I- 64 1 mb bestaat nil DRIE Men. Eerste Blad. Zondag 30 April Het laatsta woord. v> ilfi ilH Y' W% ilij Plu Mv w Bericht. Kennisgcving. SCHOUW. Hoogere Burgerschool Y BUITENLAND: frankrijk. lil! iiUi ?|l! J JlH •iu US I'M «Y tri lilsl «te Daze courant verschijnt d a g e 1 ij k a, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.35 franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het iorstvolgend nummer moeten des middags vóór Cur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven), Bij dit nummer wordt aan onze abon né's te Scliiedum een gratis dienstrege ling vau spoor-, tram- en stoomboot diensten voor deze gemeente gezonden. ISSSSS- Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gezien art. 5 der verordening, regelen de den waterstaatkundigen toestand van de landerijen, liggende in de gemeente Schiedam, tusschen den Rotierdamschcn Dijk, den Polder Oud-Mathenesse en de bebouwde kom der gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 7 van 1910); Brengen ter kennis van de eigenaars van de landerijen, als in het hoofd dezer bedoeld, dat op Woensdag den 17den Mei 1911, des voor middags, ten negen ure, eene SCHOUW zal gedreven worden over de slooten om lntrr land, met de kunst werken daarin. Wordende hij deze ieder, wien zulks mocht aangaan, gewaarschuwd, te zorgen, dat aan het bij de bovenaangehaalde ver ordening voorgeschxeveno alsdan behoor- lijk voldaan zij. Schiedam, den 29stcn April 1911. Burgmeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. met 5»jarlgen cursus te Schiedam. Togen 1 September wordt, aan boven genoemde inrichting gevraagd een LEERAAR IN GESCHIEDENIS. Riet salaris bedraagt 12000.met. vijf dtiejaarlijksche verhoogingen van ieder f 100. Diensljaren bij het Gymnasiaal of Mid delbaar Onderwijs in andere plaatsen tel lea mede. Voor 'den cursus 1911/1912 worden ge- yraagd lo. Een LEERAAR IN WISKUNDE en RECHTLIJNIG TEEKENEN, salaris als hoven. 8o. Een LEERAAR in ENGELSCIIE TAAL en LETTERKUNDE, voor 4 lesuren a f 100.per lesuur. iollicitatiön te zenden aan den Burge meester vóór 21 Moi a.s. Roman uit liot Duitsch. naar J. JOBST. «Hier regeert mijn oude huishoudster,' *ei oom. „Alles is kraakzindelijk hier. W'schrikkolijk, niet waar? Maar dat is haan nu, eenmaal uiet af te wennen. Aan den anderen kant hij mij is het geheel anders, daar gaal hot gemoedelijk toe; j( kunt ongegeneerd zijn. on raak loopen zoo veel jo wilt. Ik, laat je de keuze in welk deej' van h'et huis jo je kamer wilt heb sea, in dit vrouwelijk gebied of bij "0. mannen on honden." j an kies ik den mannclijken kant, want ^eu toch eigenlijk een halve jongen." «Ja, dat heb ik ni vaak geducht. Nu laai dat zoo blijven-en houdt je de liefde van 'ijf. Je krijgt een kleur? Wat moet «k daar van deuken. Je hebt toch op d Ranken nog'geen vrijage aan de hand denk er niet aan, oom," zei Anna cnfti don klemtoon op liet eerste woord Eggend. "Jij niet maat' wie dan, dat je dam op drukt?" vroeg hij en keek haar duar- ,'j ®horp in de oogen, „Nu, vyij spreken' 'laar wel eens nader over.'"' i Prgs der Adveftentiën: Yan 1—8 regels fl.0.92; iedere regel meer, eeffts. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij issaea. Advertentiën bjj abonnement op TOOrde*tig* voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gd&tis aan kal Bureau te bekomen. In de nummers, die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Schiedam, 29 April 1911. Dat het liet ministerie-Morris voor den wind gaat, kan niet worden beweerd. Se- deit de twee maanden, dat het aan, het «stuur is, heeft het to worstelen gehad met allerlei moeilijkheden, zooals de'- be grenzing der wijngebieden;'Marokko, de in- dienststelling der ontslagen spoonvegsia- kets, opzienbarende