H.J.Wouterlood&C°., iiwcrij. mv.Ogtrop&Zn, A.WAKlOËj 3RASB3TER G. He WoDderen der Wereld, Probeer onze waschechte MACHINISTEN-KLEEDING. Het is bekend SING ER-MAATSCHAPPIJ. Schiedam, Hoogstraat 15. A.. M.E.ODÉ, HAARLEMMEROLIE Korte Kortstraat, Sclieiara. Bergweg 220 SPAARBANK TE SCHIEDAM. Hulpkantoor in de Mda-Bewaarschool (Leliestraat), R. MEES &ZOONEN, Versche EIEREN, N. J. DE BRUIJN, Public-Accountant. Leeraar M. 0. Boekhouden Groote Markt 35 J. F. DUPÖNT. vieren buiten door; mi hel eindigen hier van wordt liet den man toegestaan haar op te zoeken. In Marokko heerscht een eigenaardige gewoonte. Op liet leest vóór het huwelijk zitten bruid en bruidegom naast'elkaar op een soort van hoon, de bruid houdt haar oogen gesloten en zit als een steenen beeld tusschen de haar omringende luidruchtig heid. Daags na het huwelijk wordt zij, nadat het donker is gewoiden, naar haar nieu we woning gevoerd, terwijl zij een dichten sluier draagt. De zusters of tantes, die haar geleiden, niet tevreden, dat zij de oogen onder den sluier gesloten houdt, loo- pen om beurten achter haar, om haar hoofd recht te houden, uit vrees dat zij links of rechts wil kijken. DE GROOTSTE ZOÖLOGISCHE TUIN. De zoölogische tuin van de Zuid-Afri- kaansche Republiek is de grootste van de wereld. Hij bestaat uit niet minder dan twintig hoeven in het Lebombo-gebied, be waakt door een gehcolen stam van kaffers. Binnen -die omgeving vindt men elk soort van wilde dieren, die in Zuid-Afrika wor den aangetroffen. Dit gebied woidt gecon troleerd door een afzonderlijk bestuur uit den Volksraad, 1 <t NIEUWTJES VAN HIER EN DAAR. Ongeveer een vierde der geheele be schaafde menschheid spreekt de Chincc- sche taal; een twaalfde die der Hindoes. De Europeesche talen komen daarna in deze volgorde: JËngelsch, Russisch, Duitseh, Spaansch en ï'ianscll Amerikaansctic schoenmakers beweren, dat de voeten der vrouwen grooter worden door het fietsen, lawn-tennis spelen en an dere sportverrichtingen. De voeten worden evenwel gezonder,en de likdoornsnijder zal langzamerhand geen werk meer hebben. Lijkkisten van zwaar glas, die hermetisch gesloten kunnen woiden, zijn tegenwoor dig in Amerika in gebruik. In Engeland zijn er 32.000 vrouwen in dienst der posterijen. Onder den scepter van den cznar van Rusland wonen 38 velschillende nationali teiten, die ieder haar eigen taal spieken, die aan alle andere onbekend is. Meer dan 12.000 personen zijn rui reeds aan het repetccren voor de feesten die bij de kroning van den koning van Enge land in het Chrystal Palace gegeven zullen worden. Als er maar één aardappel op de heelc wereld was, zou een zorgvuldig ksveeker er in tien jaar 10 duizend millioen van maken, en zoo de wereld weer van zaad voorzien. j Natuurlijk gas is al sinds eeuwen in China in gebruik. In de nabijheid van kolenmijnen komt het uit spleten uit de grond, en wordt dan in bamboe-buizen naar dc plaats van verbruik geleid. Vijf en twintig ton verf zal gebruikt worden om den buitenkant van het Kris tallen-Paleis op te schilderen, en om de een millioen glazen platen, ieder ongeveer 5 voet lang, schoon te maken, zal, van een nieuw procédé gebruik gemaakt worden. ANECDOTEN. Zeker lord zeide eens tot den bekenden schrijver Swift: „Het kenmerk van den wa ren edelman is: „niets doen"d' „Verduiveld," antwoordde Swift, „maar in Engeland werkt de" menseh, werkt het water, werkt het vuur, werkt Je stoom, 'ja, werkt zelfs het bier, alleen alleen hel varken werkt niet; is dat dan deeeni- ge edelman in Engeland?" ,,'k^Vas eens een meisje, jong en schoon," zong een straatmuzikant onder het raam van een student. „Blik kerelwat ben jij dan ver anderd," riep de student hem toe, terwijl hij het raam dichtsmeet. Professor: „Stelt u voor, waarde vrien den, dat mijn hoofd de aarde voorstelt; wanneer nu de zon op haar hoogste punt is, hebben de bewoners van mijn hoofd mid dag."