSGh S^sJV-vgs, GOUBAIT. 44' AwJ«ra*stf,ISI'EUIIi voer Sohiedam, per kwartaal omliggende plaateen, p. kwart. 5- franco por post, p, kwartaal. Afzonderlijk# nommers. aooal» nn«ïcre Jaren zullen ook «!It 1 jaar in «leSehicdauiscIie Courant Hieuw ^jaarsgroeten kunnen opgenomen uor- if den tegen den pr}{<» van VIJBTTICI ^"'(DÊSTS. Uct nummer «F waarin deze zullen $s vooikomen, zal wegens den op Zondag #S L V M a£V ki Wv vallenden nieuwjaarsdag, niet liet oog op het personeel, den avond tc voren uitkomen. Algemeen overzicht. Schiedam, 28 December '98. Men moet de militaire paitjj in Frankrijk de ^'twijfelachtige eere laten die haar toekomtzij |W knn liegen of het, zooals men wel eens zegt, gedrukt staat. Nu is 't waar dat delangduiige campagne van valsche beschuldiging, lastering, .yalschheid en bedrog allengs zekere gemakke lijkheid van fantasie geeft. Ook hier is 't oefening baart kunst. De Eclair" heeft -weer een verhaal als uit een lomnn van Ponson du Terrailliet heet afkomstig te zijn van een rechterlijk ambtenaar, die De Bgenoemd wordtbedoeld is de bekende voorzitter van een der kamers van het Hof van Cassatie, Quesnay de Beaurepaire. Welnu, op verzoek van Bard, den laadsheer- rappoiteur, had Q, de B, een kabinet dat te zijner beschikking stond, maar waar hij zelden kwam, afgestaan r.ls wachtkamer voor Picquart, die daar dan gedurende zijn afwezigheid zat te werken en te rooken. Maar op zekeren dag was De B. vroeg in het Paleis van Justitie gekomen en zat in zg'n kabinet te schrijven, toen de deur zonder com plimenten weid opengedaan en hij tot zijn ver bazing hoorde zeggen Beste Picquart, zeg mij eens je meening over de verklaring van De bezoeker eindigde zijn zin niet. Het was mr. Bard, die doodsbleek terugdeinsde. Hij had eenige papieren in de hand en meende Picquart te tieffen. Dit treurig product eener lasterende verbeel ding heeft de ïTemps" aanleiding gegeven bij beide rechterlijke ambtenaren navraag te doen. De heeren waren niet thuis, maar mr. Bard liet den ïTemps"-redacteur weten Het spjjt mij niet de gelegenheid gehad te hebben u te ontvangen maar ik zou u nood zakelijkerwijze hebben geantwoord dat ik u niets mede te deelen had, vooreerst omdat ik als magistraat elk interview moet weigeren, en bovendien omdat ik niet betrokken ben geweest in eenig incident, dat aanleiding zou kunnen geven tot dergelijke verzinsels." Bovendien heeft de raadsheer door Havas de volgende mededeeling laten bekend maken >De vei halen volgens welke de raadsheer - 1.05 - 1.30 - 0 02 Advertentieprijs: van 1-—5 gewone regels mot inbe grip van eeno Courant/"0.5a Iedero gewone regel moor0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Bard onder zekere omstandigheden een gespiek heeft begonnen of meende te beginnen met kolonel Picquait, zijn onjuist. Het eenige voor val wat daartoe aanleiding kon geven, is het volgende sOp zekeren dag, toen een der getuigen bezig was zijn verklating af te leggen, verzocht de president, die het diuk had met den getuige, den lieer Bard of hij den getuige Picquait en diens bewakers wilde gaan verwittigen dat de strafkamer hem eerst in de volgende zitting zou hooren. Picquart moest zich met zijn be wakers in het kabinet van een der presidenten ophouden. Bard ontmoette daar dien ambtenaar zelf en zeide dezen dat hij hem niet zocht, maar den gevangene die daar een poosje ge leden geweest was. In het kabinet tan een anderen president vond Bard Picquart en zijn bewakers en deed zijn boodschap. »Dat alles gebeurde in enkele minuten. Bard bad nooit het woord gericht tot kolonel Picquart dien hij niet eens kende." Daaitegenover zegt de nEclaii" nog instaat te zijn het huis te noemen waar en de personen in wier bijzijn een der handelende personen in dit o. i. om waar te zijn, wel wat erg melo dramatische tooneel verhaald heeft boe de zaak zich had toegedragen. De nGaulois" noemt Quesnay de Beaurepaire's naam voluit; het blad