schandalen, en last not least dreigen nu ook de socialisten, welke Lot nog toe zijn bondgonooten waren, het ministerie in den steek te laten. De regeo- ring heeft n.l. in een Donderdag gehouden ministerraad liet besluit genomen, om alle openbare 1 Mei-botoogingon, zooals optoch ten, massa-betoo'gingen en samenscholin gen streng te veibieden en slechts aan de werklieden toe te staan besloten vergade ringen te houden. Als reden geeft de re geering op, dat zij geen aanslag kan of mag dulden op de vrijheid van arbeid, hot ver keer en de openbare veiligheid. Dit besluit, dat nog 's avonds laat be leend werd gemaakt, heeft op do Aibeideis- bcuis te Parijs groot opzien gebaald, om dat men daar van meening was, dat de sociaal-democratie onder het ininistcrie- Monis meer vrijheid van beweging zou hebben dan onder ilriand. Derhalve heorschl in socialistische kringen groote verbittering.. De secretaris van den bond van de syndi caten dor Aibeidersbeurs verklaarde aan de vertegenwoordigers der bladen: „De re geering was reeds sedert drie weken met onze plannen hekend, en thans op het laat ste oogenblik komt ze met het verbod. We zullen ons daarvan natuurlijk niet het geringste aantrekken, omdat we onze maat regelen hebben getroffen, zonder daarvoor eenige vergunning te vragen. We zullen dus alle punten van ons programma uit voeren en wanneer zich daarbij 'incidenten mochten voordoen, dan draagt dc regce- ring alleen daarvan de schuld", In de „Ilumanité" leest verder de heer Jaurès de ïegeering duchtig do los over dit, zijn inziens, kortzichtige besluit. Een oogenblik, zoo zegt hij, scheen het, dat deze regeering met den steun van het prole tariaat wilde rcgceren; dat heeft echter niet lang geduurd. Zij hoeft den moed spoe dig laten zinken ut is evenals haar voor gangsters der reactie in de at men geval len. Zij zal echter, zoo beslmt dc socialisten leider, weldra loeren inzien, welk een ern stige fout zij heeft begaan. Het ministerie laat den len Mei het ge- heelo garnizoen van Parijs in de wapenen houden en reeds in het vroege morgenuur liet Invaliden- en het Concordia-plcin be zetten, waar do arbeiders voor het houden van optochten bijeen willen komen. GEMENGDE MEDEDEELINGEN. een "groote nteoLing gehouden, waarop een motie werd aangenomen ten gunste van een uitgebreid Engeisch-Amcrikaansch arbitra ge void rag. De eerste minister Asquith voeide o. a. het woord. Ilij zcide, dat de beide groote Engelsch-sprekende democratics begonnen in te zien, dat een oorlog tusschen hen een ondenkbare misdaad was; een over- cuikone-t, waarbij zij den oorlog als een middel tot oplossing van moeilijkheden ver wei pen, zou een Jfflliltctende overwinning zijn. Zulk een overeenkomst had overigens geen politieke bedoelingen en hield geen bedreiging in tegen eenig ander deel der menschheid. Bij de gisteren te Londen gehouden ver kiezing van een lid van het Lagerhuis, noodig geworden door de ongcldigvcrkla- ring van de onlangs gehouden, verkiezing, waarbij een liberaal de meerderheid ver kreeg, werd gekozen de unionist Gardner met 4043 stemmen, terwijl de liberaal Mathias 4039 stemmen op zich vereenigde. Engeland. In de Guildhall te Londen is gisteieu Annaloim dacht er met schrik' plotseling mm dat de otide hoer huur voogd was en zij zag met migst tegen ecu biecht op. Zij haal de verruimd udom, toen zij door de vesti bule weci in het andere deel van hot luiis kwamen. In de zitkamer wachtte de huishoudster, juffrouw Ungc hen op. „Wij eten gewoonlijk in deze kamer," zei Uom. „Dc eetzaal, waar wij 'straks hebben 'gezeten, wordt alleen bij feestelijke gelegen beden gebruikt." ,,Zi( "zoo," zei oom 1111 eenig gepraat over en weer.' „nu wordt het tijd om wat te rus ten." Hij liok zicb in zijn studeerkamer terug. Maar Annalcna en Dorothé volgden zijn voorbeeld niet. Zij hadden meer behoefte aan praten dan aan rust. „Nu kunnen we eens gezellig keuvelen, Dorothé," meende Auvudétui en stak haar arm door die van haar z.uster. 