52"c jaargang.| Vrijdag 30 December 1898. N°. 9820. De gescheurde mantel Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, ess UITGEVERH. J. C. ROELANTS. 33 e r i c li t. BUITENLAND. Een Kerstverhaal, 4) BINNENLAm 6B2S5BEOBEJ1 AMjtinnMaTSFRUi voar Schiedam, par kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1,06 franco per peat, p. kwartaal. 1.30 A&onderlijke nommera0.09 Xooala andere jaren zullen ook dit jaar In deSelilcdamsche CnurantlVieuw- jaaisgroeten kunnen opgenomen wor den tegen den prijs van t'IJFTIfr CENTS. Het nummer waarin deze zullen voorkomen, zal wegens den op Zondag vallenden Nieuwjaarsdag, niet het oog op liet personeel, den avond te voren uitkomen. Algemeen overzicht. SCHIEDAM, 29 December '98, „Een. Fransche staatsgreep' Belangrijke be lichten uit Parijs' De uitvoering deze week vei waclifc Onder dien eoht-sensationeelen titel bevatte de „Weekly Sun" een telegram van Zaterdag nacht uit Parijs, waarin uit een bron van onbe twistbaar gezag verzekerd wordt dat de door velen sinds lang voorziene militaire staatsgreep op Woensdag was vastgesteld. De bijzonderhe den werden geheim gehouden, etn het bestaan eener samenzwering is alleen aan een zeer be perkt aantal personen bekend. Eon even sombere profeet als de „Weekly Sun" is de „Sunday Tunes", die in een artikel met „De Republiek in gevaar" tot opschrift, van een der invloedrijkste Engelsche staatslie den die juist uit Frankrijk terugkeert, beweert vernomen te hebben dat de Republiek het niet meer dan een maand kan uithouden Hoe weinig geloofwaardig die jobstijdingen ook klinken, toch heibben ze bij velen geloof ge vonden. Maar thans de Woensdag is voorbij, en de anders zoo volijverige edectrisclie vonk meldt niets van een staatsgreep. •Zou ook een militair© coup d'état op heb oogenblik wel veel kans van slagen heibben? Het Hof van Cassatie, zijn onderzoek voort zettend, heeft gisteren den oud-minister van 1894 Barthou en later Casimir-Périer gehoord. Van het geheime dossier schijnt het evenwel nog geen kennis te liebben genomen; de mi nister van oorlog toch spreekt formeel tegen dat liet Dinsdag jl. aan het Hof is medege deeld. Anderzijds verluidt dat het Hof van Cas satie zich verbondon heeft mr. Moniard alleen van die stukken inzage te laten namen die eon nieuw element voor de verdediging uitmaken Be advocaat moet zich daarenboven op zijn eerewoord verbinden alleen de door het Hof aangewezen stukken aan mevrouw Dreyfus mede te deelen. De „Echo de Paris" weet bovendien te ver tellen dat kapitein Cuigneb reeds een borderel, bevattende de opsomming der gerangscliikte en genummerde stukken, aan d© strafkamer heeft DOOR MAXIME DU CAMP. VI. „Waarlijk," dacht Jiaoob toen hij zijn weg voortzette, „hij is toch niet zoo kwaad als mön wei zegt, die vader Mcnhache!" Hij besteeg den terg, wat zijn kleine beénen zwaar viol, zwaar der nog door de sneeuw. Hij bleef staan om uit te blazen, en ondanks do koude, ondanks den scherpen wind, wischte hij zich het voorhoofd al en haalde flink adorn voordat hij rich weer op weg begaf. Dikwijls hooide hij op een af stand een geluid dab op een zucht geleek: dat was een doorntak die ondte*- hot gewicht der 'sneeuw doorbrak. Geen „.-erl, geen meerkol vloog door de boomem, geen muisje sneMe langs den berm van den weg; alleen een paar stout moedige musschen scihen'em donkere vlekjes op den blanken bodem; zij zochten naar voedsel. Als om zijn gang to vergemakkelijken, neu riede Jacob „Geboren is 'b God'lijk Kind!" Voorover gebogen liep hij voorb, met groote inspanning, nu eens vallend, dan tob aan de knieën in de sneeuw zakkend, den moed! niet la tende zakken en zelfs lachende, boen hij met den voet tegen éen bevroren aardkluit stiet en lacng- BÜREAtJ s SKOTEISSTKAAT 70, 'ïelenSioon W®. 