52"c jaargang. aterdag 3! December 1898. N°. 982,1, De gescheurde mantel Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. UITGE VERTIL T C ROELANTS. Bericht. BUITENLAND. j^airaBBïHTSPJU}» voat Schiedam, pel kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. franco per post, p. kwartaal. Afzonderlijke nommers f 0.90 1.05 - 1.30 - 0.02 gctggasssaucrwza. ^QrscmsaarscmzssvanwK BUREAU s BOTEK4TUA AT 70, Telepliosen Ko. 123. ADVERTKKTrai'Eus: van 1—5 gewone regels met inbe grip vau cone Courantƒ0.52 Icdcro gewone regel meerqjq Bij abonnement wordt korting verleend. looals mulcre jaren zullen ook tlit jaar in (leÜcliit'damsclic Courant Xleuw- jaarsgroetcn kunnen opgenomen wor den tegen den van VIJI'TIG CKXTS. liet nummer waarin deze zullen root komen, zal wegens den op Xontlag vallenden Kleimjnarsdng, met liet oog op het personeel, den avond te voren uitkomen. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, Gezien het verzoek van C. II. WINDHORST om vergunning tot uitbreiding zijner branderij aan den Noordvestsingel no. 135, kadaster sectie li. no.1 l i, door plaatsing daaiin van een stoomweiktuig van 4 paardenkracht en ketel met een verw.inningsopper- viak van 0 Ml, ter vervanging van liet bestaande stoom werktuig met ketel. Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te welen dat voormeld vei zoek met de bijlagen o,i de secie- taric der gemeente is ter visie gelegd; dat op Donderdag den 12de» Januari as., des middags ten 42 uie, ten landliuize gelegenheid zal avoiden gegeven om bezwaren tegen liet toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of sein if- te'ijk toe te lichten; en dat gedurende drie dagenvóór bet tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de sclniftuieo, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen. Il'ii is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 29sten December 1593. Burgemeester en wethouders voornoemd, VISSER, L. B. De secretaris VERNÈ0I-. .ISgciuecn «vei zich». SCHIEDAM, 30 December '98. Do mededeeling in eenige Engelsclio bladen omtrent een militairen staatsgreep in. Frankrijk heeft een der leiders der republikeinsdie partij aanleiding gegeven er tegenover een redacteur- der „Ind. Beige" op te wijzen, dat de eenige .staatsgreep die er kon komen, uitgebroed, is in reactionaire hersenen. Hij bedoelt daaScde de inteekening voor de weduwe Henry, waarbij de -deelnemers alleen door een geldelijke bijdrage .bun geestdrift toonden. Van dien staatsgreep dreigt Frankrijk evenwel geen gevaar, ook al nemen honderd officieren er aan deel. De republikeinsdie politicus spot dan met de -vier dagen kaïnerarrest waarmede die officie ren zijn gestraft, en betoogt dat die militairen zeer wel weten, dat voor een samenzwering de Een Kerstverhaal, Dooit MAX IMF DU CAMP. 5) Toen hij zijn gebed geëindigd had, laadde hij het takkenbos woer op zijn schouders en ging verder. Maar toen hij den Driesprong zou ver laten, keek hij nog eens om en wierp eon blik op het Christusbeeld welks oogen hem schonen te volgen. liet gelaat stond minder droevig; Can vriendelijke uitdrukking had do trokken -ontspannen. Een windstoot deod de op do ar men opgehoopte sneeuw dwarrelen; men zou gezegd hebben dat het beeld huiverde. Jacob bleef staan. „Och, arme Lieve Heer," zei bij, „wat zult Ge het koud hebbenEn hij koorde naar het kruisbeeld terug en stond, zonder hot te weten, juist op de plaats waar liet lijk zijns vaders was neergelegd. Hij ontdeed zich van zijn mantel; hij klom op het voetstuk en, zich van het door den gor del gevormde uitstekende deel bedienende, wist hij do schouders van het beeld te bereiken en sloeg zijn mantel or omheen. Hij haalde de pruimedoomen er uit, liet do panden neervallen die Margreet had opgenomen, en spreidde ze medeplichtigheid van regceringsper&onen noodig is; iedien men een coup vvildei beproeven, dan zou de gendarmerie voldoende zijn om de orde te handhaven, en Dupuy