1 n een der vensterbanken zjaioii zij oeni gen tijd tot er een bel geluid word en Do rothé opstond. „Wiiur ga je heep?" vroeg Annalcna. „Ik moet 'juffrouw Ruge helpen." Ik heb hier dezelfde plichten als op Dumit'Ik moet mijn brood toch verdienen.' „Zorg je voor do boekhouding?" „Neen. Oom heeft niet veel op met de ncuwerwctsche methode van boekhouden. Tic zou je aanraden nu wat in liet boseh tc gaan wandelen. Neem dan Tyros mee - ik 'zal jo wel even'op het boschpad brengen. Rusland. De rr»cering treft uitgebreide maatregelen \oor een oörlog met China, aldus een .seiisa- tiehorioht uit Petersburg aan den „Berk Lo- kol An/eigcr". Do uitfilter van financiën is, zoo beet bet verder, laar Parijs om over een mogelijke oorlogTcening te onder handelen. Soechoinliiiof en Grigorowitsj, de ministers vau ooilog en marine, zijn naar het Ven® Oosten vertrokken om militaire districten en de Amoerilotille aan een in spectie te onderwerpen. lief heet, dat Goetskjof als gevolmachtigde van het Roode Kruis zul optreden. T u k ij e. In een onderhoud heeft de vooizitter van hot Jongturksche comité Riza boy aangaan de de jongste crisis verklaart!, dat het pro gram der paitij ook niet ue geringste wijd ing heeft ondeignan en dat de nieuw aan genomen bepalingen niets anders belref- len dan binnonlaml&ehe liw vormingen. lil den lx e zo m der pat lij heer-cht, zoo zeidc hij, de giooMo eendracht en zoolang dit het geval i«, kan geen sprake zijn van een leaetie. Dit Cottinje wordt bericht, (lat negen voorname Alhaneesehe hoofden, die thans il Montenegro vertoeven, een telegram aan den sultan van Tinkije hebben gezonden, waarin zij dezen deemoedig vei zoeken hun vergiffenis te schenken en hen toe te staan teuig te koeren naar hun woonplaatsen; te- Yens beloven zij voortaan steeds getrouwe cn gehoorzame onderdanen te z.ulkn zijn. Een .soortgelijk verzoek is door de ortho- dove leiders der vluchtelingen tot don sul tan gericht. ding tot deze gcdachtenwisseling was een rondschrijven van de Grieksche regeeriug tot haar vertegenwoordigers bij de groote mogendheden, in welk rondschrijven zij de aandacht der mogendheden vestigt op de flagrante schending van liet 'inlei na tionale recht en van do verdragen, die tusschen Griekenland en Turkije onderdo auspiciën "der groote mogendheden geslo ten zijn en Mie aan don zeehandel dei- Grieken volledige vrijheid cn cle behan deling van de meest begunstigde natie waarborgen. i Het rondschrijven somt voider deover tredingen op en wijst op de massa uit zettingen van Grieksche onderdanen, die in den jongsten tijd hebben plaats gehad, en verzoekt den mogendheden tussehen- beidt* ie komen om de verdragen weer van kracht te doen zijn. Yolgens dc te Athene verschijnende .„Agenze" Jiebben Duitschland en Oosten rijk reeds vertoogen gericht over don anli- Griekschen boycot, waarvan ook zij na deel ondervinden. De „Times" meldt, dat hcj, plan, dat n.l, alle mogendheden gezamenlijk zouden protesteeren, afgestuit is op de weigering van twee barer. volking hieruit af, dat er ernstige dingen te wachten zijn. Silva Passos' rapport vei wekt te Lis sabon groot opzien. Servië. Ih-t afzeggen van hel bezoek van koning Peter van Servië te Boedapest heeft tol een heftig conflict tusschen de jong-iadi- caie en de oad-radiealo partij in Seivië gelet® Daar liet huidige Servische kabi- nel juist steunt op de> coalitie tusschen jong- en oud-radicalen, zal deze strijd hoogst waarschijnlijk het aftreden van het kabinet tengevolge