bevestigt oveiigens liet verhaal der Eclair," maar voegt er nog bij dat Bard zou gezegd hebben nBeste Picquai t, hier heb ik de verklaring van Gonseik geloof dat we hem te pakken hebben." Quesnay de Beaurepaire die zich in hetzelfde vertrek bevond, maar zóó dat Bard hem niet gezien had, zeide toen: sMijne heeren, ik ga heen ik geloof dat ik niets met uwe zaken te maken heb De sLibre Parole" meent te kunnen verzeke ren dat Quesnay de Beaurepaire zeer stellig was in zijn verbaal van deze gebeurtenis aa* verscheiden zjjner collega's, onmiddellijk nadat het feit had plaats gevonden, en volgens de »Soir" was hij zelfs van plan er officieel den eersten voorzitter van het Hof, den heer Mazcau, van in kennis te stellen denzolfden dag had hij daartoe een brief geschreven, die evenwel was blijven liggen na de stappen die men bij hem had gedaan. De bladen van de genetalen staf eischeo nu dat de minister van justitie, die daartoe alleen bevoegd is, het Hof zal bevelen een disciplinair onderzoek te openen tegen Bard. Een der centrumsleden wil, zoodra de Kamer weer bijeen is, de.regeeringinterpelleeren over het incident-Bard. Intusschen is een deel van het beruchte ge heime dossier gisteren door kapitein Cuignet oveigebiacht naar het Hof van Cassatie. Volgens de ïSiècle" heeft de regeering de voorwaarde gesteld dat het gedeelte van het proces waarin dit dossier ter sprake komt, met gesloten deuren zal worden gevoerd. Daarenboven zal liet dossier eiken dag, ge- Ecu Kerstverhaal, dook ■(|i"7 De kleine Jacob sfcak zijn. mes in zijn. zak, M' gooido een. touw over zijn schouder oon de tak- ken, die hij bijeen zou rapen, tob eert bos te 4' binden en opende de deur. Een windvlaag, bela- den. met sneeuw, joeg hem terug en warrelde |-:door de kamer. „Wa,t een weer!" zox Jacob. 1,.Goede hemel," riep Hargreet uit, „het is eem witter zondvloed. Luister eens, jongen.je bent warm geldeedhelaas neon, jo bent niet H^-gekleed om tegen den ijskoude® wind te (kun nen. Maak den koffer open, waar ik de Heeren van je vader in heb geborgen, in afwachting dat jo groot genoeg zult zijn om ze te kunnen gebruiken; geef mij zijn mantel, den mantel waarin hij thuis is gebracht op dien ongeluks- 4ao i je kuntb je er in wikkelen, en dan zal de 'boude je niet hinderen. Eén zieke in huis is 1 gènocg." i Jacob nam den xniantel, die opgevouwen in Jden koffer lag; eem gowijd takje lag e<r op. Het was oen dier ruime, dikke mantels van wol, doorweven met geitenhaar, zwart en wit ge streept, met een lagen fluweelen kraag en eon ■i kopeken, gesp. Hij was opengescheurd, en. op jkeb gced kon men een vlek zien van een som- V Li M durende liet ondeizoek, worden teruggebracht naar het ministerie van oorlog. Dit moet door Dupuy met president Loew zijn oveieengekornen in een onderhoud na het vei hoor van den minister-president. Over dit verhoor is niets uitgelekt. Het heeft ongeveer anderhalf uur geduuid. Volgens de ïEcho de Paiis" echter liep het vei hoor: 'lo. over de wijze waarop Dupuy door genei aal Mercier in kennis was gesteld van liet Dreyfus ten laste gelegde verraad 2o. over de verklaringen die Lebrun-Renault tegenover hem had afgelegl omtrent do zgn. bekentenis van Dreyfus; 3o, over het geheime dossier en over de vraag of in 1894 aan den krijgsraad buiten weten van den beklaagde en den verdediger in raadkamer geheime stukken waren overgelegd. De Rappel" meent te vreten dat indezeen de volgende week zullen gehoord worden Paschal Grousset, Rochefoit, Pauffm de St. Morel, chef van het kabinet van De Boisdeffre, de gewezen opperbevelhebber zelf, Reinach, Jauiès, Clémenceau, majoor Lauth, Gribelin en de minister van oorlog De Fieycinet. Zij zullen alle gehoord worden over den brief van keizer Wilhelm; de regeering bezit volgens do sRappel" het bewijs dat dit stuk met de door Cavaignac van ds tribune der Kamer voor gelezen stukken door Henry vervaardigd is. De »Cri de Paiis" beweert dat de