zou de rest wei doen. Want het grootste gedeelte dier natie is nog niet rijp voor een reactie dia zioh zou uiten in een monarchie of een dictatuur. „De gerechtigheid vervolgt haar loop en zal dien blijven volgen, wat er ook gebeure," ein digde de zegsman der „Independence'. lil hetzelfde blad worclt over een bezoek van president Faure aan cle krijgsschool gesproken, dat gistermorgen plaats vond. "Voordat hij ver trok riep Faure de leeraren en de officieren bijeen en sprak zo toe, om do gevoelens van het land te vertolkon voor zijn hoogste militaire school. Hij prees de toewijding van leeraren en officieren bij het onderwijs; maar bovendien „neemt Gij in u op de verheven gevoelens die Gij verspreidt in alle regimenten en die aldus iiet leger aan onze hoogste verwachtingen doen beantwoorden". Zou dab Fnure's antwoord zijn op de aan schrijving waarin Do Freycinct verschillende militaire bevelhebbers aanbeveelt de discipline te handhaven? vraagt de „Ind. Beige" en wij met haar. Dat or in Frankrijk rnonselien zijn, die niet zeer gunstig oordeeJen over het bestaande re- geeringsstelsel, kan geen verwondering wokken. Inderdaad bederft de Kamer meer dan zij goed doet, en biengt hot algemeen stemrecht heel wat mannen in do Kamer wier politiek goweten evenveel uitzettingsvermogen bezit als hun stemgeluid. En van beide weten zij zich zeer wel te bedienen. De Marcère en Charles Benoist zijn een kruistocht begonnen cm te komen tot herzie ning der grondwet. Daarvan alleen verwachten /.ij heilde bestaande grondwet deugt met. Maar do vraag is gewettigd of ook met de constitutie vau lb75 in de hand een krachtige regeering niet sterk genoeg gewapend is wan neer liet geldt quaesties als: Is liet leger een macht in den Staat? Zijn wet en reclib gelijk voor allen, of bestaat er een bijzondoie gerech tigheid voor wie sabel en epauletten dragen? Regeert do Kamer? Of Fuhx Faure? Ol de gene raio staf 1 Een leiachtige logeenng. Maar mankeert het daar in de laatste jaren, en ook vroeger, niet aan? En zou een Constituante niet jukt de partijgangers cener militaire dictatuur eener- zijds en socialisten audoizijds de gelegenheid bieden, een poging te wagen tot verwezenlijking hunner wenschen, waardoor de verwarring nog giooter zou worden. Hoe het zij, men ziet dat de Kamer do tyrant der ïegeering is, en dat de volksvertegenwoordi ging zich cp haar beurt nu naar dc.o, dan naar gene zijde laat meesleuren. En de mogelijkheid eener grondwetsherziening wordt in verschil lende bladen ernstig oveiwogen. Men wil een algehcele Wijziging, cn clan aar zelt do „Tomps" niet Taine's federalistische denkbeelden to prediken. Door do schepping van gewestelijke raden, ter behartiging der aan gelegenheden van elk gewest, zou liet Parlement met meer staan onder den bijzonderen invloed der arrondissementen en de belangen van kie zers etn gekozene. »3aaiAri»w>)MKJ«ca»aaBW«CT^4»CTirTiagii zóó uit, dat het beeld er bijna guheel door be dekt werd. Ilij klom naar beueden, ging een stap achteruit cm boter te kunnen zien en was tevreden. „Nu zult Ge liet ten minste niet zoo koud meer bobben," zei hij. Zacht smolten de aan do wimpers hangende ijskogeltjes, en big gelden als tranen van dankbaarheid over het O sleetien gelaat. Op een draf liep Jacob nu weg; de scherpe Noot «wind blies achter hem en sneed door zijn katoenen buis. In galop snelde hij de hel ling af, als een veulen dat uit cle weide is ont snapt; hij voelde het takkenbos op zijn schou ders dansen het deed hem pijn. Hijgende hield hij stil aan den voet der helling, bij het ravijn, waar hij door een muur van hoornen beschut was voor cle sneeuw en den wind. O, wat was hij moeHij daalde in liet ravijn neer en ging zitten om, een oogenblik maar, uit te rusten, voordat hij naar zijii moeder ging. Hij strekte ziuh uit en liet zijn hoofd op het takkenbos rus ton. „Ik mag niet slapen," dacht hij, „ik mag niet slapen". En met die gedachte sliep