hebben. Den jong-radi- calen woult thans verweten, dat zij het denkbeeld vau een bezoek van koning Peter te Boedapest hebben gepropageerd. Reeds eeigisteren deed te Weonen, met gioote haidnekkigheid, het gei acht de ron de, dat het aftreden van liet Seiviaihe kabinet een voldongen feit was. Turkije en Griekenland. Op 't oogenblik, zoo seint Reuter uit Athene, wordt 'door de groote mogend heden van gedachten gewisseld over don anti-Grieksche boycott in Turkije. A an lei. Annalcna wilde naar achteren gaan om alen hond te zoeken. „Niet dien kant om," zei Dorothé. „Dan maak jo oom wakker. Die slaapt nu en hij heeft de rust wel noodig. lederen dag is hij al weer om vijf uur op de been on hij doel heel wat af in de morgenuren." Weinige minuten later liep Annalcna met Tvras minst'zich op het boseh toe. Wat een bo-eh was dat hierDaarmee kon het bosch op Damitz. eigenlijk niet ver geleken worden. Wat reusachtige eiken stonden hierAnnalcna bleef niet op het hoofdpeul liep links on rechts en kwam eindelijk hij hot water, llier stond een bad huisje pn daar ruut-t lagen enkele booten. Zij bedacht zich niet lang, sprong in een dor hooien, strekte z.ich er wat veimoeid in uit, keek droomeml naar lucht en hoornen en iel in slaap. Een vwolijke .stom wekte haar. „Juffrouw -Anmilena?" Zij wreef de oogen uit cn herkende toen hem, die daar voor haar stond en haar 'lachend aanzag. Het was luitenant Thuinm. „Goed geslapen?" Zij sprong op, „Is dit uw' boot meneer Thumm? Maar zeg mij eens lux1 komt u hier? wat toe vallig." „Ik ben een paar uur geleden op Vos- winkel gekomen. Ik heb een vriend meege- bracht." „Wie? waar is hij?" „Ik mag niets verraden maar u zult Portugal. De Lissabonsche bladen publiceerden eergisteren, Donderdag, een ofticiecle nota, waarin werd medegedeeld, dat de leiders der monarchistische bevreging uit de Spaansche grensstad Puy verbonnen wa ren, maar zich thans in een iets noor delijker gelegen stad, Pontevedra, hebben gevestigd, terwijl een deel hunner volge lingen "in Puy is achtergebleven. De Portugecsehe regeering heeft thans een Ter leiders van den geheimen bond der Carbonarios, Silva Passos, naar 'de gfens gestuurd, om daar een onderzoek in te stellen. Een der voornaamste Lis sabonsche bladen publiceert liet eerste rapport, dat Passos bij cle regeering heet te hebben ingediend. Ilij, Silva Passos, acht den toestand in het noorden des lands ernstig. Vooral neemt het smok kelen van. wapens naar Portugal ovei de grensrivier cle Minho steeds grootet om vang aan. Passos verklaart, met twee aanvoerders van smokkelaarsbendcn te hebben gespro ken, die volmondig erkend hadden, dat de monarchisten over duizenden geweren .beschikken, die in visscliersschuiteu naai Portugal zijn gebracht, en deelt verder mede, clat de grensbevolking vast gelooft, dat zich spoedig ernstige gebeurtenissen zullen voordoen, daar deze steeds volgden op wapen smokkelarij op groote schaal, zooals bijv. in de lente van 1908, kort vóór het vermoorden van koning Carlos en den kroonprins. Het smokkelen was daarna opgehouden, maar weer opnieuw begonnen in 1910, waarop in October do revolutie volgde. Daar de smokkelarij thans een buiten gewone hoogte heeft bereikt, leidt de be liet toch hooren straks, dus laat ik het maar •zeggen, liet is Ribbeek." „Ribbeek „Niet zoo luid," vermaande Thumm la chend. „Ilij wil icdeien dag, als hot mam eenigszins kan, naar oom Anton. Zij zijn dikke vrienden geworden." Zij lachten beiden. „Willen wij een zeiltochtje maken?" Me! de hij voor. „Zou dat kunnen?" „Natuurlijk. Een uuitje." „Moet u dan niet terug vanavond naai de stad?" „Ik li eb 1102: allen tijd. Kom maar woei in de boot. Tyros wacht ons wel op luer die kent zulke dingen." „Is de hooi van u?" „Ja hall gekocht half op afbetaling 't Is niet zoo breed met mij gesteld, Ik moot blij zijn mot de kruimpjes die \ati de tafel van mijn oom vallen." Annnlena zag dut hij bet voorhoofd frons te. Zij keek met welgevallen naar z.iju .Tan ke, jonge gc.