- v i BEDENKELIJKE NIEUWSGIERIGHEID. Vadar: „Frits, de ooievaar heeft je een broertje1 gebracht. Zou je 't graag willen zien?" Frits: „Het broertje kan me niet sche len, maar den ooievaar dien zou 'k wel eens willen zien." SNUGGER. „Ga eons kijken, Ka, of de thermometer 'pok gedaald is," zei mevrouw tot haar dienstbode. Even later komt Ka teiug met do bood schap 1 „Neen, mevrouw, hij 'hangt nog secuur aan zijn spijker." PROEF OR DE S0.M. Een knecht, die bezig was de kleercn van zijn heer af te borstelen, stak een kwartje in cc a der vestzakken, terwijl hij in zichzelf mompelde: „Nu wil ik loch is kijken, of 't ieeer- lijk is. 't zal me verwonderen of 't ie 't houdt." I 'i I [i YOOR DAMES. KLEINE HERSTELLINGEN IN DE HUISHOUDING. Als men in de groote schoonmaak' is, zoekt de zorgzame huisvrouw nauwkeurig naar al de kleine gebreken, welke zich in den loop des 'tijcis aan do voorwerpen geopenbaard, hebben. Moge dan de hier bijeengegaarde beproefde huismiddelen hun daarbij van nut zijn. Vetvlekken uit tapijten verwijdert men door er een dikke pap van magnesia en benzine op te leggen; men moet dit meer malen herhalen. j Olievlekken in tapijten verdwijnen door een dikke pap van pijpaarde, met water vermengd. j 1 Losgelaten heften of lermnettcn van mes sen en vorken bevestigt men weer, door do holte van den steel te vullen met fijngewreven gomlak, de priem van het lemmet boven een vlam te verhitten en dan snel in het heft te steken. Ruw geworden of uitgebeten heften van messen verft men met vitriool (zwaar ver git!). In heet sodawater kan men ze eerst van alle vetvlekken reinigen. De roost van stalen voorwerpen ver wijdert men 'door conige petioloumdrup- pels en ze daarna uit te schuieren met warme kolenasch, of door het inwrijven der roestvlekken met verwarmde bijenwas en uitwrijven met keukenzout. Om de peer van een lamp in den voet te bevestigen, laat men op een. ijzeren lepel boven een spiritusvlam aluin heet wor den, giet ze snel in het gat van den voet, en drukt er de peer dan stevig in. Stoppen, welke men niet uit de fles- schen kan krijgen, maakt men los, dooi den hals even in een brandende lucifer te houden, of we! door met tden hals van de flesch al draaiend voorzichtig te gen den rand van de tafel te tikken. Ook door er langzaam water op to laten druppelen, kan men na eenige oogenblik- ken de stop bewegen. Het vastkleven der kuik in flosehjes, gevuld met Arabische gom, voorkomt men, door ze vooraf in olie te dompelen. Het vastroesten van schroeven wordt voorkomen door ze in te wrijven met een mengsel van talk en potlodpoedèr. Laden, welke door de Vocht gezwollen zijn, wrijft men op de schnifkanten met zeep in. Vlekken van olieverf verwijdert men met aardappelwater; er worden bijv. f> a 6 aardappelen geschild on fijngewreven in schoon water. Na de behandeling worden do vlekken met schoon water nagewas- schen. Dc zwarte vegen en vlekken op drem pels (kinderen en dienstboden zijn daar meestal de oorzaak van), welke, zooals men weet, noch door salmiak, noch door zeep te verwijderen zijn, verdwijnen ge makkelijk door zand en water. Beschadigden hengselmandjes geeft nren nieuwen glans, door ze te bestrijken met kopalspiritus en barnsteenlak. Lederwaren frischt men op, door de be schadigde oE afgesleten plaatsen met wa terverf bij te kleuren en daarna met een oplossing van gomlak en spiritus te be strijken. Hard geworden voorwerpen van gummi en caoutchouc worden weer elastisch, wan neer men ze in een oplossing van twee deelen water en. één deel salmiaklaat liggen, totdat ze weer buigzaam, worden. Scheuren in gummi-laarzen heelt 'men op de volgende wijze: Men bereidt twee oplossingen, de eerste uit vijf deelen caout chouc en 120 deelen chloroform, de tweede uit 2 deelen hars en 20 deelen terpentijn. Beide oplossingen mengt men dooreen. Schimmel op lederwaren verdwijnt door verdunde glycerine. YOÖR KINDEREN. HET SPROOKJE VAN DEN DENNEBOOM. Op een heel goed plekje in het bosch stond een jonge denneboom. Hij kon er den geheelen dag de zon zien, had ruimte en frissche lucht in overvloed, en in zijn buurt stonden vele