hij in. IX. Toen cle kleine Jacob wakker werd', keek hij om zich heen en was zeer verbaasd Het ravijn, cle sneeuw, de berg, liet basalt, de grijze hemel, cle ij-koude wind, alles was verdwenenhij zocht .zijn takkenbos, en kon. het niet outdek- 't Is ivcl merkwaardig, aldus do „Temps" het te zien opnemen tegen cle volgens Taino aan Napoleon I te wijten centralisatie van het ge zag in Frankrijk. Kdiicngclc llcdcdecllngen. Sir Chillier Dilke heeft ïn een redevoering opnieuw het geschil inet. Frankrijk over New- Fcnindlancl ter sprake gebracht. Vandaar dat cle „St. James Gazette", cle „Standard" ou an dere bladen aandringen op een regeling dier quaestie. Do „Morning Po>L" wil dat alle punten van verschil met Frankrijk uit den weg zullen ge- iuimcl werden om daarna te onderhandden niet Rusland, Transvaal en andere tegenstanders van Engeland. Te Gravesend, bij Londen, is een man van de equipage der G o 1 c o n d a aangebracht, die waarschijnlijk aau builenpest lijdt. Toen gisteren in den Belgisehen Senaat voor liet eerst zou worden gestemd over den officio len Vlaamsclieu tekst van een wetsontwerp, verklaarden de senatoren der Waalsehe provin ciën onverwacht dat zij zich bij zulke stemmin gen geregeld zouden onthouden, dual* zij geen wettelijke bepalingen kunnen goedkeuren waar van zij clcn tekst niet begrijpen, liet geheime dossier is gisteren door kapitein Cuignct naar het Hof van Cassatie gebracht. De „Libre Parole" zegt dat cle rovisioraiisten hot proces-Picquart hebben laten verdagen om Ar pubheat ie te voorkanten van een brief van den kolonel aan den agent clieti hij opgedragen had, EMerhazy na te gaan, dat hij zich niet moer behoefde te bemoeien met 'sniajoor's re laties met Seliwartzkoppen daar die gerecht vaardigd waren. Dj bekende uilgever CSiarpenticr stelt de lezers der Dreyfus-bladen voor, Picquart op 1 Januari een kaartje te zenden als blijk van sympathie. Volgens de „Daily Mail" is Zola thans in een hotel in het West-End te Londen. De „Temps" verneemt dat Esterhazy te Rot terdam door ecu Engelsthman i» bezocht die hem eon biljet van iOO pond stelling kwam brengen- Esterhazy zou eerstdaags scheep gaan naar Amerika. Een deputatie van de militaire sclicol te St. Cyr is naar St. Petersburg! vertrokken om tegenwoordig to zijn bij dc feesten, van liet honderd jarig beslaan dei keizerlijke militaire school Paul. Monsieur de Paris, de beul Deibier, heeft op 7G-jarigen leeftijd zijn ontslag gevraagd. Zijn zoon zal waarschijnlijk het ambt krijgen dat zijn vader 3S jaar heeft vervuld. liet Beèei-sehe centrum heeft besloten tepro- tcsleeren tegen de schending van liet Bcicrsche re-ei vaat-recht door de oprichting van d'en mili tant# senaat, en voorts tegen elke verhooging der letterkosten te stemmen. De Humhurgselie senaat heeft 20 millioen matk toegestaan vcor vergreoting cler haven. De bekende oud-majoor iu het Pruisische en keu. Hij meende te droomen en wreef zich de oogen uit. Het land waar hij was, had hij nog ncoit gezien; hij had er nooit van hooren spie ken; het was mooi, nu hij liet zag; Mj kon er de samenstelling niet van verklaren noch cle uitgestrektheid omvatten, noch de» pradht be grijpen. De lucht was er zoel, bezwangerd van een fijnen geur, en er stroomde liefelijkheid van uit, die het liart verrukte. Jacob stond opzijn voeten gingen over een vceikrnditigen en doorschijuenden bodem die zidi onder iedere scluedo ophief als om hem voor vermoeidheid te bewaren. Een lichtende stralenkrans zweefde- om hem en omgaf hem. In plaats van den gescheiu-den mantel dien liij den "C.kmiste om de schouders had gehangen, was hij bekleed met een hemelsblauwen man-' tel, bezaaid met sterren, zonder naad, twenals de rek waarover eens de krijgsknechten liet lot wierpen op den top vau don Kruisberg, cn waar in eenige cliaden waren geweven van het spin rokken der Moeder Gods. Zijn handen, zijn arme kleine handen, pijnlijk door de bulten en klo ven