oud-minis ter Poincairó getuigd heeft, genei aal Billot in ondubbelzinnige woorden te hebben hooren vei klaren dat hij Esterhazy voor een verrader en eenige andere personen voor diens mede plichtigen hield. Hetzelfde blad zegt dat het algemeen de aandacht heeft getrokken dat grootvorst Wla- dimir van Rusland zich bij zgn laatste bezoek te Parijs niet beeft laten vergezellen door den mihtaiie-attachó geneiaal Freedenchs, die in ongenade zou gevallen zjjn om zijn houding in de zaak-Dreyhis. Een dertigtal officieren die op de lijst voor de weduwe Henry hebben geteekend, worden ge- stiaft met kamerarrest. Zola bevindt zich nog in Engeland. De be kende conespondent der sTimes" te Paiijs, De Blowitz, verhaalt thans uitvoerig hoe Zola na de behandeling van zijn hooger beroep de nieuwsgieiigen op een dwaalspoor bracht en naar Engeland vertrok, waar hij op een dorp woonde. Ciemengdc Sledcdcelingeni Gonstans is benoemd tot Fransch gezant te Konstantinopel. De Echo de Paris" verzekert dat de Duitsche keizerin in liet voorjaar naar Nizza gaat, en dat keizer Wilhelm zijn vrouw daar zal bezoeken. Het schijnt zeker dat den 31steu December door de Oostemijksche regeering krachtens art. 14 der Grondwet, verschillende keizerlijke besluiten zullen worden uitgevaardigd omtrent de vaststelling van een vooiloopig driemaan delij ksch budget en een voorloopig zesmaan- delijksch vergelijk met Hongarije. Tegen 17 Januari zal de Rijksdag worden bijeengeroepen. Voor het postwezen in Boheme is door den minister van handel, baron van Dipauli, hot Tsecliiscii als ofücieele taal aangewezen. bere klau*. Jacob wikkelde zich in. den mantel; hij was te lang en sleepte achter litem aan Mar- gieel lichtte de panden op, vouwde die samen en, wilde ze vastmaken aan het rugsbuk van den mantel. Zij zocht naai' speld'en, maar zij waron zóó arm dat die er niet eens waren. Jacob, die nogal slim was, zocht bij den haard een paar doornen van den wilden pruim bijeen, die over gebleven. waren van een takkenbos. De panden van den matei verdon. onder dan kraag vasfcgo- sloken en. Jacob hulde zich er weer in... Op het oagenblik dat hij wilde vertrekken, teen hij de klink van die deur reeds in, zijn. hand had, riep Margreet hem nog terug- „Als je de®. Driesprong voorbij komt, vergeet daat niet je gebed te doen." V. Jacob liep stevig door; geen menschelijk we zen was in het veld te zien; alles zag er erven, somber en troosteloos uit; de sneeuw viel neer én scheen horizontaal voort te glijden, met zóó groot© kracht joeg de Noordortvind haar voort; op de® hoogste® tak van een met rijp behangen populier kraaide een raaf. Dikwijls bleef de kleine Jacob staan om met een korten stamp van zijn Hel de sneeuw af te stooten, die onder zijn klompen aandikte. Hij had hot niet koud, maar wal voelde hij d© zwaarte van zijn man- Id; moedig liep hij voort, wamt hij was een flinke knaap mat een goed hart en een vasten wil. Hij had reeds een groot stuk van dan weg afgelegd, en was op het punt de eerste hoogten anasgjgMaagjsEB Volgens de »Standard" tracht Rusland thans een loaning te Berlijn te plaatsen. In Sngasta's toestand is eenige verbetering ingetreden. Daarentegen boezemt Castelar's toestand bezotgdheid in. Gust el ar is ot> jaar oud. Als ten onrechte voor Oailistische clubs aan gezien zijn verscheiden Katholieke clubs in Noord-Spanje weder geopend. van de- bergen te bereiken, waar liet woud zou beginnen, toe® hij als versteend bleef staan, want hij zag den veldwachter Aio, met zijn ka toenen muts onder zijn steek, den sabel op zij, da koperen paat op zijn bandelier, met den pijp in den mond, eensklaps bij do kromming van den weg opdaagde. Hot was een gevreesd man, die vader Mon- 1-adiQ, die, voordat hij veldwachter werd, bij de soppenrs had gediend, en daarvan aa® de ver baasde boeren wondere verhalen wist te dooai. Hij was de schrik va® alle jongens uit hot dorp, wanneer hij ze overviel bij het