123 Advmtentizi'IUJb van 1—5 gewone regels mot inbe grip van eeno Courantq Iedere gewone regel meetq.10 Bij abonnement wordt korting verleend. gebiaclit. Bij gedeelten zal later het dossier zelf worden overgelegd; vijf zittingen zal liet Hof er aan wijden. Van heb dossier zal in hot eind- lapporb geen melding worden gemaakt, en mr. Mornard zal het in memories behandelen. Het pas door de anti-revisionistische bladen ontdekte incident-Bard zal waarschijnlijk aan leiding geven tot oen onderzoek. De minister van justitie, de heer Lobret, zal in deze den eer-aten voorzitter Maizeau, Quesnay de Bonuro- paire en Bard hooren. Vcorloopig blijft heb daarbij. Queaiiay de Beaurepaiire heeft liet verhaal der „Éclair" of dab der „Gaulois" nooh boves- t'gd noch ontkend. Hij heeft eenvoudig niets van zich laten liooren. Wanneer de Kamer weer bijeenkomt, wach ten de regeering reods aanstonds nieuwe inter pellaties van Millewye en den socialist Pra- che, ieder een over de maatregelen die de regee- nng denkt te nemen om dc,n eerbied voor de- v et te verzekeren en zekere rechterlijke ambte naren aan hun plicht te herinneren; de aanlei ding is gelegen in beweerde onwettigheden m heb revisie-proces. Voorts wil Georges Berry de regeering vragen waarom zij heb beshub van den Parijsclien gemeenteraad niet heeft vernie tigd tot aankoop van tweehonderd exemplaren van Urbain Goliier's„Het loger tegen de natie". Eindelijk zal Firmin Faure interpellee- len over het incident-Bard. De „Echo de Paris" deelt een gerucht mede vclgcns hetwelk Dreyfus op den Tweeden Kerst dag scheep is gegaan naar Frankrijk. Van de talrijke processen die meer of minder diiecb samenhangen met de zaak-Dreyfus, ston den er gisteren weer verscheiden op de rol. In as zaak Trarieux contra Gyp requiresrda het O. M. ontvankelijk-verldaring der vordering; het vonnis werd acht dagen uitgesteld. De zaak Judet contra Zola werd voor denzelfdan tijd verdaagd, terwijl op vordering van Vervoorfc, I» oohefort's zwager, Tailhade en de „Droits de l'Homme" en de „Anrore" tot boete en schade vergoeding werden veroordeeld. ftemcngiic SScdeilcelIngen. Merkwaardig is de verklaring van den Fran- rohen minister van koloniën in de budiget-com- missie over Fransch-Soudan. De minister zeide dab het tijdperk van uitbreiding thans geheel afgeloopen is, daar de kolonie aan beide zijden grenst aan bezittingen van Engeland en Duitsohland. Morinaud, die de Fransche regeering nog maals over Algerie wil interpelleeren, zal daar bij aan de regeering een wet vragen tot ophef fing van het besluit-Crémieux on tot wederin stelling van den collectieven inlandschen eigen dom Men weet dat in 1870 op voorstel van Cré- mieux, lid van heb gouvernement der National© Verdediging, aan de Joden in Algerié gelijke burgerlijke rechten mot de Ohristen-bevolking werden toegekend. ui't in de sneeuw viel. Komaan, nog een eindje. Het kreupolbosch van de Prévöté is vlak bij, en daar, heeft vader Monhaehe hem gezegd, xs dood hout te vindon. En waarlijk, cr was geen gebrek aan. Onder de rillende struiken, onder do neer hangende doornon toekenden rich voren in de sneeuw af door de neergevallen tatoku. getrok ken. De kleine Jacob begon aan zijn werk. O 1 wat ploeterde hijHij had zijn mantel afge daan om vrijer in zijn bewegingen te zijn; zijn bcenen verdwenen in de sneeuw; zijn handen, zijn armen waren doornat en verstijfd van koude, terwijl liet zWeet van zijn gehaat droop. Hij richtte zich weer op, keek naar den stapel dood hout dien hij reeds gesprokkeld had, en voelde rioh gelukkig toen hij dacht aan het heerlijk vuurtje dat er in den haard zou knette ren als hij weer thuis was. Hij had graag hier en daar wat varens geplukt om zijn bed walt zachter te makenlist was wel hardmaar hij durfde niet en bovendien had hij geen tijd: moedor was thuis en zuchtte onder de deken wanneer zij de noordervlagen hoorde huilen. Al hot doode hout dat hij kan dragen, heeft Jacob nil bijeengezameld; hij voegt er nog een paar takjes bij om liet bos vol te maken; met zijn touw bindt bij zijn bos zorgvuldig bijeen, opdat geen enkel twijgje onderweg verloren zal gaan; hij slaat zijn mantel om zijn schouders, laadt zijn vracht op zijn rag en, steunend)© op den stok dien hij gesneden heeft, slaat hij den koristen weg naar hot dorp in. Zijn boenen tril len wel wat; want cle last is zwaar en de sneeuw is diepdikwijls