-toltc. Zij zuchtte en zei toon plotseling „Dus u heeft ook geen geld?" „Neen later misschien. Als mijn oom nicl Iromvt en sterft. En dan nu dan bon ik oud." „liet gaat mij net als ti," zei Anna lena. „IIoo dal?" vroeg luitenant' Thumm. „Wel, Dorothé en ik z.ijn ook beiden arm en wij moeten 'wachten tot mijn broer Z u i d-A f r i k a. Minister-president Botha heeft een cir culatie verzonden, inhoudende een ontwerp lot vonuing \o.n een Zmd-Atrikaan.-che na tionale partij, die den Bond, Het Volk, de Orangia Unie en andere bonden van gelijke stiekkmg zou vereenigen. Dit omwerp zul in September of October aan liet oordeel eener lonferenlie wol dun oudeiw orpen. Y e r e enig d e State n. De wegens den dynainieta'an-Tng te Iroa Angelos op de „Oahiornia Times" goari op teerde arbcidersleiders Jame« en John Mac Na mora en Mac. Munich*. die ïeed.- een bekentenis heelt afgelegd, kwamen Won. dagmiddag te la>- Angelos aan. Pa- in de gevangenis aldaar \eimunen de twee broe ders van elkander':, arreTaiic, die in Indui- nopoli- had plaats gehad. De bevolking van Los Angelos omring de aim-lanten vrij kalm. Jfft«%-ehen heeft het openbaar ministerie Ie Indiaiiopolis ie tuimeling der eoarres- IcerJo bom men wei per,- voor onwettig ver klaard. £1 ij is vim meening, dat liet proeea in genoemde stad moot plaat- hebben, en verklaart dat du.- de arrestatie van den de tective die de broedero cevangen nam en van den Kaliiorni-ohen sulirtitiiut-oiiieie-r van Justitie gvrecbhuardigd was. (Beiden /ïjn n.l. Diti-dng op last van de Justitie te Indianopolis geaueTeord.) De delcetieve Burns, die eveneens wegens „ontvoering" wen! gearresteerd, veikhuirt, dat de bewijzen tegen do gevangen volkslei ders overstelpend zijn, en weigert nadrukke lijk. voor het Opperste Hof van Gezworenen in Indianopoli- verklaringen al te leggen, De arheideraveroenigingon in getUf Ame rika bestrijden de uitgaven voor de ver dediging van de Mae Kamara's en de Ver volging hunner „schakers". Mexico. Volgens een bericht uit El Paso is de regeering beieid aan de opstandelingen allo gevraagde concessies 'e doen, behalve die betreffende de afdanking van pr. Diaz. goed vindt ons eil'deel uit te betalen. Als hij stierf, zouden wij het natuurlijk dadelijk krijgen. En zoo zou jo er toe kunnen komen om te verlangen naar iemands dood. Maar dat kan bij ons niet het geval zijn. Wij hou den Ie veel van onzen broer en ook vau uw oom om zoo iets te vvensehen." „Van mijn oom? U houdt zooveel van mijn oom?" „Maar meneer Thumm!" „Neem mij niet kwalijk, dat ik zoo in- diseieet ben. Maar ik hel) mij al lang met de gedachte gekweld dat u mijn oom lief hebt. Hij van zijn kant heeft u zeker lief cl a t moet ge toch wel bemerkt hebben; liij liep u overal na." ,.lk heb daar hcelemaal uiet-- van be merkt en ik begrijp niet hoe u zooiots den kon kunt." „Nu, dal is ook zoo u bent bij hom vergeleken nog /.oo jong. Het is gok 'dat ik die gedachte heb gekregen; maar wat er Cl tegen te doen? .Maar z.iet u, mijn oom ziet' er eigenlijk nog jong uit en hij heeft hij de vrouwen altijd geluk.'" „Ik behoor echter niet tot die vrouwen."' „Neem ine niet kwalijk, clat ik dat zoo ruw weg zei. liet hart ligt mij op de long. Maar ik kon niet anders en ik moet het nogmaals herhalen, wees op uw hoede voor mijn oom, zulke oude hoeren zijn wolven in sclmapskleercn." b* Git 1 {ft éi iH t i Yj S h (Wordt- vervolgd.) i s Ujl 11 i bh f;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1911 | | pagina 1