van cle koude, misvormd door huiden ar beid, waren zoo blank en zoo zacht geworden, dat zij wel de pluimen van zwanevleugels gelo ken. Jacob was verbaasd, maar voelde geen vrees; geen. zweem van angst bekroop hem; niet alleen was hij kalm en gerust, maai hij voelde zicli licht, als bevrijd van een last dien liet Saksische leger, Clir. M. von Egidy, die wo gen.;, zijn ijveren voor een practk-cb christen dom uit het leger trad, is op 51-jarigen leeftijd overleden. In de Hongaarsche Kamer ging hot gisteren weer rumoerig toe. Banffy kon. bijna niet aan 't, wcord koiuen. Men schold hom voor bedrie ger en nieineeclige. bezoek in beginsel Sagasta gaat vooruitde genoealieeren ach ten bet gevaar geweken. Do „Liboiai" spreekt van een zeer gewichtige bijeenkomst van tien generaals. Volgens het agentschap Stefani heeft, koning Humbert een amnestie onderteekend die aan ongeveer 700 door krijgsraden en 2000 door burgerlijke rechtbanken veroordeelden tem goe de komt. Do Paus beeft een schrijven gereccl aan kar dinaal Gibbons over de godsdienstige quaesties die cp het oogenblik in de Vereenigd'e Staten aan do orde zijn. Of liet schrijven reeds verzenden is, blijkt niet met zekerheid. Nu Poubelle vervangen is als gezant van Frankrijk bij het Vaticaan, aldus wordt uit Rome belicht, zal ook de pauselijke nuntius to Parijs, mgr. Clad, spoedig teruggeroepen wor den. Uit St. Petersburg wordt bericht dat de eonferentio over de ontwapening stellig den lsten Moi zal plaats vinden. Russische bladen geven de rogeering en de Hilarische financiers den raad het Panama-ka naal te steunen, daar het Nicaragua-kanaal uit- slutend Amerkaansch zal zijn. Prins George schijnt verlegen om een raads man. Sphnkianaikts wilde als zoodanig niet op treden en is naar Kandia vertrokken. Do r>riti« heeft licni ithans telegrafisch teruggero Naar de „Temps" uit Konstantincq nkoint is de Duitche gezant door den Si gehoor ontvangen oni de bijzondere bep vast to stellen der concessie van een haven en kaden te IIaidar-Pa»cha aan do Duitsch-Ana- tolische spoorwegmaatschappij, welke concosssie reeds bij keizer Wilhelm': verleend werd. Protesten van Frankrijk en de kadeenaat- scliappij te KonstantinopeJ vermochten gen niets. Het schijnt dat Oonstans jui gezant is benoemd c-m een handi; vei tegenwoordige!- aan den Bospo De „Peking Gazette" publiceert een rapport van den vice-kcmng van Kanton over verschei den door hem gevonden papieren van Kang-Yu- Wei, die voor verscliillendo personen zeer be kkend zijn. In een der stukken zegt Kamg dit hij spoedig hoopt president van China tl» z;jn. Ten gevolge der afgekondigde amnestie zullen de papieren eenvoudig vernietigd worden. Do Amerikaansche expeditie onder generaal Miller is te Ilo-Uo nagekomen. De opstande lingen hebben daar zeer goecl de orde bewaard hij- zich herinnerde gedragen te hebben. Hij was vervuld van zaligheid. „Waar ben ik totinvroeg hij. Een stem, liefelijker clan da adem der zuidenwinden, ant woordde „In het huis Mijn Vaders, in het huis waar de ïechtvaaicü'gen wonen, en waar mensehen van goeden wil eeuwig leven." Jacob zag toon, door een sluier van licht en hemelsblauw, voor zich oprijzen liet groote krukbeeld van den Driesprong, het steenon kruisbeeld. De mantel van Groote Piet liing nog ever de schouders; aan zijn voeten Logen do doornen waarvan Margreet zich bij wijze van spelden had bediend. Maar terwijl zij haar grof aanzien behield, liet do stof, doorschijnen der dan een nevel, de stralen der zon door, en de doornens schitterden als karbonkels. liet was wel de Christus dien Jacob ter hulp was gekemonmaar een bovenaardselio sclioonlie-id glansde van zijn gelaat, en zijn steenen lede maten schenen oneindige kracht te bezitten. Om hem heen, in de ruimte die hot oog niet vermocht te peilen, hoorde mon heinolsohe zan gen klinken. Jacob knielde en boog het hoofd ter aarde. Slot volgt.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1