houdt hij stil en leunt tegen een boom om te rusten. Eon gerucht dat Leon Bourgeois benoemd zou worden tob Framsch gezant te St. Peters burg, wordt tegengesproken met de vea-zekering dat er geen sprake is van Montobello's aftreden. De „Ilamb. Naeliriehten" dringen ca- op aan nat de maatregelen tegen het Deemssho elemont ui Sleeswijk nog verscherpt worden, om aldus tot algeheele verduitsching van hot land te ko men. De kinderen moeten mar Duitsohe •scho len; er moeten Duilsche volksbibliotheken wor den opgericht; er dient op gelet dat openbare werken en ambten niet aan Denen worden ge gumd »n de uitzettingen moeten voortdtiron tot dat in Sleoswijk vrede en rast heenschb. En dat in 1898. Op 8S-jaiigen leeftijd is, volgens de „Germa- nid' overleden het lid van het centrum Dieden, het oudste lid van den Duilschcn Rijksdag en van het Pmisricho Huis van Afgevaardigden. Over een typische rechtsvraag loopt een bo- loedigmgsproces in den Elzas, nl: „Wordt een Elzasscr in eon slecht daglicht geplaatst dooi de bewering dat hij ui betrekking staat tot Dnunont?" Niet vleiend voor den bekenden anti-semiet In do Keizerlijke Boodschap, waarmede d© Oostenrijksehe Landdagen zijn geopend, wordt de samenwerking van alle nationaliteiten tot in- tdicetueelo en materieel© ontwikkeling, met ter zijdestelling van alle geschillen, warm aanbe volen. Men bespreekt t© Madrid druk het feit dat generaal Weyler een langdurig onderhoud heeft gehad met de Regentes. De „Impartial" en do „Tieanpo" betreuren dat Sagasta ziek is, maar meenen dat d© oplos sing der minis) .rieele crisis niet op zijn herstel kan wachten. Do „Liberal" zegt dab don Carlos er niet in geslaagd is in liet buitenland oen leening te plaatsen, zoodat hij nu in Spanje zelf ti acht te krijgen. De Londensche correspondent der „Ind. Bei ge" daarentegen beweert dat dë Pretendent in Engeland steun vindt bij do legitimisten, o. a bij een dm katholieke leden van het Huis der Lorus. liet agentschap Stefani te Rome meldtAlle berichten die de regeering uit Afrika ontving, ook in de laatste dagen, zijn beslist bevredi gend. zijn volstrekt ongeloofwaardig. Spliafcianakis, de voorzitter van het vroeger© uitvoerend bewind oji Kreta, heeft aam prins George een regeeringsprogram voorgelegd van dezen inhoud bestuur van het eiland volgens do thans vigeerend'e. wetten gedurende twee maanden; daarna bijeenroopimg der- nationale vergadering van Akrokri om te beraadslagen over de door het idtvoercnd bewind ontworpen wetten. Uit d© leden der meerderheid zal prins George dan een ministerie kiezen, waarna, de geld Alle mededeelingen van heb tegendeel VII. Met kleine sta.ppen, maar toch flink dooiioo- pend, bereikte hij het kruispunt: heb was de Driesprong. In den tijd der Romeinen, lang ge leden, werd die plaats Trivium genoemd toen stond er een altaar, gewijd aam Merciuïus, die do beschermer der wegem, de god der koop lieden en de patroon der dieven was. Heb Chris tendom wierp het heidënsche altaar om on ver ving het door een groot siteenen kruis; op het door vleahitmossen omgroeide voetstuk Iron mem nog een datum ontcijferen: An. Dom. 1314. In den tijd van den honderdjarigen oorlog werd heb Christusbeeld verbrijzeld en de stukken la gen over den grond verspreid. Maar toon de vroemde indringers van den Fransdien bodean over de grenzen waren geworpen; toen Jciian- na, de goede Lotharmgsdie, het koninkrijk Frankrijk aan den kleinen koning te Bourgt;. lia.d teruggegeven, werd het beeld weer opge richt en van dien tijd af wordt hot in do ge- heelo streek vereerd ©r is geen boer dio hot niob zijn groet brengt, en zelfs de veearts, die gaai no met don godsdienst en de geestelijkheid spot, durft niet voorbij te gaan zonder zijn hand aan zijn hoed te brengen. Boven hef voetstuk strekte Christus d© ar men uit en scheen de wereld toe te roepen daar een schuilplaats te zoeken; d© handen warem op het kruis gespijkerd; het hoofd was met een dcornikraas omwonden; in do zijde gaapte cle door den lanssteek veroorzaakte wonde. Reusachtig sdhijnt da gestalte in de plooien van den