groolerc kameraden, dennen zoowel als pijnboomen. llij had dus alles wat een denneboom redelijker wijs kan verlangen. En toch was het denneboompjo niet gelukkig. Het wilde graag heel snel groeien, evenals kinderen dikwijls verlan gen gauw groot te zijn. Daardoor dacht, het veel te weinig aan de warme zon en aan de frissche lucht rondom hem. Ook stoorde het zich niet aan de kin deren, die in het bosch bessen 'kwamen zoeken, en dan dikwijls in zijn nabijheid wJat zaten te rusten. „,0ch, kijk toch eens," hadden ze bij zekere gelegenheid gezegd, „wat een on- noozel klein boompje." En dat gezegde viel volstrekt niet in den smaak van het dennetje. Ilij vergaf het den kinderen, nooit. 1 Et ging een jaar voorbij, en in dien tjjd was het boompje wel twee hand breedten grooter geworden; nog een jaar verliep, en weer groeide het zooveel. „0, was ik toch maar zoo groot als de andere hoornen," zuchtte ons 'den netje, „dan kon ik mijn takken ver uit spreiden, en met mijn kruin in de wijde wereld rondkijken. Dan zouden de vogels tusschen mijn bladeren hun nesten bou wen, en als het woei, kon ik even voor naam buigen als mijn oudere kameraden, liet boompje genoot hoe langer hoe minder- van den zonneschijn, van de vogeltjes, die door liet b'osclt vlogen, en van de mooie wolken, die boven zijn hoofd dre ven. Dat kwam omdat het nergens 'anders over dacht dan over „groot" worden. Toen het winter werd, en dc witte sneeuw zicK om. zijn vdetopstapelde, kwam er dikwijls oen haas aanhuppelen, die de vermetelheid had, over het boompje heen te springen. Dat was toch' erg ver nederend voor hot dennetje. Wat zou die haas wel meenen, wat zou hij wel don ken? 1 I i f Eindelijk was hij zoo groot geworden, dat de haasjes om zijn stam heen moes ten loopen. Dat was een genot voor d,en boom'; de dieren begonnen nn toch eenig ontzag voor hem te krijgen. „Groeien, grooter worden, dat is h'et schoonste, wat cr in de wereld is," dacht hij. In den herfst kwamen er houthakkers in het bosch en, velden eenigê van de grootste hoornen; dat gebeurde ieder jaar, eu do jonge denneboom, die eindelijk goed uit de kluiten geschoten was, sidderde, als hij zag, hoe onbarmhartig de mep- schcn met hun, scherpe bijlen in hoi lichaam der arme dennen, sloegen. De prachtige hoornen vielen m'et een luiden knak ter aarde; de takken, werden afge houwen, en, 'c'l.e stammen lagen daar ge heel naakt, lang en smal ter ned.er; ze waren haast niet meer te herkennen. Ver volgens laadde men, ze op e.en wagen, en deze weid door paarden uit "het bosch getrokken. „Waar zouden die wel heengaan, en wat zou er met hen gebeuren,?" vroeg de jonge denneboom zich dikwijls af. In de lente, toen de zwaluwen en ooie vaars weer uit het warme land terug kwamen, vroeg de boom lmn,: „Weet jullie ook, waar al die grooie denneboomen heengebracht worden? Hebt je ze mis schien op je reis ook optmc»et?" De zwaluwen wis'ton^niet, wat de denne boom bedpelde, maar onder de ooievaars was er een, die knikte met zijn, kop en zei: „Ik geloof, da't ik het' weet. Toen ik van Egypte naar hier vloog, heb ik op de zee y;efoi nieuwe schenen gezien); op die vaartuigen waren, hooge masten, die heel erg naar dennen riekten. Ik kan je verzekeren, dat ze cr prachtig uitzagen. Ze dansten,"van louter pret over do gol ven." t 1 Wordt vervolgd.) ADYERTENTIEN. Gesloten Bovenhuis, heek Gerard Scholtenstr., Rotterdam. Solide Personen kunnen alle soorten goe deren verkrijgen zooals Dames- Heeren- en e« Kinderkleeding, alsmede Manufacturen, Bedden, Dekens, enz, enz., tegen gemakke lijke betalingsconditiën. Agent voor Schiedam en Omstr,C. V. GERVEN, Kethelstraat No. 5, Kassiers en Cominissionnalrs in Effecten. QArr nrDHQIT Yerhuren loketten iü hunne brand- en önf L~ULI Uö I I InhraakTrQe kin!» vanaf flO,— per jaar. RESERVE-KAPITAAL f 197,025,73. Geeft 3 °/Q rente 'sjaars, rente op rente Sedert 1 Jan. 1910 wordt de rente in plaats per maand per halve maand berekend. Minste inlage SS cents. Inbrengen en terug ontvangen van gelden en bijschrijven van renteop alle werkdagen 's v.m. v. 9—181/2 u„ en 's Yrydags- en Zaterdagsavond v. fl/2§l/s u. geopend eiken Maandagavond van 7^~8lh uur. Ten kantore van de Spaarbank en in de Alida-Ilewaarschool zijn verkrijgbaar SPAARZEGELS ft 1, 2 en 5 cents en SPA ARB IJSJES. Bureel van Administra tieve Controle. uumv j uiuw»1 Gevestigd sedert 4894, etc. KantoorGroote Harkt no. 6, Schiedam. luterc. Telephoon no. 181. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijhouden van administratiën van welken aard ook. Leeraar in Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht. Opleiding* voor* Examen en Praktijk. Firma J. HOIjM, NIËVW-UËLl'OKT, Hypotheken CredletenEffecten Coupons Wissel» Assurantiën. YERL.EEND CREDIETEN vanaf f50.tot elk bedrag, "Geen kosten vooruit. Voor inlichtingen en aanvragen gelieve men zich te wenden tot den Hoofdagent CORNI YAN «ERVEN, Kethektraat 5. Hoogstraat 58- Schiedam Port- en Madeira wijn van af 0 70 per ft. Pale Sherry zeer UJn ft 4.00 Bordeauwijn van af n 0.55 Rhijnwjjn 0.80 Likeuren van af 0.00 per liter. Citroen jenever Fladderak Gebeide jenever Koren wijn Brandewijn van af Oude jenever ft Verkrijgbaar 4.00 per liter. f 4.40 per liter 4.10 per liter Ondergeteekende is verplicht zjjn afnemers te waarschuwen, dat 'men den laatsten tijd onder den naam „BE ïtOlVlJiE Tlbbl" of andere namen, zoogenaamde „Haarlemmerolie" tracht te verkoopen, welke niet van hem afkomstig is en waarvoor hij dus absoluut geene' verantwoordelijkheid draagt. Men gelieve er op te letten, dat men ontvangt de alombehende, eenige „oprechte" Men lette vooral op voorletter C. en hulsnummer 13—15. Incasseeren binnen- er. buitenlandsehe wissels. Openen rekening-courant ten behoeve van <len handel. Verstrekken geld op prolongatie. Koopen en yerkoopen: Effecten, Cou pons en vreemde banknoten. ROTTERDAM, Zuldblaak So. Kassiers en Makelaars ln Assurantiën Rente van Gelden a Deposito, met één dag opzegging t l'/a pCt. tien dagen 3 Voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. JBewaring vat* Waarden, volgens bepalingen, diegratis verkrijgbaar zjjn. Safe Deposit. JAN HAV LAAR ZOON, Kassiers en Makelaars ln Assurantiën, ROTTERDAM. Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Efïectenorders uit. Nemen gelden ft deposito met één dag opzegging ft 23/^01. tien dagen ft 3 voor éen maand vast ft 3 voor drie maanden ft 31/4 voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. Groote Markt 4-3, Rotterdam. (Telegramadres: "Wakkio R'dam. Interc. Tel. 1335. Postbus 707.) Koopen en verkoopen. Effecten CouponB en Inschrijvingen Groot boek. Sluiten Beleeningen en Prolongatiën. Bijkantoor der Residentie Hypotheek bank voor Nederland te 's-Gravenhage. Vanaf heden vcrsche GRAS BOTER, a 75 Cts. per 1/KG. waarborgmerk R. E. V. j 41/g Ct. per 85 f 1 Aanbevelend, TEL. 805. BROERSYEST 81. Markt Telefoon 1Ü5S. Kunstwerken der Natuur en der Menschheid, zooals zij thans bestaan. Een standaardwerk voor elk huisgezin. - Da giooiste wereldwonderen zonder uw huis kamer te verlaten. Beschreven door ba kende wereldreizigers. Met prachtig ge kleurde plaat in elke aflevering. Rjjk geïllustreerd met ongeveer 1000 afbeel dingen naar Photographieën, verzameld uit alle deelen der wereld. Compleet in 24 afleveringen 45 Cents, Eenig* adresHoogstraat 156, JELOTTE JELJDA M dat er, vooral wat men noodig heeft in Goud, Zilver, Diamanten, Paarlen, Koralen, Hor loges, Klokken, Pendules, Barometers enz. geen beter adres is dan ëCIIRKIJDER BAKSTEEN» Ook voor alle reparatiën aan bovengenoemde artikelen Is er geen toeter adres dan SCHREUDER Sc BAKSTEEN, JuweliersHorlogemakers, Binnenrotte 470, Rotterdam. Telefoon 3807. 5 »/o korting ft contant. Alléén in winkels met «lit uithangbord zjju do SIN G ER Naaimachines verkrijgbaar. Onzo machines behoeven geene aanprijzing, Wjj verzoeken slechte er op te letten, dat ze aan het juiste adres gekocht worden. i i lui if f 1 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 10