stelen van ap pels, hst schudden van pruimeboomon of het afslaan van noten; dan pakte hij zo bij een oor ©n schold che „dekselsclie roeraten" de huid vol, er hij bracht ze naar mijnheer den burgemees- tor che de schuldigen tot een vaderlijk pak voor hun broek veroordeelde. Jacob bleef dos onti steld staan toen hij zich plotseling tegenover den anmeedoogenden vertegeiiwoordiger van het gezag bevond. „Waar ga j© heen, Jaap, met dit honden weer 1" Jacob beproefde het een of ander voor wendsel te bedenken om zijn wandeling door do meeuw te verklaren, maar hij herinnerde zicsh dat zijn vader hem vroeger had gezegd: „Jo moet nooit liegen," en ofschoon zijn hart ge ducht bonsde, antwoordde hij„Ik ga naar die tergen, vader Moniiaclio, om. er dood hout te zoeken, want wij hebben niets meer en moeder ziek en heeft het zoo koud." De veldwachter stiet een vloek uit, dien hij Opnieuw wordt in Spanje de aandacht ge vestigd op de batterijen die door de Engelschen te Gibialtar worden aangelegd, naar Spanje toegekeerd. De afgevaardigden ter confeientie tegen het anarchisme te Rome zijn vooitdurend door geheime politic-agenten bewaakt, uit vrees voor aanslagen tegen hun leven. Bij besluit van den gouverneur van Algerië zijn verscheiden Spanjaaiden, Italianen en Eo- geische Maitezers uit het land gezet. Res Mangascha heeft 2ich thans geheel onder worpen aan Menelik van Abessyuiê. Verschillende Itaüaansche bladen vreezen nu dat Abessymë vijandig zal optreden tegen de Italianen, De regeering te Rome vei klaart evenwel zeer geruststellende berichten te heb ben ontvangen. Er liepen geruchten omtrent een mogelijken aankoop door Duitschland van Zanzibar en van de Kanarische eilanden. Beide geruchten zgn tegengesproken. De pest vermindert in Voor-Indië in de pro vincie Bombay en de stad Bengalor; in de provincie Madras en in het midden van het schiereiland blijft de toestand slationnair daar entegen woedt de ziekte hevig in de provinciën Mysore en Haydetabad. Hofberichten. Hare Majesteit de Koningin zal hedenavond de uitvoering van Verdi's Requiem, door de afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschap pij tot bevordering van Toonkunst, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Graven hage, by wonen. II. M. de Koningin-Moeder maakte gisteren eene wandeling op het buiten Zorgvliet, aan den Scheveningschen weg, tot het onderhouden der beweging met den onlangs vei zwikten voet. liever bij zich had moeten houden; zijn. knevel trildehij veegde zich do oogen af mot do woor den Is gek, zooaüs *do wind in je oogen steekt." Toon keek hij den Hoinen Jacob aan ïr.et een blik die allesbehalve streng kon lieeten en voegde er bij„Zoo, Jaapje, ga, ja naar de bn-gen? Da® gaan we niet samen, want ik ga, naar het dal Ik zal je dus met tegenkomen, maai- als ik je vanavond, wanneer je terugkomt, soms ontmoet, dan verzeker ik je dat ik ee® oogje chcht zal doen en een. anderen kant opi ga. Groots Piot was mijn vriend; hij was een bra ve kerel, die niemand kwaad dood!het -doot me verdriet dab zijn -weduwe 'fc zoo ongelukkig heeft. Vandaag hebben zo bij mij tihius, ter ge legenheid van heb Kerstfeest, een stuk versch gezouten vaa'kensvleech in de pot "Wees maar met bang; ik zal naar Margreet gaan en haaa- eert stuk brengen, 'tla een slecht weer om er door te gaan, Jaapmaar Jv heb het. wel anders meegemaakt, toen ik met mijn bijl omhoog voor 't regiment uitliep. Houd maar moed, on snij nu maar uit' En als je ooit oververtelt wat ik jo gezegd heb, dan zal ik je eens bij je ooren paldcen," Do brave man verwijderde zich, terwijl hij met een gebaar, waarin spijt en berusting sa mengingen, de schouders ophaalde. Maar hij bad nog geen tien passen gedaan toen hij zich omkeerde cn de jongen nariep„Hé, Jaap, ga, naar hob kroupelbosch van de JPrévotédaar zal je het meeste doode hout vinden." Wordt vervolgd.) ric'f 11 v,l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1