om de heupen gewonden gordel hebben win terkoninkjes hun nest gebouwd; men heeft ze laten begaan. Het gelaat ziet naar het Oosten vergadering do eerste vijf jaar niet zal worden bijeengeroepen. I uns George gaat mot dit program made, maar er is een partij die oen ander prograur aan den prins wil voorleggen. Van Engelsche en Amerikaansclie zijde wordt, met hardnekkigheid gewaagd van eem conflict tussclien Fransehen en Siameezen. De Fransche icgeering verklaart daarvan niets vernomen to hebben. Rhodes is naar Engeland vertrokken, om vandaar naar Egypte en Soudan te gaan met hot oog op den aanleg van den spoorweg dwars door Afrika. De Transvaalscbo regeering heeft geweigerd den pohtie-agent te Johannesburg, over wiens noodlottig schot zooveel drukte is gemaakt, to gen borgtocht vrij to laten. De „Daily Chronicle" raadt president Krugor voldooning te geven aan do uitlameors, daar°er anders slechts to kiezen is tusschen veniietigin0- dor Republiek en omverwerping van do onm;- reentvaardigdo macht die een minderheid ziali liecft aangematigd. President Mc Kinley wil den 4den Januari liet vredesverdrag aan den Senaat voorleggen, mot een Boodschap waarin liij de onverwijlde bekrachtiging vraagt. Men denkt dat hot Huis van Afgevaardigden spoedig een erediet van twee millioen dollars voor de Philippijnen zal toestaan. Uit Manilla wordt bericht dab een 'kruiser mot infanterie, artillerie en telegrafisten naar Uo-Ilo gaat, dat door generaal Rios verlaten is. De Spaansoho belangen zijn d'oor Rios toever trouwd aan den Duitsclien consul. Generaal Brooke, do militaire gouverneur van Havanna, neemt krachtige voorzorgsmaatre gelen om onlusten to voorkomen, wanneer de Ameiikanen op 1 Januari het bestuur over Cuba zullen aanvaarden. Dien fag zullen a© Spaansoho troepen Havanna ontruimen. Nu de Vereemgde Staten zelf vam Spanj© geen kolenstation hebben gekregen, wil de re geering te Washington, volgens to Londen ont vangen. berichten, beletten dat eenige andere mogendheid zich op de eilandengroep vestigt. l)o Konïnginon. Hare Majesteiten de Koningin en de Konin gin-Moeder hebben gisterenavond in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen de uit voering bijgewoond van Verdi's Requiem door de Haagsühe afdeeluig dor Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Haie Majesteit de Koningin was vergezeld van H. Dr. secretaris, jhr, Vam der Staal, diem kamerheer Huyssen van Ka.ttendijke en den ordonnance-officier Graaf du Moncoau; H. M. ie Koningin-Moeder door den intendant van Haai' Hms, jhr. De Ranitz. de door het lijden wijd starende oogen blikken ton hemel, als zochten zij daar do ster die de Wijzen leidde en aan de herderen verscheen bo ven den stal van Bethlehem. Ter zijde van het beeld zijn lijstorbesseuboomen geplant, en de roode bessen lijken bloeddruppels die van het goddelijk voorhoofd neervallen, Margieol gevoelde een bijzondere voreering voor den Christus van don Driesprong, om'dab de mannen die liet lijk van Groote Piet huis waarts brachten, vermoeid en in sombere stem ming, op dezo plaats stilgehouden en gebeden hadden voor de rust der ziel van den man dien do dood zoo plotseling had neergeveld; dSarom had zij tot haar zoon gezegd „Als je dep Drie sprong voorbijkomt, vergeet dan je gebed niet." VIII. Jacob had de moederlijke vermaning niet vergeten: hij legde ziin takkenbos neer, nam zijn muts af, knielde neer en begon te bidden, terwijl do wind zijn gebed met sombere stern begeleidde. Hij zeide al do* gebeden op die hij geleerd had, en andere woordem die vanzelf warm in hem opwelden. En terwijl hij aldus bad, zag hij Christus aan, wien de sneeuw in hot gelaat stoofde halfgeopende mond, de omhooggeslagen blikken gaven hem een uit- dmtóriug van oneindige smart; twee ijskegel- tjes hingen als bevroien tranen aan zijn wim pers; het ontvleesehde lichaam rekte zich uit op heb kmis in een laatste doodstrilling. Den kleinen Jacob deed het lijden dat hij voor zicSi zag, zeer, hij zou hem, tot wien hij bad, heb ben willen troosten. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1